Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/2168(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0102/2007

Predložena besedila :

A6-0102/2007

Razprave :

PV 24/04/2007 - 4
CRE 24/04/2007 - 4

Glasovanja :

PV 24/04/2007 - 7.25

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0127

Sprejeta besedila
PDF 548kWORD 102k
Torek, 24. april 2007 - Strasbourg
Razrešnica 2005: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij
P6_TA(2007)0127A6-0102/2007
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2007 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2005 (C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju zaključnega letnega računa Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2005(1),

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnem zaključnem računu Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2005 z odgovori Agencije(2),

–   ob upoštevanju Priporočila Sveta z dne 27. februarja 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   ob upoštevanju Pogodbe ES in zlasti člena 276 Pogodbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3), in zlasti člena 185 Uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 460/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij(4) ter zlasti člena 17 Uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) in zlasti člena 94 Uredbe,

–   ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A6-0102/2007),

1.   podeli direktorju Evropske agencije za varnost omrežij in informacij razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2005;

2.   navaja pripombe v priloženi resoluciji;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje direktorju Evropske agencije za varnost omrežij in informacij, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 266, 31.10.2006, str. 16.
(2) UL C 312, 19.12.2006, str. 1.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).
(4) UL L 77, 13.3.2004, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2007 o zaključnem računu Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2005 (C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju zaključnega letnega računa Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2005(1),

–   ob upoštevanju Poročila Računskega sodišča o zaključnem letnem računu Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2005 z odgovori agencije(2),

–   ob upoštevanju Priporočila Sveta z dne 27. februarja 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   ob upoštevanju Pogodbe ES in zlasti člena 276 Pogodbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3), in zlasti člena 185 Uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 460/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij(4) ter zlasti člena 17 Uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) in zlasti člena 94 Uredbe,

–   ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A6-0102/2007),

1.   ugotavlja, da je zaključni letni račun Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2005 naslednji:

Izkaz prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2005 (v 1 000 EUR)(6)

2005

Prihodki

Subvencije Komisije

4 400

 

Namenski prejemki

 

Razni prihodki

 

Skupaj prihodki (a)

4 400

 

Proračunski odhodki za proračunsko leto

Zaposleni – naslov I proračuna

Plačila

-1 490

 

Prenesena sredstva

-257

 

Uprava – naslov II proračuna

Plačila

-453

 

Prenesena sredstva

-1 065

 

Poslovanje – naslov III proračuna (razen namenskih prejemkov)

Plačila za odobritve plačil za proračunsko leto

-196

 

Plačila za neporavnane obveznosti na dan 31.12.2003

 

Prenesena sredstva

-790

Namenski prejemki (Phare in tretje države)

Plačila

 

Prenesena sredstva

 

Skupaj odhodki b)

-4 251

 

Izid proračunskega leta (a - b)

149

 

Saldo, prenesen iz prejšnjega proračunskega leta

Prenesena in zapadla sredstva iz leta N-1 (naslov I in II skupaj)

 

Izravnava prenosa iz N-1 za naslov III v zvezi s prehodom na ločena sredstva

 

Neporabljeni zneski iz predhodnega proračunskega leta, namenjeni za ponovno uporabo

 

Vračila Komisiji

 

Tečajne razlike

 

Saldo proračunskega leta

149

 

Vir: Podatki, ki jih je posredovala agencija – v tej tabeli so povzeti podatki, ki jih je agencija navedla v svojih letnih zaključnih računih.

2.   odobri pripravo zaključnega računa Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2005;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropske agencije za varnost omrežij in informacij, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 266, 31.10.2006, str. 16.
(2) UL C 312, 19.12.2006, str. 1.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).
(4) UL L 77, 13.3.2004, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) Vključeni so le podatki za leto 2005, ker je to nova agencija.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2007 s pripombami, ki so sestavni del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2005 (C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju zaključnega letnega računa Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2005(1),

–   ob upoštevanju Poročila Računskega sodišča o letnem zaključnem računu Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2005 z odgovori Agencije(2),

–   ob upoštevanju Priporočila Sveta z dne 27. februarja 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

–   ob upoštevanju Pogodbe ES in zlasti člena 276 Pogodbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3), in zlasti člena 185 Uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 460/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij(4) ter zlasti člena 17 Uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) in zlasti člena 94 Uredbe,

–   ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A6-0102/2007),

A.   ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računov za proračunsko leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2005, ter o zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov v celoti,

Splošne točke v zvezi z večino agencij EU, za katere je potrebna posamezna razrešnica

1.   meni, da naraščajoče število agencij Skupnosti in dejavnosti določenih izmed njih niso del splošnega političnega okvira ter da naloge nekaterih agencij vedno ne odražajo pravih potreb Unije, niti pričakovanj državljanov; prav tako ugotavlja, da agencije na splošno nimajo vedno dobrega ugleda;

2.   zato poziva Komisijo, naj določi splošen politični okvir za ustanovitev novih agencij Skupnosti ter da pred ustanovitvijo vsake nove agencije predloži študijo stroškov in koristi; ob tem naj bo pozorna, da se prepreči kakršno koli podvajanje dejavnosti med agencijami ali prekrivanje s pristojnostmi drugih evropskih organizacij;

3.   poziva Računsko sodišče, da predloži svoje mnenje o študiji stroškov in koristi, preden Parlament sprejme svojo odločitev;

4.   poziva Komisijo, naj vsakih pet let predloži študijo o dodani vrednosti vsake obstoječe agencijo; poziva vse zadevne institucije, naj v primeru negativne ocene o dodani vrednosti agencije sprejmejo vse potrebne ukrepe, tako da spremenijo mandat zadevne agencije ali pa jo zaprejo;

5.   ob upoštevanju naraščajočega števila regulativnih agencij obžaluje, da pogajanja o osnutku medinstitucionalnega sporazuma o delovanju teh agencij še niso končana, ter poziva pristojne službe Komisije, naj skupaj z Računskim sodiščem storijo vse potrebno za hitro sklenitev sporazuma;

6.   ugotavlja, da odgovornost Komisije za izvrševanje proračuna zahteva tesnejšo povezavo med agencijami in Komisijo; poziva Komisijo in Svet, naj sprejmeta potrebne ukrepe, da se Komisiji do 31. decembra 2007 podeli pravica, da v nadzornih organih regulativnih agencij z manjšino glasov prepreči sprejetje odločitev, in naj to možnost predvidita pri vseh na novo ustanovljenih agencijah;

7.   poziva Računsko sodišče, naj za jasnejšo sliko o uporabi sredstev EU s strani agencij v svojem letnem poročilu oblikuje dodatno poglavje, namenjeno vsem agencijam, za katere se podeli razrešnica na podlagi zaključnega računa Komisije;

8.   upošteva načelo, v skladu s katerim Parlament odloča o razrešnicah za vse agencije Skupnosti, subvencionirane ali ne, četudi organ, pristojen za razrešnico, ukrepa na podlagi njihovega ustanovnega besedila;

9.   poziva Računsko sodišče, da opravi revizijo poslovanja vseh agencij in o tem poroča ustreznim odborom Parlamenta, vključno z Odborom za proračunski nadzor;

10.   ugotavlja, da število agencij neprestano narašča in da je ob upoštevanju politične odgovornosti Komisije za delovanje agencij, ki je veliko večja kot preprosta logistična podpora, potreba po oblikovanju skupnega pristopa generalnih direktoratov Komisije, pristojnih za ustanavljanje in spremljanje agencij, do agencij še večja; meni, da bi bila struktura, podobna tisti, ki so jo oblikovale agencije za usklajevanje med zadevnimi generalnimi direktorati, pragmatičen način za oblikovanje skupnega pristopa Komisije do vseh zadev, povezanih z agencijami;

11.   poziva Komisijo, da izboljša upravno in tehnično podporo agencijam, ob upoštevanju vedno bolj zapletenih upravnih pravil in tehničnih težav Skupnosti;

12.   ugotavlja, da v vseh agencijah Skupnosti manjka disciplinski organ, in poziva Komisijo k sprejetju potrebnih ukrepov za hitro vzpostavitev takšnega mehanizma;

13.   pozdravlja znatne izboljšave pri usklajevanju med agencijami, ki jim omogoča reševanje ponavljajočih se težav in prispeva k učinkovitejšemu sodelovanju s Komisijo in Parlamentom;

14.   meni, da bi bilo treba nadaljevati in razširiti ukrep številnih agencij, ki so vzpostavile skupno podporno službo, namenjeno uskladitvi njihovih informacijskih sistemov za finančno upravljanje s tistimi, ki jih uporablja Komisija;

15.   poziva agencije, da izboljšajo sodelovanje in primerjalno analizo z udeleženci na ustreznem področju; poziva Komisijo, naj sprejme vse ukrepe, ki se ji zdijo potrebni, da bi pomagala agencijam izboljšati njihov ugled in povečati vidnost njihovih dejavnosti;

16.   poziva Komisijo, naj pripravi predlog za uskladitev oblike letnega poročanja agencij in razvije kazalce uspešnosti, ki bi omogočali primerjavo njihove učinkovitosti;

17.   poziva agencije, da na začetku vsakega leta predložijo kazalce uspešnosti, na podlagi katerih bi bilo mogoče oceniti agencije;

18.   poziva vse agencije, da pogosteje uporabljajo cilje SMART, s čimer bi prispevale k stvarnejšemu načrtovanju in izvajanju ciljev;

19.   strinja se z Računskim sodiščem, da je tudi Komisija odgovorna za (finančno) upravljanje agencij; zato poziva Komisijo, naj spremlja ter po potrebi usmerja in sodeluje pri upravljanju različnih agencij, zlasti kar zadeva ustrezno izvedbo postopkov javnih razpisov, preglednost postopkov zaposlovanja, dobro finančno poslovodenje (neporabljena sredstva in preveč predvidenih proračunskih sredstev) in – kar je najpomembnejše – ustrezno izvajanje pravil o sistemu notranjega nadzora;

20.   meni, da bi morali delovni programi agencij izražati prispevke agencij v operativnem in izmerljivem smislu ter da je treba ustrezno upoštevati standarde notranjega nadzora Komisije;

Posebne točke

21.   ugotavlja, da je bilo izvrševanje proračuna za proračunsko leto 2005 zaznamovano z nizko stopnjo prevzetih obveznosti (70 %) in obsežnim prenosom sredstev (več kot 40 % na splošno in do skoraj 80 % pri odhodkih za poslovanje) ter da je ta položaj nastal deloma zaradi težav, povezanih z obdobjem ustanovitve agencije, in dejstva, da je agencija začela delovati šele v drugi polovici leta 2005;

22.   ugotavlja, da kljub določbam finančne uredbe agencije, ki omogočajo uvedbo upravljanja na podlagi dejavnosti, kakor se uporablja za splošni proračun, ni bilo uvedeno nobeno takšno upravljanje, da bi se izboljšalo spremljanje poslovanja.

(1) UL C 266, 31.10.2006, str. 16.
(2) UL C 312, 19.12.2006, str. 1.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).
(4) UL L 77, 13.3.2004, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov