Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2166(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0112/2007

Předložené texty :

A6-0112/2007

Rozpravy :

PV 24/04/2007 - 4
CRE 24/04/2007 - 4

Hlasování :

PV 24/04/2007 - 7.23

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0125

Přijaté texty
PDF 405kWORD 110k
Úterý, 24. dubna 2007 - Štrasburk
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
P6_TA(2007)0125A6-0112/2007
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2005 (C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na roční účetní závěrku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2005(1),

-   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2005, spolu s odpověďmi úřadu(2),

-   s ohledem na doporučení Rady ze dne 27. února 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

-   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(4), a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0112/2007),

1.   uděluje výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2005;

2.   uvádí své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 266, 31.10.2006, s. 22.
(2) Úř. věst. C 312, 19.12.2006, s. 42.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3).
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 o uzavření účtů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2005 (C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na roční účetní závěrku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2005(1),

-   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2005, spolu s odpověďmi úřadu(2),

-   s ohledem na doporučení Rady ze dne 27. února 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

-   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(4), a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0112/2007),

1.   konstatuje, že roční účetní závěrka Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtové roky 2004 a 2005 má tuto podobu:

Výkaz příjmů a výdajů za rozpočtové roky 2004 a 2005 (v tis. EUR)

2005

2004

Provozní příjmy

27 405

20 591

Celkové provozní příjmy

27 405

20 591

Administrativní výdaje

Výdaje na zaměstnance

-13 012

-7 564

Výdaje na nemovitosti a související výdaje

-3 627

-4 192

Další výdaje (včetně výdajů na konsolidované subjekty ES)

-2 205

-1 263

Odpisy a snížení hodnoty konsolidovaných subjektů

-603

-333

Provozní náklady (včetně výdajů na konsolidované subjekty ES)

-8 413

-6 431

Celkové provozní náklady

-27 674

-19 783

PROVOZNÍ ZISK / (ZTRÁTA)

-761

808

Příjmy z finančních operací

-

0

Výdaje na finanční operace

-7

-7

ZISK / (ZTRÁTA) Z FINANČNÍCH OPERACÍ

-7

-6

STÁVAJÍCÍ ZISK / (ZTRÁTA)

-768

802

Výjimečné příjmy

Výjimečné výdaje

-

-27

VÝJIMEČNÝ ZISK / (ZTRÁTA)

-

-27

Výsledek za daný rozpočtový rok

-768

775

Pozn.: Změny v celkových částkách jsou způsobeny zaokrouhlením.

Zdroj: Údaje poskytnuté úřadem – tato tabulka shrnuje údaje poskytnuté úřadem v jeho vlastní výroční účetní závěrce.

2.   schvaluje uzavření účtů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2005;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 266, 31.10.2006, s. 22.
(2) Úř. věst. C 312, 19.12. 2006, s. 42.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3).
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 obsahující připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2005 (C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na roční účetní závěrku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2005(1),

-   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2005, spolu s odpověďmi úřadu(2),

-   s ohledem na doporučení Rady ze dne 27. února 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

-   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(4), a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0112/2007),

A.   vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2005 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou s výhradou legální a správné,

B.   vzhledem k tomu, že dne 27. dubna 2006 udělil Parlament řediteli absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2004(6) a v usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení absolutoria Parlament mimo jiné

   - vyjádřil zklamání nad tím, že Účetní dvůr opět zjistil nedostatky při uplatňování pravidel přijímání zaměstnanců, a naléhavě žádá úřad, aby transparentnějším způsobem používal pravidla týkající se postupů výběru zaměstnanců,
   - vyjadřuje znepokojení nad nesrovnalostmi, na něž upozornil Účetní dvůr v oblasti udělování veřejných zakázek,

Obecné připomínky týkající se většiny agentur EU, kterým se jednotlivě uděluje absolutorium

1.   domnívá se, že stále rostoucí počet agentur Společenství a činnosti některých z nich nezapadají do celkového orientačního rámce, že poslání některých z nich nejsou vždy odrazem skutečných potřeb Unie ani očekávání jejích občanů, a konstatuje, že obecně nemají agentury vždy dobrou pověst, ani příznivý ohlas v tisku;

2.   vyzývá proto Komisi, aby definovala celkový orientační rámec, pokud jde o zakládání nových agentur Společenství, aby před zřízením jakékoli nové agentury předložila analýzu nákladů a přínosů a vždy dbala na to, aby nedošlo ke zdvojování činností mezi agenturami nebo překrývání s náplní činnosti jiných evropských organizací;

3.   vyzývá Účetní dvůr, aby k této studii nákladů a přínosů zaujal stanovisko před tím, než Parlament učiní rozhodnutí;

4.   vyzývá Komisi, aby každých pět let předložila studii o přínosu každé stávající agentury; vyzývá všechny příslušné orgány, aby v případě negativního hodnocení přínosu určité agentury učinily nezbytné kroky a buď nově vymezily mandát dané agentury, nebo ji zrušily;

5.   vzhledem k rostoucímu počtu regulačních agentur vyjadřuje politování nad skutečností, že jednání o projektu interinstitucionální dohody o rámci pro tyto agentury dosud neskončila, a vyzývá příslušná oddělení Komise, aby ve spolupráci s Účetním dvorem učinila vše pro rychlé dosažení dohody;

6.   konstatuje, že vzhledem k odpovědnosti Komise za rozpočet je potřebná užší vazba agentur na Komisi; vyzývá Komisi a Radu k provedení všech kroků potřebných k tomu, aby do 31. prosince 2007 měla Komise menšinový hlas s právem veta v dozorčích radách regulačních agentur a aby se s tímto požadavkem od počátku počítalo při vzniku nových agentur;

7.   vyzývá Účetní dvůr, aby vytvořil ve své výroční zprávě ještě jednu kapitolu, která bude věnována všem agenturám, jimž se uděluje absolutorium v rámci účetní závěrky Komise, a bude tak možno získat jasnější představu o tom, jak agentury vynakládají finanční prostředky EU;

8.   připomíná zásadu, podle níž všechny agentury Společenství – ať už pobírají dotace, nebo ne – podléhají udělování absolutoria Parlamentem, a to i v případě, kdy na základě jejich zřizovacích nařízení uděluje absolutorium jiný orgán;

9.   vyzývá Účetní dvůr k tomu, aby ve všech agenturách provedl audity výkonnosti a předložil o nich zprávu příslušným výborům Parlamentu včetně Výboru pro rozpočtovou kontrolu;

10.   konstatuje, že počet agentur neustále roste a že v souladu s politickou odpovědností Komise za fungování agentur, která výrazně přesahuje pouhou logistickou podporu, je stále více zapotřebí, aby generální ředitelství Komise odpovědná za zřizování agentur a sledování jejich činnosti vypracovala obecný přístup k agenturám; domnívá se, že struktura podobná té, kterou vytvořily agentury pro koordinaci mezi příslušnými GŘ, by byla pragmatickým krokem k vytvoření obecného přístupu, který by Komise používala ve všech záležitostech týkajících se agentur;

11.   vyzývá Komisi, aby zlepšila administrativní a technickou podporu agenturám, a to s přihlédnutím ke stále větší složitosti správních předpisů Společenství a k technickým problémům;

12.   konstatuje, že ve všech agenturách Společenství chybí disciplinární orgán, a vyzývá Komisi, aby přijala opatření nezbytná k rychlému zavedení takového mechanismu;

13.   vítá výrazná zlepšení koordinace mezi agenturami EU, což jim umožňuje řešit opakující se problémy a účinněji spolupracovat s Komisí a Parlamentem;

14.   domnívá se, že vytvoření společné služby poskytování podpory mezi několika agenturami, jejímž cílem je dosáhnout kompatibility systémů finančního řízení se systémy Komise, je opatřením, které by se mělo dále rozvíjet a mělo by být rozšířeno;

15.   vyzývá agentury, aby zlepšily svou spolupráci a porovnávání činnosti se subjekty působícími v dané oblasti; vyzývá Komisi, aby přijala opatření, jež uzná za nezbytná, s cílem pomoci agenturám zlepšit jejich pověst a zvýšit viditelnost jejich činností;

16.   vyzývá Komisi, aby vypracovala návrh na harmonizaci formátu výročních zpráv agentur a stanovila ukazatele výkonnosti, které by umožnily srovnat účinnost jejich činnosti;

17.   vyzývá agentury, aby na začátku každého roku předložily ukazatele výkonnosti, na jejichž základě by bylo možno měřit jejich výsledky;

18.   vyzývá všechny agentury, aby ve větší míře využívaly cílů SMART, které by měly vést k realističtějšímu plánování a plnění cílů;

19.   souhlasí s Účetním dvorem, že Komise je odpovědná rovněž za (finanční) řízení agentur; naléhavě proto žádá Komisi, aby kontrolovala – a v nutných případech řídila  a byla nápomocna – řízení jednotlivých agentur, zejména pokud jde o řádné uplatňování postupů při zadávání veřejných zakázek, průhlednost náborových postupů, řádné finanční řízení (v oblasti výdajů a sestavování rozpočtu), a především řádné uplatňování předpisů týkajících se rámce vnitřní kontroly;

20.   domnívá se, že v pracovních programech agentur by měly být vyjádřen jejich příspěvek z hlediska provozních úkolů a měřitelným způsobem a náležitá pozornost by měla být věnována normám vnitřní kontroly, které uplatňuje Komise;

Specifické připomínky

21.   konstatuje, že rozpočtový rok 2005 se vyznačoval výrazně nízkým plněním rozpočtu, protože na závazky a platby bylo použito pouze 80 % rozpočtových prostředků; domnívá se, že úřad by měl vyvinout maximální úsilí, aby zlepšil využívání prostředků, které mu k dosažení jeho cílů byly svěřeny;

22.   vyjadřuje rozhodný nesouhlas se skutečností, že změny, které provedl v plánu pracovních míst, nebyly respektovány a úřad u 19 míst obnovil původní platové třídy uvedené v návrhu rozpočtu, aniž by o tom informoval Parlament;

23.   konstatuje, že ačkoli to stanoví finanční nařízení úřadu, nebylo zavedeno řízení podle činností v souladu s postupem použitým u souhrnného rozpočtu s cílem zlepšit sledování výkonnosti;

24.   vyjadřuje politování nad skutečností, že úřad neprovedl analýzu rizik ani formálně nestanovil systémy vnitřní kontroly a postupy, kterými se řídí, a vyzývá úřad, aby tak co nejrychleji učinil;

25.   konstatuje, že úřad při přijímání zaměstnanců odmítl uchazeče na základě jiných kritérií, než která byla uvedena v oznámeních o volných místech, a navíc nedodržel příslušné předpisy týkající se funkčního zařazení členů výběrové komise ve vztahu k obsazovaným místům; trvá na tom, aby byla přísně dodržována příslušná kritéria a aby byla prováděna účinná kontrola, zda dokumenty, které uchazeči ke své žádosti přikládají, skutečně prokazují uváděné skutečnosti;

26.   sděluje, že úřad měl potíže s náborem vysoce kvalifikovaných vědeckých pracovníků do sídla v Parmě;

27.   vyjadřuje politování nad tím, že při kontrolách zadávání zakázek a uzavírání smluv byl zjištěn značný počet nesrovnalostí; vyzývá úřad, aby neprodleně zpřísnil systém vnitřní kontroly;

28.   konstatuje, že budovy, v nichž měl být úřad trvale umístěn, nejsou stále k dispozici, a že úřad si proto musel pronajmout a zařídit dočasné prostory (náklady v roce 2005: přibližně 3 500 000 EUR); vyzývá úřad, aby společně s Komisí tuto situaci vyjasnil s vnitrostátními orgány, zejména pokud jde o jakoukoli finanční náhradu.

(1) Úř. věst. C 266, 31.10.2006, s. 22.
(2) Úř. věst. C 312, 19.12.2006, s. 42.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3).
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 340, 6.12.2006, s. 134.

Právní upozornění - Ochrana soukromí