Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/2155(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0116/2007

Predložena besedila :

A6-0116/2007

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/04/2007 - 7.34
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0136

Sprejeta besedila
PDF 478kWORD 97k
Torek, 24. april 2007 - Strasbourg
Razrešnica 2005: Evropska agencija za obnovo
P6_TA(2007)0136A6-0116/2007
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2007 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2005 (C6-0388/2006 – 2006/2155(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju letnega zaključnega računa Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2005(1),

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnem zaključnem računu Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2005 z odgovori Agencije(2),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 27. februarja 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   ob upoštevanju Pogodbe o ES, zlasti člena 276 Pogodbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun evropskih skupnosti(3), zlasti člena 185 Uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2667/2000 z dne 5. decembra 2000 o Evropski agenciji za obnovo(4), zlasti člena 8 Uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti člena 94 Uredbe,

–   ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A6-0116/2007),

1.   direktorju Evropske agencije za obnovo podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna Agencije za proračunsko leto 2005;

2.   pripombe navaja v priloženi resoluciji;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje direktorju Evropske agencije za obnovo, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 266, 31.10.2006, str. 7.
(2) UL C 312, 19.12.2006, str. 18.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).
(4) UL L 306, 7.12.2000, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1756/2006 (UL L 332, 30.11.2006, str. 18).
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2007 o zaključnem računu Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2005 (C6-0388/2006 – 2006/2155(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju letnega zaključnega računa Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2005(1),

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnem zaključnem računu Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2005 z odgovori Agencije(2),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 27. februarja 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   ob upoštevanju Pogodbe o ES, zlasti člena 276 Pogodbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun evropskih skupnosti(3), zlasti člena 185 Uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2667/2000 z dne 5. decembra 2000 o Evropski agenciji za obnovo(4), zlasti člena 8 Uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti člena 94 Uredbe,

–   ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A6-0116/2007),

1.   ugotavlja, da sta letna zaključna računa Evropske agencije za obnovo za proračunski leti 2004 in 2005 takšna:

Izkaz prihodkov in odhodkov za proračunski leti 2004 in 2005 (v 1 000 EUR)

 

2005

2004

Prihodki

 

 

Subvencije ES

261 009

231 909

Terjatve stroškov (ponovna uporaba naslova III)

546

1 229

Prihodki iz upravnega poslovanja (ponovna uporaba naslovov I in II)

210

181

Drugi prihodki iz poslovanja

1.076

6 113

Skupaj prihodki iz poslovanja

262 841

239 432

Odhodki

 

 

Upravni stroški

 

 

– Stroški za zaposlene

15 727

17 575

– Drugi upravni stroški

7 212

6 290 

 

 

 

Stroški iz poslovanja

 

 

– Centralizirano neposredno upravljanje

243 442

268 965

Skupni odhodki za upravo in poslovanje

266 381

292.830

Presežek/(primanjkljaj) iz poslovanja

-3 540

-53 398

Izredni dobiček

0

738 

Izredna izguba

0

-1 269

Poslovni izid v zadevnem letu

-3 540

-53 929

Vir: Podatki Agencije za obnovo. V tej tabeli so povzeti podatki, ki jih je agencija navedla v svojih letnih zaključnih računih.

2.   odobri zaključni račun Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2005;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropske agencije za obnovo, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 266, 31.10.2006, str. 7.
(2) UL C 312, 19.12.2006, str. 18.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).
(4) UL L 306, 7.12.2000, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1756/2006 (UL L 332, 30.11.2006, str. 18).
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2007 s pripombami, ki so sestavni del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2005 (C6-0388/2006 – 2006/2155(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju letnega zaključnega računa Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2005(1),

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnem zaključnem računu Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2005 z odgovori Agencije(2),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 27. februarja 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   ob upoštevanju Pogodbe o ES, zlasti člena 276 Pogodbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun evropskih skupnosti(3), zlasti člena 185 Uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2667/2000 z dne 5. decembra 2000 o Evropski agenciji za obnovo(4), zlasti člena 8 Uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti člena 94 Uredbe,

–   ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A6-0116/2007),

A.   ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2005, ter o zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov, z določenimi pridržki,

B.   ker je Parlament 27. aprila 2006 direktorju podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2004(6) in v resoluciji, ki spremlja sklep Parlamenta o razrešnici, med drugim

   poziva Agencijo, naj poišče nasvet za izboljšanje politike upravljanja zakladnice, da se čim bolje izkoristijo vsote na tekočih bančnih računih, ki so pogosto precejšnje;
   ugotavlja, da so bili poslovni dogodki v zvezi s partnerskimi skladi, sistemi kreditne linije in posebnimi skladi v celoti zabeleženi brez učinkovitih postopkov notranjega nadzora za dolgoročne terjatve; vztraja, da je treba Računskemu sodišču omogočiti, da preveri vse poslovne dogodke;
   poziva Komisijo in Agencijo, naj v tesnem sodelovanju z misijo Združenih narodov za začasno upravo Kosova (UNMIK) in enoto za finančni nadzor (FUI) oblikujeta jasna in pregledna pravila za javna naročila, ustanovita institucije za notranjo in vrhovno revizijo ter obveščata Parlament o doseženem napredku na tem področju, da bo mogoče rešiti hude težave z zanesljivostjo (in sum o korupciji) v zvezi s pogoji, pod katerimi se izvajajo javna naročila in podeljujejo koncesije za občutljive projekte (npr. na področju mobilne telefonije);

Splošne točke v zvezi z večino agencij EU, za katere je potrebna posebna razrešnica

1.   meni, da vse številnejše agencije Skupnosti in dejavnosti nekaterih izmed njih niso del splošnega političnega okvira ter da naloge nekaterih agencij ne zrcalijo pravih potreb Unije oziroma ne izpolnjujejo pričakovanj državljanov, ter prav tako ugotavlja, da agencije v splošnem nimajo vedno dobrega ugleda;

2.   zato poziva Komisijo, naj določi splošen politični okvir za ustanavljanje novih agencij Skupnosti ter da pred ustanovitvijo vsake agencije pripravi analizo stroškov in koristi, pri čemer naj prepreči podvajanje dejavnosti med agencijami ali prekrivanje s pristojnostmi drugih evropskih organizacij;

3.   poziva Računsko sodišče, naj predloži mnenje o analizi stroškov in koristi, preden Parlament sprejme svojo odločitev;

4.   poziva Komisijo, naj vsakih pet let pripravi študijo o dodani vrednosti za vse agencije; poziva vse zadevne institucije, naj v primeru negativne ocene o dodani vrednosti sprejmejo potrebne ukrepe, da spremenijo mandat zadevne agencije ali jo zaprejo;

5.   ob upoštevanju naraščajočega števila regulativnih agencij obžaluje, da pogajanja o osnutku medinstitucionalnega sporazuma o delovanju teh agencij še niso končana, ter poziva pristojne službe Komisije, naj skupaj z Računskim sodiščem storijo vse potrebno, da bo ta sporazum sklenjen;

6.   ugotavlja, da odgovornost Komisije za izvrševanje proračuna zahteva tesnejšo povezavo med agencijami in Komisijo; poziva Komisijo in Svet, naj sprejmeta potrebne ukrepe, da se Komisiji do 31. decembra 2007 podeli pravica, da v nadzornih organih regulativnih agencij z manjšino glasov prepreči sprejetje odločitev, in naj to možnost predvidita pri vseh na novo ustanovljenih agencijah;

7.   poziva Računsko sodišče, naj v letno poročilo vključi dodatno poglavje o agencijah, katerim se podeli razrešnica na podlagi zaključnega računa Komisije, da bo njihova uporaba sredstev EU preglednejša;

8.   potrjuje načelo, v skladu s katerim Parlament odloča o razrešnicah za vse agencije Skupnosti, subvencionirane ali ne, tudi če je organ, pristojen za razrešnico, določen v njihovih ustanovnih besedilih;

9.   poziva Računsko sodišče, da opravi revizijo poslovanja vseh agencij in o tem poroča ustreznim odborom Parlamenta, vključno z Odborom za proračunski nadzor;

10.   ugotavlja, da število agencij nenehno narašča in da je zaradi politične odgovornosti Komisije za njihovo delovanje, ki je presega zgolj logistično podporo, potreba po oblikovanju skupnega pristopa generalnih direktoratov Komisije, pristojnih za ustanavljanje in spremljanje agencij, še večja; meni, da bi bila struktura, podobna tisti, ki so jo oblikovale agencije za usklajevanje med zadevnimi generalnimi direktorati, pragmatičen način za oblikovanje skupnega pristopa Komisije do zadev, povezanih z agencijami;

11.   poziva Komisijo, da izboljša upravno in tehnično podporo agencijam, ob upoštevanju čedalje bolj zapletenih upravnih pravil in tehničnih težav Skupnosti;

12.   ugotavlja, da v vseh agencijah Skupnosti manjka disciplinski organ, in poziva Komisijo, naj sprejme potrebne ukrepe za hitro vzpostavitev takšnega mehanizma;

13.   odobrava znatne izboljšave pri usklajevanju med agencijami, kar jim omogoča reševanje ponavljajočih se težav ter prispeva k učinkovitejšemu sodelovanju s Komisijo in Parlamentom;

14.   meni, da je skupna podporna služba, namenjena usklajevanju računalniških sistemov za finančno upravljanje s sistemi Komisije, ki so jo vzpostavile nekatere agencije, koristen ukrep, ki ga je treba nadgraditi in razširiti;

15.   poziva agencije, da izboljšajo sodelovanje in primerjalno analizo z udeleženci na ustreznem področju; spodbuja Komisijo, naj sprejme vse ukrepe, ki se ji zdijo potrebni, da bi pomagala agencijam izboljšati njihov ugled in povečati prepoznavnost njihovih dejavnosti;

16.   poziva Komisijo, naj pripravi predlog za uskladitev oblike letnega poročanja agencij, kar bo omogočilo razvoj kazalnikov uspešnosti, namenjenih primerjavi njihove učinkovitosti;

17.   poziva agencije, da na začetku vsakega leta predstavijo kazalnike uspešnosti, na podlagi katerih bo mogoče oceniti njihovo poslovanje;

18.   poziva vse agencije, da pogosteje uporabljajo cilje SMART, s čimer bodo prispevale k stvarnejšemu načrtovanju in uresničevanju ciljev;

19.   se strinja z Računskim sodiščem, da je tudi Komisija odgovorna za (finančno) upravljanje agencij; zato poziva Komisijo, naj spremlja ter po potrebi usmerja in sodeluje pri upravljanju različnih agencij, zlasti kar zadeva ustrezno izvedbo postopkov javnih razpisov, preglednost postopkov zaposlovanja, dobro finančno poslovodenje (neporabljena sredstva in preveč predvidenih proračunskih sredstev) in – kar je najpomembnejše – ustrezno izvajanje pravil o sistemu notranjega nadzora;

20.   meni, da bi morali biti prispevki agencij v njihovih delovnih programih izraženi kot operativni in izmerljivi ter da je treba ustrezno upoštevati standarde notranjega nadzora Komisije;

Posebne točke

21.   znova poudarja, da so bili rezultati Agencije izjemni, vendar bi lahko dosegla znatne izboljšave, če bi upoštevala priporočila Računskega sodišča in Parlamenta;

22.   čestita direktorju in uslužbencem za delo, opravljeno v zelo težavnih razmerah, s čimer se je občutno izboljšala podoba EU in njena prepoznavnost;

23.   vztraja, da Komisija podaljša delovanje Agencije, ki se predvidoma izteče leta 2008; meni, da bi se morala Agencija preoblikovati za izvajanje nekaterih zunanjih ukrepov EU, temelječ na predhodni analizi stroškov in koristi, zlasti za obvladovanje razmer po konfliktu, sicer bo pridobljeno strokovno znanje izgubljeno; pri tem bi se bilo treba izogniti podvajanju dejavnosti drugih evropskih in mednarodnih organizacij;

24.   poziva Komisijo, naj Parlament obvesti, kaj je bil razlog – poleg dejstva, da namerava Agencijo leta 2008 zapreti – da tej ni bilo zaupano izvajanje posebnega programa Unije za severni del Cipra in programa pomoči palestinskemu ljudstvu;

25.   meni, da Agencija nima le sistemov (logistika, računalniški sistemi in drugo) za hitro izvajanje izdatne podpore na območjih, kjer so se končali konflikti, ampak predvsem dokazano kakovostno znanje in izkušnje za povojno obnovo;

26.   je prepričan, da bi morala Agencija, kadar želi Komisija prevzeti vodenje novega instrumenta za predpristopno pomoč za naloge v zvezi s pravnim redom na Balkanu, opravljati naloge, ki jih zahteva agencija za zunanje odnose RELEX;

27.   meni, da bi bil nov mandat te uspešne Agencije najučinkovitejši način za izvajanje novih nalog na področju zunanje politike, ki jih ne morejo izvajati službe Komisije v Bruslju ali njene delegacije;

28.   meni, da bi lahko Agencija imela najbolj učinkovito vlogo na področjih, na katerih tradicionalne razvojne pomoči ni mogoče izvajati; meni tudi, da bi to občutno povečalo prepoznavnost EU;

29.   pozdravlja ukrepe, ki jih je Agencija sprejela ob upoštevanju pripomb Računskega sodišča iz poročil za leti 2003 in 2004, da bi izboljšala postopek javnih naročil, kar je prispevalo k večji preglednosti na različnih področjih; pomembne odločitve v postopku ocenjevanja, ki vplivajo na oddajo naročil, so na primer bolje dokumentirane in dodatno izboljšujejo splošno disciplino v postopkih ocenjevanja in oddaje naročil;

30.   poziva Agencijo, da nadalje razvije izbirna merila, tako da bodo stvarnejša, ker so včasih slabo prilagojena okoliščinam, v katerih Agencija deluje;

31.   pozdravlja napredek na področju javnih razpisov in spodbuja Agencijo, naj si še bolj prizadeva za to, da bodo dodeljena naročila popolnoma v skladu z vsemi predpisi;

32.   ugotavlja, da je Računsko sodišče v poročilu za leto 2004 pri pregledu dejavnosti, za katere je bila pooblaščena UNMIK, opozorilo, da Agencija nima ustrezne finančne kontrole pri izvrševanju plačil in da se sooča z resnimi težavami pri zaključevanju dejavnosti, predvsem zaradi neustreznega računovodstva za projekte in nezadostne utemeljitve za odhodke; pozdravlja prizadevanja Agencije v letu 2005 za rešitev tega stanja, vendar ugotavlja, da so se nekatere težave pri zaključevanju dejavnosti nadaljevale.

(1) UL C 266, 31.10.2006, str. 7.
(2) UL C 312, 19.12.2006, str. 18.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).
(4) UL L 306, 7.12.2000, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1756/2006 (UL L 332, 30.11.2006, str. 18).
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 340, 6.12.2006, str. 74.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov