Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0005(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0064/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0064/2007

Συζήτηση :

PV 24/04/2007 - 17
CRE 24/04/2007 - 17

Ψηφοφορία :

PV 25/04/2007 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0143

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 266kWORD 33k
Τετάρτη 25 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο
Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας ***II
P6_TA(2007)0143A6-0064/2007
Ψήφισμα
 Κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Απριλίου 2007 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (12131/6/2006 – C6-0038/2007 – 2006/0005(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (12131/6/2006 – C6-0038/2007),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0015)(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0064/2007),

1.   εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 13.6.2006, P6_TA(2006)0253.
(2) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 25 Απριλίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2007/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας
P6_TC2-COD(2006)0005

(Δεδομένου ότι επετεύχθη συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη: οδηγία 2007/60/ΕΚ).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου