Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0245(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0298/2006

Ingivna texter :

A6-0298/2006

Debatter :

PV 23/04/2007 - 16
CRE 23/04/2007 - 16

Omröstningar :

PV 24/04/2007 - 7.26
CRE 24/04/2007 - 7.26
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0128

Antagna texter
PDF 199kWORD 80k
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg
Betaltjänster på den inre marknaden ***I
P6_TA(2007)0128A6-0298/2006
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2000/12/EG och 2002/65/EG (KOM(2005)0603 – C6-0411/2005 – 2005/0245(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0603)(1),

–   med beaktande av artikel 251.2, artikel 47.2 första och tredje stycket och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0411/2005),

–   med beaktande av den skrivelse av den 1 mars 2007 som Europaparlamentets talman erhållit av ordföranden för den arbetsgrupp som avses i artikel 29 i direktiv 95/46/EG, såvitt avser frågorna rörande dataskydd, bl.a. för systemet SWIFT,

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för rättsliga frågor (A6-0298/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 april 2007 om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG
P6_TC1-COD(2005)0245

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2007/64/EG.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy