Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0127(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0073/2007

Předložené texty :

A6-0073/2007

Rozpravy :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Hlasování :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0145

Přijaté texty
PDF 517kWORD 120k
Středa, 25. dubna 2007 - Štrasburk
Trestní opatření k prosazování práv duševního vlastnictví ***I
P6_TA(2007)0145A6-0073/2007
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví (KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na pozměněný návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0168)(1),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek  95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0233/2005),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0073/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. dubna 2007 k přijetí nařízení návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví
P6_TC1-COD(2005)0127

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisku Výboru regionů(2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  V Zelené knize o boji proti padělání a pirátství na vnitřním trhu předložené Komisí dne 15. října 1998 se konstatovalo, že padělání a pirátství se stalo jevem celosvětových rozměrů, který má velký dopad na ekonomickou a sociální oblast a na ochranu spotřebitelů, zvláště pokud se jedná o veřejné zdraví a bezpečnost. V rámci opatření vyvozených ze zelené knihy byl vypracován akční plán, který byl zahrnut do sdělení ke stejnému tématu, které Komise dne 30. listopadu 2000 zaslala Radě, Evropskému parlamentu a Hospodářskému a sociálnímu výboru.

(2)  Evropská rada v Bruselu konaná ve dnech 20. a 21. března 2003 vyzvala ve svých závěrech Komisi a členské státy, aby zlepšily využívání práv duševního vlastnictví přijetím opatření proti padělání a pirátství.

(3)  Členské státy a Společenství, v záležitostech v jeho působnosti, jsou na mezinárodní úrovni vázány dohodou o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví ("dohoda TRIPS"), kterou Společenství schválilo v rámci Světové obchodní organizace rozhodnutím Rady 94/800/ES(4). Dohoda TRIPS obsahuje zejména trestní předpisy, které tvoří společné normy používané na mezinárodní úrovni, avšak rozdíly mezi členskými státy zůstávají příliš velké a neumožňují účinně předcházet porušování práv duševního vlastnictví, zejména v jeho nejvážnějších projevech. Tato skutečnost vyvolává ztrátu důvěry ve vnitřní trh v hospodářských kruzích, a tedy snižování investic do oblasti inovace a tvorby.

(4)  Komise rovněž přijala v listopadu 2004 Strategii prosazování práv duševního vlastnictví vůči třetím zemím.

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví(5) stanoví opatření, řízení a náhrady občanskoprávní a správní povahy. Ustanovení uvedené směrnice by měla být doplněna o dostatečně odstrašující trestní ustanovení platná na celém území Společenství. K účinnému boji proti padělání a pirátství na vnitřním trhu je nutná harmonizace některých trestních ustanovení. Zákonodárce Společenství má pravomoc schválit taková trestní ustanovení, která jsou nutná k úplnému zajištění účinnosti norem, které přijal v oblasti ochrany duševního vlastnictví, definovaného v této směrnici, kromě patentů.

(6)  Na základě sdělení Komise o reakci celních orgánů na padělání a pirátství přijatého v říjnu 2005 přijala Rada dne 13. března 2006 usnesení, v němž zdůraznila, že cílů Lisabonské strategie "lze dosáhnout pouze prostřednictvím řádně fungujícího vnitřního trhu a adekvátních opatření k podnícení investic ve společnosti založené na znalostech" a uvědomila si "hrozbu, kterou pro hospodářství Unie představuje závažný nárůst padělatelství a pirátství, zejména v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti osob (…)".

(7)  Ve svém usnesení ze dne 7. září 2006 o padělání léčebných produktů zaujal Evropský parlament stanovisko, že Evropské společenství by se mělo nutně vybavit prostředky pro účinný boj proti nezákonným praktikám v oblasti pirátství a padělání léků.

(8)  Je třeba provést harmonizaci, zejména pokud se jedná o výši trestů ukládaných fyzickým nebo právnickým osobám, které spáchaly taková protiprávní jednání nebo jsou za ně odpovědné. Harmonizovány musí být zejména ustanovení o trestech odnětí svobody, peněžitých trestech a propadnutí majetku.

(9)  S ohledem na osoby obviněné z trestného jednání stanoveného touto směrnicí a při prokazování jejich úmyslu porušit dotčené právo duševního vlastnictví by se měl zohlednit rozsah, ve kterém měl obviněný před samotným porušením podstatné důvody k námitce, že dotčené právo duševního vlastnictví bylo neplatné.

(10)  Musí být vytvořena ustanovení určená ke zjednodušení vyšetřování trestných činů. Členské státy musí stanovit, že držitelé práva duševního vlastnictví mohou spolupracovat se společnými vyšetřovacími týmy v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 2002/465/SVV ze dne 13. června 2002 o společných vyšetřovacích týmech(6). Účast dotčených držitelů práv duševního vlastnictví by měla mít pomocnou úlohu, která nebude na překážku neutralitě státního vyšetřování.

(11)  Za účelem zjednodušení vyšetřování a trestních stíhání, která se týkají protiprávních jednání porušujících právo duševního vlastnictví, nesmějí vyšetřování a trestní stíhání záviset na prohlášení nebo obvinění pocházejícím od oběti protiprávního jednání.

(12)  Při definování trestných činů a sankcí, během vyšetřování a soudních řízení by měla být plně respektována práva zakotvená v Listině základních práv Evropské unie.

(13)  Touto směrnicí nejsou dotčeny zvláštní systémy odpovědnosti poskytovatelů internetových služeb, stanovený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu(7) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti(8).

(14)  Jelikož cíle navrhované akce nemůže být v dostatečné míře dosaženo samotnými členskými státy a lze jej tedy lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality podle uvedeného článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení uvedeného cíle.

(15)  Tato směrnice uznává základní práva a dodržuje zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Tato směrnice se zejména snaží zajistit úplné respektování duševního vlastnictví v souladu s čl. 17 odst. 2 této listiny.

(16)  Je zapotřebí zajistit přiměřenou ochranu práv duševního vlastnictví v rámci audiovizuálního odvětví, jak stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES ze dne 20. listopadu 1998 o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem(9).

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Touto směrnicí se stanoví trestní opatření nezbytná k prosazování práv duševního vlastnictví, jež jsou definována dále, v kontextu padělání a pirátství.

Tato opatření se použijí na práva duševního vlastnictví, kromě patentů, přiznaná právním řádem Společenství.

Práva průmyslového vlastnictví vyplývající z patentu jsou z ustanovení této směrnice vyloučena.

Tato směrnice se nevztahuje na porušení práva duševního vlastnictví ve spojitosti:

   s patentními právy, užitnými vzory a odrůdovými právy, včetně práv vyplývajících z dodatkových ochranných osvědčení;
   se souběžným dovozem původního zboží, které bylo uvedeno na trh se svolením držitele práva ve třetí zemi.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se:

  a) "právy duševního vlastnictví" rozumí jedno nebo více následujících práv:
   autorské právo,
   práva příbuzná právu autorskému,
   zvláštní právo pořizovatele databází,
   práva tvůrce topografií, polovodičových výrobků,
   práva k ochranným známkám, pokud jejich rozšíření o ochranu trestního zákona není v rozporu s pravidly volného trhu a výzkumnými činnostmi,
   práva k průmyslovým vzorům,
   zeměpisná označení,
   obchodní jména, jsou-li chráněna jako výhradní vlastnická práva v dotčeném vnitrostátním právu,
   v každém případě práva stanovená výhradně na úrovni Společenství, jež se týkají zboží uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, které tato práva porušuje(10), v každém případě s vyloučením patentů;
   b) "porušením spáchaným v obchodním měřítku" rozumí jakékoli porušení některého z práv duševního vlastnictví, k němuž došlo s úmyslem získat přímé či nepřímé ekonomické nebo obchodní výhody; a to s vyloučením případů porušení, kterého se dopustili soukromí uživatelé pro osobní využití a k neziskovým účelům;
   c) "úmyslným porušením některého z práv duševního vlastnictví" rozumí záměrné a vědomé porušení tohoto práva, k němuž došlo s úmyslem získat ekonomický prospěch v obchodním měřítku;
   d) "právnickou osobou" rozumí jakýkoli právní subjekt, který má tento statut na základě použitelného vnitrostátního práva, s výjimkou států a všech ostatních veřejných subjektů činných v rámci výkonu veřejné moci a také veřejné mezinárodní organizace.

Článek 3

Protiprávní jednání

Členské státy musí zajistit, aby bylo za trestné jednání označeno jakékoli úmyslné porušení práva duševního vlastnictví v obchodním měřítku a také jakýkoli pokus o takové porušení, spolupachatelství při něm a návod k takovému porušení.

Trestní sankce se neuplatňují v případech souběžného dovozu originálního zboží, uvedeného na trh v zemi mimo Evropskou unii se souhlasem držitele práv.

Členské státy zajistí, aby poctivé využívání chráněného díla včetně takového používání formou reprodukce v kopiích nebo pomocí audio prostředků nebo jakýmikoli jinými prostředky pro takové účely, jako jsou kritiky, komentáře, zpravodajství, výuka (včetně většího počtu kopií pro použití ve třídě), stáže nebo výzkum, nepředstavovalo trestné jednání.

Článek 4

Druhy sankcí

1.  Za protiprávní jednání uvedená v článku 3 stanoví členské státy následující sankce:

   a) pokud se jedná o fyzické osoby, tresty odnětí svobody;
  b) pokud se jedná o fyzické i právnické osoby:
   i) trestně-právní pokuty pro fyzické osoby a trestně-právní nebo netrestně-právní pokuty pro právnické osoby,
   ii) propadnutí předmětu, nástrojů a produktů pocházejících z protiprávního jednání nebo majetku v hodnotě, která odpovídá těmto produktům.

2.  U protiprávního jednání uvedeného v článku 3 stanoví členské státy, že v určitých případech platí také následující sankce:

   a) zničení majetku, včetně materiálu nebo zařízení, použitých k porušení práva duševního vlastnictví;
   b) celkové, dílčí, definitivní nebo dočasné uzavření podniku, který sloužil ke spáchání protiprávního činu;
   c) trvalý nebo dočasný zákaz provozování obchodní činnosti;
   d) umístění pod soudní dohled;
   e) soudní zrušení;
   f) zákaz přístupu k veřejné podpoře a dotacím;
   g) zveřejnění soudních rozhodnutí;
   h) příkaz ukládající viníkovi, aby uhradil náklady na uchovávání zadrženého majetku.

Článek 5

Výše sankcí

1.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby fyzické osoby odpovědné za protiprávní jednání uvedená v článku 3 byly trestány maximálním trestem odnětí svobody nejméně na 4 roky, pokud se jedná o závažná trestná jednání ve smyslu čl. 3 bodu 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu(11)nebo pokud tato protiprávní jednání byla spáchána v rámci zločinného spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí 2007/.../SVV [o boji proti organizované trestné činnosti]nebo pokud tato protiprávní jednání přináší riziko pro zdraví a bezpečnost osob.

2.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby fyzické nebo právnické osoby odpovědné za protiprávní jednání uvedené v článku 3 podléhaly účinným a přiměřeným sankcím s odstrašujícím účinkem. Tyto sankce zahrnují trestně-právní nebo netrestně-právní pokuty:

   a) v maximální výši alespoň 100 000 EUR v případech odlišných od případů uvedených v odstavci 1;
   b) v maximální výši alespoň 300 000 EUR v případech uvedených v odstavci 1.

3.  Členské státy učiní nezbytná opatření, aby zajistily, že při určování výše pokuty podle odstavců 1 a 2 tohoto článku budou vzata v úvahu opakovaná trestná jednání podle článku 3 spáchaná fyzickými a právnickými osobami v členském státě, který není jejich zemí původu ani pobytu.

Článek 6

Rozšířená práva konfiskace

Členské státy přijmou nezbytná opatření, která jim umožní celkovou nebo částečnou konfiskaci majetku náležejícího fyzické nebo právnické osobě odsouzené v souladu s ustanoveními podle článku 3 rámcového rozhodnutí Rady 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti(12), pokud tato protiprávní jednání představují závažné trestné jednání ve smyslu čl. 3 bodu 5 směrnice 2005/60/ES nebo pokud byla spáchána v rámci zločinného spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí 2007/.../SVV [o boji proti organizované trestné činnosti] nebo pokud tato protiprávní jednání přináší riziko pro zdraví a bezpečnost osob.

Článek 7

Zneužití práv

Členské státy zajistí, aby trestními, občanskými a procesními opatřeními bylo zakázáno zneužití hrozeb trestními sankcemi a aby takové zneužití bylo trestáno.

Členské státy zakáží procesní zneužití, zejména v případech, kdy jsou trestní opatření využívána pro výkon požadavků občanského práva.

Článek 8

Práva žalovaného

Členské státy zajistí, aby byla náležitě chráněna a zaručena práva žalovaného.

Článek 9

Společné vyšetřovací týmy

1.  Členské státy dohlížejí na to, aby dotčení držitelé práv duševního vlastnictví nebo jejich zástupci a také odborníci mohli přispět svou pomocí při vyšetřování protiprávních jednání uvedených v článku 3 řízených společnými vyšetřovacími týmy.

2.  Členské státy přijmou vhodná ochranná opatření, aby zajistily, že taková pomoc neohrozí práva obviněné osoby, například ovlivněním přesnosti, poctivosti nebo nestrannosti důkazů.

3.  Při vyšetřování a soudním řízení je plně respektován článek 8 Listiny základních práv Evropské unie, který se týká ochrany osobních údajů, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(13).

Článek 10

Právo na informace od orgánů činných v trestním řízení

Členské státy stanoví, aby pokud orgány činné v trestním řízení zabaví porušující předměty nebo získají jiné důkazy o porušení, zpřístupnily takové důkazy pro účely nadcházejícího nebo zamýšleného občanskoprávního řízení proti údajnému pachateli, které zahájí držitel práv u soudu s příslušnou jurisdikcí v Evropské unii, a pokud je to proveditelné, aby tyto orgány příslušného držitele práv nebo jeho zástupce informovaly, že takové předměty nebo důkazy jsou v jejich držbě. Členské státy mohou požadovat, aby jakékoli takové poskytnutí důkazů držiteli práv bylo podmíněno přiměřeným přístupem, zabezpečením nebo jinými požadavky, aby byla zajištěna poctivost důkazů a aby se předešlo poškození jakýchkoli trestních řízení, která mohou následovat.

Článek 11

Zahájení trestního stíhání

Členské státy zajistí, aby možnost zahájit vyšetřování nebo trestní stíhání, která se týkají protiprávních jednání uvedených v článku 3, nezávisela na prohlášení nebo na obvinění osobou, která je obětí protiprávního jednání, alespoň pokud k tomuto jednání došlo na území členského státu.

Článek 12

Provedení

1.  Předpisy členských států nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí vstoupí v platnost nejpozději ….(14). Členské státy neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 13

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 14

Tato směrnice je určena členským státům.

V dne ...

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C […], […], s. […].
(2) Úř. věst. C […], […], s. […].
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007.
(4) Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1.
(5) Úř. věst. L157, 30.4.2004, s. 45. Oprava zveřejněná v Úř. věst. L 195, 2.6.2004, s. 16.
(6) Úř. věst. L 162, 20.6.2002, s. 1.
(7) Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.
(8) Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10.
(9) Úř. věst. L 320, 28.11.1998, s. 54.
(10) Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 7.
(11) Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.
(12) Úř. věst. L 68, 15.3.2005, s. 49.
(13) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
(14)* Osmnáct měsíců ode dne přijetí této směrnice.

Právní upozornění - Ochrana soukromí