Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2166(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0112/2007

Ingivna texter :

A6-0112/2007

Debatter :

PV 24/04/2007 - 4
CRE 24/04/2007 - 4

Omröstningar :

PV 24/04/2007 - 7.23

Antagna texter :

P6_TA(2007)0125

Antagna texter
PDF 255kWORD 140k
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2005: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
P6_TA(2007)0125A6-0112/2007
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2005 (C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2005, samt myndighetens svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(4), särskilt artikel 44,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0112/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet avseende genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 22.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 42.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2005 (C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2005, samt myndighetens svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(4), särskilt artikel 44,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0112/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåren 2004 och 2005:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2004 och 2005 (1000 EUR)

2005

2004

Driftsinkomster

27 405

20 591

DRIFTSINKOMSTER TOTALT

27 405

20 591

Administrativa utgifter

Personalutgifter

-13 012

-7 564

Fastigheter med tillhörande utgifter

-3 627

-4 192

Övriga utgifter (inklusive utgifter hos konsoliderade gemenskapsenheter)

-2 205

-1 263

Avskrivningar och värdenedskrivningar i konsoliderade enheter

-603

-333

Driftsutgifter (inklusive utgifter hos konsoliderade gemenskapsenheter)

-8 413

-6 431

DRIFTSUTGIFTER TOTALT

-27 674

-19 783

Resultat av verksamheten

-761

808

Intäkter från finansiella transaktioner

-

0

Kostnader från finansiella transaktioner

-7

-7

Resultat från finansiella transaktioner

-7

-6

Resultat efter finansiella poster

-768

802

Extraordinära inkomster

Extraordinära utgifter

-

-27

Extraordinärt resultat

-

-27

Budgetårets ekonomiska resultat

-768

775

NB - Eventuella skillnader i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa: Uppgifter från myndigheten. I tabellen sammanfattas de uppgifter som myndigheten har lagt fram i sin årsredovisning.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 22.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 42.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2005 (C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

‐   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2005(1),

‐   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2005, samt myndighetens svar(2),

‐   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

‐   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

‐   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(4), särskilt artikel 44,

‐   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

‐   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

‐   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0112/2007), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna, med förbehåll för reservationen, som helhet är lagliga och korrekta.

B.  Den 27 april 2006 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för myndighetens direktör med avseende på genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2004(6) och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Europaparlamentet är besviket över att revisionsrätten på nytt har upptäckt avvikelser i tillämpningen av bestämmelserna om rekrytering av personal. Parlamentet uppmanar myndigheten att på ett mer klart och tydligt sätt tillämpa bestämmelserna för rekryteringsförfarandena.
   Europaparlamentet är bekymrat över de oegentligheter som revisionsrätten konstaterat i förfarandena för tilldelning av kontrakt.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet anser att det växande antalet gemenskapsorgan och verksamheten hos vissa av dem inte verkar kunna integreras inom allmänna riktlinjer och att vissa organs uppdrag inte alltid återspeglar unionens verkliga behov eller medborgarnas förväntningar, och konstaterar att organen i allmänhet inte alltid har gott anseende eller omtalas positivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa allmänna riktlinjer för inrättande av nya gemenskapsorgan och att lägga fram en kostnads-nyttostudie innan ett nytt organ inrättas samtidigt som den skall tillse att varje form av dubbelarbete undviks mellan organen eller med de uppgifter som utförs av andra europeiska organisationer.

3.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5.  Med tanke på det växande antalet tillsynsmyndigheter beklagar Europaparlamentet att förhandlingarna om förslaget till ett institutionellt avtal för organisationen av EU-tillsynsmyndigheter ännu inte slutförts och uppmanar de behöriga avdelningarna vid kommissionen att, i samråd med revisionsrätten, göra allt de kan för att ett sådant avtal skall kunna ingås snarast.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens budgetansvar kräver att kommissionen har en närmare anknytning till organen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta alla nödvändiga steg så att kommissionen senast den 31 december 2007 får en blockerande minoritet i tillsynsmyndigheternas kontrollenheter och att man vid nyinrättningar av organ föreskriver detta från början.

7.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens räkenskaper i syfte att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

8.  Europaparlamentet påminner om principen enligt vilken alla gemenskapsorgan, oavsett om de är bidragsberättigade eller inte, är underställda parlamentet för sin ansvarsfrihet, även i de fall då en ansvarsfrihetsmyndighet har inrättats med stöd av den konstituerande rättsakten för organet.

9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att genomföra en granskning av samtliga organs prestationer och resultat samt rapportera till parlamentets relevanta utskott, inbegripet budgetkontrollutskottet.

10.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det, i enlighet med kommissionens politiska ansvar för organens verksamhet som omfattar betydligt mer än enbart ett logistiskt stöd, finns ett allt större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla frågor som rör organen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens administrativa bestämmelser samt tekniska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon disciplinär enhet i något av gemenskapsorganen och uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att en sådan mekanism snarast skall tas i bruk.

13.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland organen, vilket gör det möjligt för dem att ta itu med återkommande problem och gör samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare.

14.  Europaparlamentet anser att flera organs inrättande av en gemensam stödtjänst som syftar till att göra datasystemen för den ekonomiska förvaltningen förenlig med kommissionens system, är en åtgärd som bör fortsätta att genomföras och vidareutvecklas.

15.  Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning med aktörer på fältet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta de åtgärder den bedömer nödvändiga för att hjälpa organen att höja sitt anseende och göra verksamheten synligare.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera utformningen av organens årsredovisningar och att utarbeta resultatindikatorer, vilket skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

18.  Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att uppnå målen.

19.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen också är ansvarig för organens (ekonomiska) förvaltning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att övervaka och vid behov styra och bistå de olika organens förvaltningar, särskilt för att åstadkomma korrekt tillämpning av upphandlingsförfarandena, insyn i rekryteringsförfarandena, sund ekonomisk förvaltning (underutnyttjande och överbudgetering) och, allra viktigast, en korrekt tillämpning av bestämmelserna för internkontrollen.

20.  Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen bör beaktas.

Särskilda punkter

21.  Europaparlamentet noterar att budgetåret 2005 kännetecknades av ett betydande underutnyttjande av budgeten där endast 80 procent av åtagande- och betalningsbemyndigandena användes. Detta visar att myndigheten måste göra en kraftansträngning för att bättre utnyttja de anslag som den har beviljats för att uppnå sina mål.

22.  Europaparlamentet beklagar kraftigt att de ändringar det gjorde i tjänsteförteckningen inte respekterades och att myndigheten, utan att meddela parlamentet, återinförde de lönegrader som ursprungligen fanns i budgetförslaget för 19 tjänster.

23.  Europaparlamentet konstaterar att verksamhetsbaserad förvaltning inte har införts trots att detta föreskrivs i myndighetens budgetförordning i linje med det som har tillämpats för den allmänna budgeten för att få en bättre resultatuppföljning.

24.  Europaparlamentet beklagar att myndigheten inte har gjort någon riskbedömning och inte heller formellt fastställt de system och förfaranden för intern kontroll som den använder. Parlamentet uppmanar myndigheten att göra detta så snart som möjligt.

25.  Europaparlamentet konstaterar att när det gäller rekrytering gav myndigheten sökande avslag på grundval av andra kriterier än dem som angavs vid utlysningen av tjänsten, och dessutom följde den inte bestämmelserna om urvalskommittéledamöternas lönegrader i förhållande till de tjänster som skulle tillsättas. Vid urval av sökande måste fastställda kriterier tillämpas strikt, och man måste ordentligt kontrollera att de sökandes ansökningshandlingar verkligen styrker deras uppgifter.

26.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten har haft svårt att rekrytera välkvalificerad vetenskaplig personal till Parma.

27.  Europaparlamentet beklagar att granskningen av upphandling och ingående av kontrakt visade på ett betydande antal anomalier. Parlamentet uppmanar myndigheten att stärka sitt system för intern kontroll snarast.

28.  Europaparlamentet noterar att de slutgiltiga byggnader som är avsedda för myndigheten är ännu inte tillgängliga. Myndigheten har därför sett sig tvungen att hyra och ställa i ordning provisoriska lokaler (kostnad 2005: cirka 3 500 000 EUR). Parlamentet uppmanar myndigheten att tillsammans med kommissionen ta upp denna situation med de nationella myndigheterna, särskilt när det gäller eventuell ekonomisk kompensation.

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 22.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 42.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 340, 6.12.2006, s. 134.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy