Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2076(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0106/2007

Ingivna texter :

A6-0106/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/04/2007 - 7.33
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0135

Antagna texter
PDF 209kWORD 97k
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VII, Regionkommittén
P6_TA(2007)0135A6-0106/2007
Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005 - avsnitt VII - Regionkommittén(C6-0470/2006 – 2006/2076(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (C6-0470/2006)(2),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0106/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar Regionkommitténs generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Regionkommitténs budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 60, 8.3.2005.
(2) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1.).


2.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, avsnitt VII − Regionkommittén (C6-0470/2006 – 2006/2076(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2005 – Volym I (C6-0470/2006)(2),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0106/2007).

1.  Europaparlamentet noterar att Regionkommittén under 2005 hade åtagandebemyndiganden som uppgick till 69 570 456,32 EUR med en utnyttjandegrad på 96,65 procent.

2.  Europaparlamentet noterar att efter införandet av periodiserad redovisning den 1 januari 2005 uppvisar Regionkommitténs årsredovisning ett positivt ekonomiskt utfall för året (4 050 062,65 EUR) och identiska belopp för tillgångar och skulder (118 221 197,95 EUR).

3.  Europaparlamentet noterar Europeiska revisionsrättens iakttagelse i punkt 10.18 i årsrapporten för 2005 att Regionkommitténs administration, efter revisionsrättens revisionsförklaringsgranskning för 2004 och två interna granskningar, bad vissa mottagare av löneöverföringar med korrigeringskoefficient att lämna ytterligare styrkande underlag och att flera överföringar som inte hade gjorts regelmässigt före maj 2004 och/eller för vilka mottagarna inte lämnade tillräckligt styrkande underlag avbröts. Enligt revisionsrättens rapport krävde inte administrationen tillbaka överskjutande belopp under 2005, trots att, enligt artikel 85 i tjänsteföreskrifterna, "varje belopp som utbetalats felaktigt skall återbetalas om den person som mottagit beloppet varit medveten om den felaktiga utbetalningen eller om felet varit så uppenbart att han borde ha varit medveten om den felaktiga utbetalningen". Parlamentet noterar Regionkommitténs svar som ingår i revisionsrättens rapport att den interna granskning av löneöverföringar som generalsekreteraren begärt avslutades först i februari 2006 och att administrationen nu går vidare med återbetalningen av överskjutande belopp, vilket rör ett begränsat antal tjänstemän.

4.  Europaparlamentet noterar att Regionkommitténs interrevisor i sin rapport av den 18 maj 2006, till myndigheten som beviljar ansvarsfrihet, om granskningar som utförts under 2005 (enligt artikel 86.4 i budgetförordningen) påpekade följande:

   De aktuella löneöverföringarna utfördes på grundval av bestämmelser som kunde tolkas olika beroende på språkversion och gällande lag i den relevanta medlemsstaten.
   Brister upptäcktes när det gällde åtskillnaden mellan den funktion som tar initiativet till och den som utför kontrollen liksom även potentiella intressekonflikter knutna till institutionens storlek.
   De normer som styr kontrollerna bedömdes inte vara tillräckligt utvecklade för att garantera att dessa operationer var korrekta.

5.  Europaparlamentet noterar att de brister som upptäcktes i samband med löneöverföringar med korrigeringskoefficient inte var sådana att den delegerade utanordnaren fann det nödvändigt att foga en reservation eller en iakttagelse till sin revisionsförklaring som bifogades Regionkommitténs verksamhetsrapport.

6.  Europaparlamentet noterar att så snart Regionkommitténs generalsekreterare fick höra talas om detta problem, bad han genast den dåvarande internrevisorn att fortsätta sitt arbete med löneöverföringarna med korrigeringskoefficient.

7.  Europaparlamentet noterar att Regionkommitténs generalsekreterare efter att ha blivit informerat i ärendet, gjorde en restriktiv tolkning av de relevanta bestämmelserna i de nyligen omarbetade tjänsteföreskrifterna och beordrade att de belopp som ansågs felaktigt utbetalade skulle återkrävas. Vissa av de tjänstemän som blivit tvungna att betala tillbaka bestrider generalsekreterarens tolkning av de relevanta bestämmelserna och har vänt sig till domstolen.

8.  Europaparlamentet stöder generalsekreteraren i hans avsikt att inleda en administrativ undersökning och förväntar sig att han inleder disciplinära förfaranden på grundval av OLAF-rapporten avseende berörd personal. Parlamentet begär ett strikt fullföljande av samtliga fall där bedrägligt beteende kan bevisas.

9.  Europaparlamentet konstaterar med oro att det inte varit möjligt att fylla alla lediga tjänster från förteckningen över godkända sökande som upprättats efter EPSO:s uttagningsprov. Regionkommittén ombeds att analysera orsakerna till bristen på kvalificerade sökande och informera det behöriga utskottet.

10.  Europaparlamentet noterar i samband med punkt 8 i sin resolution om ansvarsfrihets av den 27 april 2006 om renoveringen av Belliard I och II-byggnaderna(6) att två firmor med externa konsulter under 2006 var och en intygade att byggnadsarbetena utförts i enlighet med specifikationerna. Parlamentet påpekar att revisionsrätten inom kort kommer att offentliggöra en särskild rapport om EU-institutionernas utgifter för fastigheter i allmänhet.

11.  Europaparlamentet konstaterar att det administrativa samarbetet mellan Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) bör vara till nytta för båda och ekonomiskt fördelaktigt för de europeiska skattebetalarna. Parlamentetinsisterar på att varje ny form av administrativt samarbete mellan de båda kommittéerna bör medföra ekonomiska och organisatoriska fördelar. Parlamentet begär att de båda kommittéerna skall finna en lämplig väg för att fortsätta det administrativa samarbetet.

12.  Europaparlamentet påminner om att Regionkommittén och EESK med sina gemensamma avdelningar sköter vissa verksamheter tillsammans (översättning, tryckning, fastigheter, säkerhet, bibliotek, upphandling, matsalar, vaktmästare, läkarmottagning, bilar och chaufförer, IT etc.) och att deras samarbetsavtal nyligen förlängts i sex månader (med möjlighet till förlängning i ytterligare sex månader) i avvaktan på beslutet om huruvida sådant samarbete bör fortsätta i framtiden.

13.  Europaparlamentet uppmanar Regionkommittén och EESK, med anledning av de betydande skillnaderna mellan resultaten i rapporterna från de gemensamma avdelningarna och Regionkommitténs två externa experter, att utföra en gemensam analys baserad på lämpliga riktmärken – om nödvändigt med hjälp av revisionsrätten – över de exakta kostnader, fördelar och besparingar som uppstår till följd av samarbetet och att överlämna resultaten av undersökningen till det behöriga utskottet senast den 31 oktober 2007.

(1) EUT L 60, 8.3.2005.
(2) EUT C 264, 31.10.2006, s. 1.
(3) EUT C 263, 31.10.2006, s. 1.
(4) EUT C 263, 31.10.2006, s. 10.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1.).
(6) EUT L 340, 6.12.2006, s. 44.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy