Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0239(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0086/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0086/2007

Συζήτηση :

PV 24/04/2007 - 11
CRE 24/04/2007 - 11

Ψηφοφορία :

PV 25/04/2007 - 11.3
CRE 25/04/2007 - 11.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0146

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 635kWORD 204k
Τετάρτη 25 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο
Κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης ***I
P6_TA(2007)0146A6-0086/2007
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Απριλίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/EΚ σχετικά με τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης (COM(2005)0589 – C6-0004/2006 – 2005/0239(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0589)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0004/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0086/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Απριλίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2007/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/EΚ σχετικά με τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης
P6_TC1-COD(2005)0239

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80, παράγραφος 2,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Με την έκδοση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002, για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου(4), η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε συμπληρωματικά μέσα για την πρόληψη περιστάσεων που συνιστούν απειλή για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

(2)  Δυνάμει της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη, τα οποία είναι παράκτια κράτη, πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που συλλέγουν στο πλαίσιο των αποστολών παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας που εκτελούν στις περιοχές αρμοδιότητας τους. Το κοινοτικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών SafeSeaNet, που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή σε συμφωνία με τα κράτη μέλη, περιλαμβάνει αφενός δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων και αφετέρου τυποποίηση των κυρίων διαθέσιμων πληροφοριών για τα πλοία και τα φορτία τους (προειδοποιήσεις και υποβολή αναφορών). Παρέχει έτσι τη δυνατότητα να εντοπίζονται στην πηγή και να ανακοινώνονται σε κάθε αρχή ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τα πλοία που βρίσκονται στα ευρωπαϊκά ύδατα, τις κινήσεις και το επικίνδυνο ή ρυπογόνο φορτίο τους, καθώς και σχετικά με θαλάσσια συμβάντα.

(3)  Στο πλαίσιο αυτό, ουσιαστική σημασία για την εξασφάλιση επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των πληροφοριών που συλλέγονται με τον τρόπο αυτό έχει η ένταξη στο κοινοτικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών SafeSeaNet των απαραίτητων υποδομών για τη συλλογή και την ανταλλαγή των δεδομένων που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, και οι οποίες εγκαθίστανται από τις εθνικές δημόσιες διοικήσεις.

(4)  Μεταξύ των πληροφοριών οι οποίες κοινοποιούνται και ανταλλάσσονται δυνάμει της οδηγίας 2002/59/EΚ, ιδιαίτερη σημασία έχουν αυτές που αφορούν τα ακριβή χαρακτηριστικά των επικίνδυνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται διά θαλάσσης. Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας υπόψη τα πρόσφατα θαλάσσια ατυχήματα, είναι απαραίτητο να έχουν οι παράκτιες αρχές ευκολότερη πρόσβαση στα χαρακτηριστικά των δια θαλάσσης μεταφερόμενων υδρογονανθράκων, βασικό στοιχείο για την επιλογή των πλέον ενδεδειγμένων τεχνικών καταπολέμησης, καθώς και για την εξασφάλιση στις εν λόγω αρχές, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, άμεσης σύνδεσης με τους μεταφορείς που γνωρίζουν καλύτερα τα μεταφερόμενο προϊόντα.

(5)  Ο εξοπλισμός που εξασφαλίζει την αυτόματη αναγνώριση των πλοίων (AIS-Automatic Identification System) και προβλέπεται από τη διεθνή σύμβαση για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, 1974 (σύμβαση SOLAS) δεν βελτιώνει μόνο τις δυνατότητες παρακολούθησης των εν λόγω πλοίων, αλλά κυρίως την ασφάλειά τους σε περιπτώσεις ναυσιπλοΐκής εγγύτητας. Ως εκ τούτου εντάχθηκε στο διατακτικό της οδηγίας 2002/59/EΚ. Δεδομένου ότι είναι σημαντικός ο αριθμός συγκρούσεων στις οποίες εμπλέκονται αλιευτικά σκάφη επειδή αποδεδειγμένα δεν έχουν αναγνωρισθεί από τα εμπορικά πλοία ή δεν έχουν αναγνωρίσει εμπορικά πλοία γύρω τους, είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η επέκταση του μέτρου αυτού σε αλιευτικά μήκους άνω των 15 μέτρων. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) έχει αναγνωρίσει ότι η δημοσίευση για εμπορικούς σκοπούς στο Διαδίκτυο ή οπουδήποτε αλλού δεδομένων AIS (συστήματος αυτόματης αναγνώρισης), που μεταδίδονται από πλοία, μπορεί να είναι επιζήμια για την ασφάλεια των πλοίων και για τις λιμενικές εγκαταστάσεις και προέτρεψε τις κυβερνήσεις-μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής τους νομοθεσίας, να αποθαρρύνουν εκείνους που διαθέτουν σε άλλους δεδομένα του AIS για δημοσίευση στο διαδίκτυο ή αλλού. Επί πλέον, η διαθεσιμότητα πληροφοριών του AIS για διαδρομές και φορτία πλοίων δεν θα πρέπει να επηρεάζει αρνητικά το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών στον τομέα της ναυτιλίας.

(6)  Ενδείκνυται η μελέτη πιθανών περιπτώσεων συνέργειας μεταξύ του AIS και των συστημάτων εντοπισμού θέσης και επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης των σκαφών (VMS). Κατά συνέπεια, το χρονοδιάγραμμα για τον εξοπλισμό σκαφών με ΑΙS θα πρέπει να καθοριστεί υπό το φως των πορισμάτων της εν λόγω μελέτης. Η έρευνα σχετικά με την ενοποίηση των εν λόγω συστημάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ελέγχου των αλιευτικών στόλων, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των μεταδιδόμενων δεδομένων.

(7)  Η παρούσα οδηγία προβλέπει ότι τα νέα σκάφη πρέπει να εξοπλίζονται με AIS. Για τον εξοπλισμό του υπάρχοντος αλιευτικού στόλου θα πρέπει να δημιουργηθεί ιδιαίτερη θέση στον προϋπολογισμό εκτός του χρηματοδοτικού μέσου προσανατολισμού της αλιείας, που να επιτρέπει τη συγχρηματοδότηση έως και κατά 90% με κοινοτικά κονδύλια, ανεξάρτητα από γεωγραφική περιοχή.

(8)  Στο άρθρο 16 της οδηγίας 2002/59/EΚ προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν ιδιαίτερα μέτρα αναφορικά με σκάφη που ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο εξαιτίας της συμπεριφοράς ή της κατάστασής τους. Θα ήταν επομένως επιθυμητό να προστεθούν στον κατάλογο των εν λόγω σκαφών όσα δεν διαθέτουν ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη ή οικονομικές εγγυήσεις ή επίσης όσα έχουν αναφερθεί από πλοηγούς ή λιμενικές αρχές ως παρουσιάζοντα ελλείψεις που είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας ή να συνιστούν κίνδυνο για το περιβάλλον.

(9)  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας 2002/59/EΚ όσον αφορά κινδύνους από εξαιρετικά δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες, θα ήταν απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι τους οποίους παρουσιάζουν για τη ναυσιπλοΐα οι σχηματισμοί πάγων. Επομένως, όταν μία αρμόδια αρχή, που έχει οριστεί από κράτος μέλος, εκτιμά, βάσει πρόγνωσης από ειδικευμένη μετεωρολογική υπηρεσία πληροφοριών αναφορικά με την κατάσταση των πάγων, ότι οι συνθήκες ναυσιπλοΐας συνεπάγονται σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής ή σοβαρό κίνδυνο ρύπανσης, πρέπει να ενημερώνει τους κυβερνήτες των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητάς της ή που επιθυμούν να καταπλεύσουν ή να αποπλεύσουν από λιμένες της οικείας περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο η εν λόγω αρχή να είναι σε θέση να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και για την προστασία του περιβάλλοντος. Για να αποφευχθούν ενδεχόμενα προβλήματα με τους κανόνες που θέτουν ορισμένες εταιρείες νηογνωμόνων σχετικά με τους πάγους, θα ήταν χρήσιμο τα κράτη να τυποποιήσουν τους σχετικούς κανόνες τους· στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να υπάρξουν ομοιόμορφες απαιτήσεις από τη Διεθνή Ένωση Νηογνωμόνων (ΙΑCS) ή άλλες εξέχουσες οργανώσεις προκειμένου να αποφεύγονται πιθανές διενέξεις.

(10)  Στο άρθρο 20 της οδηγίας 2002/59/EΚ προβλέπεται ιδίως ότι τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδια για την υποδοχή, εφόσον απαιτηθεί, πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο στους λιμένες τους ή σε κάθε άλλο προστατευόμενο τόπο υπό τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες, με σκοπό να περιοριστεί η έκταση των συνεπειών των θαλασσίων ατυχημάτων.

(11)  Ωστόσο, ενόψει των κατευθυντήριων γραμμών για τα καταφύγια, οι οποίες θεσπίστηκαν από τον ΙΜΟ έπειτα από την θέσπιση της οδηγίας 2002/59/EΚ και στη συνέχεια εργασιών που διεξήχθησαν σε συνεργασία με την Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια στη θάλασσα και τα κράτη μέλη, κρίνεται απαραίτητη η διευκρίνιση βασικών διατάξεων που οφείλουν να περιέχονται στα σχέδια "καταφυγίων" ώστε να εξασφαλίζεται εναρμονισμένη και αποτελεσματική εφαρμογή του εν λόγω μέτρου και να αποσαφηνίζονται οι υποχρεώσεις που βαρύνουν τα κράτη μέλη.

(12)  Είναι σημαντικό, σε περίπτωση κινδύνου στη θάλασσα, δηλαδή σε κατάσταση που είναι πιθανό να καταλήξει σε ναυάγιο ή σε κίνδυνο για το περιβάλλον ή τη ναυσιπλοΐα, να υπάρχει η δυνατότητα να καλείται μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα έχει το δικαίωμα και την εμπειρογνωμοσύνη να λαμβάνει αναγκαίες αποφάσεις για τη βοήθεια σκαφών σε κίνδυνο με στόχο να σωθούν τόσο ανθρώπινες ζωές όσο και το περιβάλλον, και να ελαχιστοποιηθεί η οικονομική ζημία. Είναι σκόπιμο η εν λόγω αρμόδια αρχή να έχει μόνιμο χαρακτήρα. Ιδιαίτερα, η αρχή θα πρέπει να έχει την εξουσία να λαμβάνει ανεξάρτητη απόφαση αναφορικά με την υποδοχή σε καταφύγιο πλοίου που διατρέχει κίνδυνο. Ενδείκνυται προς τούτο η αρμόδια αρχή να προβεί σε εκ των προτέρων αξιολόγηση της κατάστασης, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο ισχύον σχέδιο "καταφυγίων"

(13)  Τα σχέδια για την υποδοχή των πλοίων που έχουν ανάγκη συνδρομής πρέπει να περιγράφουν επακριβώς την αλληλουχία των αποφάσεων που καταλήγουν σε συναγερμική ειδοποίηση και στην αντιμετώπιση των εν λόγω καταστάσεων. Πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια οι αρμόδιες αρχές και η δικαιοδοσία τους, καθώς και τα μέσα επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Οι εφαρμοστέες διαδικασίες πρέπει να εξασφαλίζουν ταχεία λήψη αποφάσεων, βάσει ειδικής ναυτικής εμπειρογνωμοσύνης κατά το χειρισμό περιστατικών όπου είναι δυνατόν να αναμένονται σοβαρές επιβλαβείς συνέπειες

(14)  Κατά την κατάρτιση των σχεδίων πρέπει επίσης τα κράτη μέλη να συντάσσουν μητρώο δυνητικών καταφυγίων κατά μήκος της ακτής, ώστε η αρμόδια αρχή να είναι σε θέση, σε περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος στη θάλασσα να προσδιορίζει με σαφήνεια και ταχύτητα τις πλέον ενδεδειγμένες περιοχές για την υποδοχή των πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο. Στο μητρώο αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες, ιδίως για τα φυσικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των εξεταζόμενων θέσεων, καθώς και για τον διαθέσιμο εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις που διευκολύνουν την υποδοχή των πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο ή την καταπολέμηση των συνεπειών ενός ατυχήματος ή ενός συμβάντος ρύπανσης.

(15)  Είναι σημαντικό να γίνεται η κατάλληλη δημοσίευση του καταλόγου των αρμοδίων αρχών που είναι επιφορτισμένες με τη λήψη της απόφασης για την υποδοχή ενός πλοίου σε καταφύγιο, καθώς και των αρχών που είναι υπεύθυνες για την λήψη και διεκπεραίωση των συναγερμικών ειδοποιήσεων. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να ενημερώνεται από τα κράτη μέλη σχετικά με το μητρώο των δυνητικών καταφυγίων. Μπορεί, τέλος, να αποδειχθεί χρήσιμη η παροχή πρόσβασης στις κατάλληλες πληροφορίες για τα σχέδια και τους τόπους των καταφυγίων και στα μέρη που συμμετέχουν σε επιχείρηση συνδρομής στη θάλασσα, καθώς και στις αρχές των γειτονικών κρατών μελών που ενδέχεται να επηρεαστούν από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη θάλασσα. Είναι σημαντικό τα μέρη που διαθέτουν τέτοιες πληροφορίες να διασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα τους.

(16)  Θα πρέπει να επισπευσθεί η υλοποίηση δικτύου προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών και επιπλέον τα κράτη μέλη θα πρέπει, υπό τον συντονισμό της Επιτροπής, να καταρτίζουν εποχικούς ευρετηριακούς χάρτες για το θαλάσσιο περιβάλλον και τους ανθρώπινους πόρους.

(17)  Η έλλειψη ασφάλισης ή άλλης οικονομικής εγγύησης δεν θα πρέπει να απαλλάσσει ένα κράτος μέλος από την υποχρέωσή του να συνδράμει ένα πλοίο που διατρέχει κίνδυνο και να το υποδεχθεί σε καταφύγιο εάν, πράττοντας με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τόσο το πλήρωμα όσο και το περιβάλλον. Αν και η αρμόδια αρχή μπορεί να επαληθεύει εάν το πλοίο καλύπτεται από ασφάλιση ή άλλη οικονομική εγγύηση, η οποία να καθιστά δυνατή την κατάλληλη αποζημίωση για έξοδα και ζημίες που συνδέονται με την υποδοχή του σε ένα καταφύγιο, το αίτημα για την παροχή τέτοιων πληροφοριών δεν πρέπει να καθυστερεί το έργο της διάσωσης.

(18)  Οι λιμένες που υποδέχονται πλοίο που διατρέχει κίνδυνο πρέπει να μπορούν να υπολογίζουν σε ταχεία επιστροφή των δαπανών και άλλων ζημιών που συνεπάγεται η επιχείρηση. Για αυτό το σκοπό είναι σημαντικό, εκτός από την εφαρμογή της οδηγίας 2007/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... [σχετικά με την αστική ευθύνη και τις οικονομικές διασφαλίσεις των πλοιοκτητών](5) και των κανονισμών των Διεθνών Ταμείων Αποζημιώσεων για τη Ρύπανση από το Πετρέλαιο, να εφαρμόζεται επίσης η Διεθνής Σύμβαση του 1996 για την ευθύνη και την αποζημίωση για ζημίες που σχετίζονται με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών (Σύμβαση ΕΤΟ), καθώς και η Διεθνής Σύμβαση του 2001 περί αστικής ευθύνης για ζημίες από τη ρύπανση καυσίμων δεξαμενής πλοίων (Σύμβαση καυσίμων δεξαμενής). Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κυρώσουν τις εν λόγω συμβάσεις όσο το δυνατό συντομότερα. Είναι επίσης σκόπιμο τα κράτη μέλη να ασκήσουν πίεση, στο πλαίσιο του ΙΜΟ, για την έγκριση της Σύμβασης για την ανάσυρση ναυαγίων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ειδικότερα αν τα πλοία δεν καλύπτονται από τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών και άλλους υφιστάμενους αντισταθμιστικούς μηχανισμούς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την επιστροφή των δαπανών και της οικονομικής ζημίας που υπέστη ένα λιμάνι, λόγω της υποδοχής πλοίου που διέτρεχε κίνδυνο.

(19)  Με στόχο την απόκτηση της πλήρους εμπιστοσύνης και της συνεργασίας των κυβερνητών και των πληρωμάτων των πλοίων, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα άτομα αυτά μπορούν να βασίζονται στην καλή και δίκαιη μεταχείριση εκ μέρους των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους που καλείται να υποδεχθεί το πλοίο τους που διατρέχει κίνδυνο. Για αυτό το σκοπό, είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΙΜΟ σχετικά με τη δίκαιη μεταχείριση των πληρωμάτων σε περίπτωση θαλασσίου ατυχήματος.

(20)  Η επιτήρηση των ακτών της Ένωσης και η παρακολούθηση πλοίων που εισέρχονται στα χωρικά της ύδατα αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής θαλάσσιας ασφάλειας. Με σκοπό να παρεμποδισθεί η ατιμωρησία των πλοίων και να διασφαλισθεί ότι οποιοδήποτε καταφύγιο λαμβάνει αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος, έχει βασική σημασία να εντατικοποιηθούν οι παράκτιοι έλεγχοι και να εξασφαλισθεί ότι κανένα πλοίο δεν θα εισέρχεται στα χωρικά ύδατα της Ένωσης αν δεν καλύπτεται από χρηματοοικονομική εγγύηση, με την έννοια της οδηγίας 2007/.../ΕΚ [σχετικά με την αστική ευθύνη και τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών](6).

(21)  Συγκεκρινένος σκοπός των μέτρων παρακολούθησης και οργάνωσης της θαλάσσιας κυκλοφορίας είναι να παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να σχηματίζουν πραγματική εικόνα σχετικά με τα πλοία που πλέουν στα ύδατα υπό τη δικαιοδοσία τους και επομένως να προλαμβάνουν, κατά περίπτωση, καλύτερα τους δυνητικούς κινδύνους. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινοποίηση των πληροφοριών παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας των συλλεγόμενων στοιχείων και διευκολύνει την επεξεργασία τους.

(22)  Σύμφωνα με την οδηγία 2002/59/ΕΚ, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή έχουν πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο ως προς την εναρμόνιση της ανταλλαγής δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων. Το κοινοτικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με την επωνυμία SafeSeaNet, το οποίο έχει αναπτυχθεί μετά το 2002, θα πρέπει πλέον να καθιερωθεί ως δίκτυο αναφοράς σε κοινοτική κλίμακα. Σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι το σύστημα SafeSeaNet δεν θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση των διοικητικών ή οικονομικών επιβαρύνσεων για τον εν λόγω κλάδο, ότι υπάρχει εναρμόνιση με διεθνείς κανόνες και ότι λαμβάνεται υπόψη η εμπιστευτικότητα σε ό,τι αφορά ενδεχόμενες εμπορικές επιπτώσεις.

(23)  Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στις νέες τεχνολογίες και ιδίως στις διαστημικές εφαρμογές τους όπως τα συστήματα παρακολούθησης των πλοίων μέσω δορυφόρων, τα συστήματα απεικόνισης ή το σύστημα Galileo, παρέχουν σήμερα τη δυνατότητα επέκτασης της παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην ανοιχτή θάλασσα και επομένως καλύτερης κάλυψης των ευρωπαϊκών υδάτων. Εξάλλου, ο ΙΜΟ έχει τροποποιήσει τη Σύμβαση SOLAS, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με στόχο την ανάπτυξη συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς για την αναγνώριση και τον εντοπισμό πλοίων (LRIT). Σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΙΜΟ, ο οποίος εξασφαλίζει και τη δυνατότητα για την ίδρυση περιφερειακών κέντρων δεδομένων LRIT, και λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε από το σύστημα SafeSeaNet, θα πρέπει να ιδρυθεί ένα ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων LRIT για τη συλλογή και τη διαχείριση πληροφοριών LRIT. Προκειμένου να αντλούν τα δεδομένα LRIT, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνδεθούν με το ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων LRIT.

(24)  Οι απαιτήσεις του ΙΜΟ για τον εξοπλισμό πλοίων με το σύστημα LRIT εφαρμόζονται μόνο σε πλοία που πραγματοποιούν διεθνή ταξίδια. Ωστόσο, καθώς τα πλοία που πραγματοποιούν εσωτερικά ταξίδια μεταξύ λιμένων κράτους μέλους μπορούν επίσης να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια των ναυτιλομένων, την ασφάλεια στη θάλασσα και το περιβάλλον, αυτά τα πλοία θα πρέπει επίσης να εξοπλισθούν με σύστημα LRIT, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα προτείνει η Επιτροπή σε εύθετο χρόνο.

(25)  Για να εξασφαλιστεί βέλτιστη και εναρμονισμένη σε κοινοτικό επίπεδο αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται βάσει της παρούσας οδηγίας ή άλλων κειμένων που αφορούν την ασφάλεια στη θάλασσα, πρέπει η Επιτροπή να μπορεί, εφόσον απαιτηθεί, να εξασφαλίζει την επεξεργασία, αξιοποίηση και διάδοση των δεδομένων αυτών στις αρχές που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη.

(26)  Οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία μπορούν να διαδοθούν και να χρησιμοποιηθούν μόνο ως μέσο για την πρόληψη καταστάσεων που απειλούν ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα, καθώς και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος· κατά συνέπειαν, είναι σκόπιμο η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, να διερευνήσει πώς είναι δυνατόν να υπερνικηθούν τα προβλήματα που απορρέουν από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στον τομέα της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών.

(27)  Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη του συστήματος " Equasis " κατέδειξε τη σημασία που έχει η προώθηση της παιδείας που αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα, ιδίως στους θαλάσσιους μεταφορείς, ενώ η Επιτροπή πρέπει να μπορεί να συμβάλει στη διάδοση, ιδίως μέσω του εν λόγω συστήματος, όλων των πληροφοριών θαλάσσιου ενδιαφέροντος που συλλέγονται από τους διάφορους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι εμπλέκονται σε θέματα ασφάλειας στη θάλασσα.

(28)  Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία (ασφάλειας στη θάλασσα) και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS)(7), συγκεντρώνει τα καθήκοντα των επιτροπών που έχουν συσταθεί από την κοινοτική νομοθεσία στο πεδίο της ασφάλειας στη θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία και της προστασίας των όρων διαβίωσης και εργασίας στα πλοία. Κατά συνέπεια θα πρέπει να αντικατασταθεί η υφιστάμενη επιτροπή από την COSS.

(29)  Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι επερχόμενες τροποποιήσεις των διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων.

(30)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα που καθιερώνεται με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002(8) παρέχει την απαραίτητη αρωγή για την εξασφάλιση συντονισμένης και αποτελεσματικής εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(31)  Κατά συνέπεια, η οδηγία 2002/59/EΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2002/59/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Η αιτιολογική σκέψη 19 αντικαθίσταται από τα εξής:

"

(19)  Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή*. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συντάξει παράρτημα στο SafeSeaNet και να τροποποιήσει τα Παραρτήματα Ι, ΙΙΙ και IV με βάση την κτηθείσα εμπειρία. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά έχουν γενική εμβέλεια και προορίζονται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας, πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα επίσης να θεσπίζει απαιτήσεις για την εγκατάσταση εξοπλισμού LRIT στα πλοία που εκτελούν εσωτερικές διαδρομές και να τροποποιεί τους ορισμούς, τις παραπομπές ή τα παραρτήματα προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με το κοινοτικό ή το διεθνές δίκαιο. Τα μέτρα αυτά μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

_______________

* ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).

"

2)  Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται με το εξής κείμενο:

"

"Ο σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η δημιουργία στην Κοινότητα ενός συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης, προκειμένου να ενισχυθούν η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της θαλάσσιας κυκλοφορίας, η ασφάλεια των λιμένων και της θάλασσας, να βελτιωθεί η ανταπόκριση των αρχών σε συμβάντα, ατυχήματα, ή ενδεχομένως επικίνδυνα περιστατικά στη θάλασσα, μεταξύ άλλων με επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, και να διευκολυνθούν η πρόληψη και η ανίχνευση της ρύπανσης από πλοία."

"

3)  Το άρθρο 2, παράγραφος 2, τροποποιείται ως εξής:

   α) Η εισαγωγική φράση "Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα κατωτέρω:" αντικαθίσταται από τη φράση "Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά:"
   β) Το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"
   γ) εφόδια πλοίων και εξοπλισμός που χρησιμοποιείται επί του πλοίου
"

4)  Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

  α) Το στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής:
   i) στην εισαγωγική φράση, οι λέξεις "οι ακόλουθες πράξεις:" αντικαθίστανται από τις λέξεις "οι ακόλουθες πράξεις, στην επικαιροποιημένη τους εκδοχή:"
   ii) προστίθενται οι ακόλουθες νέες περιπτώσεις:"
   "το ψήφισμα A.949(23) του ΙΜΟ", το ψήφισμα 949(23) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού με τίτλο "Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα καταφύγια για τα πλοία που έχουν ανάγκη συνδρομής
"
   "το ψήφισμα A.950(23) του ΙΜΟ", το ψήφισμα 950(23) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού με τίτλο "Υπηρεσίες συνδρομής στη θάλασσα (MAS)".
   Το ψήφισμα Α.917(22) του ΙΜΟ, το ψήφισμα Α.917(22) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού με τίτλο "Κατευθυντήριες γραμμές για την επί του πλοίου χρήση των AIS", όπως τροποποιήθηκε από το ψήφισμα Α.936(23) του ΙΜΟ·
   Το ψήφισμα Α.987(24) του ΙΜΟ, το ψήφισμα Α.987(24) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού με τίτλο "Κατευθυντήριες γραμμές για τη δίκαιη μεταχείριση των ναυτιλομένων σε περίπτωση θαλάσσιου ατυχήματος'·"
   β) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ιθ), κ), κα) και κβ):"
s)  ιθ) "SafeSeaNet": κοινοτικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τη θαλάσσια κυκλοφορία, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη για την εξασφάλιση της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, όπως ορίζεται σε ειδικό Παράρτημα που θα συνταχθεί βάσει της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο του άρθρου 28, παράγραφος 3·
   κ) "τακτική γραμμή": μια σειρά δρομολογίων οργανωμένη κατά τρόπο που εξασφαλίζει σύνδεση μεταξύ των ίδιων δύο ή περισσότερων λιμένων, είτε σύμφωνα με δημοσιευμένο δρομολόγιο, είτε με συχνότητα που συνιστά αναγνωρίσιμη συστηματική σειρά·
   κα) "αλιευτικό σκάφος": κάθε σκάφος εξοπλισμένο ή χρησιμοποιούμενο εμπορικά για αλίευση ιχθύων ή άλλων έμβιων θαλάσσιων πόρων·

κβ)   "LRIT": σύστημα το οποίο μεταδίδει αυτομάτως μεγάλου βεληνεκούς πληροφορίες αναγνώρισης και εντοπισμού σύμφωνα με τον Kανονισμό 19, Kεφάλαιο V της Σύμβασης SOLAS."

5)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 6α:

"

Άρθρο 6α

Χρήση συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης (AIS) από αλιευτικά σκάφη

Κάθε αλιευτικό σκάφος μήκους άνω των 24 μέτρων που πλέει σε ύδατα δικαιοδοσίας ενός κράτους μέλους πρέπει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος II, μέρος I, σημείο 3, να είναι εξοπλισμένο με σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (AIS), το οποίο να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές επιδόσεων του ΙΜΟ.

Τα αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν AIS, το διατηρούν πάντοτε εν λειτουργία, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες διεθνείς συμφωνίες, κανόνες ή πρότυπα προβλέπουν την προστασία των σχετικών με τη ναυσιπλοΐα δεδομένων.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΙΜΟ για την επί του πλοίου χρήση του AIS, ο κυβερνήτης μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία του AIS όταν το θεωρεί αναγκαίο για την προστασία του σκάφους του.

"

6)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 6β:

"

Άρθρο 6β

Χρήση συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς αναγνώρισης και εντοπισμού πλοίων (LRIT)

1.  Τα πλοία που πραγματοποιούν διεθνή ταξίδια, εκτός από την περίπτωση που είναι εξοπλισμένα με σύστημα αυτόματης αναγνώρισης AIS και εκτελούν αποκλειστικά διαδρομές εντός της θαλάσσιας περιοχής Α1 η οποία καλύπτεται από δίκτυο AIS, είναι εξοπλισμένα με σύστημα LRIT σύμφωνα με τον Κανονισμό 19, Κεφάλαιο V της Σύμβασης SOLAS και τα σταθερότυπα επίδοσης και τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχει υιοθετήσει ο IMO.

Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28, παράγραφος 2, η Επιτροπή ορίζει απαιτήσεις για την εγκατάσταση εξοπλισμού LRIT σε πλοία που πραγματοποιούν εσωτερικές διαδρομές μεταξύ των λιμένων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται για την ίδρυση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, Ευρωπαϊκού Κέντρου Δεδομένων LRIT για την επεξεργασία πληροφοριών του συστήματος μεγάλου βεληνεκούς αναγνώρισης και εντοπισμού πλοίων.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δεδομένων LRIT αποτελεί συστατικό στοιχείο του ευρωπαϊκού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της ναυτιλίας, SafeSeaNet. Το κόστος που σχετίζεται με τροποποιήσεις των εθνικών στοιχείων του SafeSeaNet προκειμένου να συμπεριλάβει τις πληροφορίες του LRIT βαρύνει τα κράτη μέλη.

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2008, τα κράτη μέλη προβαίνουν στη σύσταση και τη διατήρηση ενός συνδέσμου με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δεδομένων LRIT.

3.  Η Επιτροπή καθορίζει την πολιτική και τις αρχές για την πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δεδομένων LRIT βάσει της διαδικασίας του άρθρου 28, παράγραφος 2α.

"

7)  Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις του φορτωτή

1.  Οι φορτωτές που παραδίδουν προς μεταφορά επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα σε λιμένα κράτους μέλους, παραδίδουν στον πλοίαρχο ή τον εκμεταλλευόμενο το πλοίο, ανεξαρτήτως των διαστάσεών του, πριν τα εμπορεύματα φορτωθούν στο πλοίο, δήλωση που θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

   a) α) τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, σημείο 2·
   β) για τις ουσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της σύμβασης Marpol, το δελτίο των δεδομένων ασφαλείας όπου αναφέρονται τα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του ιξώδους σε cSt στους 50°C και της πυκνότητας στους 15°C, καθώς και τα άλλα δεδομένα που περιέχονται στο δελτίο των δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το ψήφισμα MSC. του ΙΜΟ 150(77)·
   c) γ) τους αριθμούς κλήσης έκτακτης ανάγκης του φορτωτή ή κάθε άλλου προσώπου ή οργανισμού που διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

2.  Τα πλοία που προέρχονται από λιμένα εκτός της Κοινότητας και που κατευθύνονται σε λιμένα ενός κράτους μέλους ή σε αγκυροβόλιο στα χωρικά ύδατα ενός κράτους μέλους και μεταφέρουν επικίνδυνες ή ρυπογόνους ουσίες, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με δήλωση εκ μέρους του φορτωτή, που θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

   a) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, τμήμα 3:
   β) τις πληροφορίες που απαιτούνται από την παράγραφο 1, στοιχεία β) και γ) του παρόντος άρθρου.

3.  Ο φορτωτής υποχρεούται και είναι αρμόδιος να εξασφαλίζει ότι το φορτίο που παραδίδεται προς μεταφορά είναι πράγματι αυτό που έχει δηλωθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

"

8)  Το άρθρο 14, παράγραφος 2, στοιχείο γ), αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"
   γ) κάθε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να διαβιβάζει αμελλητί στις αρμόδιες εθνικές και τοπικές αρχές άλλου κράτους μέλους, κατόπιν αιτήσεώς τους, μέσω του SafeSeaNet, πληροφορίες σχετικά με το πλοίο και με τa επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα που μεταφέρει. Τούτο δεν επιτρέπεται να οδηγήσει σε συστηματική ζήτηση πληροφοριών, εκ μέρους των κρατών μελών, σχετικά με πλοία και τα φορτία τους για άλλους σκοπούς εκτός από τη θαλάσσια ασφάλεια και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
"

9)  Στο άρθρο 16, παράγραφος 1, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία δ) και ε):

"
   d) δ) "πλοία που δεν έχουν κοινοποιήσει ή που δεν διαθέτουν πιστοποιητικά ασφάλισης ή χρηματοοικονομική εγγύηση κατ' εφαρμογήν της οδηγίας 2007/.../EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... [σχετικά με την αστική ευθύνη και τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών]*(9)·
   e) ε) πλοία που έχουν επισημανθεί από τους πλοηγούς ή από τις λιμενικές αρχές ότι παρουσιάζουν ανωμαλίες που είναι ικανές να διακυβεύσουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας ή να προκαλέσουν κίνδυνο για το περιβάλλον.
  

_______________

  

* ΕΕ L ...

"

10)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο18α:

"

Άρθρο 18α

Μέτρα σε περίπτωση κινδύνων από την ύπαρξη πάγου

1.  Εφόσον οι αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη εκτιμούν, ενόψει της κατάστασης των πάγων, ότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα ή για την προστασία των θαλάσσιων ή παράκτιων περιοχών τους, ή θαλάσσιων ή παράκτιων περιοχών άλλων κρατών:

   a) α) παρέχουν στους κυβερνήτες των πλοίων που βρίσκονται στις περιοχές αρμοδιότητας τους ή που επιθυμούν να καταπλεύσουν ή να αποπλεύσουν από λιμένα τους, κατάλληλες πληροφορίες για την κατάσταση των πάγων, τις συνιστώμενες διαδρομές και τις υπηρεσίες παγοθραυστικών στην περιοχή αρμοδιότητάς τους·
   β) μπορούν να ζητήσουν από τα πλοία που βρίσκονται στις εν λόγω περιοχές και που επιθυμούν να καταπλεύσουν ή να αποπλεύσουν από λιμένα ή τερματικό σταθμό ή να εγκαταλείψουν περιοχή αγκυροβολίου να αποδείξουν εγγράφως ότι συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας και ισχύος που αντιστοιχούν στην κατάσταση των πάγων στην εν λόγω περιοχή.

2.  Τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 βασίζονται, όσον αφορά τα δεδομένα για την κατάσταση των πάγων, σε προγνώσεις καιρού και πάγων προερχόμενες από ειδικευμένη μετεωρολογική υπηρεσία, αναγνωρισμένη από το κράτος μέλος.

"

11)  Στο άρθρο 19, παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

"

Για το σκοπό αυτό διαβιβάζουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, έπειτα από αίτημά τους, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 12.

"

12)  Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Άρθρο 20

Υποδοχή πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο σε καταφύγια

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια αρμόδια αρχή που διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη και είναι ανεξάρτητη υπό την έννοια ότι, κατά την επιχείρηση διάσωσης, έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις εξ ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με την υποδοχή των πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο με στόχο:

   την προστασία ανθρώπινων ζωών
   την προστασία των ακτών
   την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
   την ασφάλεια στη θάλασσα, και
   την ελαχιστοποίηση της οικονομικής ζημίας.

2.  Η αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί, μεταξύ άλλων:

   a) να περιορίζει την κίνηση του πλοίου ή να το κατευθύνει να ακολουθήσει ειδική πορεία. Αυτή η απαίτηση δεν επηρεάζει την ευθύνη του πλοιάρχου για την ασφαλή διακυβέρνηση του πλοίου του·
   β) να προειδοποιεί επισήμως τον πλοίαρχο ζητώντας του να σταματήσει την απειλή στο περιβάλλον ή στη θαλάσσια ασφάλεια·
   γ) να επιβιβάζεται ή να αποστέλλει στο πλοίο ομάδα αξιολόγησης για να εκτιμηθεί ο βαθμός του κινδύνου, να βοηθά τον πλοίαρχο να επανορθώνει την κατάσταση και να τηρεί ενήμερο τον αρμόδιο παράκτιο σταθμό·
   δ) να καλεί μόνη της και να αποστέλλει σωστικά συνεργεία όπου χρειάζεται·
   ε) να λαμβάνει μέριμνα για την πλοήγηση ή τη ρυμούλκηση του πλοίου.

3.  Τα κράτη μέλη, υπό τον συντονισμό της Επιτροπής, καταρτίζουν εποχικούς (διασυνοριακούς) ευρετηριακούς χάρτες για το θαλάσσιο περιβάλλον και τους ανθρώπινους πόρους.

4.  Η αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αναλαμβάνει την ευθύνη για την εφαρμογή των σχεδίων που αναφέρονται στο άρθρο 20α.

5.  Με βάση προκαταρκτική αξιολόγηση των περιστάσεων, η αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποφασίζει για την υποδοχή πλοίου που διατρέχει κίνδυνο σε καταφύγιο.

Η αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διασφαλίζει ότι, βάσει αξιολόγησης των περιστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 20α, τα πλοία που διατρέχουν κίνδυνο μπορούν να πλεύσουν σε καταφύγιο σε όλες τις περιπτώσεις όπου η υποδοχή σε καταφύγιο πλοίου που διατρέχει κίνδυνο επιτρέπει μείωση των κινδύνων που συνδέονται με τις συγκεκριμένες περιστάσεις.

6.  Τα κράτη μέλη τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΙΜΟ σχετικά με τη δίκαιη μεταχείριση των ναυτιλομένων σε περίπτωση θαλάσσιου ατυχήματος, σε ό,τι αφορά το πλήρωμα πλοίου που διατρέχει κίνδυνο στα υπό τη δικαιοδοσία τους ύδατα.

7.  Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 4 αρχές συνέρχονται τακτικά με σκοπό την ανταλλαγή των εμπειριών τους και τη βελτίωση των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. Δύνανται να συνέρχονται οποτεδήποτε, εξαιτίας ιδιαίτερων περιστάσεων, με την πρωτοβουλία μιας από αυτές ή της Επιτροπής.

"

13)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 20α:

"

Άρθρο 20α

Σχέδια υποδοχής πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο

1.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδια προκειμένου να ανταποκριθούν στους κινδύνους από την παρουσία, σε ύδατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο και να διασφαλίσουν την υποδοχή πλοίων και τη σωτηρία ανθρώπων.

2.  Τα σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκπονούνται έπειτα από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών του ΙΜΟ που αναφέρονται στο άρθρο 3, στοιχείο α), και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

   α) την ταυτότητα της αρμόδιας αρχής ή αρχών που είναι επιφορτισμένες με την παραλαβή και διεκπεραίωση των συναγερμικών ειδοποιήσεων·
   β) την ταυτότητα της αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της κατάστασης, για τον καθορισμό ενδεδειγμένου καταφυγίου και για τη λήψη απόφασης σχετικά με την υποδοχή ενός πλοίου που διατρέχει κίνδυνο σε ορισμένο καταφύγιο·
   γ) μητρώο των δυνητικών καταφυγίων όπου θα συνοψίζονται τα στοιχεία που συμβάλλουν σε ταχεία αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων καθώς και των φυσικών συνθηκών των υπό εξέταση θέσεων·
   δ) τις διαδικασίες αξιολόγησης για τον καθορισμό του καταφυγίου με βάση τις πιθανές θέσεις που έχουν καταγραφεί στο μητρώο·
   ε) τα κατάλληλα μέσα και εγκαταστάσεις για συνδρομή, διάσωση και καταπολέμηση της ρύπανσης·
   στ) ενδεχομένως, τους εφαρμοστέους διεθνείς μηχανισμούς συντονισμού και λήψης αποφάσεων·
   ζ) τις διαδικασίες χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και ευθύνης που υφίστανται όσον αφορά πλοία που γίνονται δεκτά σε καταφύγια.

3.  Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν το όνομα της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 20, παράγραφος 4, καθώς και τον κατάλογο των κατάλληλων σημείων επαφής για την παραλαβή και τη διαχείριση των συναγερμικών ειδοποιήσεων. Ανακοινώνουν στην Επιτροπή τον κατάλογο των δυνητικών καταφυγίων· ανακοινώνουν επίσης στα γειτονικά κράτη τις συναφείς πληροφορίες όσον αφορά τα σχέδια και τις θέσεις καταφυγίων.

Κατά την υλοποίηση των διαδικασιών που προβλέπονται στα σχέδια για την υποδοχή των πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο, εξασφαλίζουν ότι το σύνολο κατάλληλων πληροφοριών αναφορικά με τα σχέδια και τις θέσεις καταφυγίων τίθενται στη διάθεση εμπλεκομένων στις επιχειρήσεις μερών, συμπεριλαμβανομένων των εταιριών παροχής συνδρομής και ρυμούλκησης.

"

Τα πρόσωπα που λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για σχέδια έκτακτης ανάγκης και καταφύγια πρέπει να εγγυώνται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών.

14)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 20β:

"

Άρθρο 20β

Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και αποζημιώσεις

1.  Η απουσία πιστοποιητικού ασφάλισης ή χρηματοοικονομικής εγγύησης δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την προκαταρκτική αξιολόγηση και τη λήψη απόφασης που αναφέρονται στο άρθρο 20 και δεν αποτελεί αποχρώντα λόγο για ένα κράτος μέλος να αρνηθεί την υποδοχή σε καταφύγιο πλοίου που διατρέχει κίνδυνο.

2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, όταν ένα κράτος μέλος υποδέχεται σε καταφύγιο πλοίο που διατρέχει κίνδυνο, δύναται να ζητήσει από τον εκμεταλλευόμενο το πλοίο, τον πράκτορα ή τον πλοίαρχο να παρουσιάσουν πιστοποιητικό ασφάλισης ή χρηματοοικονομική εγγύηση υπό την έννοια του άρθρου 7 της οδηγίας 2007/.../ΕΚ [σχετικά με την αστική ευθύνη και τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών](10), που θα καλύπτει την ευθύνη του για βλάβες που προξενεί το πλοίο. Η ζήτηση του εν λόγω πιστοποιητικού δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε καθυστέρηση της διαδικασίας για την υποδοχή ενός πλοίου που διατρέχει κίνδυνο.

"

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την επιστροφή δαπανών και πιθανών οικονομικών ζημιών που υπέστη ένας λιμήν εξ αιτίας της απόφασης που ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 5, εάν οι εν λόγω δαπάνες ή οι σχετικές ζημίες δεν επιστρέφονται εντός λογικού χρονικού διαστήματος από τον πλοιοκτήτη ή τον εκμεταλλευόμενο το πλοίο, σύμφωνα με την οδηγία 2007/.../ΕΚ [σχετικά με την αστική ευθύνη και τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών]+, καθώς και με τους ισχύοντες διεθνείς μηχανισμούς καταβολής αποζημιώσεων.

15)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 22α:

"

Άρθρο 22α

Ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τη θαλάσσια κυκλοφορία SafeSeaNet

1.  Τα κράτη μέλη εγκαθιστούν, εθνικά ή τοπικά συστήματα διαχείρισης των πληροφοριών για τη θαλάσσια κυκλοφορία με σκοπό την εξασφάλιση της επεξεργασίας των πληροφοριών που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία.

2.  Τα συστήματα επικοινωνιών που καθιερώνονται κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 1 πρέπει να καθιστούν δυνατή την επιχειρησιακή αξιοποίηση των συλλεγόμενων πληροφοριών και ιδίως να καλύπτουν τους όρους του άρθρου 14 της παρούσας οδηγίας.

3.  Για την εξασφάλιση αποτελεσματικής ανταλλαγής των αναφερομένων στην παρούσα οδηγία πληροφοριών, τα κράτη μέλη βεβαιώνονται ότι τα εθνικά ή τοπικά συστήματα που έχουν τεθεί σε λειτουργία για τη συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία μπορούν να διασυνδεθούν με το κοινοτικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τη θαλάσσια κυκλοφορία με την επωνυμία SafeSeaNet. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το κοινοτικό σύστημα ανταλλαγής ναυτιλιακών και θαλάσσιων δεδομένων SafeSeaNet λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως.

4.  Σε περίπτωση συνεργασίας στο πλαίσιο περιφερειακών συμφωνιών ή διασυνοριακών, διαπεριφερειακών ή διεθνικών σχεδίων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα αναπτυχθέντα συστήματα πληροφοριών ή δίκτυα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτής της οδηγίας και είναι συμβατά και συνσδεδεμένα με το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και διαχείρισης στον τομέα της ναυσιπλοΐας SafeSeaNet.

5.  Προκειμένου να υπάρξει επαρκής περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, το ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τη θαλάσσια κυκλοφορία (SafeSeaNet) καθίσταται πλήρως επιχειρησιακό την 1η Ιανουαρίου 2009.

"

16)  Το άρθρο 23 τροποποιείται ως ακολούθως :

   α) το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"
   γ) επέκταση της κάλυψης ή/και αναβάθμιση του κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης προκειμένου να βελτιωθούν η αναγνώριση και η παρακολούθηση των πλοίων, λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται για τη δημιουργία, κατά περίπτωση, συστημάτων υποχρεωτικής υποβολής αναφορών, υπηρεσιών εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων και κατάλληλων συστημάτων οργάνωσης της κυκλοφορίας των πλοίων, τα οποία υποβάλλουν στον IMO προς έγκριση. Συνεργάζονται επίσης, στο πλαίσιο των οικείων περιφερειακών ή διεθνών φορέων, για την ανάπτυξη συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας και την θαλάσσια επιτήρηση.
"
   β) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ε), στ) και ζ):"
   ε) εξασφάλιση της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των εθνικών συστημάτων και ενοποίηση συμβατικών και δορυφορικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα, και για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση του συστήματος SafeSeaNet.
   στ) μελέτη του εφικτού και καθορισμός τρόπων και μέσων για την ενοποίηση των αυτόματων συστημάτων αναγνώρισης (AIS) με τα συστήματα εντοπισμού θέσης και επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Τα πορίσματα της εν λόγω μελέτης καθίστανται διαθέσιμα το αργότερο δώδεκα μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης που αναφέρεται στο άρθρο 6α, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου 2008.
   ζ) μελέτη και εφαρμογή των διαδικασιών που εγγυώνται πιο αποτελεσματικά την εμπιστευτικότητα των συλλεγομένων πληροφοριών.
"

17)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 23α:

"

Άρθρο 23α

Επεξεργασία και διαχείριση των πληροφοριών για την ασφάλεια στη θάλασσα

1.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει, εφόσον απαιτείται, την επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση, στις αρχές που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη, των πληροφοριών που συλλέγονται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας ή που συλλέγονται από κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό στο κατά την εκτέλεση της αποστολής τους.

2.  Κατά περίπτωση, η Επιτροπή συμβάλλει στην ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων συλλογής και διάδοσης δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα, ιδίως μέσω του συστήματος " Equasis " ή κάθε άλλου αντίστοιχου συστήματος με δημόσιο χαρακτήρα.

"

18)  Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

"

Άρθρο 24

Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που τους διαβιβάζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

2.  Τα κράτη μέλη ελέγχουν, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, ότι τα δεδομένα AIS και LRIT που εκπέμπονται από πλοία δεν δημοσιοποιούνται ούτε χρησιμοποιούνται για σκοπούς που περιορίζουν την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος ή τον ανταγωνισμό μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης των πλοίων. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπουν τη διάδοση πληροφοριών που αφορούν στοιχεία σχετικά με το φορτίο και τα άτομα που επιβαίνουν στο πλοίο, εκτός εάν ο κυβερνήτης ή ο φορέας εκμετάλλευσης του πλοίου έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για μια τέτοια χρήση.

"

Σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, η Επιτροπή διερευνά πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στον τομέα της ασφάλειας των δικτύων και πληροφοριών, τα οποία ενδεχομένως προκύπτουν λόγω των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, και ιδιαίτερα λόγω των άρθρων 6, 6α, 14 και 22α. Το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της μη εγκεκριμένης χρήσης ή της εμπορικής κατάχρησης δεδομένων που ανταλλάσσονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

19)  Το άρθρο 27, παράγραφος 2, αντικαθίσταται από τα εξής:

"

2.  Επιπλέον, τα Παραρτήματα Ι, ΙΙΙ και ΙV μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 28, παράγραφος 3, με βάση την εμπειρία που αποκτάται με την παρούσα οδηγία, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

"

20)  Το άρθρο 28 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Άρθρο 28

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία (ασφάλειας στη θάλασσα) και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS), που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

2.  Όταν γίνεται μνεία στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η χρονική περίοδος του άρθρου 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις μήνες.

3.  Όταν γίνετια μνεία στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

______________________

* ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 93/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 22, 31.1.2007, σ. 12).

"

21)  Στο Παράρτημα Ι, το σημείο 4, περίπτωση Χ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

  Χ. Διάφορες πληροφορίες:

   χαρακτηριστικά και εκτιμώμενη ποσότητα καυσίμων δεξαμενής για όλα τα πλοία που μεταφέρουν καύσιμα,
   συνθήκες πλεύσης.

"

22)  Στο Παράρτημα II, μέρος I, προστίθεται το ακόλουθο σημείο 3 :

"

3.  Αλιευτικά σκάφη

Κάθε αλιευτικό σκάφος με ολικό μήκος ίσο ή μεγαλύτερο από 24 μέτρα έχει υποχρέωση να φέρει τον εξοπλισμό που προβλέπεται στο άρθρο 6α σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

‐  Νέα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος ίσο ή μεγαλύτερο από 24 μέτρα: την ...*·

‐  Αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος ίσο ή μεγαλύτερο από 24 μέτρα αλλά μικρότερο από 45 μέτρα το αργότερο την ...** .

___________________

* Την ημερομηνία που η παρούσα οδηγία τίθεται σε εφαρμογή.

** Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

"

Άρθρο 2

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως …(11). Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε στ...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 318, 23.12.2006, σ. 195.
(2) ΕΕ C 229, 22.9.2006, σ. 38.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Απριλίου 2007.
(4) ΕΕ L 208, 5.8.2002, σ. 10.
(5)+ Σημείωση προς την ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός και η ημερομηνία.
(6)+ Σημείωση προς την ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός.
(7) ΕΕ L 324, 29.11.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 93/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 22, 31.1.2007, σ. 12).
(8) ΕΕ L 208, 5.8.2002, σ. 1. Καvovισμός όπως τρoπoπoιήθηκε τελευταία με τoν κανovισμό (ΕΚ) αριθ. 1891/2006 (ΕΕ L 394, 30.12.2006, σ. 1).
(9)+ Σημείωση προς την ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός και η ημερομηνία.
(10)+ Σημείωση προς την ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός.
(11)* 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου