Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2017(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0123/2007

Внесени текстове :

A6-0123/2007

Разисквания :

PV 23/04/2007 - 20
CRE 23/04/2007 - 20

Гласувания :

PV 24/04/2007 - 7.29
CRE 24/04/2007 - 7.29
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0131

Приети текстове
PDF 494kWORD 176k
Вторник, 24 април 2007 г. - Страсбург
Годишна политическа стратегия на Комисията за 2008 г.
P6_TA(2007)0131A6-0123/2007
Резолюция
 Приложение
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно годишната политическа стратегия на Комисията за бюджетната процедура за 2008 г. (2007/2017(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено "Годишна политическа стратегия за 2008 г." (СОМ(2007)0065),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1),

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид член 112, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети и становищата на комисиите по външни работи и международна търговия (A6-0123/2007),

А.   като има предвид, че бюджетът на ЕС за 2008 г. ще бъде вторият бюджет, съгласуван в рамката на Междуинституционалното споразумение (МИС) от 17 май 2006 г. относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление;

Б.   като има предвид, че бюджетът за 2008 г. ще бъде първият бюджет, съгласуван с Румъния и България като членове на ЕС;

В.   като има предвид, че процесът на глобализация продължава с голяма скорост, заедно с всички съпътстващи го възможности и предизвикателства в икономическата, социалната и екологичната сфера; като има предвид, че бюджетът за 2008 г. трябва да гарантира, че ЕС продължава да е в състояние да се възползва от възможностите и посреща предизвикателствата на глобализацията и да се справя с отговорността си като глобален участник чрез подходяща комбинация от далновидни вътрешни и външни политики;

Г.   като има предвид, че 2007 г. ще бъде първата година, през която ще се приложат много нови програми за разходи на ЕС за периода на финансово планиране 2007-2013 г., вследствие на приемането на много нови правни основи през 2006 г.; като има предвид, че данните по изпълнението на бюджета за 2007 г., по-конкретно с оглед на бюджетните кредити за поети задължения, ще предоставят важна информация относно възможностите на Комисията и държавите-членки да изпълнят приоритетите на Парламента;

Политически контекст

1.  Подчертава, че бюджетът за 2008 г. ще бъде изготвен, представен и обсъден на фона на 50-ата годишнина от подписването на Римския договор и на нов подем за осъществяване на напредък по отношение на Договора за създаване на конституция ; отбелязва, че през 2007 г. ще започне подготвителна работа по междинния преглед на многогодишната финансова рамка (MФР) за 2007-2013 г., също така отбелязва своята резолюция от 29 март 2007 г. относно бъдещето на системата на собствени ресурси на Европейския съюз(2);

2.  Подчертава значението, което отдава на способността на ЕС, състоящ се от 27 държави-членки, да превръща глобализацията във възможност за своите граждани, както и да предприема международни действия за посрещане на предизвикателствата на глобализацията; подчертава в тази насока значението на това да се гарантира, че финансовите и човешките ресурси на ЕС са правилно разпределени, за да осигурят доброто функциониране на ЕС;

3.  Отбелязва предложенията, посочени от Комисията под наименованията "Благоденствие", "Солидарност", "Сигурност", "Външни дейности"; съгласява се, че едновременно с това ЕС трябва да остане фокусиран върху въпросите от Лисабонската стратегия и по-конкретно върху устойчивото развитие, растежа и работните места, конкурентоспособността и малките и средни предприятия и социалното сближаване; счита, че в много случаи, като например в областта на енергийната политика и промяната на климата, тези предложения са пример за по-гъвкав подход на ЕС за ангажиране с истинските предизвикателства, пред които са изправени европейските граждани; въпреки това изтъква, че в резултат на много малките маржове по различните разходни тавани, възможностите на ЕС да реагира на промени в политиката с оглед на бюджета са изключително ограничени;

4.  Счита, че негово задължение като бюджетен орган е да гарантира, че средствата, разпределени към бюджета на ЕС, се разходват с оглед осигуряването на качествена стойност срещу парични средства, по-конкретно за оптимизиране на ограничените ресурси; поради това възнамерява да изпълнява бюджет, който води до постигане на резултати по отношение на подхода, въведен в бюджета за 2007 г. в сътрудничество със специализираните комисии на Парламента;

5.  Повтаря искането си приоритетите в годишната политика на ЕС да бъдат изложени така, че да могат да бъдат ефективно предадени на гражданите на Европа и подчертава, че тази резолюция излага становището на Европейския парламент относно предстоящата бюджетна процедура; изразява дълбоко съжаление, че годишната политическа стратегия (ГПС) не отразява адекватно приоритетите на Парламента, очаква да се вземе надлежно под внимание настоящата резолюция в предварителния проектобюджет (ППБ) за 2008 г., подчертава, че различните инициативи, предложени от Комисията в Годишната политическа стратегия за 2008 г., следва да се разгледат в контекста на съгласуваните наскоро програми за разходи и политическите приоритети, на които се основават общите финансови пакети, договорени за МФР 2007-2013 г. в МИС от 17 май 2006 г.;

6.  Отбелязва представената от члена на Комисията Wallström пред Конференцията на председателите на 8 февруари 2007 г. законодателна и работна програма на Комисията за 2007 г., но изразява съжаление за липсата на взаимодействие между Законодателната работна програма и бюджетната процедура, съгласувана с Рамковото споразумение относно отношенията между Европейския парламент и Комисията, настоява за по-добра съгласуваност между двете процедури, напомня на Комисията за поетия ангажимент по време на процедурата по съставяне на бюджета за 2007 г. и писмото от председателя Barroso през м. декември 2006 г. относно по-доброто съчетаване на законодателните приоритети и бюджетните решения; в този контекст, отбелязва приоритетите на Комисията, изложени в Съобщението за Годишната политическа стратегия и очаква Комисията да коригира тези приоритети въз основа на решенията, които ще се вземат от бюджетния орган в хода на годишната процедура;

Бюджет за постигане на резултати – прозрачно представяне, ясни цели, правилно прилагане

7.  Отново подчертава значението, което отдава на програмите за разходи на ЕС, ефективно изпълняващи политическите цели, които са предназначени да постигнат; счита, че политическите резултати и ясните доказателства за тях винаги са били в основата на легитимността на ЕС в очите на неговите граждани; поради това потвърждава намерението си да придаде на работата си по бюджета за 2008 г. философията на "бюджет за постигане на резултати"; подчертава, че тези резултати няма да се оценяват единствено въз основа на счетоводни критерии и изтъква, че този подход ще бъде следван в духа на добро междуинституционално сътрудничество;

8.  Като първа крачка към съставяне на бюджет за постигане на резултати подчертава значението на яснотата, последователността и прозрачността в представянето на бюджета; подкрепя подхода за бюджет, основан на дейности (БОД), който има за цел да съчетае финансовите и човешки ресурси с политическите цели според политическите области на разходи на Комисията; отбелязва, че номенклатурата на БОД не е лесно съвместима с категориите на позициите в МФР; освен това изразява съжаление, че класификациите в БОД за благоденствие, солидарност, сигурност и външни отношения представляват трета класификационна система, която е твърде условна по отношение на класификацията на областите на политики по различните глави, няма голяма стойност от гледна на точка на бюджета и не може лесно да се съгласува с категоризацията на БОД и МФР; изисква Комисията да спазва по-стриктно структурите на БОД и МФР и да предостави ясни индикации относно съответствието на тази трета класификация и бюджетните позиции в МИС от 17 май 2006 г.;

9.  Счита, че изготвените от Комисията становища за дейността на всяка политическа област в бюджетната прогноза са ключов елемент за ефективния контрол на разходите на ЕС от бюджетния орган, подчертава, че ако политическите цели не са ясни, то и ефективна политическа оценка не е възможна; изисква по-добра яснотата на представяне на тези становища за дейностите в бюджетната прогноза за 2008 г.; изисква по-голямо съсредоточаване върху политическите цели и върху оценката на политическите резултати и по-малко информация за административния процес, което беше често практика в предходните документи за прогнозния бюджет;

10.  Подчертава значението на контрола на изпълнението на бюджета като средство за проверка на политическите резултати; приветства направените наскоро подобрения в предоставянето от страна на Комисията на данните по изпълнението, и по-специално в сигнална система на бюджетната прогноза (ССБП); отбелязва, че данните по изпълнението за първата година на разходите по новите програми за 2007-2013 г. ще са на разположение през 2007 г.; счита, че тази информация може да се окаже полезна за налагане на Комисията и на държавите-членки да съблюдават изцяло политическите приоритети на Парламента, определени в бюджета за 2007 г. и в настоящата резолюция;

Човешки ресурси - подходящо разпределение, лична отговорност, контролирано наемане на външни изпълнители

11.  Силно поддържа становището, че една ефективна и ефикасна с оглед на разходите административна система за Европейския съюз трябва да е снабдена с необходимото ниво на ресурси; очаква с интерес резултатите от извършвания от службите на Комисията аналитичен преглед относно реалните потребности на служителите на Комисията, който ще бъде представен на 30 април 2007 г.; изразява убеденост, че този преглед на служителите на Комисията е ключово мероприятие, позволяващо на Комисията да установи действителния си потенциал и да осигури допълнителен персонал за нови политически приоритети, като например енергия, промени в климата, имиграция, изпълнение на многогодишни програми и въвеждане на законодателството на ЕС в държавите-членки; ще направи задълбочена оценка на резултатите от прегледа, за да посрещне бъдещите политически предизвикателства, водещи началото си от бюджетната процедура за 2008 г.;

12.  Приветства допълнителните индикации в бюджета по дейности за 2008 г. за усилията на Комисията да пренасочи своите човешки ресурси към политическите приоритети, но отхвърля представянето на тези приоритети във връзка с формулировките благоденствие, солидарност, сигурност и външни отношения; следователно изисква Комисията да изложи ясно в ППБ, в съответствие със структурата на БОД, допълнителна информация във връзка с политиката за човешките ресурси и стратегията за преназначаване за 2008 г., отчитайки резултатите от аналитичния преглед;

13.  Изразява загриженост относно развитието на някои съществуващи агенции, което ще намали съществуващите маржове в рамките на бюджетните позиции в МФР, изразява освен това загриженост, че това съкращение на съществуващите маржове ще намали приложното поле за финансиране на нови приоритети, каквито са пилотните проекти и подготвителните дейности и ще намали също така наличните средства за разрастване на съществуващите програми, отбелязва, че точка 47 от МИС от 17 май 2006 г. задължава Комисията да направи оценка на бюджетните разходи за съответната позиция, когато изготвя предложение за създаването на нова децентрализирана агенция; ще се опита да гарантира, че функционирането на децентрализираните агенции носи добавена стойност и подкрепя интересите на гражданите на ЕС;

14.  Отбелязва, че всяко по-нататъшно увеличаване на броя на изпълнителните агенции и на другите органи ще се нуждае от финансиране чрез съответния програмен пакет; изразява загриженост относно предвиденото в бюджета по дейности увеличение за някои съществуващи агенции и други органи за сметка на оперативните програми, финансирани по същата област на политика;

15.  Изразява решителност да изясни дефиницията, ролята и цената на всички органи, определени в член 185 от Финансовия регламент, да направи оценка на ефективността на разходите на такива режими на управление и да осигури прилагането на систематична основа на процедурата, изложена в точка 47 от МИС от 17 май 2006 г., на междуинституционално ниво в хода на годишната бюджетна процедура за 2008 г.;

16.  Счита, че децентрализирането на отговорностите към различните генерални дирекции и на личната отговорност на длъжностните лица на ЕС са важни елементи от подхода за управление, основано на дейности; отбелязва, че може да са необходими допълнителни усилия, за да се изяснят някои вериги на отговорност в рамките на институциите на ЕС; счита, че този въпрос е от особено значение предвид очевидната тенденция за "наемане на външни изпълнители" или "изнасянето" на задачите по изпълнението към изпълнителни агенции и други ad hoc органи;

17.  Изразява загриженост, че създаването на изпълнителни агенции и други ad hoc органи може да доведе до нарастване на броя на длъжностните лица и извънщатните служители на ЕС, освен ако се намали броят на длъжностите в съответната генерална дирекция на Комисията, за да се компенсира за нарастването, и до отслабване на контрола на администрацията на ЕС; изисква Комисията да даде обяснения в ППБ за 2008 г. за начина, по който длъжностите, поискани в новите изпълнителни агенции и други ad hoc органи, ще бъдат компенсирани чрез съкращения в отговорната генерална дирекция; освен това изисква Комисията да разгледа в ППБ за 2008 г. въпроса за подходящ контрол на изпълнителните агенции и други ad hoc органи и да осигури демократична отчетност; настоятелно призовава за усъвършенстване на Кодекса за поведение при създаване на изпълнителни агенции, по конкретно по отношение на парламентарния контрол върху финансирането и назначаването на персонал на агенциите;

Многогодишна финансова рамка – програмиране, маржове, предварително и последващо предоставяне на средства

18.  Отбелязва най-новата актуализация, извършена от Комисията, на финансовото програмиране за 2007-2013 г.; отбелязва останалите ограничени и в някои случаи намаляващи маржове по позиции 1a и 3 и решително се противопоставя на предложението на Комисията да използва останалите налични малки маржове по тези две позиции за нови инициативи, изразява сериозната си загриженост за това, че ще бъдат създадени допълнителни маржове финансирани основно чрез съкращаване на многогодишни програми; счита, че малките маржове намаляват възможностите за ефективно разглеждане на спешни или нови политически приоритети; приканва Комисията да представи на следващата триалог преглед на маржовете по различните позиции, актуализация на финансовото програмиране, съгласно точка 46 от МИС от 17 май 2006 г. и потенциалните финансови последствия от предложенията, оповестени в законодателната програма;

19.  Желае да изследва възможностите за по-добро представяне, способстващи за по-лесното и по-добро разбиране на различните документи от финансовото програмиране и бюджета, предоставени на бюджетния орган (финансово програмиране и документ за ГПС); изтъква, че в момента в таблиците, приложени към финансовото програмиране, липсва ясна индикация за точните промени, които са извършени спрямо предишното финансово програмиране, както и че липсва ясна индикация как са компенсирани увеличенията или как се осъществява предварителното и последващо предоставяне на средства;

20.  Припомня, че що се отнася до пилотните проекти и подготвителните дейности на бюджетната процедура за 2008 г., съгласно Приложение II, част Г на МИС от 17 май 2006 г. "двата клона на бюджетния орган ще информират Комисията за техните намерения до средата на юни", изразява загрижеността си, че в някои позиции и подпозиции на бюджета, може би няма да има достатъчно налични маржове за важни нови пилотни проекти и подготвителни дейности;

21.  Отбелязва със загриженост възможното въздействие на промените, които Комисията предлага да внесе във финансовото програмиране в раздел ІІІ на БОД за 2008 г. относно вече малките маржове и/или оперативни програми, и по-специално като резултат от увеличеното финансиране за агенции или създаването на нови фондове; изразява съжаление, че такива предложения се представят по-малко от един месец след най-последната актуализация на финансовото програмиране; очаква Комисията своевременно да представи тези предложения в ППБ за 2008 г. и следващото финансово програмиране, особено ако предполагат промяна на МФР;

22.  Изразява загриженост относно предложеното последващо предоставяне на средства за определени програми в БОД за 2008 г. и проблемите, които може да съдържа за следващите години на МФР, като се вземе предвид проблемът с нарастващите неизпълнени поети задължения; освен това отбелязва, че в бюджета за 2007 г. за собствените си приоритетни области Парламентът е приел равнища на поети задължения над средното равнище на поетите задължения, предвидени в многогодишните програмни пакети за редица програми; отбелязва, че може да е необходима известна степен на междуинституционално сътрудничество по отношение на предварителното и последващо предоставяне на средства за поетите задължения в бюджета, за да се осигури съгласувано програмиране на поетите задължения по време на МФР, съблюдавайки приоритетите на Парламента, изложени в МИС от 17 май 2006 г.;

Конкретни бележки

23.  Подкрепя намерението на Комисията да включи концепцията за по-добро регулиране и опростяване на процедурата във всички нови инициативи, реформи и работни методи, за да ги направи по-разбираеми за гражданите; припомня, че както се посочва в резолюцията от 13 декември 2006 г. относно законодателната и работна програма на Комисията за 2007 г.(3), при изпълнението на концепцията за "по-добро законотворчество" трябва да се съблюдават изцяло принципите, изложени в неговата резолюция от 16 май 2006 г. относно стратегията за опростяване на регулаторната среда(4);

24.  Подчертава, че фокусирането върху енергийната ефективност е много важен приоритет, насочен към бъдещето за справяне с проблема промяна в климата, изразява съгласие, че такава политика изисква многонасочена стратегия и изисква Комисията да продължи да извършва решителни действия в посока на реализирането на тази цел;

25.  Приветства намерението на Комисията да предприеме ключови действия в областта на изследванията и иновациите, за да постигне напредък в изпълнението на Лисабонската стратегия през 2008 г.; подкрепя по-специално подготвителната работа, осигуряваща вземането на решение за създаването на Европейски институт по технология (ЕИТ) през 2007 г.; настойчиво призовава Комисията да даде повече разяснения по финансирането на ЕИТ и очаква, че неговото финансиране ще се осигури чрез допълнителни финансови бюджетни кредити, а не чрез съкращаване на финансовите ресурси на Седмата рамкова програма; очаква допълнителна информация относно предложената Изпълнителна агенция по управленските части от Седмата рамкова програма;

26.  Приветства резултатите от триалога, проведен на 7 март 2007 г., относно финансирането на Съвместната дейност за ITER (Интернационален термоядрен експериментален реактор) и относно по-нататъшното развитие на процедурата, предвидена в точка 47 от МИС от 17 май 2006 г., заключенията от който са приложени в Приложение I към настоящата резолюция;

27.  Изразява безпокойство относно предложеното от Комисията "последващо предоставяне на средства" за много нови програми по позиция 1а; счита, че това не представлява подходящ начин за финансово програмиране; изисква от Комисията да предостави информация относно въздействието на тази операция по последващо предоставяне на средства върху програмите включително на тези, за които все още не е приета законова база и върху съществуващите маржове за следващите години; припомня на Комисията, че точка 37 от МИС от 17 май 2006 г. позволява на бюджетния орган и на Комисията да се отдалечат с 5 % от предвидената стойност в законодателния акт;

28.  Призовава Комисията, с оглед постигане на засилена солидарност и благоденствие да изясни намеренията си относно финансовото програмиране на "обучение през целия живот" и да го приеме като приоритетно; счита, че с увеличаването на финансовите средства за четирите агенции (Eвропейската железопътна агенция, Eвропейската агенция за морска безопасност, Eвропейската агенция за авиационна безопасност, Надзорен орган на програмата GALILEO) следва да се избегне всякакво бюджетно намаление на финансовата програма за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и следователно изисква пояснение за това как Комисията ще компенсира програмата TEN-T през следващите години, така, че целият одобрен финансов пакет за TEN-T в МФР да бъде приложен;

29.  Изразява съгласие с Комисията, че 2008 г. ще бъде от решаващо значение за европейската политика за сближаване като първата пълна година от изпълнението на новите оперативни програми 2007-2013 г.; затова изразява надежда, че политиката за сближаване ще остане приоритет за двата клона на бюджетния орган през бюджетната процедура за 2008 г.;

30.  Отбелязва, че Комисията предлага да се намали маржа на позиция 2 с 2 милиона евро, за да се включат допълнителните дейности на Европейската агенция по околна среда (EАОС); освен това отбелязва, че намерението на Комисията по позиция 3а да увеличи бюджетните кредити за Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Frontex) с 10 900 000 ЕUR през 2008 г., за да увеличи финансирането на Евроджъст (EUROJUST) с още 2 500 000 ЕUR на година за периода от 2008 до 2013 г.; напомня на Комисията, че всички тези увеличения трябва да се съгласуват с бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура и/или със законодателния орган, ако същите предполагат промяна в референтните суми на приети програми;

31.  Напомня на Комисията, че съгласно МИС от 17 май 2006 г. повечето финансови ресурси за политиката по околната среда са концентрирани по позиция 2; отбелязва решението на МИС да разпредели допълнителни 100 милиона ЕUR по позиция 2, от които 50 милиона ЕUR са запазени за нов финансов инструмент по околната среда LIFE+; припомня, че все окончателно съгласие относно LIFE+ за годините 2007-2013 бе постигнато на 27 март 2007 г.; поради това подчертава важността на оставянето на достатъчно маржове до завършването на всички законодателни процедури;

32.  Очаква точни предложения от Комисията относно средносрочния преглед на общата селскостопанска политика; поради това приканва да бъде информиран за подготовката и обхвата на средносрочния преглед, който Комисията възнамерява да проведе с оглед оценка на първоначалните резултати от реформата от 2003 г.;

33.  Счита, че основната задача на комуникационната и информационната политика е да се информират гражданите на ЕС относно действията и програмите, осъществени от ЕС и направените подобрения през последните години; счита, че кампанията относно политическите приоритети следва да бъде определена на по-късен етап от бюджетната процедура, отчитайки приоритетите на Парламента и съсредоточавайки се върху надлежно определените по време на първото четене политически области;

34.  Припомня, че всички институции имат право да изпълняват комуникационната политика като част от своята институционална автономия, съгласно член 49 от Финансовия регламент; насърчава Комисията да продължи да защитава, както и останалите институции, своята собствена автономия по този въпрос; признава необходимостта от координиране на различните комуникационни политики, изпълнявани от институциите в рамките на междуинституционалната група по информация и комуникация; призовава междуинституционалната група да представи до края на м. октомври 2007 г. по-конкретен и координиран работен план за 2008 г.; във връзка с това приканва Комисията да запази своята амбиция по отношение на комуникационната политика към гражданите, имайки предвид, че 2008 г. е годината, предхождаща следващите европейски избори и необходимостта да се подготви основата за очакваното подновяване на институционалната реформа;

35.  Отбелязва приоритетите на Комисията в областта на комуникацията за 2008 г., които няма да променят финансовото програмиране на позиция 3б;

36.  Широко подкрепя целите на вътрешните дейности, посочени в БОД, които се развиват непрекъснато, и които трябва да се изпълнят, за втората година, чрез нов набор от външни инструменти на ЕС, приети през 2006 г.; поставя основен акцент върху ефективното изпълнение и спазване на правата на Парламента в тази рамка; призовава за първоначална оценка на нейното стартиране през втората половина на 2007 г.;

37.  Очаква пълноценно сътрудничество с Комисията в рамката на работните групи, създадени от комисията по външни работи и комисията по развитие, за наблюдение върху програмирането и изпълнението на нови инструменти за външна помощ; отбелязва предвидения средносрочен преглед на функционирането на инструментите за външна помощ; повтаря желанието на Парламента да бъде изцяло включен в този процес;

38.  Подчертава важността на езиковото многообразие като основна част от европейското културно наследство, както и необходимостта на гражданите да се предоставя информация на техните собствени майчини езици;

39.  Изисква по-нататъшно повишаване на сътрудничеството с развиващите се страни, по-специално относно промяната на климата и миграцията, продължителни ангажименти за изпълнение на целите за развитие на хилядолетието, по-специално на първичното здравеопазване и основното образование;

40.  Отбелязва концепцията на Комисията за "външна проява на приоритетите" като Фонда за глобална енергийна ефективност и възобновяема енергия (GEEREF) или Алианса за световен климат и фактът, че тези нови приоритети в позиция 4 изискват вероятно увеличение с 23 100 000 ЕUR през 2008 г.; настоява обаче за яснота относно произхода на предложеното финансиране за всяка дейност;

41.  Отбелязва, че общата прогноза на маржа за позиция 4 е 334 милиона евро, за да даде възможност за адекватен отговор на бъдещите нужди, като например резултатите от преговорите относно окончателния статут на Косово, близкоизточния мирен процес; силно подчертава, че този марж от 334 милиона ЕUR е всъщност изкуствено завишен, доколкото той съдържа 200 милиона ЕUR , първоначално предвидени за Гаранционния фонд за заеми, за който ще трябва да бъдат предоставяни средства едва от 2009 г. поради осъществяване на преход; поради това подчертава, че по изключение са предоставени допълнителни 200 милиона ЕUR за 2008 г. и настоятелно призовава да се внимава те да не бъдат автоматично определени за дългосрочни нужди, които не биха могли в такъв случай непременно да бъдат финансирани през следващите години;

42.  Отбелязва нарасналото значение, отделено на годишната политическа стратегия (ГПС) при осъществяването на връзка между външните и вътрешните цели, както и при използването на термина "пълна съгласуваност", счита, че този аспект изисква по-задълбочен анализ и обяснение от Комисията, като се има предвид по-специално, че в миналото една от основните критики, отправени към ЕС беше поради липсата на съгласуваност между вътрешните и външни политики, подчертава освен това значението на демокрацията и на положителните промени в страните и регионите партньори;

43.  Настоява всички отпуснати финансови средства във всички външни инструменти и инструменти по разширяването да отразяват дадения от ЕС приоритет на подкрепата на демокрацията и правата на човека, включително правата на малцинствата;

44.  Отбелязва, че през 2007 г. Комисията планира да сключи споразумения за икономическо партньорство (СИП) със страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ); приканва Комисията и държавите-членки да осигурят допълнително финансиране в подкрепа на страните от АКТБ за периода на преход от настоящия търговски режим към СИП;

45.  Счита, че бързо променящата се ситуация в областта на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) изисква постоянен контрол и сътрудничество между институциите, подчертава в тази връзка значението, което той придава на спазването на разпоредбите на МИС от 17 май 2006 г. относно ОВППС и на предвидените в тази връзка инструменти; счита, че външната политика и свързаните с нея необходими финансови средства, могат да бъдат подходящо оценени едва след като Съветът се консултира с Парламента, до 15 юни 2007 г., относно основните аспекти и важните избори в областта на ОВППС;

46.  Отбелязва предложението на Комисията за разпределението на човешките ресурси през 2008 г., което включва 890 нови длъжности във връзка със скорошните разширявания; припомня, че 2008 г. е последната година от плана за човешките ресурси, свързан с разширяването през 2004 г., според който са поискани 640 допълнителни длъжности за 2008 г.; освен това напомня, че за 2008 г. са поискани 250 нови длъжности вследствие на присъединяването на България и Румъния, като подобно искане се очаква през 2009 г.; отбелязва, че едва 50 % от допълнителните длъжности за 2008 г. ще бъдат разпределени за разрастването на дейностите поради скорошните разширявания; счита, че междинният доклад на Комисията относно човешките ресурси следва да се съгласува със стратегията за по-добро законотворчество, чието начало е поставено през 2006 г., изцяло отчитайки необходимостта от правилно и ефективно изпълнение на новите програми за разходите за периода на финансово програмиране 2007-2013 година;

47.  Приветства принципа на преназначаване на служители съгласно политическите приоритети, но счита, че процентът на преназначаване следва да бъде по-амбициозен от 1 %; припомня, че това преназначаване трябва напълно да вземе под внимание определените от Парламента приоритети; очаква Комисията да се възползва от възможността, предоставена от извършвания в момента аналитичен преглед, за да направи съществена промяна в приоритетите при разпределяне на персонала и дела на надбавките; ще извърши оценка на размера на потребностите на служителите на Комисията в глобалния контекст на позиция 5 по време на годишната бюджетна процедура; отбелязва предложението на Комисията за преназначаване на 565 служители, като 287 от тях се преназначават между отделите, а 278 в рамките на отделите; изисква Комисията да осигурява по-подробна информация в ППБ по отношение на преназначаването на служители, за да може Парламентът да разполага с необходимата информация да прецени дали целта за преназначения от 1 % е подходяща цел; счита, че създаването на централна база за преназначаване следва да бъде съгласувано с принципа за административно опростяване и по-добро изпълнение на програми и дейности, като в същото време се избягва ненужното административно бреме;

48.  Отбелязва състоялия се на 18 април г. триалог и постигнатото споразумение между трите институции относно органите на Общността, попадащи в обхвата на член 185 от Финансовия регламент; приветства положителното отношение на Съвета в полза на подобряване на контрола и оценката на агенциите; подчертава значението на важните въпроси като съотношението между оперативните и административните разходи, процедурата на освобождаване, оценяването, ефикасността на съществуващите агенции и необходимостта от по-нататъшен прогрес по отношение на процедурата по точка 47 на МИС от 17 май 2006 г.; отбелязва, че беше намерен процедурен подход, изложен в декларациите приложени като Приложение II към настоящата резолюция, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент, който позволява да бъдат извършвани спешни трансфери в полза на Екипите за бърза гранична намеса (ЕБГИ); подчертава необходимостта от провеждане на по-широка дискусия по въпросите, свързани с методите на управление на Комисията, във връзка с резултата от аналитичния преглед на Комисията , който следва да приключи на 24 април 2007 г.;

49.  Счита, че становищата на комисията по външни работи и на комисията по международна търговия допринесоха за вземането под внимание на съществени елементи, които следва да бъдат отчетени по време на бюджетната процедура за 2008 г.;

o
o   o

50.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и Сметната палата.

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P6_TA(2007)0098.
(3) Приети текстове, P6_TA(2006)0565.
(4) ОВ С 297 Е, 7.12.2006 г., стр. 136.


ПРИЛОЖЕНИЕ І

Тристранна среща от 7 март 2007 г.

Заключения

Тристранната среща беше организирана в изпълнение на разпоредбите на точка 47 от Междуинституционалното споразумение (МС) от 17 май 2006 г. относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление.

Настоящите заключения са изготвени с цел да се направи равносметка на споразумението, постигнато от трите институции.

1.  Съвместно предприятие за Международния термоядрен експериментален реактор (ИТЕР)

Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие, че:

· за целите на прилагане на точка 47 от МС, съвместното предприятие за ИТЕР се счита за агенция на Общността;

· Европейският парламент ще бъде компетентен за освобождаването от отговорност за изпълнение на бюджета на съвместното предприятие за ИТЕР

Европейският парламент и Съветът признаха приноса на Общността към ИТЕР, произтичащ от Седмата рамкова програма за Евратом (максимум 986 млн. евро(1) за периода 2007–2011 г.), както е предложено от Комисията. Като се отбелязва, че проектът ИТЕР е планиран да продължи и след 2011 г. и че е необходимо същият да продължи до 2041 г., съответните суми за 2012 г. и 2013 г. са предвидени във финансовото програмиране. Бъдещото финансиране ще бъде включено в обсъжданията относно следващата финансова рамка.

2.  Агенции

С цел оптимизиране на дейността на съществуващите агенции и на приложимите процедури за създаване на нови агенции, Европейският парламент, Съветът и Комисията постигат съгласие за провеждане на задълбочен диалог, по-конкретно относно изготвянето на цялостна оценка на разходите и ползите, включително административните разходи, преди да пристъпят към създаване на нови агенции и прилагане на клаузите за преразглеждане, предвидени в конкретните регламенти за създаване на съществуващите агенции.

В този контекст те изразяват готовността си да работят за продължаване и задълбочаване на обсъжданията относно по-нататъшното развитие на процедурата, предвидена в точка 47 от МС.

Тези обсъждания ще се проведат по време на предстоящите тристранни срещи, първата от които ще се състои на 18 април 2007 г.

(1) От примерна вноска от общия бюджет на ЕС в съвместното предприятие за ИТЕР и развитието на синтеза на енергия на стойност 1 290 млн. евро.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Декларации след състоялия се на 18 април 2007 г. триалог

1.  Декларация на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите на Общността

"1. " За по-добра яснота и прозрачност, двата клона на бюджетния орган приканват Комисията да представя всяка година, заедно с предварителния проектобюджет бюджетен преглед, който се отнася до всички съществуващи и бъдещи агенции на Общността, други органи и изпълнителни агенции, посочени в член 185 от Финансовия регламент. Този преглед следва да включва бюджетна информация относно основните им актове, ключови бюджетни показатели, брой на персонала и съотношението между оперативните и административни разходи.

2.  Двата клона на бюджетната власт припомнят на Комисията необходимостта от прилагане на обстоен анализ за разходите и ефективността и стриктно спазване и насърчаване на предвидената процедура по точка 47 от МИС преди създаването на нови агенции.

3.  По отношение на децентрализираните агенции, двата клона на бюджетния орган припомнят на изпълнителните директори и на управителните съвети на тези агенции задължението им да представят реални бюджетни искания, в съответствие с действителните нужди, като избягват прекомерния бюджет.

4.  Двата клона на бюджетния орган приканват Комисията да извършва редовно оценка на съществуващите агенции на Общността, като по-специално се концентрира върху оценката за разходите и ефективността им и заявяват готовността си да преценят оценката от анализа, изготвен от Комисията за определен брой агенции. Критериите за избора на агенциите за оценяване биха могли да бъдат превишаването на определено съотношение между оперативните и административни разходи, агенции, които изтъкват специфични проблеми в докладите на Сметната палата и при процедурата за освобождаване от отговорност. Резултатите от тези анализи и по възможност други, проведени от други институции, следва да бъдат преразглеждани всяка година от триалог най-късно през м. октомври.

5.  Двата клона на бюджетния орган приканват Комисията да приложи клаузи за преразглеждане, предвидени в тяхната специфична нормативна уредба. Бюджетният орган ще прецени дали съществуващата стратегия относно децентрализираните агенции да бъде продължена.

6.  В следствие на заключенията на триалог от 7 март 2007 г., с оглед на по-нататъшното развитие на процедурата, предвидена по точка 47 от МИС от 17 май 2006 г., институциите изразяват съгласие по принцип да създадат процедура за прилагане на точка 47 от МИС, в рамките на предстоящите заседания на триалог."

2.  Декларация на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Frontex)

"Европейският парламент, Съветът и Комисията подчертават, че в случай на ситуация на спешно и извънредно напрежение по външните граници, което изисква намесата на екипите за бърза интервенция по границите (ЕБИГ) и възможен недостиг на финансови средства в бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex), в тази връзка, следва да бъдат проучени всички възможности за осигуряване на тези средства. Комисията ще провери при спешна необходимост дали може да се направи пренасочване на средства. В случай, че е необходимо решение на бюджетния орган, Комисията ще започне процедура, която е в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент, по-специално членове 23 и 24, за да осигури навременното решение на двата клона на бюджетния орган относно начините за осигуряване на допълнителни средства за Frontex за разгръщане на ЕБИГ. Бюджетният орган се ангажира да действа възможно най-бързо, като вземе предвид неотложността на въпроса."

Правна информация - Политика за поверителност