Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/2076(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0106/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0106/2007

Viták :

Szavazatok :

PV 24/04/2007 - 7.33
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0135

Elfogadott szövegek
PDF 296kWORD 53k
2007. április 24., Kedd - Strasbourg
Mentesítés, 2005: VII. szakasz: a Régiók Bizottsága
P6_TA(2007)0135A6-0106/2007
Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről, VII. szakasz: a Régiók Bizottsága (C6-0470/2006 - 2006/2076(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–   tekintettel az Európai Közösségek 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára – I. kötet (C6-0470/2006)(2),

–   tekintettel a Számvevőszék jelentésére a 2005-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról, valamint a Számvevőszék különjelentéseire az ellenőrzés alá vont intézmények vonatkozó válaszaival együtt(3),

–   tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében kiadott, az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló nyilatkozatra(4),

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, valamint 274., 275. és 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0106/2007),

1.   mentesítést ad a Régiók Bizottsága főtitkára számára a Régiók Bizottsága 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.   megjegyzéseit a csatolt állásfoglalásban foglalja össze;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, az európai ombudsmannak és az európai adatvédelmi biztosnak, illetve gondoskodjon azok közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat).

(1) HL L 60., 2005.3.8.
(2) HL C 264., 2006.10.31., 1. o.
(3) HL C 263., 2006.10.31., 1. o.
(4) HL C 263., 2006.10.31., 10. o.
(5) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.


2.Az Európai Parlament 2007. április 24-i állásfoglalása az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VII. szakasz – Régiók Bizottsága (C6-0470/2006 -2006/2076(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–   tekintettel az Európai Közösségek 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára – I. kötet (C6-0470/2006)(2),

–   tekintettel a Számvevőszék jelentésére a 2005-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról, valamint a Számvevőszék különjelentéseire az ellenőrzés alá vont intézmények vonatkozó válaszaival együtt(3),

–   tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében kiadott, az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló nyilatkozatra(4),

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikke (10) bekezdésére, valamint 274., 275. és 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0106/2007),

1.   megállapítja, hogy 2005-ben a Régiók Bizottsága 69 570 456,32 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat felett rendelkezett, amelynek felhasználási aránya 96,65% volt;

2.   megállapítja, hogy az időbeli elhatárolás szerinti könyvelés 2005. január 1-jei bevezetését követően a Régiók Bizottságának pénzügyi kimutatásai 4 050 062,65 EUR összegű pozitív mérleget mutatnak, valamint azonos összegű aktívákat és a passzívákat (118 221 197,95 EUR);

3.   tudomásul veszi az Európai Számvevőszék által a 2005-ös éves jelentés 10.18. bekezdésében tett megjegyzést, amely szerint a Számvevőszék 2004-es DAS-ellenőrzését és két belső ellenőrzést követően a Régiók Bizottságának ügyviteli igazgatósága arra kérte a súlyozott fizetési átutalások egyes kedvezményezettjeit, hogy mutassanak be további bizonyító iratokat, és számos átutalást, amelyet nem folyósítottak rendszeresen 2004 májusa előtt és/vagy amelyre nézve a kedvezményezettek nem tudtak kellő bizonyító okiratot bemutatni, megszüntettek; 2005-ben az ügyviteli igazgatóság nem hajtotta be a túlfizetéseket, noha a személyzeti szabályzat 85. cikke szerint "minden túlfizetett összeget vissza kell téríteni, ha az átvevő tudatában volt annak, hogy nem volt megfelelő ok a kifizetésre, vagy ha a túlfizetés ténye olyannyira nyilvánvaló, hogy ennek egészen biztosan tudatában kellett lennie"; tudomásul veszi a Régiók Bizottságának jelentésében szereplő választ, amely szerint a főtitkár által kért, fizetési átutalásokkal kapcsolatos belső ellenőrzést csak 2006 februárjában fejezték be, és ennek következtében az ügyviteli igazgatóságnál jelenleg is tart a csekély számú tisztviselőt érintő túlfizetések visszafizettetése;

4.   tudomásul veszi, hogy a Régiók Bizottságának belső ellenőre a mentesítő hatóság számára készített 2006. május 18-i, a 2005 során elvégzett ellenőrzésekről (a költségvetési rendelet 86. cikkének (4) bekezdése értelmében) szóló jelentésében a következő következtetésekre jutott:

   a kérdéses fizetési átutalásokat olyan szabályok alapján hajtották végre, amelyeket a nyelvi változattól és az érintett tagállamban érvényes jogszabályoktól függően különbözőképpen lehet értelmezni,
   hiányosságokat tártak fel a kezdeményező és az ellenőrző funkciók elválasztása, valamint az intézmény méretéből adódó összeférhetetlenségek terén,
   az ellenőrzési környezetet irányító szabályokat nem találták megfelelően kidolgozottnak a fenti tevékenységek szabályszerűségének biztosítására;

5.   megjegyzi, hogy a súlyozott fizetési átutalásokkal kapcsolatban feltárt hiányosságok nem voltak olyan mértékűek, hogy a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő szükségesnek ítélte volna, hogy fenntartásokat vagy megjegyzést fűzzön a Régiók Bizottságának tevékenységi jelentéséhez csatolt megbízhatósági nyilatkozathoz;

6.   megjegyzi, hogy a Régiók Bizottságának főtitkára, amint értesült a problémáról, azonnal felkérte a belső ellenőrt a súlyozott fizetési átutalásokkal kapcsolatos munka folytatására;

7.   megjegyzi, hogy a Régiók Bizottságának főtitkára, miután tájékozódott a kérdésről, a közelmúltban módosított személyzeti szabályzat vonatkozó szabályainak korlátozó értelmezése mellett döntött, és elrendelte a túlfizetésnek ítélt összegek visszafizetését; megjegyzi, hogy a visszafizetésre kötelezett tisztviselők egy része vitatja a Régiók Bizottsága főtitkárának értelmezését a vonatkozó szabályokkal kapcsolatban, és az ügyben a Bírósághoz fordult;

8.   támogatja a főtitkárt abbéli szándékában, hogy közigazgatási vizsgálatot indítson, és arra számít, hogy fegyelmi eljárást is indít az érintett alkalmazottakkal kapcsolatos OLAF-jelentés alapján; követeli az összes olyan eset szigorú kivizsgálását, ahol bizonyíthatóan csalás történt;

9.   aggodalommal jegyzi meg, hogy nem sikerült az üres álláshelyek betöltése az EPSO-versenyvizsgák után összeállított tartaléklistákról; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy elemezze a megfelelően képzett jelentkezők hiányának okait, és tájékoztassa az illetékes bizottságot;

10.   a Belliard I és II épületek felújításával kapcsolatos, 2006. április 27-i mentesítési állásfoglalása(6) 8. bekezdésével összefüggésben megjegyzi, hogy 2006 során két külső tanácsadó cég egyaránt pozitív megfelelőségi tanúsítványt adott arról, hogy az elvégzett építési munkálatok megfelelnek az előzetes terveknek; rámutat, hogy a Számvevőszék hamarosan különjelentést tesz közzé az EU-intézmények épületekkel kapcsolatos kiadásairól általánosságban;

11.   megjegyzi, hogy a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közötti igazgatási együttműködés mindkét bizottság számára előnyös kell, hogy legyen, és pénzügyi előnyöket kell, hogy hozzon az EU adófizetői számára; ragaszkodik ahhoz, hogy a két bizottság közötti igazgatási együttműködés érdekében létrehozott új struktúráknak pénzügyi és szervezeti előnyöket eredményezzenek; követeli, hogy mindkét bizottság találjon megfelelő módot az igazgatási együttműködés folytatására;

12.   emlékeztet arra, hogy a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közös szolgálataik segítségével bizonyos tevékenységek (fordítás, nyomtatás, épületek, biztonság, könyvtár, beszerzések, étkeztetés, teremőrzés, orvosi szolgálat, autók és sofőrök, informatika stb.) irányítását közösen végzi, és hogy együttműködési megállapodását nemrégiben hat hónapra megújította (további hat hónapos hosszabbítás lehetőségével), azon döntés függvényében, hogy az együttműködés folytatódjon-e a jövőben;

13.   felkéri a Régiók Bizottságát és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot, hogy mivel jelentős eltérések mutatkoznak a közös szolgálatok és a Régiók Bizottsága két külső szakértője által készített jelentések megállapításai között, közösen elemezze – szükség esetén a Számvevőszék segítségével – az együttműködésből fakadó pontos költségekre, előnyökre és megtakarításokra vonatkozó megfelelő teljesítménymutatókat, és vizsgálata eredményét 2007. október 31-ig nyújtsa be az illetékes bizottságnak.

(1) HL L 60., 2005.3.8.
(2) HL C 264., 2006.10.31., 1. o.
(3) HL C 263., 2006.10.31., 1. o.
(4) HL C 263., 2006.10.31., 10. o.
(5) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.
(6) HL L 340., 2006.12.6., 44. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat