Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2017(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0123/2007

Ingivna texter :

A6-0123/2007

Debatter :

PV 23/04/2007 - 20
CRE 23/04/2007 - 20

Omröstningar :

PV 24/04/2007 - 7.29
CRE 24/04/2007 - 7.29
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0131

Antagna texter
PDF 248kWORD 135k
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg
Kommissionens årliga politiska strategi för 2008
P6_TA(2007)0131A6-0123/2007
Resolution
 Bilaga
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 om kommissionens årliga politiska strategi för budgetförfarandet för 2008 (2007/2017(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om den årliga politiska strategin för 2008 (KOM(2007)0065),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1),

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande artikel 112.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för internationell handel (A6-0123/2007), och av följande skäl:

A.  EU:s budget för 2008 kommer att vara den andra budgeten inom ramen för det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning av den 17 maj 2006.

B.  Budgeten för 2008 kommer att vara den första med Rumänien och Bulgarien som EU-medlemmar.

C.  Globaliseringsprocessen går snabbt framåt, med alla de möjligheter och utmaningar som den innebär på det ekonomiska, sociala och miljörelaterade området. Budgeten för 2008 måste säkerställa att EU även i fortsättningen kan utnyttja möjligheterna och möta utmaningarna i samband med globaliseringen och hantera sitt ansvar som global aktör genom en lämplig blandning av framåtblickande inre och yttre politik.

D.   2007 kommer att vara det första året för genomförande av många av EU:s nya utgiftsprogram för den ekonomiska programplaneringsperioden 2007–2013, till följd av antagandet av många nya rättsliga grunder under 2006. Uppgifter om genomförandet av budgeten för 2007, särskilt när det gäller åtagandebemyndiganden, kommer att ge viktig information om kommissionens och medlemsstaternas förmåga att genomföra parlamentets prioriteringar.

Politiskt sammanhang

1.  Europaparlamentet betonar att budgeten för 2008 kommer att utarbetas, presenteras och diskuteras mot bakgrund av 50-årsdagen av Romfördragets undertecknande och ett nytt försök att åstadkomma framsteg i det konstitutionella fördraget. Parlamentet noterar att man under 2007 kommer att inleda det förberedande arbetet med att under 2008-2009 på nytt fullständigt se över (översynen efter halva tiden) den fleråriga budgetramen för 2007-2013, samt noterar sin resolution av den 29 mars 2007 om unionens system för egna medel.(2)

2.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att EU med 27 medlemmar gör globaliseringen till en möjlighet för sina medborgare och tar ledningen på internationell nivå för att möta globaliseringens utmaningar. Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av att garantera att EU:s budget- och personalresurser är adekvat fördelade så att EU kan fungera ordentligt.

3.  Europaparlamentet noterar kommissionens förslag under beteckningarna välstånd, solidaritet, säkerhet och den yttre dimensionen. Samtidigt måste EU behålla fokus på Lissabonagendan, särskilt hållbar utveckling, tillväxt och arbetstillfällen, konkurrenskraft samt små och medelstora företag samt social sammanhållning. Parlamentet anser att dessa förslag i många fall, såsom i fråga om energipolitiken och klimatförändringar, är ett exempel på ett mer flexibelt tillvägagångssätt från EU:s sida när det gäller att möta de verkliga utmaningar som Europas medborgare står inför. Parlamentet vill dock framhålla att EU:s möjligheter att reagera på politiska förändringar i budgettermer är mycket begränsade p.g.a. de mycket små marginalerna under de olika utgiftstaken.

4.  Europaparlamentet anser att det är dess ansvar som budgetmyndighet att se till att de medel som anslås till EU:s budget används på ett sätt som ger valuta för pengarna, särskilt för att optimera de begränsade resurserna. Därför avser parlamentet att fortsätta att eftersträva en resultatinriktad budget enligt det tillvägagångssätt som infördes i budgeten för 2007 i samarbete med de specialiserade utskotten.

5.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om att EU:s årliga politiska prioriteringar skall fastställas på ett sådant sätt att de effektivt kan kommuniceras till Europas medborgare och betonar att denna resolution innehåller parlamentets ståndpunkter om det kommande budgetförfarandet. Parlamentet beklagar djupt att den årliga politiska strategin inte adekvat återspeglar parlamentets prioriteringar. Parlamentet förväntar sig att vederbörlig hänsyn skall tas till denna resolution i det preliminära budgetförslaget för 2008. Parlamentet betonar att kommissionens olika föreslagna initiativ i den årliga politiska strategin för 2008 bör beaktas inom ramen för de helt nyligen antagna utgiftsprogram och politiska prioriteringar som ligger till grund för de övergripande finansieringsramar som antogs för den fleråriga budgetramen för 2007–2013 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

6.  Europaparlamentet noterar kommissionsledamot Margot Wallströms redogörelse inför talmanskonferensen den 8 februari 2007 av kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007. Parlamentet beklagar bristen på interaktion mellan programmet för lagstiftningsarbetet och budgetförfarandet och insisterar, i linje med ramavtalet om relationerna mellan parlamentet och kommissionen, på en bättre koppling mellan de två förfarandena. Parlamentet påminner kommissionen om dess åtaganden under budgetförfarandet för 2007 och om skrivelsen från december 2006 från ordförande Barroso om bättre överensstämmelse mellan lagstiftningsprioriteringar och budgetbeslut. I detta sammanhang noterar parlamentet de prioriteringar som kommissionen anger i meddelandet om den årliga politiska strategin, och förväntar sig att kommissionen justerar dessa prioriteringar i linje med de beslut som budgetmyndigheten kommer att ta under det årliga förfarandet.

En resultatinriktad budget – transparent presentation, tydliga mål, korrekt tillämpning

7.  Europaparlamentet betonar än en gång vikten av att EU:s utgiftsprogram effektivt uppfyller de fastställda politiska målen. Parlamentet anser att det alltid har varit mycket viktigt att politiken genomförs och att detta tydligt kan visas för att EU skall vara legitimt i medborgarnas ögon. Parlamentet förklarar att man därför avser att för budgetarbetet för 2008 tillämpa filosofin om en "resultatinriktad budget". Parlamentet understryker att dessa resultat inte endast kommer att utvärderas enligt strikta bokföringskriterier och påminner om att detta angreppssätt kommer att tillämpas i en anda av gott interinstitutionellt samarbete.

8.  Europaparlamentet betonar att budgetpresentationen, som ett första steg mot en resultatinriktad budget, måste vara tydlig, samstämmig och transparent. Parlamentet stöder användningen av verksamhetsbaserad budgetering, som syftar till att matcha budget- och personalresurserna med de politiska målen enligt politikområdena för kommissionens utgifter. Parlamentet noterar att kontoplanen för den verksamhetsbaserade budgeteringen inte är lätt att förena med rubrikerna i den fleråriga budgetramen. Parlamentet beklagar även att den klassificering som används i den årliga politiska strategin för välstånd, solidaritet, säkerhet och den yttre dimensionen utgör ett tredje klassificeringssystem som är tämligen godtyckligt när det gäller klassificeringen av politikområden under de olika kapitlen, som inte har något större värde ur budgetsynvinkel och som inte är lätt att förena med de olika kategorierna i den verksamhetsbaserade budgeteringen och den fleråriga budgetramen. Kommissionen uppmanas att bättre respektera strukturerna i den verksamhetsbaserade budgeteringen och den fleråriga budgetramen och att tydligt ange sambanden mellan denna tredje klassificering och budgetrubrikerna i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

9.  Europaparlamentet anser att kommissionens verksamhetsförklaringar för varje politikområde i det preliminära budgetförslaget utgör ett nyckelelement i budgetmyndighetens effektiva översyn av EU:s utgifter. Parlamentet betonar att det är omöjligt att effektivt utvärdera politiken om de politiska målen inte är tydliga. Parlamentet begär att presentationen av dessa verksamhetsförklaringar skall bli tydligare i det preliminära budgetförslaget för 2008. Parlamentet kräver att större uppmärksamhet skall fästas vid de politiska målen och bedömningen av de politiska resultaten och att mindre information skall ges om administrativa processer än vad som ofta har varit fallet i tidigare dokument om det preliminära budgetförslaget.

10.  Europaparlamentet betonar vikten av att övervaka budgetgenomförandet som ett instrument för att kontrollera genomförandet av politik. Parlamentet välkomnar att kommissionen nyligen har blivit bättre på att tillhandahålla uppgifter om genomförande, i synnerhet genom systemet för budgetprognosvarningar. Parlamentet noterar att de första siffrorna för genomförandet avseende det första utgiftsåret för de nya programmen för 2007–2013, tack vare systemet för budgetprognosvarningar, kommer att finnas tillgängliga under 2007. Denna information kan vara till nytta för att få kommissionen och medlemsstaterna att helt och fullt respektera parlamentets politiska prioriteringar, så som de uttrycks i 2007 års budget och i denna resolution.

Personalresurser – tillräckliga anslag, personligt ansvar, övervakning av entreprenader

11.  Europaparlamentet anser verkligen att man måste bevilja de nödvändiga resurserna för att Europeiska unionens administrativa system skall vara effektivt och kostnadseffektivt. Parlamentet väntar med intresse på resultatet av den systematiska undersökning som kommissionens enheter genomför av kommissionens verkliga personalbehov, som skall läggas fram den 30 april 2007. Denna undersökning av kommissionens personal är en nyckelåtgärd som gör det möjligt för kommissionen att identifiera sin verkliga potential och anslå mer personalresurser till nya politiska prioriteringar, t.ex. energi, klimatförändring, immigration, genomförande av de fleråriga programmen och tillsyn över implementeringen av gemenskapslagstiftningen i medlemsstaterna. Parlamentet kommer att göra en noggrann utvärdering av undersökningen, för att kunna möta nya politiska utmaningar fr.o.m. budgetförfarandet för 2008.

12.  Europaparlamentet välkomnar de ytterligare uppgifterna i den årliga politiska strategin för 2008 om kommissionens ansträngningar för att omfördela sina personalresurser mot politiska prioriteringar, men förkastar den presentation av dessa prioriteringar som gjorts under beteckningarna välstånd, solidaritet, säkerhet och den yttre dimensionen. Kommissionen uppmanas därför att i det preliminära budgetförslaget, och i enlighet med den verksamhetsbaserade budgeteringsstrukturen, tydligt ge ytterligare information om personalpolitiken och omfördelningsstrategin för 2008, med beaktande av resultatet av den systematiska undersökningen.

13.  Europaparlamentet är oroat över att utvidgningen av de befintliga decentraliserade organen kommer att minska marginalerna under rubrikerna i den fleråriga budgetramen. Parlamentet oroar sig också över att denna minskning av de tillgängliga marginalerna kommer att minska möjligheterna att finansiera nya prioriteringar, såsom pilotprojekt och förberedande åtgärder, och minska de medel som finns tillgängliga för utvidgningen av befintliga program. Parlamentet noterar att kommissionen enligt punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 är skyldig att utvärdera budgetkonsekvenserna för den berörda rubriken i samband med utarbetandet av förslag för upprättandet av nya decentraliserade organ. Parlamentet kommer att försöka se till att de decentraliserade organens verksamhet skapar mervärde och främjar EU-medborgarnas intressen.

14.  Europaparlamentet noterar att en ytterligare ökning av antalet genomförandeorgan och andra organ skulle behöva finansieras med de relevanta anslagen till programmet. Parlamentet uttrycker därför sin oro över att en ytterligare ökning av antalet genomförandeorgan och andra organ kan minska de driftsanslag som finns tillgängliga inom ramen för anslagen till programmet.

15.  Europaparlamentet är beslutet att klargöra definition, roll och kostnad för alla organ som nämns i artikel 185 i budgetförordningen, att utvärdera kostnadseffektiviteten för sådana verksamhetsmodeller och att se till att det förfarande som föreskrivs i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 tillämpas systematiskt på interinstitutionell nivå under budgetförfarandet för 2008.

16.  Europaparlamentet anser att decentraliseringen av ansvar till de olika generaldirektoraten och personligt ansvar för EU-tjänstemän är en viktig aspekt av den verksamhetsbaserade styrningen. Parlamentet noterar att det kan behövas ytterligare arbete med att förtydliga vissa av ansvarskedjorna inom EU-institutionerna. Parlamentet anser att denna fråga är av särskilt stor vikt med tanke på att det finns en tydlig tendens att låta utföra genomförandeuppgifter externt av genomförandeorgan och andra ad hoc-organ.

17.  Europaparlamentet oroar sig för att inrättandet av genomförandeorgan och andra ad hoc-organ kan leda till att antalet EU-anställda och kontraktsanställda ökar, om inte antalet tjänster vid kommissionens berörda generaldirektorat minskas för att kompensera ökningen, samt till en sämre tillsyn över EU:s administration. Kommissionen uppmanas att i det preliminära budgetförslaget för 2008 förklara hur de tjänster som begärs för de nya genomförandeorganen och andra ad hoc-organ kommer att kompenseras genom minskningar i det berörda generaldirektoratet. Parlamentet ber kommissionen att i det preliminära budgetförslaget för 2008 behandla frågan om lämplig kontroll av genomförandeorganen och andra ad hoc-organ för att garantera den demokratiska ansvarsskyldigheten. Parlamentet kräver en förbättring av uppförandekoden för inrättandet av genomförandeorgan följs, särskilt när det gäller parlamentets granskning av organens finansiering och bemanning.

Den fleråriga budgetramen – programplanering, marginaler, tidigare- och senareläggning av utgifter

18.  Europaparlamentet noterar kommissionens senaste uppdatering av den ekonomiska programplaneringen för 2007–2013. Parlamentet noterar de begränsade, och i vissa fall allt mindre, marginalerna under rubrikerna 1 a och 3 och motsätter sig kraftigt kommissionens förslag att utnyttja de små marginaler som fortfarande finns under dessa två rubriker till nya initiativ. Parlamentet uttrycker stor oro över att ytterligare marginaler huvudsakligen skulle skapas genom uppskjuten finansiering av befintliga fleråriga program. Parlamentet anser att de små marginalerna begränsar möjligheterna att effektivt ta sig an någon brådskande eller ny politisk prioritering. Parlamentet uppmanar kommissionen att vid den kommande trepartsöverläggningen presentera en översikt över marginalerna under de olika rubrikerna och en uppdatering av den ekonomiska programplaneringen, i enlighet med punkt 46 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, samt de potentiella ekonomiska konsekvenserna av de förslag som lagts fram i lagstiftningsprogrammet.

19.  Europaparlamentet vill undersöka möjligheterna till en bättre presentation som kan underlätta och förbättra förståelsen av de olika dokumenten rörande den ekonomiska planeringen och budgeten som lämnas in till budgetmyndigheten (dokument om den ekonomiska programplaneringen och den årliga politiska strategin). För närvarande finns det varken någon tydlig markering i tabellerna i bilagan till den ekonomiska programplaneringen av exakt vilka förändringar som gjorts jämfört med den föregående ekonomiska planeringen, eller någon tydlig förklaring av hur ökningar kompenseras eller hur tidigare- eller senareläggning av utgifter skall genomföras.

20.  När det gäller pilotprojekt och förberedande åtgärder för budgetförfarandet för 2008 erinrar Europaparlamentet om att det i bilaga II, del D i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 anges att budgetmyndighetens båda parter kommer "att underrätta kommissionen om sina avsikter på detta område i mitten av juni". Parlamentet oroar sig över att vissa rubriker och underrubriker i budgeten inte innehåller tillräckligt med marginaler för viktiga nya pilotprojekt och förberedande åtgärder.

21.  Europaparlamentet noterar med oro de eventuella följderna av de ändringar som kommissionen föreslår av den ekonomiska programplaneringen i avsnitt III i den årliga politiska strategin för 2008 för de redan små marginalerna och/eller verksamhetsprogrammen, särskilt som resultat av utökad finansiering av gemenskapsorganen eller inrättandet av nya medel. Parlamentet beklagar att sådana förslag presenterades mindre än en månad efter den allra senaste uppdateringen av den ekonomiska programplaneringen. Parlamentet förväntar sig att kommissionen skall lägga fram dessa förslag senare under det preliminära budgetförslaget för 2008 och nästa ekonomiska programplanering, särskilt om de skulle innebära en ändring av den fleråriga budgetramen.

22.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över den föreslagna senareläggningen av vissa program i den årliga politiska strategin för 2008 och de problem som detta kan komma att medföra under kommande år av den fleråriga budgetramen med tanke på problemet med ökande utestående åtaganden. I budgeten för 2007 antog parlamentet för sina egna prioriterade områden högre åtagandenivåer än den genomsnittsnivå för åtaganden som förutsågs i de fleråriga programbeloppen för flera program. Parlamentet påpekar att det kan komma att behövas en viss nivå av interinstitutionellt samarbete avseende tidigare- och senareläggning av åtaganden i budgeten för att garantera en enhetlig programplanering av åtaganden under den fleråriga budgetramens löptid och därvid respektera de prioriteringar som parlamentet har uttryckt i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Särskilda punkter

23.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att inbegripa koncepten bättre lagstiftning och förenklade förfaranden i alla nya initiativ, reformer och arbetsmetoder, för att göra dem mer begripliga för medborgarna. Parlamentet påminner om att man vid tillämpningen av konceptet bättre lagstiftning helt och fullt måste respektera principerna och villkoren i parlamentets resolution av den 16 maj 2006 om en strategi för förenkling av lagstiftningen(3), vilket parlamentet slog fast i sin resolution av den 13 december 2006 om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007(4).

24.  Europaparlamentet betonar att energieffektivitet är en mycket framtidsorienterad prioritering för att tackla problemen med klimatförändringen. Parlamentet instämmer med att det för en sådan politik krävs en övergripande strategi och uppmanar kommissionen att fortsätta att vidta avgörande åtgärder för att nå detta mål.

25.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att genomföra nyckelåtgärder inom forskning och utveckling för att skynda på Lissabonagendans genomförande under 2008. Särskilt stöder parlamentet det förberedande arbetet för att se till att ett beslut att inrätta ett europeiskt tekniskt institut fattas under 2007. Parlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare förtydliga finansieringen av Europeiska tekniska institutet och förväntar sig att dess finansiering kommer att garanteras via tillkommande anslag, och inte genom nedskärningar av det sjunde ramprogrammets finansiella resurser. Parlamentet förväntar sig ytterligare information om det föreslagna genomförandeorganet för sjunde ramprogrammets förvaltning.

26.  Europaparlamentet välkomnar resultaten av de trepartsöverläggningar som hölls den 7 mars 2007 om finansiering av det gemensamma företaget för ITER och den fortsatta utvecklingen av förfarandet enligt punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Dessa resultat bifogas denna resolution som bilaga I.

27.  Europaparlamentet är oroat över kommissionens föreslagna senareläggning för många av de nya programmen under rubrik 1a. Parlamentet anser att detta inte ett korrekt sätt att planera finansieringen. Parlamentet uppmanar kommissionen att informera om vilka effekter denna senareläggning får för alla program, inbegripet de program vilkas rättsliga grund ännu inte har antagits, samt för de tillgängliga marginalerna för kommande år. Parlamentet påminner kommissionen om att punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 tillåter budgetmyndigheten och kommissionen att avvika med upp till 5 procent från det belopp som fastställdes i rättsakten.

28.  För att stärka solidariteten och välståndet begär Europaparlamentet att kommissionen förklarar sina avsikter när det gäller den ekonomiska programplaneringen för livslångt lärande samt prioriterar detta område. Parlamentet anser att en ökning av medel till fyra organ (Europeiska järnvägsbyrån (ERA), Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA), Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) och Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS systemet (GSA)) inte bör medföra en minskning i den ekonomiska programplaneringen för TEN-T. Parlamentet begär därför att kommissionen skall förklara hur man avser att kompensera TEN–T-programmen under kommande år så att de totala anslag som man kommit överens om för TEN–T i den fleråriga budgetramen kan genomföras.

29.  Europaparlamentet håller med kommissionen om att 2008 kommer att bli avgörande för Europas sammanhållningspolitik, eftersom det är det första hela år då de nya verksamhetsprogrammen för 2007–2013 genomförs. Därför hoppas parlamentet att sammanhållningspolitiken kommer att förbli prioriterad hos budgetmyndighetens båda grenar under budgetförfarandet för 2008.

30.  Europaparlamentet noterar att kommissionen föreslår att man minskar marginalen för rubrik 2 med 2 miljoner EUR för att täcka ytterligare verksamhet vid Europeiska miljöbyrån. Under rubrik 3a avser kommissionen att öka anslagen för Frontex med 10 900 000 EUR under 2008 och stärka finansieringen för Eurojust med ytterligare 2 500 000 EUR per år för perioden 2008 till 2013. Parlamentet påminner kommissionen om att alla dessa ökningar måste godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för det årliga budgetförfarandet och/eller av lagstiftningsmyndigheten om de innebär en förändring av referensbeloppen hos antagna program.

31.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att enligt det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 är de flesta medel för miljön koncentrerade under rubrik 2. Parlamentet noterar beslutet i det interinstitutionella avtalet att fördela ytterligare 100 miljoner EUR till rubrik 2, av vilka 50 miljoner EUR är reserverade för det nya finansiella instrumentet Life+. Parlamentet påminner om att en slutlig överenskommelse rörande Life+ för åren 2007–2013 nåddes den 27 mars 2007. Det är viktigt att lämna tillräckliga marginaler tills alla lagstiftningsförfaranden är avslutade.

32.  Europaparlamentet förväntar sig tydliga förslag från kommissionen rörande halvtidsutvärderingen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Därför vill parlamentet få information om formen för och omfattningen av denna halvtidsutvärdering som kommissionen vill genomföra för att bedöma de första resultaten av reformen från 2003.

33.  Europaparlamentet anser att kommunikations- och informationspolitikens huvuduppgift är att informera EU-medborgarna om åtgärder och program som genomförs av EU och de förbättringar som skett under de senaste åren. Parlamentet anser att kampanjen om politiska prioriteringar bör utformas vid ett senare skede av budgetförfarandet med hänsyn till parlamentets prioriteringar och fokusera på politikområden som vederbörligen fastställts vid första behandlingen.

34.  Europaparlamentet påminner om att alla institutioner har rätt att införa en informationspolicy som en del av den administrativa självständigheten enligt artikel 49 i budgetförordningen. Kommissionen bör, liksom de andra institutionerna gör, fortsätta att försvara sin självständighet på detta område. Parlamentet inser att det behövs samordning, inom den interinstitutionella gruppen för information och kommunikation, av de olika kommunikationsstrategier som institutionerna har infört. Parlamentet uppmanar den interinstitutionella gruppen att senast i slutet av oktober 2007 lägga fram en mer konkret och samordnad arbetsplan för 2008. Kommissionen bör förbli ambitiös i sin informationspolicy gentemot medborgarna, och tänka på att 2008 är ett år som föregår nästa val till Europaparlamentet och på att det är nödvändigt att bereda väg för den förväntade nylanseringen av den institutionella reformen.

35.  Europaparlamentet tar del av kommissionens kommunikationsprioriteringar för 2008, som inte kommer att ändra den ekonomiska programplaneringen för rubrik 3b.

36.  Europaparlamentet stöder i stora drag de mål för externa åtgärder som fastställs i den årliga politiska strategin. Dessa utarbetades på en kontinuerlig basis och skall, för andra året, genomföras genom den nya uppsättning av EU:s externa instrument som antogs under 2006. Parlamentet fäster stor vikt vid ett effektivt genomförande och respekt för parlamentets rättigheter inom denna ram. Parlamentet begär att det görs en första bedömning av hur inledningen har fungerat redan under andra hälften av 2007.

37.  Europaparlamentet ser fram mot ett meningsfullt samarbete med kommissionen i de arbetsgrupper som utskottet för utrikesfrågor och utskottet för utveckling har inrättat för att följa planering och genomförande av de nya instrumenten för externt bistånd. Parlamentet noterar den planerade halvtidsutvärderingen av hur instrumenten för externt bistånd fungerar och upprepar sin önskan att bli involverad fullt ut i denna process.

38.  Europaparlamentet betonar hur viktig flerspråkigheten är som en grundläggande del av det europeiska kulturarvet samt medborgarnas behov av att bli informerade på sitt modersmål.

39.  Europaparlamentet kräver en ytterligare förstärkning av samarbetet med utvecklingsländerna, särskilt när det gäller klimatförändring och migration, och att man skall fortsätta att eftersträva uppnåendet av millennieutvecklingsmålen, särskilt för grundläggande hälsovård och utbildning.

40.  Europaparlamentet konstaterar kommissionens uppfattning av en yttre dimension av prioriteringarna, såsom en global fond för energieffektivitet och förnybar energi eller initiativet Global Climate Policy Alliance, och det faktum att det för dessa nya prioriteringar i rubrik 4 verkar behövas ytterligare 23 100 000 EUR under 2008. Det måste dock förtydligas var den föreslagna finansieringen för varje åtgärd kommer ifrån.

41.  Europaparlamentet noterar att prognosen för den totala marginalen för rubrik 4 är 334 miljoner EUR för att man på ett lämpligt sätt skall kunna bemöta framtida behov såsom resultatet av förhandlingarna om Kosovos slutliga status, och fredsprocessen i Mellanöstern. Parlamentet betonar starkt att denna marginal på 334 miljoner EUR i själva verket är artificiellt stor eftersom den innehåller 200 miljoner EUR som ursprungligen förutsågs för Garantifonden för lån, men som nu endast skall betalas från och med 2009 av övergångsskäl. Parlamentet betonar därför att det exceptionellt finns ytterligare 200 miljoner EUR tillgängliga under 2008 och varnar för att detta inte automatiskt beviljas för mer långsiktiga behov som då inte kommer att kunna finansieras under kommande år.

42.  Europaparlamentet noterar att man i den årliga politiska strategin i högre grad fokuserar på kopplingen mellan de yttre och inre målen, samt användningen av begreppet "i linje med". Parlamentet anser att kommissionen ytterligare måste analysera och ge förklaringar i denna fråga, särskilt med tanke på att den huvudsakliga kritiken mot EU:s politik tidigare bland annat har varit den påstådda bristen på enhetlighet mellan yttre och inre politik. Parlamentet betonar även vikten av demokrati och positiva förändringar i partnerländer och partnerregioner.

43.  Europaparlamentet insisterar på att anslag av medel till alla externa instrument och utvidgningsinstrument återspeglar EU:s prioritering av stödet till demokrati och mänskliga rättigheter, inklusive minoriteters rättigheter.

44.  Europaparlamentet noterar att kommissionen planerar att sluta ekonomiska partnerskapsavtal med AVS-länderna under 2007. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ge ytterligare stöd till AVS-länderna under övergångsperioden från den nuvarande handelsregimen till de ekonomiska partnerskapsavtalen.

45.  Europaparlamentet anser att den snabba utvecklingen av situationen för den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken (GUSP) gör att det krävs en kontinuerlig granskning och samarbete mellan institutionerna. Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av att man uppfyller GUSP-bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 och de instrument som föreskrivs i detta. Parlamentet anser att utrikespolitiken och de budgetresurser som behövs för denna endast kan bedömas på ett korrekt sätt efter att rådet senast den 15 juni 2007 hört parlamentet om huvudaspekterna och de grundläggande valen i samband med GUSP.

46.  Europaparlamentet tar del av kommissionens förslag för fördelningen av personalresurser för 2008, som inbegriper 890 nya tjänster i samband med utvidgningarna nyligen. Parlamentet erinrar om att 2008 är det slutliga året för den plan för personalresurser som avser utvidgningen 2004, och enligt vilken det begärs 640 ytterligare tjänster för 2008. Parlamentet påminner för övrigt om att det begärs 250 nya tjänster för utvidgningen till Bulgarien och Rumänien för 2008, och en liknande begäran förväntas göras för 2009. Parlamentet konstaterar att endast 50 procent av de extra tjänsterna för 2008 kommer att beviljas för utökningen av verksamheten till följd av utvidgningarna nyligen. Parlamentet anser att kommissionens översyn av personalresurserna bör stämma överens med den strategi för bättre lagstiftning som inleddes 2006 samtidigt som man tar full hänsyn till att de nya utgiftsprogrammen under planeringsperioden 2007–2013 måste genomföras på ett korrekt och effektivt sätt.

47.  Europaparlamentet välkomnar principen om omfördelning av personal enligt politiska prioriteringar men anser att man bör ha en mer ambitiös omfördelningssats än 1 procent. Parlamentet erinrar om att denna omfördelning fullt ut måste respektera de av parlamentet fastställda prioriteringarna. Parlamentet förväntar sig att kommissionen utnyttjar den pågående systematiska undersökningen för att göra väsentliga förändringar i sina prioriteringar avseende personalens fördelning och andelen fasta kostnader. Parlamentet kommer att utvärdera nivån på kommissionens personalbehov inom de övergripande behoven under rubrik 5 vid det årliga budgetförfarandet. Parlamentet tar del av kommissionens föreslagna omfördelning av 565 anställda, med 287 omfördelningar mellan avdelningar och 278 omfördelningar inom avdelningar. Parlamentet begär att kommissionen i det preliminära budgetförslaget skall ge mer detaljerad information om omfördelning av personal så att parlamentet har tillgång till den information som behövs för att bedöma om målet på 1 procent är ett lämpligt mål. Parlamentet anser att man vid inrättandet av en central omfördelningspool bör respektera principen om administrativ förenkling och bättre genomförande av program och åtgärder samtidigt som man undviker onödiga administrativa bördor.

48.  Europaparlamentet noterar det trepartsmöte som hölls den 18 april 2007, och har tagit del av överenskommelsen mellan de tre institutionerna om EU-organ som omfattas av artikel 185 i budgetförordningen. Parlamentet välkomnar rådets positiva inställning till förslaget att införa bättre kontroll och utvärdering av de berörda byråerna. Parlamentet understryker betydelsen av de frågor som förts fram, bland dem relationen mellan drifts- och administrationskostnader, förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, utvärderingen och evalueringen av samt kostnadseffektiviteten hos existerande byråer, och betydelsen av ytterligare framsteg när det gäller förfarandet enligt punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Parlamentet konstaterar att ett formellt förfarande – i enlighet med de bifogade uttalandena som bilaga II, och i linje med budgetförordningens bestämmelser – har visat sig tillåta brådskande överföringar till förmån för snabbinsatsgrupperna inom gränsförvaltningen ("Rabit"). Parlamentet understryker behovet att föra en bred diskussion om frågor som rör kommissionens förvaltningsmetoder i samband med slutsatserna från kommissionens genomgång, vilken förväntas bli klar den 24 april 2007.

49.  Europaparlamentet har tagit del av yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för internationell handel. Parlamentet anser att dessa yttranden innehåller viktiga aspekter som bör beaktas under budgetförfarandet för 2008.

o
o   o

50.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och revisionsrätten.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Antagna texter, P6_TA(2007)0098.
(3) Antagna texter, P6_TA(2006)0565.
(4) EUT C 297 E, 7.12.2006, s. 136.


BILAGA I

Trepartsöverläggningen den 7 mars 2007

Slutsatser

Trepartsöverläggningen anordnades i enlighet med punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning.

Dessa slutsatser är avsedda för att utvärdera överenskommelsen mellan de tre institutionerna.

1.  Det gemensamma företaget för ITER

Europaparlamentet och rådet kom överens om följande:

· Det gemensamma företaget för ITER skall ses som ett gemenskapsorgan när det gäller tillämpningen av punkt 47 i det interinstitutionella avtalet.

· Europaparlamentet skall ha ansvaret för att bevilja ansvarsfrihet för genomförande av budgeten för det gemensamma företaget för ITER.

Europaparlamentet och rådet erkände gemenskapsbidraget till ITER från det sjunde ramprogrammet för Euratom (högst 986 miljoner EUR(1) för perioden 2007–2013), enligt kommissionens förslag. Med tanke på att ITER-projektet enligt planerna skall fortsätta långt efter 2011, och att det bör fortsätta fram till 2041, har de motsvarande beloppen för 2012 och 2013 fastställts i den ekonomiska programplaneringen. Den framtida finansieringen kommer att behandlas vid diskussionerna om nästa budgetram.

2.  Organ

För att de befintliga organen och förfarandena för inrättandet av nya organ skall fungera på bästa sätt är Europaparlamentet, rådet och kommissionen överens om att föra djupgående diskussioner, i synnerhet när det gäller en noggrann kostnads–nyttoanalys, inbegripet administrativa kostnader, före inrättandet av nya organ och tillämpningen av översynsklausuler, enligt vad som föreskrivs i de särskilda förordningarna för de befintliga organen.

Institutionerna förklarar i detta sammanhang att de önskar fortsätta och fördjupa diskussionen om ytterligare utveckling av det förfarande som föreskrivs i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet.

Dessa diskussioner kommer att föras under de kommande trepartsöverläggningarna, varav den första skall hållas den 18 april 2007.

(1) Av ett vägledande totalt bidrag från EU-budgeten till det gemensamma företaget för ITER och utvecklingen av fusionsenergi på 1290 miljoner EUR.


BILAGA II

Uttalanden efter trepartsmötet den 18 april 2007

1.  Europaparlamentets, rådets och kommisionens uttalande om gemenskapens organ

"1. Med syftet att uppnå bättre klarhet och insyn uppmanar budgetmyndighetens två grenar kommissionen att varje år, tillsammans med det preliminära budgetförslaget, ge en budgetöversikt över samtliga nuvarande och framtida externa organ, organ som faller under artikel 185 i budgetförordningen och genomförandeorgan. Denna översikt bör innehålla budgetinformation om organens grundrättsakter, viktigaste budgetindikatorer och personalstyrka samt förhållandet mellan deras verksamhetsutgifter och administrativa utgifter.

2.  Budgetmyndighetens två grenar påminner kommissionen om att genomföra en noggrann kostnads-/nyttoanalys och att strikt iaktta och främja förfarandet i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet innan man inrättar nya organ.

3.  När det gäller de decentraliserade organen påminner budgetmyndighetens två grenar direktörerna och styrelserna i dessa organ om deras ansvar för att lägga fram realistiska budgetkrav i linje med de verkliga behoven och att undvika överbudgetering.

4.  Budgetmyndighetens två grenar uppmanar kommissionen att regelbundet utvärdera de existerande gemenskapsorganen, och därvid särskilt koncentrera sig på förhållandet mellan kostnader och nytta, och samtycker till att, för ett begränsat antal organ, granska den utvärdering som kommissionen gör. Kriterierna för vilka organ som skall granskas skulle kunna vara organ som överskrider den fastställda kvoten mellan operativa och administrativa kostnader och organ som uppvisar särskilda problem i revisionsrättens rapporter och vid ansvarsfrihetsförfarandet. Resultatet av dessa analyser och eventuellt andra analyser som genomförs vid andra institutioner bör granskas varje år senast vid trepartsmötet i oktober.

5.  Budgetmyndighetens två grenar uppmanar kommissionen att tillämpa de översynsklausuler som finns i den särskilda förordningen. Budgetmyndigheten kommer att göra en utvärdering av huruvida den rådande strategin avseende decentraliserade organ skall fortsätta att gälla.

6.  Efter slutsatserna från trepartsmötet den 7 mars 2007 och med tanke på den fortsatta utvecklingen av förfarandet i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 har institutionerna i princip enats om att inrätta ett förfarande för tillämpning av punkt 47 i det interinstitutionella avtalet inom ramen för kommande trepartsmöten."

2.  Uttalande om Frontex

"Europaparlamentet, rådet och kommissionen betonar att i en situation med allvarlig och exceptionell press på de yttre gränserna som kräver insats av grupper för snabba ingripanden vid gränserna (Rabit) och då det eventuellt saknas finansiella medel i budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för att genomföra detta, måste alla möjligheter att garantera finansiering undersökas. Kommissionen kommer att mycket snabbt undersöka huruvida det finns medel som kan omfördelas. I de fall då det krävs ett beslut av budgetmyndigheten kommer kommissionen att utnyttja ett förfarande i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen, nämligen artiklarna 23 och 24 , för att se till att få ett snabbt beslut från budgetmyndighetens två grenar om hur man skall få fram de extra medel som Frontex behöver för att inrätta en Rabit-grupp. Budgetmyndigheten åtar sig att agera så snabbt som möjligt med tanke på det allvarliga läget."

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy