Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0127(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0073/2007

Predkladané texty :

A6-0073/2007

Rozpravy :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Hlasovanie :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0145

Prijaté texty
PDF 435kWORD 94k
Streda, 25. apríla 2007 - Štrasburg
Dodržiavanie práv duševného vlastníctva (trestnoprávne opatrenia) ***I
P6_TA(2007)0145A6-0073/2007
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. apríla 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva (KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na zmenený a doplnený návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0168)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0233/2005),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0073/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. apríla 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva
P6_TC1-COD(2005)0127

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy(3),

keďže:

(1)  Komisia predložila 15. októbra 1998 Zelenú knihu o boji proti falšovaniu a pirátstvu na vnútornom trhu, v ktorej konštatuje, že falšovanie a pirátstvo sa stali celosvetovým úkazom so závažným dopadom na ekonomickej a sociálnej úrovni a v oblasti ochrany spotrebiteľa, najmä pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť verejnosti. Bol vypracovaný akčný plán ďalšej činnosti založenej na zisteniach Zelenej knihy a tento plán bol zahrnutý do oznámenia na rovnakú tému, ktoré Komisia 30. novembra 2000 predložila Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

(2)  Na svojom bruselskom zasadaní 20. a 21. marca 2003 Európska rada vo svojich záveroch vyzvala Komisiu a členské štáty k zlepšeniu využívania práv duševného vlastníctva prijatím opatrení proti falšovaniu a pirátstvu.

(3)  Na medzinárodnej úrovni sú členské štáty a Spoločenstvo, v oblasti otázok patriacich do jeho právomoci, viazané Dohodou o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva ("dohoda TRIPS") uzavretou Spoločenstvom v rámci Svetovej obchodnej organizácie rozhodnutím Rady 94/800/ES(4). V dohode TRIPS sú stanovené najmä trestnoprávne ustanovenia, ktoré predstavujú spoločné normy uplatňované na medzinárodnej úrovni, avšak rozdiely medzi členskými štátmi sú naďalej príliš veľké a neumožňujú účinne bojovať proti porušovaniu duševného vlastníctva, hlavne proti jeho najzávažnejším prejavom. Toto spôsobuje stratu dôvery v hospodárskych kruhoch na vnútornom trhu a následne zníženie investícií do inovácie a tvorby.

(4)  Komisia tiež v novembri 2004 prijala stratégiu dodržiavania práv duševného vlastníctva zameranú na tretie krajiny.

(5)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva(5) sú ustanovené opatrenia, postupy a opravné prostriedky v občianskoprávnej a správnej oblasti. Ustanovenia uvedenej smernice treba doplniť o trestnoprávne ustanovenia, ktoré budú dostatočne odrádzajúce a platné na celom území Spoločenstva. Aproximácia niektorých trestnoprávnych ustanovení je potrebná na účinný boj proti falšovaniu a pirátstvu v rámci vnútorného trhu. Zákonodarca Spoločenstva je oprávnený prijať trestnoprávne opatrenia potrebné na zabezpečenie úplnej účinnosti noriem, ktoré prijíma v oblasti ochrany duševného vlastníctva, ako je definované v tejto smernici, okrem patentov.

(6)  Na základe oznámenia Komisie o reakcii colných úradov na najnovší vývoj v oblasti falšovania a pirátstva prijatého v októbri 2005, Rada 13. marca 2006 prijala uznesenie, v ktorom zdôraznila, že ciele lisabonskej stratégie "sa dajú dosiahnuť len vďaka fungujúcemu vnútornému trhu a vhodným opatreniam na podporu investícií do znalostnej ekonomiky" a že uznáva "hrozbu, akú pre znalostnú ekonomiku Únie, a najmä zdravie a bezpečnosť, predstavuje výrazný nárast falšovania a pirátstva (...)".

(7)  Európsky parlament vo svojom uznesení zo 7. septembra 2006 o falšovaní liekov zaujal stanovisko, že Európske spoločenstvo by sa malo urýchlene vybaviť prostriedkami na účinný boj proti nezákonným praktikám v oblasti pirátstva a falšovania liekov.

(8)  Najmä v prípade výšky trestov pre fyzické a právnické osoby, ktoré spáchali tento druh trestného činu, alebo ktoré zaň nesú zodpovednosť, sa musí dospieť k aproximácii. Táto aproximácia sa musí týkať trestov odňatia slobody, peňažných trestov a konfiškácie.

(9)  V súvislosti s osobami obvinenými zo spáchania trestných činov uvedených v tejto smernici a pri preukazovaní ich zámeru porušiť príslušné právo duševného vlastníctva by sa mala zohľadniť miera, do akej mala obvinená osoba pred porušením dostatočný základ na argument, že príslušné právo duševného vlastníctva je neplatné.

(10)  Je potrebné prijať ustanovenia zamerané na zjednodušenie trestných vyšetrovaní. Členské štáty musia zabezpečiť spoluprácu nositeľov práv duševného vlastníctva so spoločnými vyšetrovacími tímami v súlade s opatreniami stanovenými v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/465/SVV z 13. júna 2002 o spoločných vyšetrovacích tímoch(6). Účasťpríslušných nositeľov práv duševného vlastníctvaby mala predstavovať podpornú úlohu, ktorá by nezasahovala do nestrannosti vyšetrovaní vedených štátom.

(11)  Aby sa zjednodušilo vyšetrovanie alebo trestné stíhanie vo veci niektorého z trestných činov spáchaných v oblasti duševného vlastníctva, tieto vyšetrovania ani stíhania nesmú byť závislé od vyhlásenia alebo obvinenia pochádzajúce od poškodenej osoby.

(12)  Pri vymedzovaní trestných činov a sankcií, počas vyšetrovania a v priebehu súdneho konania by sa mali v plnom rozsahu dodržiavať práva uvedené v Charte základných práv Európskej únie.

(13)  Touto smernicou sa nespochybňujú osobitné režimy zodpovednosti poskytovateľov internetových služieb ustanovené smernicouEurópskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode(7)a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti(8).

(14)  Keďže cieľ tejto smernice nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov a možno ho teda lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(15)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré boli uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie. Konkrétne je cieľom tejto smernice zabezpečiť úplné dodržiavanie duševného vlastníctva v súlade s článkom 17 ods. 2 charty.

(16)  Je potrebné zabezpečiť primeranú ochranu práv duševného vlastníctva v audiovizuálnom odvetví, ako sa uvádza v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/84/ES z 20. novembra 1998 o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu(9),

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

Táto smernica ustanovuje trestnoprávne opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva, ako sú definované nižšie, v súvislosti s falšovaním a pirátstvom.

Uvedené opatrenia sa uplatňujú na práva duševného vlastníctva, okrem patentov, ustanovené právnymi predpismi Spoločenstva.

Práva priemyselného vlastníctva v rámci patentu sú z ustanovení tejto smernice vylúčené.

Táto smernica sa predovšetkým nevzťahuje na žiadne porušenie práva duševného vlastníctva v súvislosti:

   s patentovými právami, úžitkovými vzormi a právami k odrodám rastlín vrátane práv odvodených z doplnkových ochranných osvedčení;
   so súbežným dovozom pôvodných výrobkov z tretej krajiny, ktorý povolil nositeľ práv.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa pod pojmom:

  a) "práva duševného vlastníctva" rozumie jedno alebo viaceré z týchto práv:
   autorské právo,
   práva súvisiace s autorským právom,
   sui generis právo tvorcu databázy,
   práva tvorcu topografie, polovodičových výrobkov,
   práva k ochranným známkam, ak ich trestnoprávna ochrana nemá nepriaznivý dosah na pravidlá voľného trhu a výskumnú činnosť,
   práva k priemyslovým vzorom,
   zemepisné označenia,
   obchodné názvy, ak sú chránené ako výhradné vlastnícke práva v rámci daného vnútroštátneho práva,
   v každom prípade práva stanovené na úrovni Spoločenstva, ak ide o tovar v zmysle článku 2 ods. 1 písm.) a b) nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade tovaru, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili(10), a v každom prípade s výnimkou patentov,
   b) "porušenia na obchodnej úrovni" rozumejú akékoľvek porušenie práva duševného vlastníctva, ku ktorému došlo s cieľom získať obchodnú výhodu; toto vylučuje kroky, ktoré vykonajú súkromní používatelia na osobné a neziskové účely,
   c) "zámerné porušenia práv duševného vlastníctva" rozumie akékoľvek úmyselné a vedomé porušenie daného práva s cieľom získať ekonomické výhody na obchodnej úrovni,
   d) "právnická osoba" rozumie každý právny subjekt, ktorý má tento štatút podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov s výnimkou štátov a každého iného verejného orgánu konajúceho v rámci výkonu svojich výsadných práv verejnej moci, ako aj verejných medzinárodných organizácií.

Článok 3

Trestné činy

Členské štáty zabezpečia, aby sa každé úmyselné porušenie práva duševného vlastníctva v profesionálnej oblasti, ako aj spolupáchateľstvo a podnecovanie súvisiace so skutkom kvalifikovali ako trestný čin.

Trestnoprávne sankcie sa neuplatňujú v prípade súbežného dovozu pôvodných výrobkov, ktoré sa predávali so súhlasom nositeľa práv v krajine mimo Európskej únie.

Členské štáty zabezpečia, že poctivé využívanie chráneného diela vrátane takéhoto využívania formou rozmnožovania v kópiách, na zvukovom zázname alebo akýmikoľvek inými prostriedkami na účely, ako sú kritika, komentár, spravodajstvo, výučba (vrátane väčšieho počtu kópií na použitie v triede), štúdium alebo výskum, nebudú predstavovať trestný čin.

Článok 4

Druhy sankcií

1.  Členské štáty ustanovia pre trestné činy uvedené v článku 3 tieto sankcie:

   a) pre fyzické osoby tresty odňatia slobody,
  b) pre fyzické a právnické osoby:
   (i) trestnoprávne pokuty pre fyzické osoby a trestnoprávne a iné ako trestnoprávne pokuty pre právnické osoby;
   (ii) konfiškácia veci, nástrojov a príjmov pochádzajúcich z trestného činu alebo konfiškácia majetku, ktorého hodnota zodpovedá týmto príjmom.

2.  Pre trestné činy uvedené v článku 3 členské štáty stanovia, že sa vo vhodných prípadoch uplatnia tieto sankcie:

   a) zničenie majetku porušujúceho právo duševného vlastníctva, vrátane materiálu alebo zariadenia použitého na účely takéhoto porušenia,
   b) úplne alebo čiastočné, trvalé alebo dočasné zatvorenie zariadenia, ktoré sa využívalo na spáchanie trestného činu,
   c) trvalý alebo dočasný zákaz obchodnej činnosti,
   d) umiestnenie pod súdny dohľad,
   e) súdna likvidácia,
   f) zákaz prístupu k verejnej pomoci a k verejným subvenciám,
   g) uverejnenie súdnych rozhodnutí,
   h) príkaz požadujúci od porušovateľa, aby zaplatil náklady na uskladnenie zadržaného tovaru.

Článok 5

Výška sankcií

1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby bolo možné fyzickým osobám zodpovedným za trestné činy uvedené v článku 3 uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej štyroch rokov, ak ide o závažné trestné činy v zmysle článku 3 bod 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu(11) alebo boli spáchané v rámci zločineckej skupiny v zmysle rámcového rozhodnutia 2007/.../SVV [o boji proti organizovanému zločinu], a tiež ak trestný čin predstavuje riziko ohrozenia zdravia alebo bezpečnosti osôb.

2.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby bolo možné fyzickým alebo právnickým osobám zodpovedným za trestné činy uvedené v článku 3 uložiť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie. Tieto sankcie predstavujú peňažné tresty alebo pokuty:

   a) v maximálnej výške najmenej 100 000 EUR v prípadoch iných ako sú tie, ktoré sú uvedené v odseku 1,
   b) v maximálnej výške najmenej 300 000 EUR v prípadoch uvedených v odseku 1.

3.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri stanovovaní výšky trestu v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto článku zobrala do úvahy opakovaná trestná činnosť v zmysle článku 3 spáchaná fyzickými a právnickými osobami v členskom štáte inom ako v ich krajine pôvodu alebo trvalého bydliska.

Článok 6

Rozšírené právomoci konfiškácie

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie konfiškácie celého majetku alebo jeho časti, ktorý patrí fyzickej alebo právnickej osobe odsúdenej v súlade s ustanoveniami článku 3 rámcového rozhodnutia Rady 2005/212/SVV z 24. februára 2005 o konfiškácií príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti(12), v prípade, ak bol trestný čin závažným trestným činnom v zmysle článku 3 bod 5 smernice 2005/60/ES alebo bol spáchaný v rámci zločineckej skupiny v zmysle rámcového rozhodnutia 2007/.../SVV [o boji proti organizovanému zločinu], a tiež ak trestný čin predstavuje riziko ohrozenia zdravia alebo bezpečnosti osôb.

Článok 7

Zneužívanie práv

Členské štáty zabezpečia, aby zneužívanie hrozieb trestnými sankciami bolo prostredníctvom trestnoprávnych, občianskoprávnych a procesných opatrení zakázané a aby sa takéto zneužívanie trestalo.

Členské štáty zakážu procesné zneužitie, a to najmä v prípadoch, v ktorých sa trestnoprávne opatrenia využívajú na vynútenie požiadaviek občianskeho práva.

Článok 8

Práva odporcov

Členské štáty zabezpečia, aby práva odporcov boli náležite chránené a zaručené.

Článok 9

Spoločné vyšetrovacie tímy

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušní nositelia práv duševného vlastníctva alebo ich zástupcovia, ako aj odborníci, mohli pomáhať pri vyšetrovaniach trestných činov uvedených v článku 3, ktoré vykonávajú spoločné vyšetrovacie tímy.

2.  Členské štáty prijmú primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby takáto pomoc neohrozila práva obvinenej osoby, napríklad ovplyvnením presnosti, celistvosti alebo nestrannosti dôkazu.

3.  V priebehu vyšetrovania a v priebehu súdnych konaní sa musí plne dodržiavať článok 8 Charty základných práv Európskej únie, týkajúci sa ochrany osobných údajov, a smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov(13).

Článok 10

Právo na informácie od orgánov činných v trestnom konaní

Členské štáty ustanovia, aby v prípadoch, keď orgány činné v trestnom konaní zadržia predmety, ktorými sa porušujú práva duševného vlastníctva alebo keď získajú dôkaz o porušení, tieto orgány sprístupnili takéto dôkazy na ich použitie v nadchádzajúcom alebo zamýšľanom občianskoprávnom konaní proti údajnému porušovateľovi práv, ktoré iniciuje nositeľ práv na súde s príslušnou jurisdikciou v rámci Európskej únie a, kde je to možné, aby tieto orgány informovali nositeľa práv alebo jeho zástupcu o tom, že majú k dispozícii takého predmety alebo dôkaz. Členské štáty môžu požadovať, aby sa akékoľvek poskytnutie dôkazov nositeľovi práv podmienilo primeranými opatreniami v oblasti prístupu a bezpečnosti alebo inými požiadavkami, a to s cieľom zabezpečiť celistvosť dôkazu a predísť ovplyvňovaniu akýchkoľvek trestných konaní, ktoré môžu nasledovať.

Článok 11

Začatie trestného konania

Členské štáty zabezpečia, aby možnosť začatia vyšetrovania alebo trestného stíhania vo veci trestných činov uvedených v článku 3 nebola závislá od vyhlásenia alebo obvinenia pochádzajúceho od osoby, ktorá je trestným činom poškodená, aspoň ak boli činy spáchané na území členského štátu.

Článok 12

Transpozícia

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do ...(14). Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Táto smernica je určená členským štátom.

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C , , s. .
(2) Ú. v. EÚ C , , s. .
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 25. apríla 2007.
(4) Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45. Korigendum uverejnené v Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 16.
(6) Ú. v. ES L 162, 20.6.2002, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10.
(9) Ú. v. ES L 320, 28.11.1998, s. 54.
(10) Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 7.
(11) Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.
(12) Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2005, s. 49.
(13) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).
(14)* Osemnásť mesiacov odo dňa prijatia.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia