Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/2076(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0106/2007

Predložena besedila :

A6-0106/2007

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/04/2007 - 7.33
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0135

Sprejeta besedila
PDF 207kWORD 53k
Torek, 24. april 2007 - Strasbourg
Razrešnica 2005: Oddelek VII, Odbor regij
P6_TA(2007)0135A6-0106/2007
Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2007 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek VII, Odbor regij (C6-0470/2006 – 2006/2076(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005(1),

–   ob upoštevanju zaključnega letnega računa Evropskih skupnosti za proračunsko leto 2005 – zvezek I (C6-0470/2006)(2),

–   ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2005 in njegovih posebnih poročil z odgovori revidiranih institucij(3),

–   ob upoštevanju izjave o zanesljivosti poslovnih knjig ter zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov, ki jo predloži Računsko sodišče v skladu s členom 248 Pogodbe ES(4),

–   ob upoštevanju členov 272(10), 274, 275 in 276 Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti,(5) ter zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147 Uredbe,

–   ob upoštevanju člena 71 in Priloge V, svojega Poslovnika

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A6-0106/2007),

1.   podeli generalnemu sekretarju Odbora regij razrešnico glede izvrševanja proračuna Odbora regij za proračunsko leto 2005;

2.   navaja pripombe v priloženi resoluciji;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču evropskih skupnosti, Računskemu sodišču, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij, evropskemu varuhu človekovih pravic in evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov ter poskrbi za objavo v uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL L 60, 8.3.2005.
(2) UL C 264, 31.10.2006, str. 1.
(3) UL C 263, 31.10.2006, str. 1.
(4) UL C 263, 31.10.2006, str. 10.
(5) UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).


2.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2007 s pripombami, ki so sestavni del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek VII – Odbor regij (C6-0470/2006 -2006/2076(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005(1),

–   ob upoštevanju zaključnega letnega računa Evropskih skupnosti za proračunsko leto 2005 – zvezek I (C6-0470/2006)(2),

–   ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2005 in njegovih posebnih poročil z odgovori revidiranih institucij(3),

–   ob upoštevanju izjave o zanesljivosti poslovnih knjig ter zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov, ki jo predloži Računsko sodišče v skladu s členom 248 Pogodbe ES(4),

–   ob upoštevanju členov 272(10), 274, 275 in 276 Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti,(5) ter zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147 Uredbe,

–   ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A6-0106/2007),

1.   ugotavlja, da je imel Odbor regij leta 2005 na voljo odobritve za prevzem obveznosti v znesku 69 570 456,32 EUR s stopnjo izkoriščenosti 96,65 %;

2.   ugotavlja, da računovodski izkazi Odbora regij za leto 2005 od uvedbe računovodstva na podlagi nastanka poslovnih dogodkov, ki je začelo veljati dne 1. januarja 2005, razkrivajo pozitiven poslovni izid (4 050 062,65 EUR) ter enake zneske za sredstva in obveznosti (118 221 197,95 EUR);

3.   upošteva pripombo Evropskega računskega sodišča iz odstavka 10.18 svojega poročila za leto 2005, da je uprava Odbora regij po reviziji DAS, ki jo je sodišče opravilo leta 2004, in dveh notranjih revizijah od nekaterih upravičencev do ponderiranih prenosov plač zahtevala, da predložijo dodatne dokaze in več prenosov, ki se pred majem 2004 niso izvajali pravilno in/ali za katere upravičenci niso predložili ustreznih dokazov, je bilo ustavljenih; po navedbah poročila Računskega sodišča uprava leta 2005 ni izterjala nobenih preplačil, čeprav člen 85 kadrovskih predpisov navaja, da se vsak "preplačan znesek izterja, če je prejemnik vedel, da zanj ni podlage, ali če je bilo dejstvo, da gre za preplačilo, tako očitno, da je to moral vedeti"; opozarja na odgovor Odbora regij, vključen v poročilo Računskega sodišča o tem, da je bila notranja revizija o prenosih plač, ki jo je zahteval generalni sekretar, končana februarja 2006 in da uprava zdaj nadaljuje izterjavo preplačil, ki zadevajo omejeno število uradnikov;

4.   opozarja, da notranja revizorka Odbora regij v poročilu organu za podelitev razrešnice z dne 18. maja 2006 o revizijah, opravljenih leta 2005 (v skladu s členom 86(4) finančne uredbe), navaja:

   zadevni prenosi plač so bili izvedeni na podlagi pravil, ki se lahko razlagajo različno glede na jezikovno različico in odvisno od zakonodaje, veljavne v zadevni državi članici;
   pomanjkljivosti so bile ugotovljene v zvezi z ločevanjem funkcij vzpostavljanja in preverjanja ter tudi z morebitni spori, povezanimi z velikostjo institucije;
   standardi, ki urejajo nadzorno okolje, so bili ocenjeni kot nezadostno razviti, da bi lahko zagotavljali pravilnost teh operacij;

5.   opozarja, da pomanjkljivosti, ugotovljene v zvezi s ponderiranimi prenosi plač, niso bile takšne, da bi se odredbodajalcu na podlagi prenosa zdelo potrebno, da svoji izjavi o zanesljivosti, ki je priložena poročilu Odbora regij o dejavnostih, doda pridržek ali ugotovitev;

6.   ugotavlja, da je generalni sekretar Odbora regij, takoj ko je izvedel za to težavo, pozval takratnega notranjega revizorja, da nadaljuje svoje delo o ponderiranih prenosih plač;

7.   ugotavlja, da je generalni sekretar Odbora regij po prejetju informacij o tej zadevi sprejel omejevalno obrazložitev zadevnih pravil nedavno spremenjenih kadrovskih predpisov in zahteval izterjavo vseh zneskov, ki so bili izplačani neupravičeno; ugotavlja, da nekateri od uradnikov, ki bi morali povrniti denar, spodbijajo obrazložitev zadevnih pravil, ki jo je predložil generalni sekretar Odbora regij, in da so zadevo predali Sodišču evropskih skupnosti;

8.   podpira namen generalnega sekretarja, da na podlagi poročila OLAF v zvezi z zadevnimi uslužbenci sproži upravno preiskavo in pričakuje, da bo začel disciplinske postopke; zahteva strog sodni pregon v vseh primerih, v katerih je mogoče dokazati goljufijo;

9.   z zaskrbljenostjo ugotavlja, da na rezervnih seznamih izbora EPSO ni bilo dovolj ljudi, da bi zapolnili vsa prosta mesta; poziva Odbor regij, da analizira razloge za pomanjkanje kvalificiranih kandidatov in o tem obvesti pristojni odbor;

10.   ugotavlja, da sta dve podjetji zunanjih svetovalcev v povezavi z odstavkom 8 resolucije Parlamenta z dne 27. aprila 2006 o razrešnici glede obnove stavb Belliard I in II(6) leta 2006 predložili pozitivno potrdilo o skladnosti, kar dokazuje, da so bila obnovitvena dela izvajana v skladu s specifikacijo; poudarja, da bo Računsko sodišče kmalu objavilo posebno poročilo o splošnih odhodkih institucij EU za stavbe;

11.   ugotavlja, da mora upravno sodelovanje med Odborom regij in Ekonomsko-socialnim odborom koristiti obema in biti finančno ugodno za davkoplačevalce v EU; vztraja, da morajo biti vse nove strukture, uvedene za upravno sodelovanje med odboroma, finančno in organizacijsko koristne; zahteva, da odbora najdeta ustrezen način za nadaljevanje upravnega sodelovanja;

12.   ugotavlja, da Odbor regij in Ekonomsko-socialni odbor nekatere dejavnosti upravljata prek skupnih služb (prevajanje, tiskanje, stavbe, varnost, knjižnica, javna naročila, strežba, vratarska služba, zdravstvena služba, vozila in vozniki, informacijska tehnologija itd.) ter da je bil njun sporazum o sodelovanju nedavno podaljšan za šest mesecev (z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih šest mesecev) v pričakovanju odločitve, ali naj se takšno sodelovanje nadaljuje tudi v prihodnje;

13.   poziva Odbor regij in Evropski ekonomsko-socialni odbor, da ob upoštevanju bistvenih razlik med ugotovitvami iz poročil skupnih služb in dveh zunanjih strokovnjakov Odbora regij izvedeta skupno analizo, ki bo temeljila na ustreznih merilih (po potrebi s pomočjo Računskega sodišča) in ki bo preučila natančne stroške, koristi in prihranke, izhajajoče iz sodelovanja, ter do 31. oktobra 2007 pristojnemu odboru predložita rezultate preiskave.

(1) UL L 60, 8.3.2005.
(2) UL C 264, 31.10.2006, str. 1.
(3) UL C 263, 31.10.2006, str. 1.
(4) UL C 263, 31.10.2006, str. 10.
(5) UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).
(6) UL L 340, 6.12.2006, str. 44.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov