Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2017(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0123/2007

Esitatud tekstid :

A6-0123/2007

Arutelud :

PV 23/04/2007 - 20
CRE 23/04/2007 - 20

Hääletused :

PV 24/04/2007 - 7.29
CRE 24/04/2007 - 7.29
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0131

Vastuvõetud tekstid
PDF 246kWORD 91k
Teisipäev, 24. aprill 2007 - Strasbourg
Komisjoni iga-aastane poliitiline strateegia aastaks 2008
P6_TA(2007)0131A6-0123/2007
Resolutsioon
 Lisa
 Lisa

Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2007. aasta resolutsioon komisjoni iga-aastase poliitilise strateegia kohta 2008. aasta eelarvemenetluseks (2007/2017(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 2008. aasta poliitilise strateegia kohta (KOM(2007)0065);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 112 lõiget 1;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ja väliskomisjoni ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamusi (A6-0123/2007),

A.   arvestades, et Euroopa Liidu 2008. aasta eelarve on teine eelarve, milles lepitakse kokku vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelisele kokkuleppele eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta;

B.   arvestades, et 2008. aasta eelarve on esimene, milles lepitakse kokku pärast Rumeenia ja Bulgaaria saamist ELi liikmeks;

C.   arvestades kiiret globaliseerumisprotsessi koos kõigi sellega kaasnevate võimaluste ja väljakutsetega majandus-, sotsiaal- ning keskkonnavaldkonnas, arvestades asjaolu, et 2008. aasta eelarve peab tagama ELile jätkuva kasusaamise globaliseerumise võimalustest ja suutlikkuse vastata selle väljakutsetele ning oma kohustuste täitmise globaalsel tasandil asjakohase tulevikku suunatud sise- ja välispoliitika abil;

D.   arvestades asjaolu, et 2007. aasta on paljude rahastamiskava perioodiks 2007–2013 ette nähtud ELi uute kulutuste programmide rakendamise esimene aasta pärast arvukate uute õiguslike aluste vastuvõtmist 2006. aastal, arvestades, et andmed 2007. aasta eelarve, eelkõige kulukohustuste assigneeringute rakendamise kohta annavad olulist teavet komisjoni ja liikmesriikide suutlikkuse kohta ellu viia parlamendi prioriteete,

Poliitiline kontekst

1.   rõhutab, et 2008. aasta eelarve koostamine, esitamine ja arutamine toimub Rooma lepingu allakirjutamise 50. aastapäeva taustal ning ühel ajal uute katsetega saavutada edu põhiseaduse lepingu osas; märgib, et 2007. aastal algab ettevalmistumine 2008.–2009. aastal toimuvaks täielikuks ja üldiseks 2007.–2013. aasta mitmeaastase finantsraamistiku vahekokkuvõtteks; märgib samuti oma 29. märtsil 2007. aastal vastu võetud resolutsiooni Euroopa Liidu omavahendite tuleviku kohta(2);

2.   rõhutab, et Euroopa Parlament peab oluliseks 27 liikmega ELi suutlikkust kasutada globaliseerumist võimalusena oma kodanike jaoks ning püsida globaliseerumise väljakutsetele vastamisel rahvusvahelise tegevuse juhtpositsioonil; rõhutab sellega seoses, kui oluline on kindlustada ELi finantsvahendite ja inimressursside asjakohane eraldamine, et tagada ELi nõuetekohane toimimine;

3.   võtab teadmiseks komisjoni osutatud ettepanekud heaolu, solidaarsuse, turvalisuse ja välistegevuse pealkirjade all; on päri seisukohaga, et samal ajal peab EL keskenduma jätkuvalt Lissaboni tegevuskavale ning eelkõige säästvale arengule, majanduskasvule ja tööhõivele, konkurentsivõimele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele; on arvamusel, et paljudel juhtudel – näiteks energiapoliitika ja kliimamuutuse puhul – näitavad need ettepanekud ELi paindlikumat lähenemisviisi Euroopa kodanike ees seisvate reaalsete väljakutsetega tegelemisel; juhib siiski tähelepanu sellele, et ELi võime reageerida poliitilistele muutustele eelarveliselt on äärmiselt piiratud, sest varud kulude erinevate ülemmäärade raames on väga väikesed;

4.   eelarvepädeva institutsioonina peab oma kohustuseks tagada, et ELi eelarvevahendeid kasutatakse selleks, et saada kulutustele vastavat tulu ning eelkõige optimeerida piiratud ressursse; kavatseb kohaldada tulemuspõhist eelarvet, mis põhineks 2007. aasta eelarve koostamisel koostöös erikomisjonidega kasutatud lähenemisel;

5.   kordab oma nõuet, et ELi poliitilise strateegia iga-aastased prioriteedid määrataks kindlaks viisil, millest Euroopa kodanikke saaks tõhusalt teavitada ja rõhutab, et käesolevas resolutsioonis esitatakse Euroopa Parlamendi seisukohad tulevase eelarvemenetluse kohta; avaldab sügavat kahetsust, et poliitiline strateegia ei kajasta piisavalt parlamendi prioriteete; loodab, et käesolevat resolutsiooni võetakse 2008. aasta esialgses eelarveprojektis nõuetekohaselt arvesse; rõhutab, et mitmeid komisjoni esitatud algatusi 2008. aasta poliitilises strateegias tuleks käsitleda vastavalt hiljaaegu kokku lepitud kulutuste programmidele ja poliitilistele prioriteetidele, millele toetuvad 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes mitmeaastaseks finantsraamistikuks 2007–2013 kokku lepitud üldised eelarvesummad;

6.   võtab teadmiseks volinik Wallströmi ettekande esimeeste konverentsile 8. veebruaril 2007. aastal komisjoni 2007. aasta õigusloome- ja tööprogrammi kohta, kuid avaldab kahetsust, et puuduvad seosed õigusloomeprogrammi ja eelarvemenetluse vahel; nõuab kooskõlas Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete raamkokkuleppega nende kahe menetluse paremat sidusust; tuletab komisjonile meelde 2007. aasta eelarvemenetluse käigus võetud kohustust ning komisjoni presidendi Barroso detsembris 2006 saadetud kirja õigusloomealaste prioriteetide ja eelarveotsuste parema ühildamise kohta; sellega seoses võtab teadmiseks poliitilise strateegia teatises esitatud komisjoni prioriteedid ning ootab komisjonilt, et ta kohandaks neid prioriteete, lähtudes otsustest, mis eelarvepädevatel institutsioonidel tuleb iga-aastase menetluse käigus vastu võtta,

Tulemuspõhine eelarve – läbipaistev esitus, selged eesmärgid, täpne täitmine

7.   rõhutab veel kord, et Euroopa Parlament peab oluliseks, et ELi kulutuste programmid täidaksid tõhusalt neid poliitilisi eesmärke, mille saavutamiseks need on vastu võetud; on seisukohal, et poliitika tulemuslikkus ja selged tõendid selle kohta on alati olnud ELi õiguspärasuse alus Euroopa kodanike silmis; kinnitab seetõttu kavatsust lähtuda 2008. eelarvemenetluses nn tulemuspõhise eelarve filosoofiast; rõhutab, et neid tulemusi ei hinnata üksnes raamatupidamiseeskirjade alusel, ning juhib tähelepanu sellele, et seda lähenemisviisi järgitakse institutsioonidevahelise usaldusväärse koostöö vaimus;

8.   rõhutab esimese sammuna teel tulemuspõhise eelarve poole selguse, kooskõla ja läbipaistvuse olulisust eelarve esitamisel; toetab tegevuspõhise eelarvestamise lähenemisviisi, mille eesmärk on viia finantsvahendid ja inimressursid vastavusse komisjoni eelarvest rahastatavate poliitikavaldkondade poliitiliste eesmärkidega; märgib, et tegevuspõhise eelarvestamise liigendust ei ole lihtne kooskõlastada mitmeaastase finantsraamistiku kategooriatega; kahetseb, et poliitilise strateegia kategooriad "Heaolu", "Solidaarsus", "Turvalisus" ja "Välistegevus" moodustavad kolmanda klassifitseerimissüsteemi, mis on üsna meelevaldne poliitikavaldkondade liigitamisel erinevate peatükkide alla, millel ei tarvitse eelarve perspektiivist olla suurt väärtust ja mida ei ole lihte kooskõlastada tegevuspõhise eelarvestamise ja mitmeaastase finantsraamistiku kategooriatega; palub komisjonil rohkem järgida tegevuspõhise eelarvestamise ja mitmeaastase finantsraamistiku struktuuri ning esitada selged näitajad selle kolmanda klassifitseerimise ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe eelarverubriikide vastavuse kohta;

9.   on seisukohal, et esialgses eelarveprojektis esitatavad komisjoni tegevusaruanded iga poliitikavaldkonna kohta on eelarvepädevate institutsioonide jaoks otsustava tähtsusega tulemusliku ülevaate saamiseks ELi kulutustest; rõhutab, et kui poliitika eesmärgid ei ole selged, siis on poliitika tulemuslik hindamine võimatu; palub 2008. aasta esialgses eelarveprojektis nimetatud tegevusaruannete selgust parandada; palub keskenduda rohkem poliitika eesmärkidele ja selle tulemuste mõõtmisele ning vähem teabele haldusprotsesside kohta, nagu see on sageli olnud varasemate esialgse eelarveprojekti dokumentide puhul;

10.   rõhutab eelarve täitmise järelevalve olulisust poliitika tulemuslikkuse läbivaatamise vahendina; tervitab komisjoni viimase aja edusamme andmete esitamisel rakendamise kohta, eriti eelarveprognoosi puudutavate hoiatuste süsteemi kasutuselevõtmist; märgib, et eelarveprognoosi puudutavate hoiatuste süsteemi tõttu esitatakse rakendamist puudutavad arvnäitajad perioodi 2007–2013 uute programmide kulutuste esimese aasta kohta 2007. aasta jooksul; on arvamusel, et see teave võib osutuda kasulikuks nõudmise esitamisel Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele täiel määral järgida 2007. aasta eelarves ja käesolevas resolutsioonis määratletud Euroopa Parlamendi poliitilisi prioriteete,

Inimressursid – asjakohane jaotus, isiklik vastutus, jälgitavad allhanked

11.   on kindlal seisukohal, et Euroopa Liidu tõhus ja kulusäästlik haldussüsteem peaks olema varustatud vajalikul määral ressurssidega; ootab huviga komisjoni tegelike personalivajaduste läbivaatamise tulemusi, mille viivad läbi komisjoni teenistused ja mis peaks esitatama 30. aprillil 2007 aastal; on veendunud, et see komisjoni personali läbivaatamine on oluline algatus, mis võimaldab komisjonil määratleda oma tegelik potentsiaal ning suunata rohkem personali uute poliitiliste prioriteetide elluviimiseks, nagu energia, kliimamuutused, sisseränne, mitmeaastaste programmide rakendamine ja ELi õigusaktide ülevõtmise järelevalve liikmesriikides; hindab igakülgselt läbivaatamise tulemusi, et vastata eelseisvatele poliitilistele väljakutsetele, mis seisavad ees seoses 2008. aasta eelarvemenetlusega;

12.   tervitab asjaolu, et 2008. aasta poliitilises strateegias on täiendavaid märke komisjoni püüdest suunata oma inimressursse ümber vastavalt poliitilistele prioriteetidele, kuid lükkab tagasi nende prioriteetide esitamise heaolu, solidaarsuse, turvalisuse ja välistegevuse pealkirjade all; palub seetõttu komisjonil esialgses eelarveprojektis selgelt ja vastavalt tegevuspõhise eelarvestamise struktuurile määratleda täiendav teave personalipoliitika ning ümberpaigutamiste strateegia kohta 2008. aastaks, võttes arvesse läbivaatamise tulemusi;

13.   väljendab muret selle üle, et detsentraliseeritud asutuste laienemine vähendab mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide all olevaid varusid; on lisaks mures selle pärast, et olemasolevate varude vähenemine vähendab selliste uute prioriteetide rahastamise mahtu nagu katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed ning piirab ka olemasolevate programmide laiendamiseks kasutatavaid vahendeid; märgib, et 17. mail 2006. aastal sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 47 kohustatakse komisjoni hindama iga uue detsentraliseeritud asutuse loomise ettepaneku koostamisel asjaomase kulurubriigi mõju eelarvele; püüab tagada, et detsentraliseeritud asutuste töö looks lisandväärtust ning teeniks ELi kodanike huve;

14.   märgib, et rakendusametite ja muude organite arvu mis tahes edasist suurenemist tuleks rahastada asjaomase programmi finantsraamistikus; väljendab seetõttu muret selle üle, et rakendusametite ja muude organite arvu mis tahes edasine kasv võib vähendada programmi finantsraamistikus kasutadaolevaid tegevusvahendeid;

15.   on otsustanud selgitada kõigi asutuste määratlust, rolli ja kulutusi vastavalt finantsmääruse artiklile 185, hinnata selliste valitsemistavade kulutasuvust ning kindlustada süstemaatilisel alusel institutsioonidevahelisel tasandil 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47 sätestatud menetluse rakendamine 2008. aasta eelarvemenetluse käigus;

16.   on arvamusel, et vastutuse detsentraliseerimine erinevatele peadirektoraatidele ning ELi ametnike isiklik vastutus on tegevuspõhise juhtimise oluline osa; märgib võimalikku vajadust teha täiendavat tööd mõningate vastutusahelate selgitamisel ELi institutsioonides; on seisukohal, et see küsimus on eriti oluline, pidades silmas ilmset suundumust võtta rakendamisülesannete osas kasutusele allhanked ning hajutamine rakendusametitele ja muudele ajutistele organitele;

17.   tunneb muret, et rakendusametite ja muude ajutiste organite loomine võib kaasa tuua ELi ametnike ja lepinguliste teenistujate arvu kasvu, kui selle kasvu kompenseerimiseks ei vähendata ametikohti komisjoni vastavates peadirektoraatides, ning ülevaate nõrgenemise ELi halduse üle; palub komisjonil selgitada 2008. aasta esialgses eelarveprojektis, kuidas uutes rakendusametites ja muudes ajutistes organites vajalikke ametikohti kompenseeritakse vastavates peadirektoraatides; palub lisaks komisjonil tegeleda 2008. aasta esialgses eelarveprojektis asjakohase ülevaate küsimusega rakendusametite ja muude ajutiste organite kohta, et tagada demokraatlik vastutus; nõuab rakendusametite loomise tegevusjuhendi täiustamist, eelkõige mis puudutab ametite rahastamise ja personaliga varustamise parlamentaarset kontrolli,

Mitmeaastane finantsraamistik – planeerimine, varud, kulutuste koondamine eelarveperioodi algusesse ja lõppu

18.   võtab teadmiseks komisjoni finantsplaneeringu 2007–2013 viimase ajakohastamise; märgib rubriikide 1a ja 3 all olevate varude piiratust ja mõnel juhul vähenemist ning on kindlalt vastu komisjoni ettepanekule kasutada nende kahe rubriigi all olemasolevaid väikseid varusid uute algatuste rahastamiseks; väljendab tõsist muret selle üle, et lisavarusid luuakse peamiselt olemasolevate mitmeaastaste programmide kulutuste koondamisega eelarveperioodi lõppu; on seisukohal, et väikesed varud piiravad iga erakorralise või uue poliitilise prioriteedi tõhusat käsitlemist; palub komisjonil esitada järgmisel kolmepoolsel kohtumisel ülevaate eri rubriikide varu kohta, ajakohastatud finantsplaneeringu vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 46 ning õigusloomeprogrammis esitatud ettepanekute võimalikud finantstagajärjed;

19.   soovib uurida parema esitluse võimalusi, mis hõlbustaksid lihtsamat ja paremat arusaamist erinevatest finantsplaneeringu ja eelarve dokumentidest, mis esitatakse eelarvepädevale institutsioonile (finantsplaneering ja poliitilise strateegia dokument); juhib tähelepanu sellele, et praegu ei ole selget viidet täpsetele muudatustele, mida tehakse finantsplaneeringu lisa tabelites võrreldes eelmise finantsplaneeringuga, ega selget viidet sellele, kuidas suurendamisi kompenseeritakse või kuidas toimub kulutuste koondamine eelarveperioodi lõppu ja algusesse;

20.   tuletab meelde, et 2008. aasta eelarvemenetluse katseprojektide ja ettevalmistava tegevuse puhul vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe II lisa D osale "teavitavad mõlemad eelarvepädevad institutsioonid komisjoni juuni keskpaigaks oma vastavatest kavatsustest"; väljendab muret, et mõnes eelarve rubriigis ja allrubriigis ei pruugi olla piisavat varu uute mahukamate katseprojektide ja ettevalmistava tegevuse jaoks;

21.   võtab murega teadmiseks komisjoni poolt 2008. aasta poliitilise strateegia 3. osas kavandatud finantsplaneeringu muudatuste võimaliku mõju juba niigi väikestele varudele ja/või rakenduskavadele, eriti asutuste täiendava rahastamise või uute fondide loomise tulemusena; kahetseb, et sellised ettepanekud esitatakse vähem kui kuu aega pärast finantsplaneeringu viimast ajakohastamist; loodab, et komisjon esitab need ettepanekud õigeaegselt 2008. aasta esialgses eelarveprojektis ja järgmises finantsplaneeringus, eriti kui need toovad kaasa mitmeaastase finantsraamistiku muutuse;

22.   väljendab muret seoses teatavate programmide kulutuste pakutud koondamisega eelarveperioodi lõppu 2008. aasta poliitilises strateegias ning seoses probleemidega, mida see võib mitmeaastase finantsperspektiivi järgmistel aastatel kaasa tuua, võttes arvesse kasvavate täitmata kulukohustuste probleemi; märgib lisaks, et 2007. aasta eelarves võttis Euroopa Parlament oma prioriteetsetes valdkondades vastu paljude programmide jaoks kulukohustused mitmeaastastes rahastamispakettides ette nähtud keskmistest kulukohustustest kõrgemal tasemel; märgib, et kulukohustuste sidusa planeerimise tagamiseks mitmeaastase finantsraamistiku jooksul võib olla vajalik teatav institutsioonidevaheline koostöö kulukohustuste koondamisel eelarveperioodi algusesse ja lõppu kogu eelarve ulatuses, pidades silmas 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes ära toodud parlamendi prioriteete,

Spetsiifilised punktid

23.   toetab komisjoni kavatsust lisada parema õigusloome ja menetluse lihtsustamise lahendusi kava kõikidesse algatustesse, reformidesse ja töömeetoditesse, et muuta neid kodanikele mõistetavamaks; tuletab meelde, et nagu sätestab parlamendi 13. detsembri 2006. aasta resolutsioon komisjoni 2007. aasta õigusloome- ja tööprogrammi kohta(3), peaks "parema õigusloome" mõiste täiel määral järgima põhimõtteid ja tingimusi, mis on toodud parlamendi 16. mai 2006. aasta resolutsioonis õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia kohta(4);

24.   rõhutab, et energiatõhusus on ülimalt tulevikku suunatud prioriteet kliimamuutuse probleemi lahendamiseks; nõustub, et selline poliitika vajab valdkondadevahelist strateegiat ning palub komisjonil võtta jätkuvalt otsustavaid meetmeid selle eesmärgi saavutamiseks;

25.   tervitab komisjoni kavatsust võtta teadusuuringute ja uuendustegevuse valdkonnas põhimeetmeid, et edendada 2008. aastal Lissaboni strateegia elluviimist; toetab eriti ettevalmistustöid selleks, et Euroopa Tehnoloogiainstituudi asutamise otsus 2007. aasta jooksul vastu võetaks; palub komisjonil esitada täpsustusi Euroopa Tehnoloogiainstituudi rahastamise kohta ning loodab, et selle rahastamine tagatakse täiendavate assigneeringutega, mitte 7. raamprogrammi (RP7) rahaliste ressursside vähendamise teel; ootab täiendavat teavet RP7 juhtimiseks kavandatava rakendusameti kohta;

26.   tervitab kolmepoolse kohtumise tulemusi, mis peeti 7. märtsil 2007 ITERi ühisettevõtte rahastamise ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47 ettenähtud menetluste edasise arendamise teemal ning mille järeldused on lisatud käesolevale resolutsioonile lisana I;

27.   väljendab muret komisjoni pakutud paljude rubriigi 1a uute programmide kulutuste koondamise üle eelarveperioodi lõppu; usub, et see ei ole mõistlik viis eelarve planeerimiseks; palub komisjonil esitada informatsiooni selle kohta, kuidas mõjutab selline koondamine programme, sealhulgas neid, mille aluseks olevaid õigusakte ei ole veel vastu võetud, ja eelolevateks aastateks olemasolevaid varusid; tuletab komisjonile meelde, et 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkt 37 võimaldab eelarvepädevatel institutsioonidel ja komisjonil õigusaktis sätestatud summast 5% ulatuses kõrvale kalduda;

28.   palub komisjonil solidaarsuse ja heaolu suurendamise eesmärgil selgitada oma kavatsusi seoses "elukestva õppe" eelarverea planeerimisega ja pidada seda prioriteediks; on seisukohal, et nelja asutuse (Euroopa Raudteeagentuur (ERA), Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA), Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) ja Galileo järelevalveasutus (GSA)) rahaliste vahendite kasvu korral peaks vältima üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) rahastamiskava mis tahes vähenemist ja nõuab seega selgitust, kuidas komisjon kavatseb järgmistel aastatel TEN-T programmi kompenseerida nii, et oleks võimalik kohaldada mitmeaastases finantsraamistikus kokku lepitud TEN-Tide kogufinantsraamistikku;

29.   nõustub komisjoniga, et 2008. aasta on ELi ühtekuuluvuspoliitika jaoks pöördelise tähtsusega kui 2007–2013 uute rakenduskavade elluviimise esimene täisaasta; loodab seega, et ühtekuuluvuspoliitika jääb 2008. aasta eelarvemenetluses prioriteediks mõlema eelarvepädeva institutsiooni jaoks;

30.   võtab teadmiseks, et komisjon kavatseb vähendada rubriigi 2 varu 2 miljoni euro võtta, et rahastada Euroopa Keskkonnaagentuuri täiendavat tegevust; võtab lisaks teadmiseks komisjoni kavatsuse suurendada rubriigis 3a FRONTEXi assigneeringuid 10 900 000 euro võtta 2008. aastal ja EUROJUSTi rahastamist täiendava 2 500 000 euro võrra aastas perioodil 2008–2013; tuletab komisjonile meelde, et kõik need suurendamised tuleb kokku leppida eelarvepädevate institutsioonidega iga-aastase eelarvemenetluse raames ja/või õigusloome organiga, kui need toovad kaasa muutuse vastuvõetud programmide võrdlussummades;

31.   tuletab komisjonile meelde, et 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on enamus keskkonnapoliitika valdkondade rahalisi vahendeid koondatud rubriigi 2 alla; juhib tähelepanu institutsioonidevahelise kokkuleppe otsusele eraldada rubriigi 2 alla 100 miljonit eurot lisaraha, millest 50 miljonit hoitakse uue keskkonnakaitse rahastamisvahendi LIFE+ jaoks; tuletab meelde, et LIFE+ osas aastateks 2007–2013 saavutati lõplik kokkulepe 27. märtsil 2007. aastal; rõhutab piisava varu jätmise tähtsust kõigi õigusloomega seotud menetluste lõpetamiseni;

32.   ootab komisjonilt konkreetseid ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika vahekokkuvõtte osas; palub seega teavitada end komisjoni kavandatava vahekokkuvõtte ettevalmistustest ja selle ulatusest, et hinnata 2003. aasta reformi esialgseid tulemusi;

33.   on seisukohal, et teabe- ja kommunikatsioonipoliitika põhisisu on teavitada ELi kodanikke ELi tegevusest ja programmidest ning viimastel aastatel tehtud edusammudest; on arvamusel, et poliitiliste prioriteetide kampaania tuleks määratleda eelarvemenetluse hilisemal etapil, võttes arvesse Euroopa Parlamendi prioriteete ning keskendudes poliitikavaldkondadele, mis on nõuetekohaselt esimesel lugemisel kindlaks määratud;

34.   tuletab meelde, et kõikidel institutsioonidel on õigus rakendada kommunikatsioonipoliitikat oma institutsioonilise autonoomia raames, nagu sätestab finantsmääruse artikkel 49; kutsub komisjoni kaitsma oma autonoomiat selles küsimuses, nagu teevad ka teised institutsioonid; tunnistab vajadust kooskõlastada institutsioonidevahelises teaberühmas eri institutsioonide rakendatavaid kommunikatsioonipoliitikaid; palub institutsioonidevahelisel teaberühmal esitada konkreetsem ja paremini kooskõlastatud 2008. aasta tööplaan 2007. aasta oktoobri lõpuks; sellega seoses kutsub komisjoni jääma kindlaks oma ambitsioonidele kodanikele suunatud kommunikatsioonipoliitika osas, pidades silmas, et 2008. aasta on järgmistele Euroopa Parlamendi valimistele eelnev aasta, ning vajadust valmistada ette pinda oodatava institutsioonilise reformi käivitamiseks;

35.   võtab teadmiseks komisjoni kommunikatsioonialased prioriteedid 2008. aastaks, mis ei muuda rubriigi 3b finantsplaneeringut;

36.   toetab jõuliselt poliitilises strateegias määratletud välistegevuse eesmärke, mis on välja töötatud järjepidevuse alusel ja mida tuleb teist aastat rakendada 2006. aastal vastu võetud ELi välistegevuse uute vahendite abil; seab põhirõhu tulemuslikule rakendamisele ja parlamendi õiguste austamisele vastavalt sellele raamistikule; kutsub läbi viima selle käivitamise esimest hindamist juba 2007. aasta teisel poolel;

37.   loodab sisukat koostööd Euroopa Komisjoniga väliskomisjoni ja arengukomisjoni loodud töögruppide raames, mille eesmärk on jälgida uue välisabi rahastamisvahendi kavandamist ja rakendamist; võtab teadmiseks kavandatava vahekokkuvõtte tegemise välisabi rahastamisvahendite toimimise kohta; kordab, et Euroopa Parlament soovib enda täielikku kaasamist sellesse protsessi;

38.   rõhutab mitmekeelsuse kui Euroopa kultuuripärandi alustoe tähtsust, samuti kodanike vajadust saada informatsiooni oma emakeeles;

39.   palub jätkuvat koostöö tugevdamist arengumaadega, eriti sellistes valdkondades nagu kliimamuutused ja ränne, ning edasisi kulukohustuste assigneeringuid aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks eelkõige esmases tervishoius ja põhihariduses;

40.   võtab teadmiseks komisjoni kontseptsiooni välistegevuse prioriteetide kohta, nagu Üleilmne Energiatõhususe ja Taastuvenergia Fond (GEEREF) või Ülemaailmne Kliimapoliitika Allianss, samuti asjaolu, et need uued prioriteedid rubriigis 4 vajavad tõenäoliselt 2008. aastal vahendite suurendamist 23 100 000 euro võrra; nõuab siiski selgust iga meetme kavandatava rahastamise päritolu osas;

41.   võtab teadmiseks, et rubriigi 4 prognoositav üldine varu on 334 miljonit eurot, et tagada asjakohane reageerimine sellistele tulevastele vajadustele nagu Kosovo lõplikku staatust käsitlevate läbirääkimiste tulemused ja Lähis-Ida rahuprotsess; rõhutab jõuliselt, et see varu 334 miljonit eurot on tegelikult kunstlikult kõrge, kuivõrd selles sisaldub 200 miljonit eurot, mis algselt oli ette nähtud laenude tagatisfondi jaoks ja mida nüüd on üleminekuga seotud põhjustel tarvis ette näha alles alates 2009. aastast; rõhutab sellega seoses, et 2008. aastal on võimalik erakorraliselt kasutada täiendavalt 200 miljonit eurot ning nõuab tungivalt ettevaatlikkust, et seda ei eraldataks automaatselt pikaajalistele vajadustele, mida sellisel juhul ei oleks tingimata võimalik järgnevatel aastatel rahastada;

42.   võtab teadmiseks suurema rõhuasetuse poliitilises strateegias välis- ja sisepoliitika eesmärkide sidumisele ning mõiste "täielik sidusus" kasutamise; on seisukohal, et see küsimus väärib komisjoni lähemat analüüsi ja selgitust, eriti arvestades asjaolu, et üks peamisi põhjusi ELi poliitika kritiseerimiseks on olnud väidetav sidususe puudumine välis- ja sisepoliitika vahel; rõhutab veelgi demokraatia ja positiivsete muutuste olulisust partnerriikides ja -piirkondades;

43.   nõuab, et kõikides välispoliitika ja laienemise instrumentides peaksid rahaeraldised järgima ELi seatud prioriteeti toetada demokraatiat ja inimõigusi, sealhulgas vähemuste õigusi;

44.   märgib, et komisjon kavatseb sõlmida 2007. aastal AKV riikidega majanduskoostöölepingud; palub komisjonil ja liikmesriikidel eraldada lisavahendeid AKV riikide toetamiseks üleminekuperioodil praeguselt kaubandusrežiimilt majanduskoostöölepingutele;

45.   on arvamusel, et kiiresti muutuv olukord ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) valdkonnas väärib pidevat järelevalvet ja koostööd institutsioonide vahel; rõhutab sellega seoses, et Euroopa Parlament peab oluliseks 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe ÜVJP alaste sätete täitmist ja kokkuleppes selleks ettenähtud vahendeid; on arvamusel, et välispoliitikat ja sellega seotud vajalikke finantsvahendeid on võimalik nõuetekohaselt hinnata ainult siis, kui nõukogu on ÜVJP peamiste aspektide ja põhiliste valikute osas 15. juuniks 2007. aastaks konsulteerinud Euroopa Parlamendiga;

46.   võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku inimressursside jaotamise kohta 2008. aastaks, milles sisaldub hiljutiste laienemistega seotud 890 uut ametikohta; tuletab meelde, et 2008. aasta on 2004. aasta laienemisega seotud inimressursside kava viimane aasta, mille kohaselt taotletakse 2008. aastaks 640 täiendavat ametikohta; tuletab samuti meelde, et 2008. aastaks taotletakse 250 uut ametikohta seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega ning samalaadset taotlust on oodata 2009. aastaks; märgib, et ainult 50% täiendavatest ametikohtadest 2008. aastaks on kavas eraldada hiljutistest laienemistest tulenevale tegevuse laiendamisele; on arvamusel, et komisjoni inimressursside hindamine peaks olema kooskõlas 2006. aastal algatatud parema õigusloome strateegiaga, võttes täiel määral arvesse vajadust rakendada nõuetekohaselt ja tõhusalt rahastamiskava perioodiks 2007–2013 ette nähtud uute kulutuste programme;

47.   tervitab põhimõtet paigutada töötajaid ümber vastavalt poliitilistele prioriteetidele, kuid on seisukohal, et ümberpaigutamiste määr peaks olema ambitsioonikam kui 1%; tuletab meelde, et ümberpaigutamistel tuleb täiel määral arvesse võtta Euroopa Parlamendi poolt määratletud prioriteete; loodab, et komisjon kasutab käimasoleva personalivajaduste hindamise käigus võimalust teha märkimisväärne muudatus prioriteetide seadmisel seoses töötajate määramise ja üldkuludega; hindab komisjoni personalivajaduste taset iga-aastase eelarvemenetluse käigus rubriigi 5 üldises kontekstis; võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku 565 töötaja ümberpaigutamise kohta, kellest 287 paigutataks ümber osakondade vahel ja 278 osakondade siseselt; palub komisjonil esitada esialgses eelarveprojektis üksikasjalikuma teabe töötajate ümberpaigutamise kohta, et Euroopa Parlamendil oleks võimalik hinnata, kas ümberpaigutamiste eesmärk 1% on asjakohane eesmärk; on seisukohal, et keskse ümberpaigutamiste andmebaasi loomine peaks olema kooskõlas halduskorralduse lihtsustamise ja programmide ning toimingute parema läbiviimise põhimõttega, vältides asjatut halduskoormust;

48.   võtab teadmiseks 18. aprillil 2007. aastal toimunud kolmepoolse kohtumise ja kolme institutsiooni vahelise kokkuleppe nende ühenduse organite kohta, millele kohaldatakse finantsmääruse artiklit 185; tervitab nõukogu positiivset suhtumist asutuste paremasse kontrolli ja hindamisse; rõhutab esile toodud teemade tähtsust, milleks on olemasolevate asutuste tegevus- ja halduskulude suhe, heakskiidu andmise menetlus, hindamine ja kulutasuvus, ning 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47 kehtestatud menetlusega seonduvate jätkuvate edusammude tähtsust; märgib, et menetlusel põhinev lähenemisviis, nagu see on toodud käesolevale resolutsioonile lisana II lisatud avaldustes, kooskõlas finantsmääruse sätetega, võimaldab piirivalve kiirreageerimisrühmade jaoks kiirüleviimisi; rõhutab vajadust arutleda laiemalt komisjoni juhtimismeetodeid käsitlevaid küsimusi seoses 24. aprilliks 2007. aastal valmima pidava komisjoni personalivajaduste läbivaatamise tulemustega;

49.   on seisukohal, et väliskomisjoni ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamustes on tähtsaid punkte, mida 2008. aasta eelarvemenetlusel arvesse võtta;

o
o   o

50.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ja kontrollikojale.

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0098.
(3) P6_TA(2006)0565.
(4) ELT C 297 E, 7.12.2006, lk 136.


I LISA

7. märtsi 2007. aasta kolmepoolne kohtumine

Järeldused

Kolmepoolne kohtumine korraldati 17. mail 2006. aastal sõlmitud institutsioonidevahelise eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva kokkuleppe punkti 47 kohaldamiseks.

Käesolevates järeldustes võetakse arvesse kolme institutsiooni kokkulepet.

1.  ITERi ühisettevõte

Euroopa Parlament ja nõukogu leppisid kokku alljärgnevas:

ITERi ühisettevõtet käsitletakse institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 kohaldamisel ühenduse asutusena;

Euroopa Parlament hakkab vastutama ITERi ühisettevõtte eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest.

Euroopa Parlament ja nõukogu tunnustavad ühenduse toetust ITERile, mis komisjoni ettepaneku kohaselt tuleneb Euratomi seitsmendast raamprogrammist (maksimaalselt 986 miljonit eurot(1) ajavahemikus 2007–2011). Kuigi ITERi projekt on kavandatud kestma kindlasti kauem kui 2011. aastani ning vajadus selle järele on aastani 2041, on vastavad summad aastateks 2012 ja 2013 ette nähtud finantsplaneeringus. Edasist rahastamist käsitletakse järgmise finantsraamistiku aruteludel.

2.  Asutused

Eesmärgiga optimeerida olemasolevate asutuste tööd ja uute asutuste loomise menetlust lepivad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kokku sügavutiminevas arutelus, mis käsitleb eelkõige põhjalikku, halduskulusid hõlmavat tasuvusanalüüsi, mis eelneb uute asutuste loomisele ja olemasolevate asutuste konkreetsetes määrustes esinevate läbivaatamisklauslite kohaldamisele.

Selles kontekstis avaldavad nad valmisolekut püüelda institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47 sätestatud menetluse edasise arengu üle peetava sügavama arutelu jätkamisele.

Need arutelud jätkuvad edasistel kolmepoolsetel kohtumistel, millest järgmine peetakse 18. aprillil 2007.

(1) 1 290 miljoni euro suurusest ELi eelarve soovituslikust kogutoetusest ITERi ühisettevõttele ja termotuumaenergeetika arengule


II LISA

18. aprilli 2007. aasta kolmepoolsel kohtumisel kokku lepitud avaldused

1.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu avaldus ühenduse asutuste kohta

"1. Parema selguse ja läbipaistvuse huvides kutsuvad mõlemad eelarvepädevad institutsioonid komisjoni esitama igal aastal koos esialgse eelarveprojektiga kõiki olemasolevaid ja tulevasi ühenduse asutusi, muid organeid, millele kohaldatakse finantsmääruse artiklit 185 ja rakendusameteid kajastav eelarvet puudutav ülevaade. See ülevaade peaks sisaldama eelarvet puudutavat teavet nende põhiõigusaktide kohta, põhilisi eelarvenäitajaid ja töötajate arvu ning tegevus- ja halduskulude suhet.

2.  Mõlemad eelarvepädevad institutsioonid tuletavad komisjonile meelde, et enne uute asutuste loomist tuleb rakendada põhjalikku tasuvusanalüüsi ning rangelt järgida ja edendada institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47 sätestatud menetlust.

3.  Mis puudutab detsentraliseeritud asutusi, siis tuletavad mõlemad eelarvepädevad institutsioonid nende asutuste tegevdirektoritele ja haldusnõukogudele meelde nende kohustust esitada tõepäraseid eelarvelisi nõudmisi, mis oleksid kooskõlas tegelike vajadustega ja väldiksid eelarve ülepaisutamist.

4.  Mõlemad eelarvepädevad institutsioonid kutsuvad komisjoni üles regulaarselt hindama olemasolevaid ühenduse asutusi, keskendudes eelkõige nende kulude ja tulude suhtele, ning nõustuvad andma hinnangut komisjoni poolt välja töötatud teatud välja valitud asutuste kohta käiva analüüsi hinnangule. Hinnatavate asutuste valikukriteeriumite hulka võiks kuuluda kindlaksmääratud tegevus- ja halduskulude suhte ületamine ning kontrollikoja aruandes ja heakskiidu andmise menetluses eriliste probleemide esinemine. Nende analüüside ja võimaluse korral muude institutsioonide läbiviidavate analüüside tulemused tuleks vaadata läbi igal aastal hiljemalt oktoobrikuisel kolmepoolsel kohtumisel.

5.  Mõlemad eelarvepädevad institutsioonid kutsuvad komisjoni üles kohaldama nende konkreetses määruses esinevaid läbivaatamisklausleid. Eelarvepädev institutsioon annab hinnangu, kas detsentraliseeritud asutuste puhul kohaldatavat strateegiat peaks edaspidi kasutama.

6.  Vastavalt 7. märtsi 2007. aasta kolmepoolse kohtumise järeldustele 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47 sätestatud menetluse edasiarendamise kohta lepivad institutsioonid põhimõtteliselt kokku institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 kohaldamise menetluse kehtestamises tulevaste kolmepoolsete kohtumiste raames."

2.  Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldus FRONTEXi kohta

"Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon rõhutavad, et kiireloomulise ja erakorralise surveolukorra puhul välispiiril, mis nõuab piirivalve kiirreageerimisrühma sekkumist ja võimaliku seda võimaldavate rahaliste vahendite puudujäägi korral Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (FRONTEX) eelarves tuleb uurida kõiki rahastamise tagamise võimalusi. Komisjon kontrollib äärmiselt kiiresti vahendite ümberpaigutamise võimalikkust. Juhul kui vajalikuks osutub eelarvepädeva institutsiooni otsus, algatab komisjon finantsmääruse artiklite 23 ja 24 sätetega kooskõlas oleva menetluse, et tagada mõlema eelarvepädeva institutsiooni õigeaegne otsus meetmete kohta piirivalve kiirreageerimisrühma lähetamiseks FRONTEXile lisavahendite leidmiseks. Eelarvepädev institutsioon kohustub olukorra kiireloomulisust arvestades tegutsema võimalikult kiiresti."

Õigusteave - Privaatsuspoliitika