Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2017(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0123/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0123/2007

Viták :

PV 23/04/2007 - 20
CRE 23/04/2007 - 20

Szavazatok :

PV 24/04/2007 - 7.29
CRE 24/04/2007 - 7.29
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0131

Elfogadott szövegek
PDF 366kWORD 120k
2007. április 24., Kedd - Strasbourg
A Bizottság éves politikai stratégiája 2008-ra
P6_TA(2007)0131A6-0123/2007
Állásfoglalás
 Függelék
 Függelék

Az Európai Parlament 2007. április 24-i állásfoglalása a Bizottság 2008-as költségvetési eljárásra vonatkozó éves politikai stratégiájáról (2007/2017(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz, valamint a Régiók Bizottságához intézett közleményére – Éves politikai stratégia 2008-ra (COM(2007)0065),

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(1),

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 112. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A6-0123/2007),

A.   mivel az EU 2008. évi költségvetése lesz a második, amelyet a 2006. május 17-én elfogadott, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás (IIA) keretén belül fogadnak el,

B.   mivel a 2008. évi költségvetés lesz az első, amelyet Romániával és Bulgáriával mint EU-tagokkal kell egyeztetni,

C.   mivel a globalizációs folyamat rohamos léptekkel folytatódik az azt kísérő lehetőségekkel és kihívásokkal a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi területen; mivel a 2008. évi költségvetésnek biztosítania kell, hogy az EU továbbra is haszonélvezője lehessen a globalizáció lehetőségeinek és válaszolhasson annak kihívásaira, illetve teljesíthesse a globális szereplőként rá háruló kötelezettségeket az előretekintő belső és külső politikák megfelelő keveréke által,

D.   mivel 2007 lesz az első végrehajtási év a 2007–2013-as pénzügyi programozási időszak számos, új uniós, kifizetésekkel járó programja esetében, és számos új jogalap 2006-ban történt elfogadását követően; mivel a 2007. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó adatok – különös tekintettel a kötelezettségvállalási előirányzatokra – fontos információkkal fognak szolgálni a Bizottság és a tagállamok azon képességére vonatkozóan, hogy meg tudják-e valósítani a Parlament számára elsődlegesen fontos célkitűzéseket,

Politikai környezet

1.   kiemeli, hogy a 2008. évi költségvetés előkészítése, benyújtása és megvitatása a Római Szerződés 50. évfordulójának és az Alkotmányszerződésnek adott új lendület fényében fog történni; megjegyzi, hogy 2007-ben fognak megkezdődni a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret (TPK) 2008–2009-es teljes és átfogó felülvizsgálatának (félidős felülvizsgálatának) előkészületei; megemlíti továbbá az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. március 29-i állásfoglalását(2);

2.   hangsúlyozza, hogy fontosnak tartja a 27 tagú EU azon képességét, hogy a globalizációból eredő lehetőségeket elérhetővé tegye polgárai számára, és a globalizáció teremtette kihívásoknak való megfelelés érdekében nemzetközi fellépéseket vezessen; ebben az összefüggésben kiemeli annak fontosságát, hogy az EU pénzügyi és emberi erőforrásai célszerűen legyenek elosztva az EU megfelelő működésének biztosítása érdekében;

3.   tudomásul veszi a Bizottság jólét, szolidaritás, biztonság és külső vetület címszavak alatt jelzett javaslatait; ugyanakkor egyetért azzal, hogy az EU-nak továbbra is a lisszaboni menetrendre, és különösen fenntartható fejlődésre, a növekedésre, a munkahelyteremtésre, a versenyképességre a kkv-kre és a szociális kohézióra kell összpontosítania; úgy véli, hogy ezek a javaslatok sok esetben – mint az energiapolitika és az éghajlatváltozás – példák arra a rugalmasabb megközelítésre, ahogyan az EU reagál az európai polgárok előtt álló kihívásokra; rámutat azonban arra, hogy a különböző kiadási felső határértékek alatt rendelkezésre álló nagyon szűk mozgásterek miatt költségvetési szempontból rendkívül korlátozott az EU politikai változásokkal kapcsolatos válaszadási képessége;

4.   költségvetési hatóságként feladatának tekinti annak biztosítását, hogy az EU költségvetésében szereplő összegeket úgy költsék el, hogy az minőségi megtérülést hozzon, különösen a korlátozott erőforrások optimalizálását; eredményorientált költségvetésre kíván törekedni, amely a 2007. évi költségvetésben a szakbizottságokkal együttműködésben elindított megközelítésre épít;

5.   ismételten megerősíti arra irányuló felhívását, hogy az EU éves politikai prioritásait úgy határozzák meg, hogy azt az európai polgárokkal hatékonyan lehessen közölni, és hangsúlyozza, hogy ez az állásfoglalás határozza meg a Parlament következő költségvetési eljárásra vonatkozó szempontjait; határozottan sajnálja, hogy az éves politikai stratégia (ÉPS) nem kellően tükrözi a Parlament prioritásait; elvárja, hogy ezt az állásfoglalást megfelelő mértékben vegyék figyelembe a 2008. évi előzetes költségvetési tervezetben (EKT); hangsúlyozza, hogy a Bizottság által a 2008. évi éves politikai stratégiában javasolt különböző kezdeményezéseket a közelmúltban elfogadott kiadási programok és politikai prioritások – amelyek alátámasztják a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban a 2007– 2013-as többéves pénzügyi keret vonatkozásában megállapított átfogó pénzügyi kereteket –összefüggésében kell vizsgálni;

6.   tudomásul veszi a Wallström biztos asszony által 2007. február 8-án az Elnökök Értekezlete részére tartott, a Bizottság 2007. évi jogalkotási és munkaprogramjáról szóló ismertetőt, de sajnálja a jogalkotási munkaprogram és a költségvetési eljárás közötti kapcsolat hiányát; az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatról szóló keretmegállapodással összhangban ragaszkodik a két eljárás közötti összehangoltság javításához; emlékezteti a Bizottságot a 2007-es költségvetési eljárás során tett kötelezettségvállalására, és Barroso elnök úrnak az elsődleges jogalkotási szempontok és a költségvetési döntések összehangolásának javításáról szóló, 2006. decemberi levelére; ebben az összefüggésben tudomásul veszi az éves politikai stratégiáról szóló közleményben foglalt bizottsági prioritásokat, és elvárja a Bizottságtól, hogy ezen elsődleges szempontokat az éves eljárás folyamán igazítsa ki a költségvetési hatóság által hozott döntések alapján;

Eredményorientált költségvetés - átlátható bemutatás, világos célkitűzések, pontos végrehajtás

7.   ismételten hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az EU kifizetési programjai hatékonyan járuljanak hozzá azon politikai célkitűzések eléréséhez, amelyek eléréséhez megalkották őket; úgy véli, hogy a politika megvalósítása és annak világos bizonyítéka mindig alapvető fontosságú volt az EU legitimitása szempontjából polgárai szemében; ezért megerősíti azon szándékát, hogy a 2008. évi költségvetési munkát az "eredményorientált költségvetés" filozófiájával fogja végrehajtani; hangsúlyozza, hogy ezeket az eredményeket nem kizárólag számviteli kritériumok alapján értékelik majd, és rámutat arra, hogy ezt a megközelítést a jó intézményközi együttműködés szellemében fogják követni;

8.   hangsúlyozza az egyértelműség, a következetesség és az átláthatóság fontosságát a költségvetés bemutatása során, mint az eredményorientált költségvetés felé tett első lépést; támogatja a tevékenységalapú költségvetés-tervezési (TKT) megközelítést, amelynek célja a pénzügyi és emberi erőforrások összeegyeztetése a politikai célkitűzésekkel, a bizottsági kifizetések politikai területeinek megfelelően; megjegyzi, hogy a tevékenységalapú költségvetés-tervezési megközelítés nómenklatúrája nem egyeztethető könnyen össze a többéves pénzügyi keret fejezet-kategóriáival; továbbá sajnálja, hogy az éves politikai stratégia jólét, szolidaritás, biztonság és külső vetület szerinti csoportosítása egy harmadik csoportosítási rendszert képvisel, amely meglehetősen önkényes a politikaterületek különböző fejezetekbe való besorolása tekintetében, illetve amelynek nincs túl nagy jelentősége költségvetési szempontból és nem egyeztethető könnyen össze a tevékenységalapú költségvetés-tervezési megközelítés és a többéves pénzügyi keret kategóriáival; kéri a Bizottságot, hogy tartsa jobban tiszteletben a tevékenységalapú költségvetés-tervezési megközelítés és a többéves pénzügyi keret szerkezetét, és jelezze egyértelműen e harmadik csoportosítás és a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás költségvetési fejezetei közötti megfelelést;

9.   úgy véli, hogy a Bizottság által az előzetes költségvetési tervezet valamennyi politikai területére készített tevékenységi nyilatkozatok képezik a költségvetési hatóság fő eszközét az EU kifizetései hatékonyságának értékelésére; hangsúlyozza, hogy ha a politikai célkitűzések nem világosak, akkor a hatékony értékelés lehetetlen; kéri e tevékenységi nyilatkozatok bemutatásának egyértelműbbé tételét a 2008. évi előzetes költségvetési tervezetben; nagyobb figyelmet kér a politikai célkitűzéseknek és a politikai eredmények mérésének, ugyanakkor kevesebb információt kér az adminisztratív folyamatról, ami gyakran előfordult a korábbi előzetes költségvetési tervezet-dokumentumokban;

10.   hangsúlyozza a költségvetés végrehajtása ellenőrzésének fontosságát mint a politika megvalósításának vizsgálati eszközét; üdvözli a Bizottság által a közelmúltban végzett fejlesztéseket a végrehajtásra vonatkozó adatszolgáltatásban, és különösen a költségvetési előrejelzési értesítési rendszert; megjegyzi, hogy e rendszernek köszönhetően a 2007–2013-as új programok kifizetéseinek első évére vonatkozó számadatok 2007 folyamán fognak rendelkezésre állni; úgy véli, hogy ez az információ hasznos lehet abban, hogy arra ösztönözze a Bizottságot és a tagállamokat, hogy maradéktalanul tiszteletben tartsák a Parlamentnek a 2007. évi költségvetésben és ebben az állásfoglalásban meghatározott politikai prioritásait;

Emberi erőforrások - megfelelő elosztás, személyi felelősség, ellenőrzött kiszervezés

11.   szilárd meggyőződése, hogy az Európai Unió hatékony és költséghatékony igazgatási rendszerének rendelkeznie kell a szükséges forrásokkal; érdeklődéssel várja a Bizottság szolgálatai által a Bizottság valós személyzeti igényeiről folytatott átvilágítást, amelyet 2007. április 30-án kell benyújtaniuk; meggyőződése, hogy a Bizottság személyzeti átvilágítása fontos lépés, amely lehetővé teszi, hogy a Bizottság feltárja tényleges lehetőségeit, és több alkalmazottat biztosítson az olyan új politikai prioritásokhoz, mint az energia, az éghajlatváltozás, a bevándorlás, a többéves programok végrehajtása és az európai uniós jogszabályok átültetésének felügyelete a tagállamokban; az átvilágítás eredményét részletesebben értékelni fogja a 2008. évi költségvetési eljárástól kezdődően a jövőbeli politikai kihívásoknak való megfelelés céljából;

12.   üdvözli a 2008. évi éves politikai stratégiában szereplő további utalásokat a Bizottság azon erőfeszítéseire, hogy közelíti emberi erőforrásait a politikai prioritásokhoz, de elutasítja e prioritásoknak a jólét, a szolidaritás, a biztonság és a külső vetület szerinti csoportosítását; ezért kéri a Bizottságot, hogy a tevékenységalapú költségvetés-tervezési megközelítés szerkezetének megfelelően az előzetes költségvetési tervezetben sorolja fel egyértelműen a humánpolitikára vonatkozó további információkat és a 2008. évi személyzetátcsoportosítási stratégiát, figyelembe véve az átvilágítás eredményeit;

13.   aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a meglévő decentralizált ügynökségek kiterjesztése csökkenteni fogja a többéves pénzügyi keret fejezeteiben rendelkezésre álló kereteket; továbbá aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a rendelkezésre álló keretek ezen csökkentése csökkenteni fogja az új prioritások, például a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések finanszírozási körét, ezenkívül csökkenteni fogja a meglévő programok kiterjesztése érdekében rendelkezésre álló pénzeszközöket; megállapítja, hogy a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 47. pontja arra kötelezi a Bizottságot, hogy értékelje az érintett kiadási fejezet költségvetési következményeit egy új decentralizált ügynökség létrehozására irányuló javaslat elkészítése során; annak biztosítására fog törekedni, hogy a decentralizált ügynökségek működése hozzáadott értéket teremtsen és előmozdítsa az EU polgárainak érdekeit;

14.   megállapítja, hogy a végrehajtó hivatalok és más szervek számának további növelését a vonatkozó program keretösszegéből kellene finanszírozni; ezért aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a végrehajtó hivatalok és más szervek számának további növelése csökkentheti a programok keretösszegeiben rendelkezésre álló működési pénzeszközöket;

15.   határozott célja a költségvetési rendelet 185. cikkében említett szervek meghatározásának, szerepének és költségeinek tisztázása, az ilyen irányítási módok költséghatékonyságának értékelése, és a 2008. évi éves költségvetési eljárás során intézményközi szinten a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 47. pontjában megállapított folyamat rendszeres végrehajtásának biztosítása;

16.   úgy véli, hogy a különböző főigazgatóságok feladatainak decentralizálása és az EU tisztviselőinek személyi felelőssége a tevékenységalapú irányításon alapuló megközelítés fontos elemei; megjegyzi, hogy további munkára lesz szükség az EU intézményeken belül néhány felelősségi lánc egyértelművé tétele érdekében; úgy véli, hogy ez a kérdés rendkívül fontos a végrehajtási feladatok ügynökségek és egyéb eseti testületek felé történő "kiszervezésének" és "externalizációjának" tendenciája fényében;

17.   kifejezi aggodalmát, hogy a végrehajtó ügynökségek és más eseti testületek létrehozása az uniós tisztviselők és szerződéses alkalmazottak számának növekedéséhez – kivéve, ha a Bizottság illetékes főigazgatóságán csökkentik az álláshelyek számát a növekedés ellensúlyozása érdekében – valamint az EU igazgatása felügyeletének gyengüléséhez vezethet; kéri a Bizottságot, hogy magyarázza meg a 2008. évi előzetes költségvetési tervezetben, hogy az érintett főigazgatóságon belüli csökkentések hogyan ellensúlyozzák majd az új végrehajtó ügynökségekre és más eseti testületekre kért álláshelyek számát; továbbá kéri a Bizottságot, hogy a 2008. évi előzetes költségvetési tervezetben vesse fel a végrehajtó ügynökségek és más eseti testületek megfelelő felügyeletének kérdését a demokratikus elszámoltathatóság biztosítása érdekében; sürgeti a végrehajtó ügynökségek felállításával kapcsolatos magatartási kódex kijavítását, különös tekintettel az ügynökségek finanszírozásának és személyzettel való ellátásának parlamenti ellenőrzésére;

Többéves pénzügyi keret - tervezés, tartalékok, előzetes és utólagos kifizetések

18.   tudomásul veszi a Bizottságnak a 2007–2013-as pénzügyi programozásra vonatkozó legutóbbi aktualizálását; tudomásul veszi az 1a. és a 3. fejezetekben maradt, egyes esetekben csökkenő mozgástereket, és határozottan ellenzi a Bizottság azon javaslatát, amely szerint az ebben a két fejezetben rendelkezésre álló szűk mozgásteret új kezdeményezések finanszírozására használják fel; komoly aggodalmának ad hangot amiatt, hogy főként a létező többéves programok utólagos kifizetései révén hoznának létre kiegészítő tartalékokat; úgy ítéli meg, hogy a kis mozgásterek korlátozzák a sürgős vagy új politikai prioritások hatékony kezelésének lehetőségét; kéri a Bizottságot, hogy a következő háromoldalú megbeszélésen terjessze elő a különböző fejezetek mozgástereinek áttekintését, a pénzügyi programozás aktualizálását a 2006. május 17-i IIA 46. pontjával összhangban, és a jogalkotási programban bejelentett javaslatok lehetséges pénzügyi következményeit;

19.   fel kívánja tárni a költségvetési hatóság elé terjesztett különböző pénzügyi tervek és költségvetési dokumentumok (a pénzügyi tervezéssel és az éves politikai stratégiával kapcsolatos dokumentumok) megfelelőbb, a könnyebb és jobb érthetőséget elősegítő bemutatásának lehetőségeit; rámutat arra, hogy jelenleg nem jelölik egyértelműen sem az előző pénzügyi tervhez képest végrehajtott pontos változtatásokat a pénzügyi tervhez mellékelt táblázatokban, sem a növekedések ellensúlyozásának, valamint az előzetes és utólagos kifizetések végrehajtásának módját;

20.   emlékeztet arra, hogy a kísérleti projektek és a 2008. évi költségvetés eljárás előkészítő intézkedései tekintetében – a 2006. május 17-i IIA D. része, II. mellékletének értelmében – "a költségvetési hatóság mindkét ága tájékozatni fogja szándékairól a Bizottságot június közepén"; aggodalmát fejezi ki, hogy a költségvetés néhány fejezetében és alfejezetében feltehetőleg nincs elegendő rendelkezésre álló tartalék a nagyobb kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések számára;

21.   aggodalommal veszi tudomásul a Bizottság által a már egyébként is szűk mozgásterekkel és/vagy a működési programokkal kapcsolatban javasolt változtatások esetleges hatását a 2008. évi éves politikai stratégia III. részében, különösen az ügynökségek finanszírozásának növelése és az új alapok létrehozása következtében; sajnálja, hogy ilyen javaslatokat terjesztenek elő kevesebb mint egy hónappal a pénzügyi tervezés legutóbbi aktualizálása után; elvárja a Bizottságtól, hogy ezeket a javaslatokat időben nyújtsa be a 2008. évi előzetes költségvetési tervezetben és a következő pénzügyi tervezésben, különösen ha változtatást kíván eszközölni a többéves pénzügyi keretben;

22.   aggodalmát fejezi ki a 2008. évi éves politikai stratégiában néhány programra javasolt utólagos kifizetések miatt, és az ezek következtében a többéves pénzügyi keret következő éveiben esetleg felhalmozódó problémák miatt, tekintettel a növekvő fennálló kötelezettségvállalások problémájára; továbbá megjegyzi, hogy a 2007-es költségvetésben a Parlament saját prioritási területeire számos program esetében a többéves tervezési keretben előirányzott kötelezettségvállalási szinteknél magasabbakat fogadott el; megállapítja, hogy a költségvetési kötelezettségvállalások előzetes és utólagos kifizetései tekintetében bizonyos fokú intézményközi együttműködés lehet szükséges a többéves pénzügyi keret kötelezettségvállalásai koherens tervezésének biztosítása érdekében, a Parlamentnek a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban kifejtett elsődleges céljainak tiszteletben tartásával;

Sajátos pontok

23.   támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy a jobb szabályozásnak és az eljárás egyszerűsítésének koncepciója minden új kezdeményezésbe, reformba és munkamódszerbe bekerüljön annak érdekében, hogy azok érthetőbbek legyenek a polgárok számára; emlékeztet arra, hogy a Bizottság 2007-es jogalkotási és munkaprogramjáról szóló, 2006. december 13-i állásfoglalásában(3) foglaltaknak megfelelően a "jobb szabályozás" elve megvalósításának teljes mértékben tiszteletben kell tartania a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról szóló, 2006. május 16-i parlamenti állásfoglalásban(4) meghatározott elveket és feltételeket;

24.   hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyság az éghajlatváltozás problémájának leküzdésére vonatkozó, erőteljesen jövőorientált prioritás; egyetért azzal, hogy egy ilyen politika átfogó stratégiát igényel, és kéri a Bizottságot, hogy továbbra is eltökélten lépjen fel ezen cél elérése érdekében;

25.   üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy fontos intézkedéseket hoz a kutatás és az innováció területén a lisszaboni stratégia végrehajtásának 2008. évi előmozdítása érdekében; különösen támogatja az annak érdekében végzett előkészítő munkát, hogy 2007 folyamán határozat szülessen az Európai Technológiai Intézet (ETI) felállításáról; sürgeti a Bizottságot, hogy tisztázza az ETI finanszírozását, és elvárja, hogy a finanszírozást további pénzügyi előirányzatokból, ne pedig a 7. keretprogram pénzügyi forrásainak csökkentésével biztosítsák; további információt vár a 7. keretprogram irányítási részéért felelős javasolt végrehajtó ügynökséggel kapcsolatban;

26.   üdvözli a 2007. március 7-én az ITER-rel kapcsolatos közös vállalkozás finanszírozásáról és a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 47. pontjában foglalt eljárás továbbfejlesztéséről folytatott háromoldalú megbeszélés eredményét, amely következtetések ezen állásfoglalás I. mellékletében találhatóak;

27.   aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság utólagos kifizetéseket javasolt az 1a. fejezet alá tartozó új programok közül sok program tekintetében; úgy ítéli meg, hogy ez a pénzügyi programozásnak nem megfelelő módja; kéri a Bizottságot, hogy adjon tájékoztatást ezen átütemezési gyakorlatnak az összes olyan programra gyakorolt hatásairól, ideértve azokat is, amelyek jogalapját még nem fogadták el, valamint az elkövetkező évek rendelkezésre álló mozgástereire gyakorolt hatásairól; emlékezteti a Bizottságot, hogy a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 37. pontja szerint a költségvetési hatóság és a Bizottság a jogalkotási aktusban megállapított összegtől legfeljebb 5%-kal térhet el;

28.   felhívja a Bizottságot, hogy a fokozott szolidaritás és jólét elérése érdekében tisztázza a szándékait az egész életen át tartó tanulás finanszírozási tervét illetően, és kezelje azt prioritásként; úgy ítéli meg, hogy a négy ügynökség (Európai Vasúti Ügynökség, Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség, Európai Repülésbiztonsági Ügynökség és a Galileo-rendszer Ellenőrzési Hatósága) pénzügyi forrásainak növelése nem szabad, hogy a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) pénzügyi programjának csökkenéséhez vezessen, ezért kéri annak tisztázását, hogy a Bizottság miként kívánja kompenzálni a TEN-T programot az elkövetkező években annak érdekében, hogy a többéves pénzügyi keretben a transzeurópai közlekedési hálózatokra megállapított teljes pénzügyi keretet hajtsák végre;

29.   egyetért a Bizottsággal abban, hogy 2008 döntő fontosságú év lesz az európai kohéziós politika szempontjából, hiszen ez lesz a 2007–2013 közötti időszakra szóló új működési programok első teljes végrehajtási éve; ezért reméli, hogy a kohéziós politika továbbra is elsődleges fontosságú lesz a költségvetési hatóság mindkét ága számára a 2008. évi költségvetési eljárás során;

30.   tudomásul veszi, hogy a Bizottság javasolja a 2. fejezet tartalékának 2 millió EUR-val való csökkentését az Európai Környezetvédelmi Ügynökség kiegészítő tevékenységeinek fedezésére; továbbá tudomásul veszi a Bizottság szándékát a 3a. fejezet alatti Frontex-előirányzatok 10 900 000 EUR-val történő növelésére 2008-ban, valamint az EUROJUST finanszírozásának évente 2 500 000 EUR-val történő megerősítésére a 2008–2013 közötti időszakban; emlékezteti a Bizottságot, hogy ezeket a növeléseket a költségvetési hatóságnak jóvá kell hagynia az éves költségvetési eljárás keretében, és/vagy a jogalkotási hatóságnak, ha ez jelentős változással jár az elfogadott programok referenciaösszegeiben;

31.   emlékezteti a Bizottságot, hogy a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás értelmében a környezetvédelmi politikai területtel kapcsolatos legtöbb pénzügyi forrás a 2. fejezetben szerepel; tudomásul veszi az intézményközi megállapodásban foglalt döntést, mely szerint további 100 millió EUR kerül a 2. fejezet alá, amelyből 50 millió EUR tartalékba kerül az új környezetvédelmi pénzügyi eszköz, a LIFE+ céljára; emlékeztet arra, hogy 2007. március 27-én végleges megállapodás született a LIFE+-ról a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozóan; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy maradjon biztonsági többlet, amíg nem zárul le minden jogalkotási eljárás;

32.   várja a Bizottság konkrét javaslatait a közös agrárpolitika félidős felülvizsgálatával kapcsolatban; ezért ismerni szeretné a Bizottság által a 2003-as reform első eredményeinek felmérése céljából készítendő félidős értékelés módszereit és hatókörét;

33.   úgy véli, hogy kommunikációs és tájékoztatási politika alapvető feladata az uniós polgárok tájékoztatása az EU által megvalósított fellépésekről és programokról, valamint az elmúlt években elért fejlődésről; azon a véleményen van, hogy a politikai prioritásokról szóló kampányt a költségvetési eljárás későbbi szakaszában kell meghatározni a Parlament elsődleges céljainak figyelembevételével és az első olvasatban pontosan azonosított politikai területekre összpontosítva;

34.   emlékeztet arra, hogy a költségvetési rendelet 49. cikkében foglaltaknak megfelelően intézményi autonómiája részeként minden intézménynek joga van kommunikációs politikája végrehajtására; ösztönzi a Bizottságot, hogy a többi intézményhez hasonlóan továbbra is védje meg autonómiáját ebben a kérdésben; elismeri az intézmények által folytatott különböző kommunikációs politikák összehangolásának fontosságát a tájékoztatási és kommunikációs intézményközi munkacsoport keretében; felhívja az intézményközi munkacsoportot, hogy 2007. október végéig terjesszen elő konkrétabb és összehangoltabb munkatervet 2008-ra vonatkozóan; ebben a tekintetben felkéri a Bizottságot, hogy a polgárok felé irányuló kommunikációs politikája vonatkozásában továbbra is maradjon nagyratörő, és vegye figyelembe, hogy 2008 a következő európai választásokat megelőző év, valamint felkéri arra, hogy készítse elő a terepet az intézményi reform várt újraindítására;

35.   tudomásul veszi a Bizottság 2008-as kommunikációs prioritásait, amelyek nem okoznak változást a 3b. fejezet pénzügyi tervezésében;

36.   általánosságban támogatja a külső fellépésekre az éves politikai stratégiában meghatározott célkitűzéseket, amelyeket a folytonosság alapján dolgoztak ki, és amelyeket a 2006-ban elfogadott új uniós külső eszközök segítségével kell megvalósítani a második évben; nagy hangsúlyt fektet az e kereten belüli hatékony végrehajtásra és a Parlament jogainak tiszteletben tartására; felszólít elindításának már 2007 második felében történő első értékelésére;

37.   a Bizottsággal való hasznos együttműködést vár a Külügyi Bizottság és a Fejlesztési Bizottság által az új külső segítségnyújtási eszközök tervezésének és végrehajtásának figyelemmel kísérésére létrehozott munkacsoportok keretében; tudomásul veszi a külső segítségnyújtási eszközök működésének tervezett félidős értékelését; megismétli a Parlament azon kívánságát, hogy teljes mértékben vonják be ebbe a folyamatba;

38.   hangsúlyozza a többnyelvűség, mint az európai örökség alapvető része fontosságát, valamint annak szükségességét, hogy a polgárok az anyanyelvükön jussanak hozzá információkhoz;

39.   kéri a fejlődő országokkal folytatott együttműködés további megerősítését, különösen az éghajlatváltozás és a migráció terén, valamint kéri a millenniumi fejlesztési célok teljesítésére vonatkozó folytatólagos kötelezettségvállalásokat, különösen az alapegészségügy és az alapoktatás terén;

40.   tudomásul veszi a Bizottság "prioritások külső vetülete" koncepcióját – mint például a globális energiahatékonysági és megújuló energia alapot (GEEREF), vagy a Globális Éghajlatpolitikai Szövetséget – valamint azt, hogy a 4. fejezet ezen új prioritásai 23 100 000 EUR-nyi megerősítést igényelnek 2008-ban; azonban ragaszkodik a javasolt finanszírozás eredetének egyértelművé tételéhez minden egyes fellépés esetében;

41.   tudomásul veszi, hogy a 4. fejezetre előirányzott teljes tartalék összege 334 millió EUR az olyan jövőbeni igények megfelelő kielégítése érdekében, mint a Koszovó végleges jogállásáról szóló tárgyalások kimenetele és a közel-keleti békefolyamat; nyomatékosan hangsúlyozza, hogy ez a 334 millió EUR-s tartalék valójában mesterségesen magas, mivel tartalmazza az eredetileg a Garancialap hiteleire előirányzott 200 millió EUR-t, amelynek előirányozására átmeneti okokból csak 2009-től lesz szükség; ezért hangsúlyozza, hogy 2008-ban 200 millió EUR-nyi többlet áll rendelkezésre rendkívüli alapon, és óvatosságra int, mert ez nem különíthető el automatikusan hosszabb távú igényekre, amelyeket nem feltétlenül fognak tudni finanszírozni a későbbi években;

42.   megállapítja, hogy az éves politikai stratégiában nagyobb hangsúlyt kaptak a külső és belső célkitűzések, valamint a "teljes összhang" kifejezés használata; azon a véleményen van, hogy ez a kérdés további elemzést és magyarázatot érdemel a Bizottság részéről, különösen azért, mert az uniós politika fő bírálatainak egyike a múltban a külső és a belső politikák közötti összhang hiánya volt; továbbá hangsúlyozza a demokrácia és a partnerországokban és régiókban bekövetkezett pozitív változás fontosságát;

43.   ragaszkodik ahhoz, hogy a külső és bővítési eszközökre elkülönített pénzügyi források tükrözzék az EU által a demokrácia és az emberi jogok támogatásának tulajdonított prioritást;

44.   tudomásul veszi, hogy a Bizottság 2007-ben gazdasági partnerségi megállapodásokat akar kötni AKCS-országokkal; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak további segítséget az AKCS-országok támogatásához a jelenlegi kereskedelmi rendszerről a gazdasági partnerségi megállapodásokra való átmenet időszaka alatt;

45.   úgy véli, hogy a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) terén gyorsan változó helyzet folyamatos ellenőrzést és intézményközi együttműködést érdemel; hangsúlyozza e tekintetben a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban elfogadott KKBP-rendelkezések teljesítésének és az abban biztosított eszközöknek a fontosságát; úgy ítéli meg, hogy a külpolitika és az ahhoz szükséges pénzügyi források csak 2007. június 15-e után lesznek pontosan meghatározhatók, miután a Tanács konzultált a Parlamenttel a KKBP fő aspektusairól és alapvető választási lehetőségeiről;

46.   tudomásul veszi a Bizottság javaslatát a humán erőforrások 2008-as elosztására vonatkozóan, amely az utóbbi bővítésekkel összefüggő, 890 új álláshelyet is magában foglalja; emlékeztet arra, hogy 2008 az utolsó év a 2004-es bővítéshez kapcsolódó humán erőforrási tervben, amely 2008-ra 640 további álláshelyet irányoz elő; továbbá emlékeztet arra, hogy a Bulgáriával és Romániával történt bővítést követően 250 új álláshelyet kértek 2008-ra, és hasonló kérelem várható 2009-re; megjegyzi, hogy a 2008-as új álláshelyeknek csak 50%-a kötődik az utóbbi bővítések okozta megnövekedett tevékenységekhez; úgy véli, hogy a humán erőforrások Bizottság általi felülvizsgálatának összhangban kell lennie a 2006-ban elindított jobb szabályozás stratégiájával, és maradéktalanul figyelembe kell venni a 2007-2013. közötti pénzügyi programozási időszakra vonatkozó új kiadási programok megfelelő és hatékony végrehajtásának szükségességét;

47.   üdvözli a politikai prioritások szerinti személyzetátcsoportosítás elvét, de úgy véli, hogy az átcsoportosítási aránynak 1%-nál nagyobbnak kell lennie; emlékeztet arra, hogy ennek az átcsoportosításnak teljes mértékben figyelembe kell vennie a Parlament által meghatározott prioritásokat; elvárja, hogy a Bizottság használja ki a folyamatban lévő átvilágításban rejlő azon lehetőséget, hogy jelentős változtatást hajthat végre a személyzet elosztásával kapcsolatos prioritások meghatározása és az átalányköltségek aránya tekintetében; az éves költségvetési eljárás során az 5. fejezet átfogó keretében értékelni fogja a Bizottság személyzeti igényeit; tudomásul veszi az 565 fő átcsoportosítására tett bizottsági javaslatot, amely szerint 287 főt a szolgálatok között, 278 főt pedig a szolgálatokon belül csoportosítanak át; kéri a Bizottságot, hogy az előzetes költségvetési tervezetben nyújtson részletesebb információkat a személyzetátcsoportosítást illetően annak érdekében, hogy a Parlament rendelkezzen a szükséges információkkal annak értékeléséhez, hogy az 1%-os átcsoportosítási célkitűzés megfelelő célkitűzés-e; úgy véli, hogy egy központi átcsoportosítási alap létrehozásának összhangban kell lennie az adminisztratív egyszerűsítés, valamint a programok és intézkedések jobb végrehajtásának elvével, és el kell kerülnie a szükségtelen adminisztratív terheket;

48.   tudomásul veszi a 2007. április 18-i háromoldalú megbeszélést és a három intézmény között létrejött megállapodást a költségvetési rendelet 185. cikkének hatálya alá tartozó egyéb közösségi szervekről; üdvözli a Tanács pozitív hozzáállását az ügynökségek jobb ellenőrzéséhez és értékeléséhez; hangsúlyozza a megtárgyalt kérdések fontosságát – mint például a működési/igazgatási kiadások aránya, a mentesítési eljárás, a meglévő ügynökségek kiértékelése és költséghatékonysága –, valamint a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 47. pontja szerinti eljárásra vonatkozó további előrelépések fontosságát; megállapítja, hogy az ezen állásfoglalás II. mellékletében található csatolt nyilatkozatok szerinti eljárás, összhangban a költségvetési rendelet rendelkezéseivel, lehetővé teszi a sürgős átcsoportosításokat a gyorsreagálású határvédelmi csapatok (RABIT) javára; hangsúlyozza a szélesebb körű vita szükségességét a Bizottság vezetési módszereivel kapcsolatos kérdésekről a Bizottság által végzett, 2007. április 24-én lezárandó átvilágítás eredményével összefüggésben;

49.   úgy ítéli meg, hogy a Külügyi Bizottság véleménye és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleménye fontos elemekkel szolgáltak, amelyeket figyelembe kell venni a 2008. évi költségvetési eljárás során;

o
o   o

50.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0098.
(3) Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0565.
(4) HL C 297. E, 2006.12.7., 136. o.


I.Melléklet

2007. március 7-i háromoldalú megbeszélés

Következtetések

A háromoldalú megbeszélést a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás (IIA) 47. pontjának alkalmazásában szervezték meg.

Ezek a következtetések át kívánják tekinteni a három intézmény által kötött megállapodást.

1.  Az ITER-re vonatkozó közös vállalkozás

Az Európai Parlament és a Tanács a következőkben állapodott meg:

· az ITER közös vállalkozás közösségi ügynökségnek tekintendő az intézményközi megállapodás 47. pontja alkalmazásában;

· az ITER Európai Közös Vállalkozás költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés az Európai Parlament felelőssége;

Az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a Bizottság által az ITER számára javasolt, az Euratom hetedik keretprogramjából származó közösségi hozzájárulást (legfeljebb 986 millió EUR(1) a 2007–2011 közötti időszakra). Figyelembe véve, hogy az ITER projekt jóval 2011 után is folytatódni fog, illetve hogy azt 2041-ig folytatni kell, a 2012-re és 2013-ra szükséges összegeket a pénzügyi programozásban irányozták elő. A jövőbeni finanszírozás a következő pénzügyi keretről szóló megbeszélések részét fogja képezni.

2.  Ügynökségek

A már létező ügynökségek működése és az új ügynökségek létrehozásakor alkalmazandó eljárások optimalizálása céljából az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodik abban, hogy alapos megbeszélésekre törekszik, különösen a mélyreható költség-haszon elemzés tekintetében, beleértve az adminisztratív költségeket is, mielőtt új ügynökségeket állítanak fel, illetve mielőtt végrehajtják a már létező ügynökségekre vonatkozó külön rendeletek felülvizsgálati záradékait.

Ezzel összefüggésben kifejezték, hogy készek az intézményközi megállapodás 47. pontjában előirányzott eljárás továbbfejlesztéséről szóló megbeszélések folytatására és elmélyítésére.

E megbeszéléseket folytatni fogják a következő háromoldalú egyeztetéseken, először 2007. április 18-án.

(1) A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozáshoz való, 1 290 millió EUR összegű indikatív teljes uniós költségvetési hozzájárulásból.


II.Melléklet

A 2007. április 18-i háromoldalú megbeszélést követő nyilatkozatok

1.  Az Európai Parlament és a Tanács közösségi ügynökségekről szóló nyilatkozata

"1. A nagyobb egyértelműség és átláthatóság érdekében a költségvetési hatóság két ága felkéri a Bizottságot, hogy az előzetes költségvetési tervezet mellett évente készítsen a közösség valamennyi létező és jövőbeni ügynökségéről, a költségvetési rendelet 185. cikkének hatálya alá tartozó egyéb szervekről és a végrehajtó hivatalokról szóló költségvetési áttekintést. Az áttekintésnek ki kell térnie az alap-jogiaktusaikkal, a legfontosabb költségvetési mutatóikkal és alkalmazottaik számával, valamint a működési és adminisztratív költségek arányával kapcsolatos költségvetési információra.

2.  A költségvetési hatóság két ága emlékezteti a Bizottságot arra, hogy alkalmazzon alapos költség-haszon elemzést, valamint új ügynökségek létrehozását megelőzően szigorúan vegye tekintetbe és erősítse az intézményközi megállapodás 47. pontjában meghatározott eljárást.

3.  A decentralizált ügynökségek tekintetében a költségvetési hatóság két ága emlékezteti ezen ügynökségek ügyvezető igazgatóit és igazgatótanácsait arra a kötelezettségükre, amely szerint valós szükségleteiknek megfelelő, reális költségvetési követelésekkel kell fellépniük, és tartózkodniuk kell a túlzottan nagy költségvetéstől.

4.  A költségvetési hatóság két ága felkéri a Bizottságot, hogy különösen a költséghatékonyság tekintetében rendszeresen értékelje a létező közösségi ügynökségeket, és támogatja, hogy bizonyos számú ügynökség esetében értékelje a bizottsági elemzések értékelését. Ügynökséget értékelésre választhatnak ki például akkor, ha a működési és adminisztratív költségek meghatározott arányát túllépte, vagy amely a Számvevőszék jelentései szerint, illetve a mentesítési eljárás során egyedi problémákkal küzd. Ennek és lehetőség szerint más intézmények által folytatott, más elemzéseknek az eredményeit minden évben legkésőbb az októberi háromoldalú megbeszélésen át kell tekinteni.

5.  A költségvetési hatóság két ága felkéri a Bizottságot, hogy hajtsa végre az egyes rendelkezéseikben meghatározott felülvizsgálati záradékokat. A költségvetési hatóság megvizsgálja, hogy a decentralizált ügynökségekre vonatkozó jelenlegi stratégiát folytatni kell-e.

6.  Tekintettel a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 47. pontjában meghatározott eljárás továbbfejlesztésére, a 2007. március 7-i háromoldalú megbeszélés következtetései alapján az intézmények alapvetően egyetértenek abban, hogy az elkövetkező háromoldalú megbeszélések keretében létrehozzák az intézményközi megállapodás 47. cikkének végrehatására irányuló eljárást."

2.  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság FRONTEX-ről szóló nyilatkozata

"Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság hangsúlyozza, hogy a finanszírozás biztosításának valamennyi lehetőségét fel kell deríteni olyan, a külső határoknál felmerülő kivételes és sürgős nyomást jelentő helyzetekben, amelyek a gyorsreagálású határvédelmi csapatok (RABIT) beavatkozását teszik szükségessé, de amelyekben elképzelhető, hogy az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX Ügynökség) költségvetésének pénzügyi eszközei elégtelennek bizonyulnak. A Bizottság rendkívüli sürgősséggel megvizsgálja, hogy lehetséges-e a pénzeszközök átcsoportosítása. Amennyiben szükségessé válik a költségvetési hatóság határozata, a Bizottság megindítja a költségvetési rendelet rendelkezéseivel, nevezetesen 23. és 24. cikkével összhangban álló eljárást annak érdekében, hogy a költségvetési hatóság két ága időben meghozza a FRONTEX számára a RABIT-csapat bevetése érdekében nyújtandó további finanszírozásról szóló határozatot. A költségvetési hatóság vállalja, hogy a sürgősséget figyelembe véve, a lehető leggyorsabban jár el."

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat