Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0238(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0081/2007

Predkladané texty :

A6-0081/2007

Rozpravy :

PV 24/04/2007 - 11
CRE 24/04/2007 - 11

Hlasovanie :

PV 25/04/2007 - 11.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0149

Prijaté texty
PDF 842kWORD 524k
Streda, 25. apríla 2007 - Štrasburg
Štátny prístavný dozor (prepracované znenie) ***I
P6_TA(2007)0149A6-0081/2007
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. apríla 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o štátnom prístavnom dozore (prepracované znenie) (KOM(2005)0588 – C6-0028/2006 –2005/0238 (COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2005)0588)(1),

–   so zreteľom na články 251 ods. 2 a 80 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0028/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre právne veci (A6-0081/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. apríla 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES o štátnom prístavnom dozore (prepracované znenie)
P6_TC1-COD(2005)0238

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho Spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy(3),

keďže:

(1)  Smernica Rady 95/21/ES z 19. júna 1995 o štátnom lodnom prístavnom dozore(4) bola opakovane podstatne zmenená a doplnená. Keďže sa majú prijať ďalšie zmeny a doplnenia, mala by sa v záujme jasnosti prepracovať.

(2)  Spoločenstvo je vážne znepokojené námornými haváriami a znečisťovaním morí a pobreží členských štátov.

(3)  Spoločenstvo je rovnako znepokojené životnými a pracovnými podmienkami na lodiach.

(4)  Bezpečnosť, prevencia znečisťovania a životné a pracovné podmienky na lodiach môžu byť efektívne zvýšené prostredníctvom drastického zníženia počtu lodí nespĺňajúcich normy vo vodách Spoločenstva, vďaka striktnému uplatňovaniu medzinárodných dohovorov, kódexov a rezolúcií.

(5)  Európske spoločenstvo si z tohto dôvodu želá rýchlu ratifikáciu dohovoru o práci na mori Medzinárodnej organizácie práce (MOP) z roku 2006, ktorého časť 5.2.1 sa týka zodpovednosti prístavného štátu.

(6)  Monitorovanie zhody lodí s medzinárodnými normami pre bezpečnosť, prevenciu znečisťovania a životné a pracovné podmienky na lodiach by malo zostať primárnou úlohou vlajkového štátu. Vyskytli sa  však vážne nedostatky pri vykonávaní a presadzovaní medzinárodných noriem zo strany viacerých vlajkových štátov. Odteraz by mal monitorovanie zhody s medzinárodnými normami pre bezpečnosť, prevenciu znečisťovania a životné a pracovné podmienky na lodiach zabezpečovať aj prístavný štát s vedomím, že inšpekcie prístavného štátu nepredstavujú expertné hodnotenie, že správy z inšpekcie nemajú hodnotu osvedčenia o spôsobilosti na plavbu a že štátny prístavný dozor nezbavuje vlajkové štáty ich zodpovednosti.

(7)  Harmonizovaný prístup k efektívnemu presadzovaniu týchto medzinárodných noriem členskými štátmi, pokiaľ ide o plavbu lodí vo vodách, ktoré patria do ich jurisdikcie a ktoré používajú ich prístavy, odstráni narušenia hospodárskej súťaže.

(8)  Lodný priemysel je citlivý na prejavy terorizmu. Opatrenia na bezpečnosť prepravy by sa mali implementovať účinne a členské štáty by mali vykonávaním bezpečnostných kontrol dôrazne monitorovať dodržiavanie bezpečnostných predpisov.

(9)  Bolo by výhodné poučiť sa zo skúseností získaných počas uplatňovania parížskeho MOU o štátnom prístavnom dozore, ktoré bolo podpísané v Paríži 26. januára 1982 (parížske MOU).

(10)  Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002(5) by mala poskytovať potrebnú podporu na zabezpečenie zosúladenej a účinnej implementácie systému štátneho prístavného dozoru. EMSA by mala najmä prispievať k rozvoju harmonizovaného systému Spoločenstva v oblasti kvalifikácie a školenia inšpektorov štátneho prístavného dozoru.

(11)  V rámci účinného systému štátneho prístavného dozoru by sa malo zabezpečiť, že sa pravidelné inšpekcie budú vykonávať na všetkých lodiach, ktoré zastavujú v prístave v rámci Európskej únie. Inšpekcie by sa mali zamerať na neštandardné lode; kým kvalitné lode, t. j. lode, ktoré majú uspokojivé inšpekčné záznamy alebo ktoré plávajú pod vlajkou štátu, ktorý spĺňa požiadavky systému auditu členských štátov Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), by mali podliehať menej častým inšpekciám. Tieto nové inšpekčné opatrenia by sa mali začleniť do systému štátneho prístavného dozoru Spoločenstva hneď po definovaní jeho rôznych aspektov a na základe systému zdieľania inšpekcie, pri ktorom každý členský štát viditeľne prispieva k dosahovaniu komunitárneho cieľa komplexného inšpekčného systému. Okrem toho členské štáty by mali zamestnávať a zachovávať potrebný počet pracovníkov vrátane kvalifikovaných inšpektorov s prihliadnutím na rozsah a charakteristické vlastnosti lodnej dopravy v každom prístave.

(12)  Inšpekčný systém stanovený touto smernicou by mal byť v súlade s činnosťou v rámci parížskeho MOU. Keďže vývoj vyplývajúci z parížskeho MOU by mal byť predtým, než sa začne uplatňovať v Európskej únii, schválený na úrovni Spoločenstva, mala by medzi právnymi predpismi Spoločenstva a parížskym MOU existovať úzka koordinácia s cieľom vytvoriť jednotný inšpekčný systém.

(13)  Pravidlá a postupy pre inšpekcie prístavným štátom, vrátane kritérií pre zadržanie lodí, by mali byť zosúladené, aby zaistili súdržnú efektívnosť vo všetkých prístavoch, čo môže drasticky znížiť výber niektorých prístavov určenia s cieľom vyhnúť sa sieti náležitého dozoru.

(14)  Určité kategórie lodí predstavujú od istého veku veľké nebezpečenstvo nehody alebo znečistenia a mali by preto podliehať rozšírenej inšpekcii; podrobnosti o takejto rozšírenej inšpekcii sa musia ustanoviť.

(15)  V rámci inšpekčného systému vytvoreného touto smernicou intervaly medzi pravidelnými inšpekciami lodí závisia od ich rizikového profilu, ktorý sa stanovuje na základe určitých všeobecných a historických parametrov. V prípade vysoko rizikových lodí by tento interval nemal byť dlhší ako šesť mesiacov.

(16)  Niektoré lode predstavujú zjavné riziko pre námornú bezpečnosť a námorné prostredie kvôli svojmu zlému stavu, vlajke a predchádzajúcim udalostiam. Mal by im byť preto zamietnutý vstup do prístavov a kotvísk Spoločenstva, pokiaľ sa nedá preukázať, že môžu byť bezpečne prevádzkované vo vodách Spoločenstva. Mali by sa stanoviť pokyny týkajúce sa postupov uplatňovaných v prípade uloženia zákazu vstupu a zrušenia tohto zákazu. V záujme transparentnosti by sa mal uverejniť zoznam lodí, ktorým bude zamietnutý vstup do prístavov a kotvísk Spoločenstva.

(17)  S cieľom znížiť zaťaženie určitých správ a spoločností opakovanými inšpekciami by sa prehliadka vykonávaná na prevoznej lodi ro-ro alebo osobnom vysokorýchlostnom plavidle podľa smernice Rady 1999/35/ES z 29. apríla 1999 o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prevozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave(6) k spokojnosti hostiteľského štátu mala považovať za rozšírenú inšpekciu v rámci systému štátneho prístavného dozoru.

(18)  Nezhoda s ustanoveniami príslušných dohovorov sa musí odstrániť. Lode, na ktorých sa požaduje uskutočnenie opravných činností, musia byť zadržané v prípadoch, ak zistená nezhoda predstavuje jasné riziko pre bezpečnosť, zdravie alebo životné prostredie, až do doby odstránenia nedostatkov.

(19)  Malo by existovať právo odvolania sa voči rozhodnutiam zadržania prijatým príslušnými orgánmi s cieľom zabránenia neodôvodnených rozhodnutí, ktoré by mohli spôsobiť nenáležité zadržanie alebo oneskorenie.

(20)  Orgány a inšpektori, ktorí sa zúčastňujú na činnostiach štátneho prístavného dozoru, by nemali mať žiaden konflikt záujmov s inšpekčným prístavom alebo kontrolovanými loďami a ani konflikt súvisiacich záujmov. Inšpektori by mali mať primeranú kvalifikáciu a absolvovať príslušné školenia, aby si udržali a zlepšili svoje odborné znalosti v oblasti vykonávania inšpekcií. Členské štáty by mali spolupracovať pri vývoji a podpore harmonizovaného systému Spoločenstva v oblasti kvalifikácie a školenia inšpektorov.

(21)  Lodivodi a prístavné orgány by mali mať možnosť poskytovať užitočné informácie o odchýlkach zistených na palubách lodí.

(22)  Mali by sa vyšetrovať sťažnosti podané osobami s preukázaným oprávneným záujmom týkajúce sa životných a pracovných podmienok na lodiach. Prednosť by sa mala dať zaoberaniu sa sťažnosťami na palube lodí. Každá osoba, ktorá podáva sťažnosť, by mala byť informovaná o následných opatreniach súvisiacich s jej sťažnosťou.

(23)  Spolupráca medzi príslušnými orgánmi členských štátov a inými orgánmi alebo organizáciami je nevyhnutná na zaistenie efektívneho sledovania, pokiaľ ide o lode s nedostatkami, ktorým bol povolený vstup, a pokiaľ ide o výmenu informácií o lodiach v prístave.

(24)  Inšpekčná databáza je nevyhnutnou súčasťou štátneho prístavného dozoru, a preto by členské štáty mali zabezpečiť, že sa bude aktualizovať v súlade s požiadavkami Spoločenstva.

(25)  Uverejnenie informácií o príslušných lodiach a ich prevádzkovateľoch alebo spoločnostiach, ak nedodržiavajú medzinárodné normy o bezpečnosti, zdraví a ochrane morského životného prostredia, môže byť efektívnym odstrašujúcim prostriedkom pre lodných prepravcov používať takéto lode a podnetom pre vlastníkov prijať opravné riešenia .

(26)  Všetky náklady kontrolovaných lodí, ktoré sú oprávnene zadržané, a náklady, ktoré vznikli zrušením zamietnutia vstupu , znáša vlastník alebo prevádzkovateľ.

(27)  Mali by sa prijať opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(7). Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice, musia byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(28)  Členským štátom, ktoré nemajú prímorské prístavy, by malo podľa pravidla de minimis byť umožnené odchýliť sa od ustanovení tejto smernice najmä preto, aby sa im neuložila neprimeraná administratívna záťaž. Opatrenia na vykonanie uvedeného pravidla by mali byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou.

(29)  Vzhľadom na to, že ciele opatrení, ktoré sa majú prijať, konkrétne na obmedzenie lodnej prepravy nespĺňajúcej normy vo vodách Spoločenstva zlepšením inšpekčného systému Spoločenstva pre námorné lode a vytvorenie preventívnych nástrojov v oblasti znečisťovania morí , nie je možné dostatočne dosiahnuť zo strany členských štátov a môžu sa preto z dôvodu ich rozsahu a účinkov lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity stanoveným v článku 5 zmluvy. V súlade s princípom proporcionality stanoveným v uvedenom článku nepresahuje táto smernica rámec potrebný na dosiahnutie týchto cieľov.

(30)  Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátnych právnych predpisov by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní s predchádzajúcou smernicou. Povinnosť transponovať nezmenené ustanovenia vyplýva z predchádzajúcej smernice.

(31)  Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov súvisiacich s lehotami na transpozíciu smerníc stanovených v prílohe XV časť B do vnútroštátnych právnych predpisov.

(32)  V súlade s odsekom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva(8) by mali členské štáty vypracovávať a uverejňovať pre svoju potrebu a v  záujme Spoločenstva vlastné tabuľky, ktoré v rámci možností preukážu koreláciu medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Cieľ

Cieľom tejto smernice je pomôcť podstatne znížiť lodnú prepravu nespĺňajúcu normy vo vodách, ktoré patria do jurisdikcie členských štátov, prostredníctvom:

   a) zvýšenia zhody s medzinárodnými a príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva o námornej bezpečnosti, ochrane morského životného prostredia a životných a pracovných podmienkach na lodiach všetkých vlajok;
   b) stanovenia spoločných kritérií lodného dozoru prístavným štátom a harmonizácie postupov inšpekcie a zadržania;
   c) zabezpečenia toho, že všetky lode, ktoré zastavujú v prístavoch alebo kotviskách v rámci Spoločenstva, podliehajú kontrole, pričom frekvencia inšpekcií závisí od ich rizikového profilu a lode predstavujúce vyššie riziko sa podrobia podrobnejšej a častejšej inšpekcii;
   d) zavedenia prvkov súvisiacich so systémom štátneho prístavného dozoru Spoločenstva s cieľom stanoviť spoločné kritéria lodného dozoru prístavným štátom a zharmonizovať postupy inšpekcie a zadržania.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účel tejto smernice:

  1. "Dohovory" znamenajú nasledujúce dohovory spolu s ich protokolmi a zmenami a doplneniami, ako aj príslušné právne záväzné kódexy, v ich aktualizovanom znení :
   a) Medzinárodný dohovor o nákladovej značke, 1966 (LL 66);
   b) Medzinárodný dohovor pre bezpečnosť ľudského života na mori, 1974 (SOLAS 74);
   c) Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí, 1973, a príslušný protokol 1978 (Marpol 73/78);
   d) Medzinárodný dohovor o normách výcviku, vydávaní osvedčení a strážnej službe námorníkov, 1978 (STCW 78);
   e) Dohovor o medzinárodných pravidlách pre zabránenie zrážkam na mori, 1972 (Colreg 72);
   f) Medzinárodný dohovor o meraní tonáže lodí, 1969 (ITC 69);
   g) Dohovor o obchodnom loďstve (Minimálne štandardy), 1976 (ILO č. 147);
   h) Medzinárodný dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené znečistením ropou (CLC 92).
   2. "Parížske MOU" znamená Memorandum o porozumení o štátnom prístavnom dozore, podpísané v Paríži 26. januára 1982, v jeho aktualizovanom znení.
   3. "Rámec a postupy dobrovoľného systému IMO pre kontrolu členských štátov" v zmysle rezolúcie A.974(24) prijatej IMO.
   4. "Región parížskeho MOU" znamená geografickú oblasť, v ktorej štáty, ktoré sú stranami parížskeho MOU vykonávajú inšpekcie v rámci tohto memoranda.
   5. "Loď" znamená akékoľvek námorné plavidlo, na ktoré sa vzťahuje jeden alebo viac dohovorov a ktoré pláva pod vlajkou inou ako prístavného štátu.
   6. "Zariadenie na šírom mori" znamená pevnú alebo plávajúcu plošinu, ktorá pracuje na alebo nad kontinentálnym šelfom členského štátu.
   7. "Prístav" znamená územie pevniny a vody pozostávajúce z takých diel a zariadení, ktoré v princípe umožňujú prijatie lodí, ich nakladanie a vykladanie, uskladnenie tovaru, prevzatie a dodanie tohto tovaru a nalodenie a vylodenie cestujúcich.
   8. "Kotvisko" znamená miesto v prístave alebo inej oblasti patriacej do jurisdikcie prístavu vhodné na kotvenie lodí.
   9. "Inšpektor" znamená zamestnanca verejného sektora alebo inú osobu, ktorá je náležite poverená príslušným orgánom členského štátu vykonávať inšpekcie štátneho prístavného dozoru a je zodpovedná tomuto orgánu.
   10. "Príslušný orgán" znamená námorný orgán zodpovedný za štátny prístavný dozor v súlade s touto smernicou.
   11. "Príslušný orgán pre námornú bezpečnosť" znamená príslušný orgán pre námornú bezpečnosť definovaný v článku 2 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 z 31. marca 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných zariadení(9).
   12. "Počiatočná inšpekcia" znamená návštevu inšpektora na palube lode s cieľom skontrolovať, či loď spĺňa požiadavky príslušných dohovorov a predpisov, pričom vykonáva prinajmenšom kontroly v zmysle článku 12 ods. 2.
   13. "Detailnejšia inšpekcia" znamená inšpekciu lode, jej zariadenia a posádky ako celku, alebo prípadne jej častí, ktoré sú predmetom hĺbkového preskúmania podľa okolností stanovených v článku 12 ods. 3, ktorá pokrýva konštrukciu lode, jej zariadenie, obsadenie posádkou, životné a pracovné podmienky a zhodu s postupmi lodnej prevádzky.
   14. "Rozšírená inšpekcia" znamená inšpekciu, ktorej rozsah zahŕňa prinajmenšom body uvedené v prílohe VIII. Rozšírená inšpekcia môže zahŕňať detailnejšiu inšpekciu, kedykoľvek sú na to jasné dôvody v súlade s článkom 13.
   15. "Sťažnosť" znamená akúkoľvek informáciu alebo správu, okrem správy o zjavných odchýlkach alebo poruchách vypracovanej lodivodmi alebo prístavnými orgánmi ako sa stanovuje v článku 22, ktorú predložila akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá oprávnený záujem o bezpečnosť lode vrátane bezpečnosti alebo zdravia jej posádky, životných a pracovných podmienok na lodi a prevencie znečisťovania.
   16. "Zadržanie" znamená formálny zákaz pokračovania plavby lode, ktorý je spôsobený zistenými nedostatkami, ktoré samostatne alebo spolu robia loď neschopnú pre plavbu na mori.
   17. "Príkaz na zamietnutie vstupu" znamená rozhodnutie oznámené kapitánovi lode, spoločnosti zodpovednej za loď a vlajkovému štátu, v ktorom sa im oznamuje, že lodi bude zamietnutý vstup do všetkých prístavov a kotvísk Spoločenstva.
   18. "Zastavenie činnosti" znamená formálny zákaz pokračovania činnosti lode, ktorý je spôsobený zistenými nedostatkami, ktoré by samostatne alebo spolu znamenali ohrozenie pokračujúcej plavby.
   19. "Spoločnosť" znamená osobu, ktorá vlastní loď, alebo akúkoľvek inú organizáciu alebo osobu, ktorou je napr. manažér alebo nájomca lode, ktorá prevzala zodpovednosť za prevádzku lode od jej vlastníka a ktorá pri preberaní tejto zodpovednosti súhlasila s tým, že na seba preberie všetky povinnosti a záväzky predpísané v Medzinárodnom kódexe bezpečného riadenia lodí ("ISM").
   20. "Uznaná organizácia" znamená klasifikačnú spoločnosť alebo iný súkromný orgán, ktorý vykonáva štatutárne úlohy v mene správneho orgánu vlajkového štátu.
   21. "Štatutárne osvedčenie" znamená osvedčenie vydané vlajkovým štátom alebo v jeho mene v súlade s medzinárodnými dohovormi.
   22. "Osvedčenie o triede" znamená dokument vydaný uznanou organizáciou, ktorý potvrdzuje súlad s pravidlom 3.1 časti A.1 kapitoly II.1 dohovoru SOLAS 74.
   23. "Inšpekčná databáza" znamená informačný systém pre vykonávanie systému štátneho prístavného dozoru v rámci Spoločenstva a zohľadnenie inšpekcií vykonaných v regióne parížskeho MOU.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.  Táto smernica sa uplatňuje na akúkoľvek loď a jej posádku, ktorá zastavuje v prístave alebo kotvisku členského štátu. 

Francúzsko môže rozhodnúť, že prístavy uvedené v tomto odseku nezahŕňajú prístavy, ktoré sa nachádzajú v zámorských departementoch uvedených v článku 299 ods. 2 zmluvy.

Ak členský štát vykonáva inšpekciu lode vo svojich výsostných vodách mimo prístavu, považuje sa to za inšpekciu v zmysle tejto smernice.

Tento článok nemá vplyv na práva zákroku, ktoré prináležia členskému štátu podľa príslušných medzinárodných dohovorov.

Členské štáty, ktoré nemajú námorné prístavy, sa môžu za určitých podmienok odchýliť od uplatňovania tejto smernice. V súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 30 ods. 2 Komisia prijme opatrenia umožňujúce zavedenie tohto výnimočného opatrenia.

2.  V prípade lodí s celkovou tonážou pod 500, členský štát uplatní tie požiadavky príslušných dohovorov, ktoré sú platné, a prijme také nevyhnutné opatrenia, v rozsahu, v ktorom dohovor neplatí, na zaistenie toho, aby lode neboli zreteľne rizikové pre bezpečnosť, zdravie alebo životné prostredie. Pri uplatňovaní tohto odseku sa členské štáty riadia prílohou 1 k parížskemu MOU.

3.  Ak sa kontroluje loď, ktorá pláva pod vlajkou štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou dohovoru, členské štáty zaistia, že zaobchádzanie s takouto loďou a jej posádkou nie je priaznivejšie ako zaobchádzanie s loďou, ktorá pláva pod vlajkou štátu, ktorý je zmluvnou stranou tohto dohovoru.

4.  Rybárske plavidlá, vojnové lode, pomocné námorné plavidlá, drevené lode jednoduchej konštrukcie, vládne lode používané na neobchodné ciele a jachty, ktoré neobchodujú, sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Inšpekčné právomoci

1.  Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby boli zákonne oprávnené vykonávať na palubách zahraničných lodí inšpekcie uvedené v tejto smernici v súlade s medzinárodným právom.

2.  Členské štáty si zachovajú vhodné príslušné orgány pre potreby inšpekcie lodí a podniknú všetky primerané opatrenia, aby zabezpečili, že tieto orgány si plnia svoje povinnosti, ako je to stanovené touto smernicou. Budú najmä zamestnávať a zachovávať potrebný počet pracovníkov vrátane kvalifikovaných inšpektorov, s prihliadnutím na rozsah a charakteristické vlastnosti lodnej dopravy v každom prístave. 

Členské štáty prijmú príslušné opatrenia, aby zabezpečili dostupnosť inšpektorov na vykonanie počiatočných a rozšírených inšpekcií v súlade s článkami 12 a 13 prílohou I časť II.

Článok 5

Inšpekčný systém Spoločenstva

1.  Členské štáty vykonávajú inšpekcie v súlade so systémom výberu ustanoveným v článku 12 a ustanoveniami prílohy I.

2.  Počet inšpekcií jednotlivých lodí, ktoré každoročne vykoná každý členský štát, zodpovedá jeho podielu na celkovom počte inšpekcií, ktoré sa každoročne vykonajú v Spoločenstve a v regióne parížskeho MOU. Tento podiel je založený na počte jednotlivých lodí, ktoré zastavujú v prístavoch alebo kotviskách príslušného členského štátu v pomere k celkovému počtu jednotlivých lodí, ktoré zastavujú v prístavoch alebo kotviskách každého členského štátu Spoločenstva a štátov, ktoré sú stranami parížskeho MOU.

Článok 6

Dodržiavanie inšpekčného systému Spoločenstva

V súlade s článkom 5 každý členský štát:

   a) vykoná inšpekciu na všetkých lodiach s faktorom priority I, ako sa uvádza v článku 11 písm. a), ktoré zastavujú v jeho prístavoch a kotviskách;
   b) každoročne vykoná taký počet inšpekcií lodí s faktorom priority I a II, ako sa uvádza v článku 11 písm. a) a b), ktorý prinajmenšom zodpovedá jeho ročnému inšpekčnému záväzku.

Článok 7

Okolnosti, pri ktorých sa určité lode nekontrolujú

1.  Členský štát môže rozhodnúť o oddialení inšpekcie lode s faktorom priority 1, ak nastanú tieto okolnosti:

   i) ak sa inšpekcia môže vykonať pri ďalšom zastavení lode v prístave v tom istom členskom štáte za predpokladu, že táto loď medzitým nezastaví v žiadnom inom prístave alebo kotvisku v Spoločenstve alebo regióne parížskeho MOU, a že toto oddialenie nepotrvá dlhšie ako pätnásť dní; alebo
   ii) ak sa inšpekcia môže vykonať v inom prístave na území Spoločenstva alebo v regióne parížskeho MOU do pätnástich dní za predpokladu, že štát, v ktorom sa takýto prístav nachádza, súhlasil s vykonaním inšpekcií.

Ak je inšpekcia odložená a následne sa nevykoná v súlade s bodmi (i) a (ii) ani sa nezaznamená do inšpekčnej databázy, počíta sa členskému štátu, ktorý ju odložil, ako neuskutočnená inšpekcia.

2.  Inšpekcia lodí s faktorom priority I, ktorá sa nevykonala z prevádzkových dôvodov, sa nepovažuje za neuskutočnenú inšpekciu za nižšie uvedených okolností za predpokladu, že dôvody neuskutočnenia inšpekcie sú zaznamenané v inšpekčnej databáze, ak by podľa stanoviska príslušného orgánu vykonanie inšpekcie ohrozilo bezpečnosť inšpektorov, lode, jej posádky, prístavu alebo životné prostredie.

3.  V prípade nevykonania inšpekcie na lodi, ktorá kotví, sa nepovažuje táto inšpekcia za neuskutočnenú za predpokladu, že sa uplatňuje bod (ii) a dôvod neuskutočnenia inšpekcie sa zaznamená do inšpekčnej databázy, ak:

   i) loď podlieha inšpekcii v inom prístave na území Spoločenstva alebo v regióne parížskeho MOU, v súlade s prílohou I do pätnástich dní, alebo
   ii) by na základe stanoviska príslušného orgánu v dôsledku vykonania inšpekcie došlo k ohrozeniu bezpečnosti inšpektorov, lode, jej posádky alebo prístavu alebo k ohrozeniu životného prostredia.

4.  Komisia môže v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 30 ods. 2 prijať opatrenia na uplatňovanie tohto článku.

Článok 8

Oznámenie príchodu lodí

1.  Prevádzkovateľ, agent alebo kapitán lode ktorá sa v súlade s článkom 13 musí podrobiť rozšírenej inšpekcii a ktorá smeruje do prístavu alebo kotviska členského štátu, oznamuje jej  príchod v súlade s ustanoveniami prílohy III.

2.  Po prijatí oznámenia uvedeného v odseku 1 a článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu(10) príslušný prístavný orgán postúpi tieto informácie príslušnému orgánu.

3.  Všetky informácie poskytované na základe tohto článku sa zasielajú elektronicky. Iné komunikačné prostriedky sa použijú iba v prípade, že nie je možný elektronický prenos informácií.

4.  Postupy a formáty, ktoré vyvinuli členské štáty na účely prílohy III, musia byť v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice 2002/59/ES.

Článok 9

Rizikový profil lode

1.  Každej lodi, ktorá zastaví v prístave alebo kotvisku v rámci členského štátu, sa pridelí rizikový profil lode, ktorý určí prioritu inšpekcie, intervaly medzi inšpekciami a rozsah inšpekcií. Rizikový profil lode sa v prípade každej lode vykazuje a zaznamená v inšpekčnej databáze.

2.  Rizikový profil lode sa určí na základe kombinácie všeobecných a historických parametrov podľa tejto schémy:

a)  Všeobecné parametre

V súlade s prílohou I časť I bod 1 a prílohou II sú všeobecné parametre založené  na type lode, jej veku a vlajke, zúčastnených uznaných organizáciách a výkone spoločnosti.

b)  Historické parametre

V súlade s prílohou I, časť I bod 2 a prílohou II sú historické parametre založené na počte odchýlok a zadržaní v priebehu daného obdobia.

3.  V súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 30 ods. 2 prijme Komisia pravidlá na uplatňovanie tohto článku a stanoví najmä:

   hodnoty každého rizikového parametra,
   kombináciu rizikových parametrov zodpovedajúcu každému stupňu rizikového profilu lode,
   podmienky uplatňovania kritérií vlajkového štátu uvedených v prílohe I, časť I bod 1 písm. c) bod (iii), pokiaľ ide o preukázanie zhody s príslušnými nástrojmi.

Článok 10

Frekvencia inšpekcií

1.  Na lodiach, ktoré zastavujú v prístavoch alebo kotviskách Spoločenstva, sa vykonávajú pravidelné inšpekcie alebo dodatočné inšpekcie:

   a) na lodiach sa vykonávajú pravidelné inšpekcie vo vopred určených intervaloch v závislosti od ich rizikového profilu v súlade s prílohou I časť II oddiel 1. Interval medzi pravidelnými inšpekciami vysoko rizikových lodí nesmie byť dlhší ako šesť mesiacov. Interval medzi pravidelnými inšpekciami lodí s iným rizikovým profilom sa pri znižovaní rizika predlžuje v súlade s prílohou I časť II oddiel 1;
  b) na lodiach sa vykonávajú dodatočné inšpekcie bez ohľadu na obdobie, ktoré uplynulo od poslednej pravidelnej inšpekcie:
   i) príslušný orgán zabezpečí, že lode, pre ktoré platí podmienka výskytu prvoradých faktorov uvedených v prílohe I časť II oddiel 2.1, sú predmetom inšpekcie,
   ii) lode, pre ktoré platí podmienka výskytu neočakávaných faktorov uvedených v prílohe I časť II oddiel 2.2, môžu byť predmetom inšpekcie. Rozhodnutie o vykonaní takejto dodatočnej inšpekcie sa ponecháva na príslušný orgán.

2.  Pravidelné a dodatočné inšpekcie zahŕňajú skúmanie vopred stanovených oblastí pre každú loď, ktoré sa budú obmieňať v závislosti od typu lode, druhu inšpekcie a zistení predchádzajúcich inšpekcií štátneho prístavného dozoru.

V inšpekčnej databáze sa uvádzajú prvky na stanovenie rizikových oblastí, ktoré sa majú preskúmať pri každej inšpekcii.

3.  V súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 30 ods. 2 a zohľadňujúc postupy uplatnené v rámci parížskeho MOU Komisia prijme pravidlá na uplatňovanie tohto článku, pričom stanoví najmä zoznam oblastí, ktoré sa majú kontrolovať v závislosti od typu lode.

Článok 11

Výber lodí na inšpekciu

Príslušný orgán zabezpečí, že sa lode vyberajú na inšpekciu na základe ich rizikového profilu, ako je stanovené v prílohe I časť I, a v prípade výskytu prvoradých alebo neočakávaných faktorov v súlade s prílohou I časť II oddiel 2.

V súvislosti s inšpekciou lodí príslušný orgán:

   a) vyberá lode, ktoré sa musia podrobiť povinnej inšpekcii, uvedené ako lode s faktorom priority I, podľa systému výberu popísaného v prílohe I časť II oddiel 3.1;
   b) môže vybrať lode, na ktorých je možné vykonať inšpekciu, uvedené ako lode s faktorom priority II, v súlade s prílohou I časť II oddiel 3.2.

Článok 12

Druhy inšpekcií

1.  Členské štáty zabezpečia, že lode, ktoré sú vybrané na inšpekciu v súlade s článkom 11, podliehajú počiatočnej inšpekcii, detailnejšej inšpekcii alebo rozšírenej inšpekcii na základe tejto schémy:

2.  Počiatočné inšpekcie

a)   Pri každej počiatočnej inšpekcii lode, príslušný orgán zabezpečí, že inšpektor minimálne skontroluje platnosť osvedčení a dokumentov uvedených v prílohe IV, ktoré sa musia uchovávať na lodi v súlade s platnými právnymi predpismi Spoločenstva o námornej bezpečnosti a medzinárodnými dohovormi.

b)  Keď sa lodi udelí povolenie opustiť prístav za podmienky, že oprava odchýlok sa uskutoční v ďalšom prístave, inšpekcia sa v ďalšom prístave obmedzí na overenie opravy týchto odchýlok.

Inšpektor pri vykonávaní svojho znaleckého posudku však môže rozhodnúť , že sa inšpekcia musí rozšíriť, aby sa zahrnuli aj dodatočné overenia.

3.  Detailnejšia inšpekcia

Detailnejšia inšpekcia vrátane ďalšej kontroly zhody s požiadavkami lodnej prevádzky sa vykoná vždy, ak sú jasné dôvody pre konštatovanie po inšpekcii uvedenej v odseku 2 písm. b), že stav lode, jej zariadenia alebo posádky dostatočne nespĺňajú príslušné požiadavky dohovoru.

"Jasné dôvody" existujú vtedy, ak inšpektor nájde dôkaz, ktorý na základe jeho znaleckého posudku oprávňuje na podrobnejšiu inšpekciu lode, jej zariadenia alebo jej posádky.

Príklady "jasných dôvodov" sú uvedené v prílohe V a VII časť C.

Článok 13

Rozšírená inšpekcia

1.  Rozšírená inšpekcia sa v súlade s prílohou I časť II oddiel 3.1 písm. a) a b) vzťahuje na tieto kategórie lodí:

   lode s vysokým rizikovým profilom,
   osobné lode, ropné tankery, tankery na prepravu plynu a chemikálií alebo lode na hromadný náklad, ktoré majú viac ako 12 rokov,
   lode s vysokým rizikovým profilom alebo osobné lode, ropné tankery, tankery na prepravu plynu a chemikálií alebo lode na hromadný náklad, ktoré majú viac ako 12 rokov v prípade prvoradých alebo neočakávaných faktorov,
   lode, ktoré sa musia po vydaní príkazu na zamietnutie vstupu v súlade s článkom 20 podrobiť novej inšpekcii.

2.  Po prijatí predbežného oznámenia od lode, ktorá sa môže podrobiť rozšírenej inšpekcii, príslušný orgán jej bezodkladne oznámi, či sa rozšírená inšpekcia uskutoční alebo nie.

Článok 14

Usmernenia a postupy podľa právnych predpisov Spoločenstva o námornej bezpečnosti

1.  Na účely tejto smernice sa podľa potreby zohľadňujú príslušné postupy a usmernenia pre lodný dozor uvedené v prílohe VI.

Členské štáty zabezpečia riadnu informovanosť príslušných orgánov o príslušných usmerneniach a postupoch, ktoré sa musia vykonávať v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, a overujú ich správne uplatňovanie.

2.  V súvislosti s bezpečnostnými kontrolami uplatňujú členské štáty postupy uvedené v prílohe VII na všetky lode uvedené v článku 3 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 725/2004, ktoré zastavujú v ich prístavoch, pokiaľ sa neplavia pod vlajkou prístavného štátu, ktorý vykonáva inšpekciu.

Tieto postupy uplatňujú na lode uvedené v článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č 725/2004 v prípade, že sa ustanovenia tohto nariadenia rozšírili na lode uvedené v článku 3 ods. 3. 

3.  Ustanovenia článku 13 o rozšírených inšpekciách sa vzťahujú na prevozné lode ro-ro a na osobné vysokorýchlostné plavidlá uvedené v článku 2 písm. a) a b) smernice 1999/35/ES.

Ak sa loď podrobila prehliadke podľa článkov 6 a 8 smernice 1999/35/ES, takáto špecifická prehliadka sa považuje za detailnejšiu alebo prípadne rozšírenú inšpekciu a ako taká sa zaznamenáva do inšpekčnej databázy.

Bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie o zákaze prevádzky prevoznej lode ro-ro alebo osobného vysokorýchlostného plavidla prijaté v súlade s článkom 10 smernice 1999/35/ES, sa podľa potreby uplatňujú ustanovenia tejto smernice o náprave odchýlok, zadržaní, zamietnutí vstupu a dohľade nad inšpekciami, zadržaniami a zamietnutím vstupu.

Článok 15

Opatrenia na zamietnutia vstupu týkajúce sa určitých lodí

1.  Členský štát zabezpečí, aby bol ktorejkoľvek lodi  spĺňajúcej kritériá vymedzené v tomto odseku zamietnutý vstup do jeho prístavov a kotvísk, s výnimkou situácií uvedených v článku 20 ods. 6, ak:

   sa loď plaví pod vlajkou štátu, ktorý sa nachádza na Komisiou každoročne publikovanej čiernej alebo sivej listine, ktoré boli prijaté v súlade s parížskym MOU na základe informácií zapísaných v inšpekčnej databáze, a
   loď bola v prístave členského štátu alebo signatárskeho štátu parížskeho MOU zadržaná alebo bol na ňu uvalený zákaz prevádzky podľa smernice 1999/35/ES viac ako dvakrát počas predchádzajúcich 36 mesiacov.

Na účely tohto odseku nadobúda zoznam definovaný parížskym MOU účinnosť každoročne 1. júla.

Príkaz na zamietnutie vstupu sa zruší len po uplynutí troch mesiacov od dátumu vydania príkazu a po splnení podmienok uvedených v odsekoch 4 až 10 prílohy IX.

Ak sa na loď uvalí druhé zamietnutie vstupu, predstavuje toto obdobie 12 mesiacov. Výsledkom každého ďalšieho zadržania v prístave Spoločenstva bude, že sa lodi natrvalo zamietne vstup do každého prístavu alebo kotviska v Spoločenstve.

2.  Na účely tohto článku členské štáty dosiahnu zhodu s postupmi ustanovenými v prílohe IX časť B.

Článok 16

Podávanie inšpekčnej správy kapitánovi

Po ukončení inšpekcie, detailnejšej inšpekcie alebo rozšírenej inšpekcie inšpektor vypracuje správu v súlade s prílohou X . Kópiu inšpekčnej správy poskytne kapitánovi lode.

Článok 17

Sťažnosti

Príslušný orgán predbežne preskúma všetky sťažnosti v zmysle článku 2 ods. 15 týkajúce sa podmienok na lodi podané osobami s preukázaným oprávneným záujmom.

Predbežné preskúmanie musí umožniť čo najrýchlejšie určiť, či je sťažnosť prípustná alebo či je zjavne nepodložená alebo jasne neoprávnená.

Keď príslušný orgán považuje sťažnosť za zjavne nepodloženú, informuje navrhovateľa o svojom rozhodnutí a dôvodoch.

Identita osoby podávajúcej sťažnosť nesmie byť oznámená kapitánovi alebo vlastníkovi príslušnej lode. Inšpektor zabezpečuje dôvernosť rozhovorov s členmi posádky.

Členské štáty informujú správny orgán vlajkového štátu a prípadne aj ILO o sťažnostiach, ktoré neboli zjavne nepodložené, a o následných prijatých opatreniach.

Článok 18

Náprava a zadržanie

1.  Príslušný orgán sa uistí, že všetky nedostatky potvrdené alebo odhalené inšpekciou sú odstránené alebo sa odstránia v súlade s dohovormi.

2.  V prípade nedostatkov, ktoré sú zjavne riskantné pre bezpečnosť, zdravie alebo životné prostredie, príslušný orgán prístavného štátu, v ktorom sa vykonáva inšpekcia lode, zabezpečí zadržanie lode alebo zastavenie činnosti, v priebehu ktorej sa objavili nedostatky. Príkaz na zadržanie alebo zastavenie činnosti sa nezrušia, pokiaľ nie je nebezpečenstvo odstránené alebo pokiaľ príslušný orgán nestanoví, že loď môže za predpokladu akýchkoľvek podmienok pokračovať v plavbe alebo v činnosti bez rizika pre bezpečnosť, zdravie cestujúcich alebo posádky, prípadne ohrozenia iných lodí a bez nezdôvodniteľnej hrozby poškodenia morského životného prostredia.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté bezpečnostné obmedzenia, o ktorých sa rozhodlo v súlade s nariadením (ES) č. 725/2004, v príkaze na zadržanie vydanom príslušným orgánom sa:

   a) môže uvádzať smer, ktorý si loď na určitom mieste udržiava alebo ktorým pláva do určitého kotviska alebo prístaviska; a
   b) môžu špecifikovať okolnosti, za ktorých môže kapitán lode z dôvodu bezpečnosti alebo prevencie znečisťovania vyviesť loď z konkrétneho miesta.

4.  Inšpektor pri výkone svojho znaleckého posudku o tom, či loď má alebo nemá byť zadržaná, použije kritériá uvedené v prílohe XI .

V tejto súvislosti , ak na základe inšpekcie vyplynie, že loď nie je vybavená funkčným záznamníkom údajov o plavbe, keď je jeho použitie povinné v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES, príslušný orgán zabezpečí, aby bola táto loď zadržaná .

Ak sa nedostatky oprávňujúce zadržanie nedajú ľahko odstrániť v prístave zadržania, príslušný orgán môže povoliť, aby loď pokračovala do najbližšej možnej opravnej lodenice prístavu zadržania, kde nedostatok bude môcť odstrániť alebo požiadať, aby boli nedostatky odstránené najneskôr do 30 dní, v súlade s usmerneniami vypracovanými v rámci parížskeho MOU. Na tieto účely sa budú uplatňovať postupy ustanovené článku 20 .

5.  Vo výnimočných prípadoch, keď celkový stav lode zjavne nespĺňa normy, môže príslušný orgán prerušiť vykonávanie inšpekcie tejto lode, pokiaľ zodpovedné strany prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie zhody s príslušnými požiadavkami dohovorov.

6.  V prípade zadržania príslušný orgán bezodkladne písomne informuje správny orgán vlajkového štátu alebo, ak to nie je možné, konzula, alebo v čase jeho neprítomnosti, najbližšieho diplomatického zástupcu tohto štátu, o všetkých okolnostiach, za ktorých sa zásah považoval za nevyhnutný. K oznámeniu priloží inšpekčnú správu. Okrem toho sú tiež upovedomení vymenovaní znalci alebo uznané organizácie zodpovedajúce za vydanie osvedčení o triede alebo príslušných osvedčení v súlade s medzinárodnými dohovormi.

7.  Ustanovenia tejto smernice sa nedotýkajú dodatočných požiadaviek dohovorov o oznamovacích a spravodajských postupoch vo vzťahu k štátnemu prístavnému dozoru.

8.  Pri vykonávaní štátneho prístavného dozoru podľa tejto smernice sa vynaloží všetko úsilie na to, aby sa zabránilo neoprávnenému zadržaniu alebo omeškaniu lode. Ak sa loď neoprávnene zadrží alebo omešká, vlastník alebo prevádzkovateľ je oprávnený na odškodné za akékoľvek utrpené straty alebo škody. V akomkoľvek prípade údajného neoprávneného zadržania alebo omeškania, bremeno dôkazu spočíva na vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi lode.

9.  Príslušný orgán čo najskôr informuje prístavný orgán o vydaní príkazu na zadržanie.

10.  S cieľom odbremeniť prístav môže príslušný orgán povoliť, aby sa zadržaná loď previezla do inej časti prístavu, ak je bezpečné tak urobiť. O riziku zaťaženia prístavu sa však pri rozhodovaní o zadržaní alebo uvoľnení zo zadržania neuvažuje.

Prístavné orgány spolupracujú s príslušným orgánom s cieľom uľahčiť umiestňovanie zadržaných plavidiel.

Článok 19

Právo odvolať sa

1.  Vlastník alebo prevádzkovateľ lode, alebo jeho zástupca v členskom štáte má právo odvolať sa proti rozhodnutiu príslušného orgánu o zadržaní alebo zamietnutí vstupu. Odvolanie nespôsobí pozastavenie zadržania alebo zamietnutia vstupu, ale spraví sa o ňom zápis v inšpekčnej databáze.

2.  Členské štáty na tento účel ustanovia a udržujú príslušné postupy v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi. Navzájom spolupracujú s cieľom vytvoriť zlučiteľné normy a postupy na uplatňovanie tohto článku, aby zabezpečili najmä primeranú lehotu na spracovanie odvolaní.

3.  Príslušný orgán riadne informuje kapitána lode v zmysle odseku 1 o práve odvolať sa a o príslušných praktických pravidlách.

4.  Keď v dôsledku odvolania sa alebo žiadosti podanej vlastníkom alebo prevádzkovateľom lode, alebo jeho zástupcom dôjde k zrušeniu alebo zmene príkazu na zadržanie alebo zamietnutie vstupu:

   a) členské štáty zabezpečia, aby sa inšpekčná databáza bezodkladne zodpovedajúcim spôsobom zmenila a doplnila,
   b) členský štát, v ktorom bol vydaný príkaz na zadržanie alebo zamietnutie vstupu, si do 24 hodín od takéhoto rozhodnutia zabezpečí opravu informácií uverejnených v súlade s článkom 25.

Článok 20

Dohľad nad inšpekciami a zadržaním

1.  V prípade, ak odchýlky uvedené v článku 18 ods. 2 nemôžu byť odstránené v inšpekčnom prístave, príslušný orgán členského štátu môže povoliť danej lodi odplávať priamo do najbližšej dostupnej opravnej lodenice prístavu zadržania, kde sa môžu prijať následné opatrenia, ktorú vyberie kapitán a príslušný orgán, za predpokladu, že sú dodržané podmienky určené príslušným orgánom vlajkového štátu a schválené členským štátom. Takéto podmienky zabezpečia, že loď môže pokračovať v plavbe bez toho, aby ohrozila bezpečnosť a zdravie cestujúcich alebo posádky, bezpečnosť iných lodí a bez neprimeranej hrozby poškodenia morského životného prostredia.

2.  Ak je rozhodnutie poslať loď do opravnej lodenice dôsledkom nedodržiavania rezolúcie IMO A.744(18), či už pokiaľ ide o dokumentáciu lode alebo poruchy a nedostatky súvisiace so štruktúrou lode, príslušný orgán môže vyžadovať, aby sa potrebné merania hrúbky uskutočnili v prístave zadržania predtým, ako sa lodi povolí vyplávať.

3.  V prípadoch uvedených v odseku 1 príslušný orgán členského štátu v inšpekčnom prístave oznámi všetky podmienky cesty príslušnému orgánu štátu, v ktorom sa nachádza opravná lodenica, orgánom uvedeným v článku 18 ods. 6 a prípadne akýmkoľvek iným orgánom.

Príslušný orgán členského štátu, ktorý prijíma takúto informáciu, informuje upozorňujúci orgán o prijatých opatreniach.

4.  Členské štáty prijmú opatrenia, aby bol do akéhokoľvek prístavu alebo kotviska v rámci Spoločenstva zamietnutý vstup lodiam uvedeným v odseku 1, ktoré vyplávajú na more:

   a) bez splnenia podmienok určených príslušným orgánom ktoréhokoľvek členského štátu v inšpekčnom prístave; alebo
   b) ktoré odmietnu splniť platné požiadavky dohovorov nevstúpením do určenej opravnej lodenice.

Toto zamietnutie sa zachová, pokiaľ vlastník alebo prevádzkovateľ nepredloží príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom bola loď označená ako nedostatočná, uspokojivý dôkaz o tom, že loď plne spĺňa všetky platné požiadavky dohovorov.

5.  V prípadoch uvedených v odseku 4 písm. a) príslušný orgán členského štátu, v ktorom bola loď označená ako nevyhovujúca, okamžite upozorní príslušné orgány všetkých ostatných členských štátov.

V prípadoch uvedených v odseku 4 písm. b) príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza opravná lodenica, okamžite upozorní príslušné orgány všetkých ostatných členských štátov.

Pred odmietnutím vstupu môže členský štát požiadať o uskutočnenie porád so správnym orgánom vlajkového štátu príslušnej lode.

6.  Odchylne od ustanovení odseku 4 môže byť vstup do určitého prístavu alebo kotviska povolený príslušným orgánom tohto prístavného štátu v prípade vyššej moci, prvoradých bezpečnostných dôvodov, zníženia alebo minimalizovania rizika znečistenia alebo opravenia odchýlok, a to uskutočnením zodpovedajúcich opatrení na uspokojenie príslušného orgánu členského štátu vlastníkom, prevádzkovateľom alebo kapitánom lode pre zabezpečenie bezpečného vstupu.

Článok 21

Odborný profil inšpektorov

1.  Inšpekcie vykonávajú len inšpektori, ktorí spĺňajú kvalifikačné kritériá uvedené v prílohe XII a ktorých príslušný orgán oprávnil vykonávať štátny prístavný dozor.

2.  V prípade, že znalecký posudok nemôže byť zabezpečený príslušným orgánom prístavného štátu, inšpektorovi tohto príslušného orgánu môže pomáhať akákoľvek osoba s požadovanou odbornou znalosťou.

3.  Príslušný orgán, inšpektori, ktorí vykonávajú štátny prístavný dozor, a osoby, ktoré im pomáhajú, nemajú žiadne obchodné záujmy ani v inšpekčnom prístave, ani na kontrolovanej lodi a naviac inšpektori nie sú zamestnaní ani nevykonávajú prácu v mene mimovládnych organizácií, ktoré vydávajú štatutárne osvedčenia a osvedčenia o triede, alebo ktoré vykonávajú prehliadky nevyhnutné pre vydávanie týchto osvedčení lodiam.

4.  Každý inšpektor vlastní osobný preukaz vo forme identifikačnej karty, ktorú vydal príslušný orgán v súlade so smernicou Komisie 96/40/ES z 25. júna 1996 stanovujúca spoločný vzor preukazu totožnosti inšpektorov vykonávajúcich štátny prístavný dozor(11).

5.  Členské štáty zabezpečia, aby sa overila príslušnosť inšpektorov a aby sa otestovali ich znalosti podľa prílohy XII predtým, ako ich poveria vykonávaním inšpekcií, a potom každých päť rokov.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby inšpektori absolvovali príslušné školenia súvisiace so zmenami systému štátneho prístavného dozoru Spoločenstva, ako sa ustanovuje v tejto smernici a zmenách a doplneniach dohovorov.

7.  V spolupráci s členskými štátmi Komisia vyvíja a podporuje harmonizovaný systém Spoločenstva v oblasti kvalifikácie a školenia inšpektorov.

Článok 22

Správy lodivodov a prístavných orgánov

1.  Členské štáty prijmú príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ich lodivodi zamestnaní na lodiach plávajúcich do prístavu v rámci členského štátu mohli okamžite informovať príslušný orgán prístavného alebo prípadne pobrežného štátu v prípade, že pri bežnom vykonávaní svojich zvyčajných povinností zistia odchýlky, zistenia, alebo zjavné poruchy, ktoré môžu ohroziť bezpečné navádzanie lode alebo ktoré môžu predstavovať hrozbu poškodenia morského životného prostredia.

2.  Ak prístavné orgány pri vykonávaní svojich zvyčajných povinností zistia, že loď v ich prístave má odchýlky, zistenia, alebo zjavné poruchy, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť lode alebo ktoré predstavujú hrozbu poškodenia morského životného prostredia, okamžite informujú príslušný orgán daného prístavného štátu.

3.  Členské štáty zabezpečia, že lodivodi a prístavné orgány oznámia, najlepšie v elektronickej podobe, tieto informácie:

   informácie o lodi (meno, číslo IMO, volací znak a vlajku);
   informácie o plavbe (prístav pôvodu a prístav určenia);
   opis odchýlok, zistení, alebo zjavných porúch, ktoré boli zistené na lodi.

4.  Komisia môže v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 30 ods. 2 prijať opatrenia na uplatňovanie tohto článku vrátane harmonizovaného elektronického formátu, postupov oznamovania odchýlok, alebo zjavných porúch lodivodmi alebo prístavnými orgánmi a následných opatrení, ktoré prijmú členské štáty.

Článok 23

Spolupráca

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby jeho prístavné orgány a ostatné príslušné orgány alebo organizácie poskytli príslušnému orgánu štátneho prístavného dozoru tieto druhy informácií, ktoré majú k dispozícii: 

   informácie oznámené v súlade s prílohou III; 
   informácie o lodiach, ktoré nesplnili požiadavky na oznámenie v súlade s touto smernicou a so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu(12) a 2002/59/ES, prípadne aj nariadením (ES) č. 725/2004; 
   informácie o lodiach, ktoré vyplávali na more bez splnenia ustanovení článku 7 alebo 10 smernice 2000/59/ES; 
   informácie o lodiach, ktorým bol zamietnutý vstup alebo ktoré boli z bezpečnostných dôvodov vyhostené z prístavu. 

2.  Členské štáty dodržiavajú  opatrenia zabezpečujúce výmenu informácií a spoluprácu medzi svojím príslušným orgánom a príslušnými orgánmi všetkých ostatných členských štátov a  udržiavajú  vytvorené prevádzkové spojenie medzi svojím príslušným orgánom, Komisiou a  inšpekčnou databázou. 

Členské štáty prijmú všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie aktualizácie inšpekčnej databázy v súlade s požiadavkami, ktoré vyplývajú z tejto smernice.

Na účely vykonania inšpekcií inšpektori využijú verejné a súkromné databázy týkajúce sa inšpekcie lode, ktoré sú dostupné cez informačný systém Equasis.

3.  Členské štáty prijmú všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie bezodkladného presunu informácií o inšpekciách do inšpekčnej databázy. 

Informácie uvedené v  tomto  odseku sú tie, ktoré sú stanovené v prílohe X a XIII

4.  Každý členský štát zabezpečí, aby príslušný orgán štátneho prístavného dozoru poskytoval prístavným orgánom potrebné informácie, ktoré má k dispozícii.

Článok 24

Inšpekčná databáza

1.  Pre Európsku úniu a parížske MOU sa vytvorí spoločná databáza. Komisia vytvorí a udržuje inšpekčnú databázu v spolupráci s EMSA. Inšpekčná databáza opisuje rizikový profil lodí, uvádzajú všetky lode, ktoré sa majú podrobiť inšpekcii, určujú povinné inšpekcie a ktorá môže prijímať údaje o pohybe lodí.

2.  Databáza sa tiež použije na začlenenie lodí členských štátov do bieleho, sivého a čierneho zoznamu v súlade s metódou klasifikácie, ktorú stanovila Komisia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 30 ods. 2.

3.  Základom systému sú spoločné požiadavky EÚ a parížskeho MOU. V prípade špecifických požiadaviek EÚ však má Spoločenstvo plné právo prijímať rozhodnutia týkajúce sa vývoja a prípadného prispôsobenia systému s cieľom splniť tieto požiadavky.

4.  Inšpekčná databáza sa môže prispôsobovať sa budúcemu vývoju a prepojiť sa s inými databázami Spoločenstva týkajúcimi sa námornej bezpečnosti, prípadne aj s príslušnými vnútroštátnymi informačnými systémami.

5.  Inšpekčná databáza podľa potreby zahŕňa špecifické požiadavky parížskeho MOU a môže na účely tejto smernice prijímať informácie týkajúce sa inšpekcií zaznamenaných tretími štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami parížskeho MOU.

6.  Orgány členských štátov IMO poskytnú príslušným zodpovedným orgánom a zúčastneným stranám prístup k inšpekčnej databáze bez možnosti úprav (len na čítanie). Udelenie takéhoto prístupu je podmienené dohodou o dodržaní dôvernosti, podobnou dohode, ktorou sú viazaní inšpektori členských štátov.

Článok 25

 Uverejňovanie  informácií

1.  Príslušné orgány každého členského štátu uskutočnia potrebné opatrenia, aby zabezpečili uverejňovanie informácií o inšpekciách, zadržaniach a zamietnutiach vstupu v súlade s prílohou XIII .

2.  Ustanovenia tohto článku nemajú dopad na vnútroštátne právne predpisy o ručení.

Článok 26

Čierna listina o výkone lodných prevádzkovateľov a  spoločností 

Komisia najmenej raz za mesiac vypracúva a uverejňuje na internetovej stránke prístupnej verejnosti informácie týkajúce sa spoločností, ktorých výkonnosť, stanovená s cieľom charakterizovať rizikový profil lodí v súlade s postupom uvedeným v prílohe I časť I písm. e) bola zhodnotená ako slabá alebo veľmi slabá za obdobie troch mesiacov alebo viac.

Komisia prijíma v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 30 ods. 2 pravidlá potrebné na uplatňovanie tohto článku.

Článok 27

Náhrada nákladov

1.  Ak by inšpekcie uvedené v článkoch 12 a 13 potvrdili alebo odhalili odchýlky vo vzťahu k požiadavkám dohovoru, ktorý oprávňuje na zadržanie lode, tak všetky náklady spojené s inšpekciou v akomkoľvek zvyčajnom účtovnom období hradí vlastník lode alebo prevádzkovateľ, alebo zástupca ktoréhokoľvek z nich v prístavnom štáte.

2.  Všetky náklady týkajúce sa inšpekcií vykonaných príslušným orgánom členského štátu podľa ustanovení článku 20 ods. 4 a článku 15 hradí vlastník alebo prevádzkovateľ lode.

3.  V prípade zadržania lode  znáša všetky náklady spojené so zadržaním v prístave vlastník alebo prevádzkovateľ lode.

4.  Zadržanie sa nezruší, pokiaľ nebudú uhradené všetky poplatky alebo pokiaľ nebude zložená dostatočná záruka náhrady týchto nákladov.

Článok 28

Údaje na monitorovanie vykonávania

Členské štáty poskytnú Komisii a EMSA informácie uvedené v prílohe XIV v časových intervaloch, ktoré sú v tejto prílohe uvedené.

Členské štáty prijmú všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby Komisia a EMSA mali úplný a neobmedzený prístup ku všetkým údajom, ktoré sa spravujú prostredníctvom inšpekčnej databázy uvedenej v článku 23 ods. 2.

Článok 29

Monitorovanie dodržiavania zhody a výkonu členských štátov

S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie tejto smernice a monitorovať celkové fungovanie komunitárneho systému štátneho prístavného dozoru v súlade s článkom 2 písm. b) bod (i) nariadenia (ES) č. 1406/2002 Komisia zhromažďuje potrebné informácie a uskutočňuje návštevy členských štátov.

Článok 30 

Výbor

1.  Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) ustanovený článkom 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002(13).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovená na tri mesiace.

Článok 31 

Postup prijímania  zmien a doplnení

Táto smernica môže byť zmenená a doplnená bez rozšírenia svojej pôsobnosti v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 30 ods. 2, aby:

   a) prispôsobila prílohy na základe skúseností získaných pri vykonávaní tejto smernice a berúc do úvahy vývoj parížskeho MOU;
   b) prispôsobila prílohy okrem prílohy I, s cieľom zohľadniť zmeny a doplnenia, ktoré nadobudli účinnosť v právnych predpisoch Spoločenstva o námornej bezpečnosti, ako aj v dohovoroch, protokoloch, kódexoch a rezolúciách príslušných medzinárodných organizácií a parížskom MOU;
   c)  zmenila a doplnila definície a  aktualizovala zoznam medzinárodných dohovorov, ktoré sú relevantné na účely tejto smernice.

Zmeny a doplnenia medzinárodných nástrojov uvedených v článku 2 sa môžu vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 2099/2002.

Článok 32 

Postihy 

Členské štáty ustanovia systém postihov za porušovanie vnútroštátnych právnych predpisov schválených na základe tejto smernice a podniknú všetky potrebné opatrenia, aby sa zaistilo, že sa tieto postihy budú uplatňovať. Tieto postihy budú účinné, primerané a odrádzajúce.

Komisia zabezpečí, aby takto definované postihy umožnili jednotné uplatňovanie systému dozoru v Spoločenstve a aby medzi členskými štátmi nedochádzalo k rozporom.

Článok 33

Preskúmanie

Komisia najneskôr do 18 mesiacov po uplynutí lehoty na transpozíciu tejto smernice preskúma jej vykonávanie. Preskúmaním sa okrem iného preverí plnenie celkového inšpekčného záväzku Spoločenstva stanoveného v článku 5, počet inšpektorov štátneho prístavného dozoru v každom členskom štáte, počet vykonaných inšpekcií a fungovanie mechanizmu na spravodlivé rozdeľovanie pre neuskutočnené inšpekcie, ktorý ustanovuje článok 7.

Komisia oznámi zistenia Európskemu parlamentu a Rade a na základe preskúmania určí, či je potrebné navrhnúť zmeny a doplnenia smernice alebo ďalšie právne predpisy v tejto oblasti.

Článok 34

Vykonávanie a oznámenie

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami [...] a bodmi [...] príloh [...] [články alebo ich časti a body príloh, ktoré boli zmenené z hľadiska obsahu v porovnaní s predchádzajúcou smernicou] najneskôr do 18 mesiacov po dátume stanovenom v článku 36.

2.  Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Zahrnú aj vyhlásenie, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu[-e] zrušenú[-é] touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a formulácii vyhlásenia upravia členské štáty.

3.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijali v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

4.  Okrem toho Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Radu o pokroku pri vykonávaní smernice v členských štátoch.

Článok 35

Zrušenie

Smernica 95/21/ES, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe XV časť A, sa zrušuje s účinnosťou od ...(14) bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc stanovených v prílohe XV časť B do vnútroštátnych právnych predpisov.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XVI.

Článok 36

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články […] a body […] príloh […] [články alebo ich časti a body príloh, ktoré zostávajú nezmenené v porovnaní s predchádzajúcou smernicou] sa uplatňujú od ...(15).

Článok 37

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

Prvky systému štátneho prístavného dozoru Spoločenstva

(podľa článku 5)

V komunitárnom systéme štátneho prístavného dozoru sú obsiahnuté tieto prvky:

I.  Rizikový profil lode

Rizikový profil lode je určený kombináciou týchto parametrov:

1.  Všeobecné parametre

a)  Typ lode

Osobné lode, tankery na prepravu ropy a chemikálií  , tankery na prepravu plynu a lode na hromadný náklad sa považujú za lode  , ktoré predstavujú vyššie riziko.

b)  Vek lode

Je známe, že rizikovosť lodí narastá, pokiaľ sú staršie ako 12 rokov.

c)  Výkon vlajkového štátu

(i)  Lode plávajúce pod vlajkou štátu s vysokou mierou zadržania v rámci EÚ a regiónu patriaceho do parížskeho MOU sa považujú za lode, ktoré predstavujú vyššie riziko.

(ii)  Lode plávajúce pod vlajkou štátu s nízkou mierou zadržania v rámci EÚ a regiónu patriaceho do parížskeho MOU sa považujú za lode, ktoré predstavujú nižšie riziko.

(iii)  Za lode s nižším rizikom sa považujú lode plávajúce pod vlajkou štátu, pre ktorý bol vykonaný nezávislý audit v súlade s rámcom a postupmi dobrovoľného systému IMO pre audit členských štátov, ktorý preukázal zhodu s príslušnými nástrojmi v súlade s opatreniami uvedenými v článku 9, ods. 3, tretia zarážka, alebo ktorý poskytne dôkaz o tom, že bol predložený návrh na akčný plán úprav, kým sa tieto opatrenia neprijmú.

d)  Uznané organizácie

(i)  Lode, ktorým osvedčenia vydali uznané organizácie s nízkou alebo veľmi nízkou výkonnostnou úrovňou vo vzťahu k ich mieram zadržania v rámci EÚ a regiónu patriaceho do parížskeho MOU, sa považujú za lode, ktoré predstavujú vyššie riziko.

(ii)  Lode, ktorým osvedčenia vydali uznané organizácie s vysokou výkonnostnou úrovňou vo vzťahu k ich mieram zadržania v rámci EÚ a regiónu patriaceho do parížskeho MOU, sa považujú za lode, ktoré predstavujú nižšie riziko.

(iii)  Lode, ktorým osvedčenia vydali organizácie uznané podľa podmienok smernice Rady 94/57/ES z 22. novembra 1994 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky a pre príslušné činnosti námorných úradov(16), sa považujú za lode, ktoré predstavujú nižšie riziko.

e)  Výkon spoločnosti 

(i)  Lode spoločnosti  s nízkym alebo veľmi nízkym výkonom určeným mierami nedostatkov a zadržania jej lodí v rámci Európskej únie  a regiónu patriaceho do parížskeho MOU sa považujú za lode, ktoré predstavujú vyššie riziko.

(ii)  Lode spoločnosti  s vysokým výkonom určeným mierami nedostatkov a zadržania jej lodí v rámci Európskej únie  a regiónu patriaceho do parížskeho MOU sa považujú za lode, ktoré predstavujú nižšie riziko.

2.  Historické parametre

(i)  Lode, ktoré boli zadržané viac ako jeden raz, sa považujú za lode, ktoré predstavujú vyššie riziko.

(ii)  Lode, na ktorých sa počas inšpekcie, alebo inšpekcií, ktoré sa uskutočnili za posledných 36 mesiacov, zistilo menej ako päť odchýlok na inšpekciu a neboli zadržané za posledných 36 mesiacov, predstavujú nižšie riziko.

(iii)  Lode, ktoré neboli zadržané v priebehu predchádzajúcich 36 mesiacov predstavujú nižšie riziko.

Všeobecné a historické rizikové parametre uvedené v oddieloch 1 a 2 sa kombinujú na určenie týchto rizikových profilov lodí:

   vysoké riziko;
   štandardné riziko;
   nízke riziko.

Pri určovaní týchto rizikových profilov sa väčší dôraz kladie na typ lode, parametre výkonu vlajkového štátu, uznaných organizácií a výkonu spoločnosti.

II.  Inšpekcia lodí

Na lodiach, ktoré zastavujú v prístavoch Spoločenstva, sa vykonávajú pravidelné inšpekcie v pravidelných intervaloch, ako aj dodatočné inšpekcie v prípade výskytu neočakávaných faktorov.

1.  Pravidelné inšpekcie

Pravidelné inšpekcie sa uskutočňujú vo vopred určených intervaloch. Ich frekvencia sa určuje na základe rizikového profilu lode. Interval medzi pravidelnými inšpekciami vysokého rizika lodí nesmie byť dlhší ako šesť mesiacov. Interval medzi pravidelnými inšpekciami lodí s iným rizikovým profilom sa pri znižovaní rizika predlžuje.

Členské štáty vykonávajú pravidelnú inšpekciu na:

   každej lodi s vysoko rizikovým profilom, ktorá nebola skontrolovaná v prístave Európskej únie  alebo regióne patriacom do parížskeho MOU v priebehu posledných šesť mesiacov. Vysoko rizikové lode sa môžu podrobiť inšpekcii od piateho mesiaca;
   každej lodi so štandardne rizikovým profilom, ktorá nebola skontrolovaná v prístave Európskej únie  alebo regióne patriacom do parížskeho MOU v priebehu posledných 12 mesiacov. Štandardne rizikové lode sa môžu podrobiť inšpekcii od mesiaca;
   každej lodi s nízko rizikovým profilom, ktorá nebola skontrolovaná v prístave Európskej únie alebo regióne patriacom do parížskeho MOU v priebehu posledných 30 mesiacov. Nízko rizikové lode sa môžu podrobiť inšpekcii od 24. mesiaca.

2.  Dodatočné inšpekcie

Lode, pre ktoré platí podmienka výskytu nasledujúcich prvoradých alebo neočakávaných faktorov, sú predmetom inšpekcie bez ohľadu na obdobie uplynuté od ich poslednej pravidelnej inšpekcie.

2.1.  Prvoradé faktory

Lode, na ktoré sa vzťahujú tieto prvoradé faktory sa kontrolujú bez ohľadu na obdobie od ich poslednej periodickej inšpekcie:

–  Lode, ktoré boli z bezpečnostných dôvodov dočasne vyradené alebo stiahnuté zo svojej triedy od poslednej inšpekcie v Európskej únii alebo v regióne patriacom do parížskeho MOU.

–  Lode, ktoré boli predmetom správy alebo oznámenia iného členského štátu.

–  Lode, ktoré nie je možné identifikovať v inšpekčnej databáze.

–  Lode, ktoré:

   sa na svojej plavbe do prístavu podieľali na zrážke, uviazli na plytčine alebo stroskotali;
   boli obvinené z údajného porušenia predpisov o vypúšťaní alebo presakovaní škodlivých látok; alebo
   manévrovali nepravidelným alebo nebezpečným spôsobom, pri ktorom sa nedodržali opatrenia o trasách prijaté IMO alebo prax a postupy pri bezpečnej plavbe.

–  Lode, ktoré nespĺňajú príslušné notifikačné požiadavky uvedené v článku 8 tejto smernice, v smernici 2000/59/ES, v smernici 2002/59/ES a podľa potreby v nariadení (ES) č. 725/2004.

–  Lode, na ktorých boli oznámené nedoriešené odchýlky okrem lodí, ktorých odchýlky musia byť odstránené do štrnástich dní po odchode alebo musia byť odstránené pred odchodom.

2.2.  Neočakávané faktory

Lode, na ktoré sa vzťahujú nasledujúce neočakávané faktory sú predmetom inšpekcie bez ohľadu na obdobie od ich poslednej periodickej inšpekcie. Avšak rozhodnutie o vykonaní tejto dodatočnej inšpekcie je ponechané na odborné posúdenie zo strany inšpektora.

–  Lode, ktoré:

   boli prevádzkované tak, že to predstavovalo nebezpečenstvo pre osoby, majetok alebo životné prostredie; alebo
   nedodržali odporúčania o plavbe cez prítoky do Baltského mora, tak ako je uvedené v prílohách rezolúcie IMO MSC.138(76).

–  Lode s osvedčeniami, ktoré vydali v minulosti oprávnené organizácie, ktorým bolo odobrané oprávnenie po poslednej inšpekcii v Európskej únii alebo oblasti parížskeho MOU.

–  Lode, v súvislosti s ktorými lodivodi alebo prístavné orgány podali správy o zjavných odchýlkach, zisteniach, alebo zjavných poruchách, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť plavby alebo predstavovať hrozbu poškodenia životného prostredia v súlade článkom 22 tejto smernice.

–  Lode, ktoré boli predmetom správy alebo sťažnosti kapitána, člena posádky alebo inej osoby alebo organizácie a ktoré majú oprávnený záujem na bezpečnej prevádzke lode, životných alebo pracovných podmienkach na palube lodí alebo na prevencii znečisťovania, pokiaľ príslušný členský štát nepovažuje správu alebo sťažnosť za zjavne neodôvodnenú.

–  Lode, ktoré boli zadržané pred viac ako tromi mesiacmi.

–  Lode, u ktorých boli hlásené problémy v súvislosti s ich nákladom, najmä škodlivým a nebezpečným nákladom.

–  Lode, ktoré boli prevádzkované tak, že to predstavovalo nebezpečenstvo pre osoby, majetok alebo životné prostredie.

–  Lode, v súvislosti s ktorými je známa informácia, že ich rizikové parametre sa líšia od evidovaných parametrov a úroveň rizika je preto zvýšená.

3.  Spôsob výberu

3.1.  Lode s faktorom priority I podliehajú nasledujúcej inšpekcii:

  a) rozšírená inšpekcia sa uskutočňuje:
   na každej lodi s vysoko rizikovým profilom, ktorá nebola podrobená inšpekcii za posledných šesť mesiacov;
   na každej osobnej lodi, ropnom tankeri, tankeri na prepravu plynu alebo chemikálií alebo lodi na hromadný náklad, ktorá je staršia ako 12 rokov, so štandardne rizikovým profilom, a ktorá nebola podrobená inšpekcii za posledných 12 mesiacov;
   na každej osobnej lodi, ropnom tankeri, tankeri na prepravu plynu alebo chemikálií alebo lodi na hromadný náklad, ktorá je staršia ako 12 rokov, s nízko rizikovým profilom, a ktorá nebola podrobená inšpekcii za posledných 36 mesiacov;
  b) počiatočná inšpekcia alebo v prípade potreby detailnejšia inšpekcia sa uskutočňuje:
   na každej lodi, okrem osobných lodí, ropných tankerov, tankerov na prepravu plynu a chemikálií alebo lodí na hromadný náklad, ktoré je staršia ako 12 rokov, so štandardne rizikovým profilom, a ktorá nebola podrobená inšpekcii za posledných 12 mesiacov;
   na každej lodi, okrem osobných lodí, ropných tankerov, tankerov na prepravu plynu a chemikálií alebo lodí na hromadný náklad, ktorá je staršia ako 12 rokov, s nízko rizikovým profilom, a ktorá nebola podrobená inšpekcii za posledných 36 mesiacov;
  c) v prípade prvoradého faktora:
   detailnejšia alebo rozšírená inšpekcia, podľa odborného posudku inšpektora, sa uskutočňuje na každej lodi s vysoko rizikovým profilom a na každej osobnej lodi, ropnom tankeri, tankeri na prepravu plynu a chemikálií alebo na lodi na hromadný náklad, ktorá je staršia ako 12 rokov;
   detailnejšia inšpekcia sa uskutočňuje na každej lodi, ktorá je staršia ako 12 rokov, okrem osobných lodí, ropných tankerov, tankerov na prepravu plynu a chemikálií a lodí na hromadný náklad.

3.2.  Lode s faktorom priority II podliehajú nasledujúcej inšpekcii:

  a) rozšírená inšpekcia sa uskutočňuje:
   na každej lodi s vysoko rizikovým profilom, ktorá nebola podrobená inšpekcii za posledných päť mesiacov;
   na každej osobnej lodi, ropnom tankeri, tankeri na prepravu plynu alebo chemikálií alebo lodi na hromadný náklad, ktorá je staršia ako 12 rokov, so štandardne rizikovým profilom, a ktorá nebola podrobená inšpekcii za posledných 10 mesiacov;
   na každej osobnej lodi, ropnom tankeri, tankeri na prepravu plynu alebo chemikálií alebo lodi na hromadný náklad, ktorá je staršia ako 12 rokov, s nízko rizikovým profilom, a ktorá nebola podrobená inšpekcii za posledných 24 mesiacov;
  b) počiatočná inšpekcia alebo v prípade potreby detailnejšia inšpekcia sa uskutočňuje:
   na každej lodi, okrem osobných lodí, ropných tankerov, tankerov na prepravu plynu a chemikálií alebo lodí na hromadný náklad, ktorá je staršia ako 12 rokov, so štandardne rizikovým profilom, a ktorá nebola podrobená inšpekcii za posledných 10 mesiacov;
   na každej lodi, okrem osobných lodí, ropných tankerov, tankerov na prepravu plynu a chemikálií alebo lodí na hromadný náklad, ktorá je staršia ako 12 rokov, s nízko rizikovým profilom, a ktorá nebola podrobená inšpekcii za posledných 24 mesiacov;
  c) v prípade neočakávaného faktora:
   detailnejšia alebo rozšírená inšpekcia, podľa odborného posudku inšpektora, sa uskutočňuje na každej lodi s vysoko rizikovým profilom a na každej osobnej lodi, ropnom tankeri, tankeri na prepravu plynu a chemikálií alebo na lodi na hromadný náklad, ktorá je staršia ako 12 rokov;
   detailnejšia inšpekcia sa uskutočňuje na každej lodi, ktorá je staršia ako 12 rokov, okrem osobných lodí, ropných tankerov, tankerov na prepravu plynu a chemikálií a lodí na hromadný náklad.

PRÍLOHA II

Rizikový profil lodí

Rizikový profil

Lode s vysokým rizikom

Lode so štandardným rizikom

Lode s nízkym rizikom

Všeobecné parametre

Kritériá

Riziková váha (v bodoch)

Kritériá

Kritériá

1

Typ lode

Loď na prepravu chemikálií

Loď na prepravu plynu

Loď na prepravu ropy

Loď na hromadný náklad

Osobné lode

2

Nie pre lode s vysokým alebo nízkym rizikovým profilom

Všetky typy

2

Vek lode

Všetky typy

> 12 rokov

1

Lode rôzneho veku

3a

Vlajka

Čierna, sivá a biela listina

Čierna - veľmi vysoké riziko

Vysoké riziko

Od priemerného po vysoké riziko

2

Biela

Čierna - priemerné riziko

1

3b

Audit IMO

-

-

Áno

4a

Uznané organizácie

Výkonnosť

Vysoká

-

-

Vysoká

Priemerná

-

-

-

Nízka

Nízka

1

-

Veľmi nízka

Veľmi nízka

-

4b

Uznaná EÚ

-

-

Áno

5

Spoločnosť

Výkonnosť

Vysoká

-

-

Vysoká

Priemerná

-

-

-

Nízka

Nízka

2

-

Veľmi nízka

Veľmi nízka

-

Historické parametre

6

Počet odchýliek zistených počas každej inšpekcie za posledných 36 mesiacov

Odchýlky

Bezpredmetné

-

≤ 5 (a najmenej jedna inšpekcia za posledných 36 mesiacov)

7

Počet zadržaní za posledných 36 mesiacov

Zadržania

≥ 2 zadržania

1

Žiadne zadržanie

Lode s vysokým rizikom spĺňajú konkurenčné kritéria s rizikovou váhou 5 bodov alebo viac.

Lode s nízkym riziko spĺňajú všetky kritériá v rámci parametrov, ktoré sa uplatňujú na nízke riziko.

Lode so štandardným rizikom sú lode, ktoré nemajú profil vysoko alebo nízko rizikových lodí.

PRÍLOHA III

Oznámenie

Informácie, ktoré treba poskytnúť na základe článku 8 ods. 2:

Informácie uvedené nižšie sa poskytujú prístavnému orgánu alebo orgánu určenému na tento účel minimálne tri dni pred očakávaným príchodom do prístavu alebo kotviska alebo pred opustením predchádzajúceho prístavu alebo kotviska, ak sa očakáva, že plavba bude trvať menej ako tri dni:

   a) identifikácia lode (názov, volací znak, identifikačné číslo IMO alebo číslo MMSI);
   b) plánovaná doba kotvenia a zoznam príslušných prístavov Spoločenstva počas danej cesty;
  c) pre tankery:
   i) konfigurácia: jednodielny trup lode, jednodielny trup s oddelenými záťažovými nádržami (SBT), dvojitý trup lode,
   ii) stav nákladných a záťažových nádrží: plné, prázdne, inertné,
   iii) objem a druh nákladu;
   d) plánované činnosti v prístave alebo kotvisku určenia (nakládka, vykládka, iné);
   e) plánované štatutárne prehliadkové inšpekcie a dôležité údržbárske a opravné práce, ktoré sa majú vykonať, kým je loď v prístave alebo kotvisku určenia;
   f) dátum poslednej rozšírenej inšpekcie v regióne parížskeho MOU.

PRÍLOHA IV

ZOZNAM OSVEDČENÍ A DOKUMENTOV

(podľa článku 12 ods. 2)

1.  Medzinárodné osvedčenie o tonáži (1969).

2. –  Osvedčenie o bezpečnosti osobnej lode;

–  Osvedčenie o bezpečnosti konštrukcie nákladnej lode;

–  Osvedčenie o bezpečnostnom vybavení nákladnej lode;

–  Osvedčenie o bezpečnostnom rádiotelegrafickom vybavení nákladnej lode;

–  Osvedčenie o bezpečnostnom rádiotelefonickom vybavení nákladnej lode;

–  Osvedčenie o bezpečnostnom rádiovom vybavení nákladnej lode;

–  Osvedčenie o výnimke vrátane prípadného zoznamu nákladu;

–  Osvedčenie o bezpečnosti nákladnej lode.

3.  Medzinárodné osvedčenie bezpečnosti lode (ISSC).

4.  Súvislý prehľad histórie lode.

5.  Medzinárodné osvedčenie o spôsobilosti pre hromadnú prepravu skvapalnených plynov;

–  Osvedčenie o spôsobilosti pre hromadnú prepravu skvapalnených plynov.

6.  Medzinárodné osvedčenie o spôsobilosti pre hromadnú prepravu nebezpečných chemikálií;

–  Osvedčenie o spôsobilosti pre hromadnú prepravu nebezpečných chemikálií.

7.  Medzinárodné osvedčenie o zabránení znečisťovania ropou.

8.  Medzinárodné osvedčenie o zabránení znečisťovania pri hromadnej preprave škodlivých skvapalnených látok.

9.  Medzinárodné osvedčenie o nákladovej čiare ponoru (1966);

–  Medzinárodné osvedčenie o výnimke z nákladovej čiary ponoru.

10.  Kniha záznamov o rope, časti I a II.

11.  Kniha záznamov o náklade.

12.  Osvedčenie o bezpečnom obsadení námornej lode lodnou posádkou.

13.  Osvedčenia alebo akékoľvek iné dokumenty  vydané v súlade s dohovorom STCW.

14.  Lekárske osvedčenie (pozri dohovor ILO č. 73 týkajúci sa lekárskych vyšetrení námorníkov).

15.  Tabuľka práce na palube lode (dohovor ILO č. 180 a STCW 95).

16.  Záznamy o pracovnom čase a čase odpočinku námorníkov (dohovor ILO č. 180).

17.  Informácie o stabilite.

18.  Kópia dokumentu zhody a osvedčenie o riadení bezpečnej prevádzky vydané v súlade s Medzinárodným kódexom pre bezpečné riadenie lodí a prevenciu znečisťovania (SOLAS 74, kapitola IX).

19.  Osvedčenie o pevnosti trupu lode a strojných zariadení, ktoré bolo vydané príslušnou uznanou organizáciou  (vyžadované len v prípade, ak loď klasifikovala uznaná organizácia).

20.  Dokument zhody so špecifickými požiadavkami na lode prepravujúce nebezpečný tovar.

21.  Osvedčenie o bezpečnosti vysokorýchlostných lodí a povolenie na ich prevádzku.

22.  Špeciálny súpis alebo zoznam nebezpečného tovaru alebo podrobný plán uloženia.

23.  Lodný denník vzhľadom na záznamy testov a výcviku vrátane bezpečnostného výcviku  a denník pre záznamy inšpekcie a údržby záchranných zariadení a príslušenstva a protipožiarnych zariadení a príslušenstva .

24.  Osvedčenie bezpečnosti pre špeciálne lode.

25.  Osvedčenie bezpečnosti pre mobilné pobrežné vŕtacie jednotky.

26.  Pre všetky ropné cisternové lode záznam o monitorovaní vypúšťania a kontrolnom systéme pre poslednú plavbu so záťažou.

27.  Inventárny zoznam, protipožiarny plán a u osobných lodí bezpečnostný plán v prípade poškodenia.

28.  Núdzový plán v prípade ropnej nehody.

29.  Vymeriavacie správy (pre lode na hromadný tovar a ropné cisternové lode).

30.  Správy o predchádzajúcich inšpekciách štátneho prístavného dozoru.

31.  U osobných lodí ro-ro, informácie o pomere A/A-max.

32.  Dokument oprávňujúci na prepravu obilia.

33.  Príručka pre zabezpečenie nákladu.

34.  Plán spracovania odpadu a kniha záznamov o odpade.

35.  Pomocný rozhodovací systém pre kapitánov osobných lodí.

36.  Kooperačný plán pátrania a záchrany (SAR) pre osobné lode plávajúce na stanovených trasách.

37.  Zoznam prevádzkových obmedzení pre osobné lode.

38.  Podklady týkajúce sa vyváženia a stability lodí na hromadný tovar.

39.  Nakládky a vykládky lodí na hromadný tovar.

40.  Osvedčenie o poistení alebo akákoľvek iná finančná záruka týkajúca sa občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené ropným znečistením (Medzinárodný dohovor o občianskej zodpovednosti za škody spôsobené ropným znečistením, 1992).

41.  Osvedčenie požadované podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES z ... [o občianskoprávnej zodpovednosti a finančných zárukách vlastníkov lodí](17).

42.  Osvedčenie požadované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 z ... [o zodpovednosti osobných dopravcov v lodnej preprave po mori  a vnútrozemských vodných cestách v prípade nehôd]+.

PRÍLOHA V

PRÍKLADY JASNÝCH DÔVODOV PRE VYKONANIE DETAILNEJŠEJ INŠPEKCIE

(podľa článku 12 ods. 2)

1.  Lode uvedené v prílohe I časť II oddiel 2.

2.  Nesprávne vedenie denníka záznamov o nafte.

3.  Počas overovania osvedčení a inej dokumentácie boli zistené nepresnosti.

4.  Indície, že členovia posádky nie sú schopní splniť požiadavky v súvislosti s komunikáciou na palube  uvedenou  v článku 17  smernice  Európskeho parlamentu a  Rady 2001/25/ES zo 4. apríla 2001 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov(18).

5.  Osvedčenie bolo nadobudnuté podvodom alebo držiteľ osvedčenia nie je osoba, ktorej bolo pôvodne toto osvedčenie vydané.

6.  Loď má kapitána, dôstojníka alebo člena posádky, ktorého osvedčenie bolo vydané treťou krajinou, ktorá neratifikovala dohovor STCW.

7.  Dôkaz o tom, že manipulácia s nákladom a iné práce na palube sa nevykonávali bezpečným spôsobom alebo podľa smerníc IMO, napríklad obsah kyslíka v hlavnom vedení inertného plynu do cisterien prekročil predpísanú maximálnu úroveň.

8.  Kapitán ropnej cisternovej lode nemôže predložiť záznam o monitorovaní vypúšťania ropy a o kontrolnom systéme za poslednú plavbu so záťažou.

9.  Chýbajúci aktualizovaný inventárny zoznam alebo členovia posádky nie sú si vedomí svojich povinnosti v prípade požiaru alebo príkazu na opustenie lode.

10.  Vysielanie falošných núdzových signálov bez toho, aby boli následne odvolané.

11.  Neprítomnosť dôležitého vybavenia alebo opatrení vyžadovaných dohovormi.

12.  Krajne nevyhovujúce hygienické podmienky na lodi.

13.  Indícia na základe celkového dojmu a pozorovania inšpektorov, že existujú vážne poškodenia alebo nedostatky týkajúce sa trupu alebo konštrukcie, ktoré môžu predstavovať riziko pre konštrukčnú celistvosť lode, jej vodotesnosť alebo odolnosť proti počasiu.

14.  Informácia alebo dôkaz o tom, že kapitán alebo posádka nie sú oboznámení s hlavnými činnosťami na palube lode, ktoré sa týkajú bezpečnosti lodí alebo prevencie pred znečistením, alebo že také činnosti sa nevykonávali.

15.  Chýbanie tabuľky práce na palube lode alebo záznamov o pracovnom čase alebo čase odpočinku námorníkov.

PRÍLOHA VI 

POSTUPY PRI LODNOM DOZORE

1.  Zásady bezpečnosti posádky (rezolúcia IMO A.890(21) v znení zmien a doplnení).

2.  Ustanovenia Medzinárodného kódexu pre prepravu nebezpečného tovaru.

3.  Publikácia ILO "Inšpekcia pracovných podmienok na palube lode: usmernenia pre postup".

4.  Príloha 1 "Postupy pri štátnom prístavnom dozore" k parížskemu MOU a príslušné pokyny a usmernenia vydané parížskym MOU.

5.  Rezolúcia IMO MSC.159(78) (prijatá 21. mája 2004) "Dočasné usmernenie k opatreniam kontroly a dodržiavania zhody na zvýšenie námornej bezpečnosti".

PRÍLOHA VII

Postupy pri dozore v súvislosti s bezpečnostnými aspektmi lodí

A.  Pred nástupom na loď

1.  Toto usmernenie platí len pre lode uvedené v článku 3 ods. 1 a 2 v prípade potreby v článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 725/2004, pokiaľ neplávajú pod vlajkou prístavného inšpekčného štátu.

2.  Inšpektorom by mala byť známa úroveň bezpečnosti prístavného zariadenia, v ktorom sa má uskutočniť inšpekcia lode.

3.  Správy alebo sťažnosti týkajúce sa bezpečnosti, ktoré inšpektori dostali pred nástupom na loď, by sa mali zaslať príslušnému orgánu pre námornú bezpečnosť  (19)  , ktorý rozhodne o priorite inšpekcie bezpečnosti prostredníctvom riadne splnomocneného úradníka pre bezpečnosť.

4.  Hoci sú záležitosti bezpečnosti na lodi na jeho zvážení, kapitán nie je oprávnený zamietnuť vstup riadne splnomocnenému inšpektorovi na loď, aby vykonal inšpekciu. Môže dôjsť k prípadom, v ktorých je povinné uskutočniť inšpekciu štátneho prístavného dozoru, ale kapitán sa z bezpečnostných dôvodov usiluje inšpekciu obmedziť. Ak to inšpektor považuje za neprimerané, poradí sa s príslušným bezpečnostným orgánom.

5.  Inšpektorom by malo byť známe, že na lodi s úrovňou bezpečnosti 3 môžu ochranné opatrenia obmedzovať rozsah inšpekcie štátneho prístavného dozoru týkajúcej sa "bezpečnosti".

Neumožní sa napríklad kompletný nácvik záchrannej akcie. Takisto môže prísť k situácii, že príslušný bezpečnostný orgán obmedzí činnosti štátneho prístavného dozoru.

B.  Úvodná inšpekcia

Počas úvodnej inšpekcie by inšpektor:

   1. pri približovaní sa k lodi, nástupe na loď a pohybovaní sa okolo lode mal venovať pozornosť bezpečnostným aspektom definovaným v príslušných usmerneniach parížskeho MOU, s prihliadnutím na úroveň bezpečnosti predpísanú prístavom a loďou. Od inšpektorov sa nevyžaduje testovať bezpečnostný systém, mali by len zvažovať tie aspekty, ktoré vzniknú počas ich bežnej činnosti na lodi;
   2. mal skontrolovať, či sa na lodi nachádza Medzinárodné osvedčenie bezpečnosti lode (ISSC) alebo dočasné ISSC, či je platné a či ho vydal správny orgán lode, ním splnomocnená organizácia alebo iný štát na žiadosť správneho orgánu;
   3. mal od kapitána zistiť, akej úrovni bezpečnosti loď zodpovedá, a mal by potvrdiť, že je to prinajmenšom úroveň predpísaná prístavom;
   4. pri kontrole ostatnej dokumentácie mal žiadať dôkaz, že bezpečnostný výcvik sa vykonáva v primeraných intervaloch – minimálne každé 3 mesiace, ale aj po určitých výmenách posádky – (kódex ISPS časť A  oddiel  13 a časť B ods. 13 body 6 a 7), a mal by žiadať informácie o všetkých cvičeniach, do ktorých bola loď zapojená;
  5. mal skontrolovať záznamy o posledných 10 zastaveniach v prístavných zariadeniach vrátane akejkoľvek súčinnosti lode a prístavu alebo lode a lode, ktoré by pre každú súčinnosť zahŕňali:
   úroveň bezpečnosti, ktorá platí na lodi – všetky prijaté osobitné alebo dodatočné bezpečnostné opatrenia;
   informácie o tom, že počas každej činnosti pri súčinnosti lode a lode sa zachovávali príslušné opatrenia v oblasti bezpečnosti na lodi;
   6. mal posúdiť, či sú členovia posádky na kľúčových pozíciách schopní navzájom efektívne komunikovať.

C.  Jasné dôvody

1.  Inšpektor môže počas úvodnej inšpekcie stanoviť tieto jasné dôvody na ďalšie kontrolné opatrenia v oblasti bezpečnosti:

   1.1. ISSC nie je platné alebo stratilo platnosť.
   1.2. Loď má nižšiu úroveň bezpečnosti ako prístav.
   1.3. Výcvik súvisiaci s bezpečnosťou na lodi sa nevykonával.
   1.4. Záznamy o posledných 10 súčinnostiach lode a prístavu alebo lode a lode sú nekompletné.
   1.5. Dôkaz alebo zistenie, že členovia posádky na kľúčových pozíciách nevedia navzájom komunikovať.
   1.6. Dôkazy z pozorovaní o tom, že v bezpečnostných opatreniach sú vážne nedostatky.
   1.7. Informácie tretích strán, ako je napr. správa alebo sťažnosť týkajúca sa informácií súvisiacich s bezpečnosťou.
   1.8. Loď má ďalšie, neskôr vydané dočasné ISSC a na základe znaleckého posudku inšpektora je jedným z dôvodov lode alebo spoločnosti  na podanie žiadosti o vydanie takéhoto osvedčenia zabrániť úplnému dodržiavaniu dohovoru SOLAS 74 kapitola XI-2 a časti A kódexu ISPS po uplynutí obdobia platnosti pôvodného dočasného osvedčenia. V časti A kódexu ISPS sa uvádzajú okolnosti, za ktorých sa dočasné osvedčenie môže vydať.

2.  Ak sú opísané jasné dôvody stanovené, inšpektor ihneď informuje príslušný bezpečnostný orgán (pokiaľ nie je inšpektor aj riadne splnomocnený úradník pre bezpečnosť). Príslušný bezpečnostný orgán potom rozhodne, aké ďalšie kontrolné opatrenia sú potrebné s prihliadnutím na úroveň bezpečnosti v súlade s pravidlom 9 kapitoly XI dohovoru SOLAS 74.

3.  Iné ako už spomínané jasné dôvody sú záležitosťou riadne splnomocneného úradníka pre bezpečnosť.

D.  Ďalšie kontrolné opatrenia

1.  Ak sa na lodi nenachádza platné ISSC alebo dočasné ISSC, inšpektor loď zadrží a uplatní postup pri zadržaní podľa prílohy XI tejto smernice.

2.  O všetkých ďalších kontrolných opatreniach rozhodne príslušný bezpečnostný orgán. Sú uvedené v kapitole XI-2 dohovoru SOLAS 74.

3.  S výhradou uplatniteľných požiadaviek v právnych predpisoch Spoločenstva, vnútroštátnych právnych predpisoch a opatreniach môže príslušný bezpečnostný orgán od inšpektora vyžadovať, aby vykonal ďalšie preskúmanie, než prijme rozhodnutie alebo kým riadne splnomocnený úradník pre bezpečnosť môže nastúpiť na loď.

Toto preskúmanie by sa malo obmedziť na:

   a) overenie toho, či sa na lodi nachádza bezpečnostný plán a či je prítomný lodný bezpečnostný dôstojník (SSO);
   b) overenie toho, či kapitán a členovia posádky lode, najmä SSO, službukonajúci dôstojník a osoba(-y) kontrolujúca(-e) vstup, dobre poznajú základné bezpečnostné postupy na lodi;
   c) overenie toho, či SSO a bezpečnostný dôstojník prístavného zariadenia navzájom komunikujú;
  d) overenie toho, či existujú záznamy k uchovávaniu bezpečnostného systému lode vrátane:
   interných auditov a preskúmaní bezpečnostných aktivít;
   pravidelného preskúmania posúdenia bezpečnosti lode;
   pravidelného preskúmania bezpečnostného plánu lode;
   implementácie všetkých zmien a doplnení bezpečnostného plánu lode;
   údržby, kalibrácie a testovania všetkého bezpečnostného vybavenia na lodi vrátanie testovania výstražného bezpečnostného systému na lodi;
  e) kontrolu záznamov:
   o akomkoľvek ohrození bezpečnosti;
   o každom narušení bezpečnosti;
   o všetkých zmenách úrovní bezpečnosti;
   o akejkoľvek komunikácii týkajúcej sa priamej bezpečnosti na lodi.

4.  Ak jediným spôsobom na overenie alebo nápravu nezhody je preskúmanie príslušných požiadaviek bezpečnostného plánu lode, môže sa výnimočne povoliť obmedzený prístup k osobitným oddielom plánu týkajúcim sa nezhody, avšak len so súhlasom vlajkového štátu alebo kapitána príslušnej lode. Tieto osobitné oddiely sú uvedené v časti A kódexu ISPS.

5.  Niektoré ustanovenia plánu týkajúce sa určitých dôverných informácií nemôžu byť predmetom inšpekcie, pokiaľ to neodsúhlasí príslušný vlajkový štát.

Tieto osobitné oddiely sú uvedené v časti A kódexu ISPS.

6.  Ak prijme príslušný bezpečnostný orgán ďalšie kontrolné opatrenia, ktorými sa obmedzuje rozsah inšpekcie štátneho prístavného dozoru týkajúcej sa "bezpečnosti" alebo sa bráni jej ukončeniu, inšpektor by sa mal skontaktovať s príslušným bezpečnostným orgánom v snahe ukončiť inšpekciu bezpečnosti po uvoľnení lode. Stále platí zásada, že loď sa nesmie zbytočne zadržiavať. Skutočnosť, že sa zistilo narušenie bezpečnosti, by za bežných podmienok oprávňovalo inšpektora na ukončenie úvodnej inšpekcie bezpečnosti alebo na pokračovanie, ak sa zistili jasné dôvody na detailnejšiu inšpekciu aspektov, ktoré nesúvisia s bezpečnosťou.

7.  Ak príslušný bezpečnostný orgán rozhodne o vyhostení lode, inšpektor by mal zabezpečiť, že príslušný bezpečnostný orgán si je plne vedomý možného dopadu lode opúšťajúcej prístavisko a/alebo plávajúcej na more na bezpečnosť a/alebo životné prostredie. To môže zahŕňať riziko vyplývajúce z prerušenia manipulácie s nákladom. Príslušný bezpečnostný orgán by mal rozhodnúť o potrebných opatreniach s prihliadnutím na všetky riziká.

8.  Ak je loď zadržaná z dôvodov, ktoré nesúvisia z bezpečnosťou, a potom vyhostená predtým, ako ju s konečnou platnosťou uvoľnia, zadržanie sa započíta k zamietnutiu vstupu v súlade s článkom 15.

PRÍLOHA VIII

POSTUPY PRI ROZŠÍRENEJ INŠPEKCII LODÍ

 (podľa článku 13)

POSTUPY TÝKAJÚCE SA ROZŠÍRENEJ INŠPEKCIE URČITÝCH KATEGÓRIÍ LODÍ

S výhradou ich skutočnej realizovateľnosti alebo obmedzení týkajúcich sa bezpečnosti osôb, lode alebo prístavu sa za súčasť rozšírenej inšpekcie musia považovať aspoň nasledovné body. Inšpektori si musia byť vedomí, že to môže ohroziť bezpečný výkon niektorých palubných činností, napr. manipuláciu s nákladom, ak sa počas týchto činností majú vykonať testy, na ktoré majú priamy vplyv.

1.  LODE VŠEOBECNE

   Simulácia zlyhania hlavného zdroja energie (test výpadku elektrickej energie);
   kontrola núdzového osvetlenia;
   činnosť núdzového protipožiarneho čerpadla s dvoma protipožiarnymi hadicami spojenými s hlavným protipožiarnym vedením;
   činnosť útorových čerpadiel;
   uzatváranie vodotesných dverí;
   spustenie jedného námorného záchranného člna na vodu;
   test núdzového zariadenia pre kotly, ventiláciu a palivové čerpadlá s diaľkovou obsluhou;
   testovanie kormidlového zariadenia vrátane pomocného kormidla;
   kontrola núdzového energetického zdroja pre rádiové vybavenie;
   kontrola a test separátora oleja a vody pre motorový priestor v možnom rozsahu.

2.  TANKERY NA PREPRAVU PLYNU A CHEMIKÁLIÍ

Okrem bodov uvedených v  bode 1 sa môžu za súčasť rozšírenej inšpekcie pre tankery na prepravu plynu a chemikálií považovať tieto body:

   monitorovanie nákladových nádrží a bezpečnostných zariadení týkajúce sa teploty, tlaku a výšky voľného priestoru;
   zariadenia na analýzu kyslíka a explozimetre vrátane ich kalibrácie. Dostupnosť chemického detekčného zariadenia (mechy) s primeraným počtom vhodných detekčných trubíc pre špecifický prepravovaný náklad;
   kabínové núdzové súpravy poskytujúce vhodné respirátory a prostriedky na ochranu očí pre každú osobu na palube (ak sú vyžadované na základe zoznamu predmetov podľa medzinárodného osvedčenia o spôsobilosti a osvedčenia o spôsobilosti na hromadnú prepravu nebezpečných chemikálií alebo skvapalnených plynov);
   kontrola, či prepravovaný tovar je uvedený na zozname podľa medzinárodného osvedčenia o spôsobilosti alebo osvedčenia o spôsobilosti na hromadnú prepravu nebezpečných chemikálií alebo skvapalnených plynov;
   stále protipožiarne zariadenia na palube, či sú penové, práškové, chemické, alebo iné podľa toho, čo vyžaduje prepravovaný tovar.
   3. LODE NA HROMADNÝ NÁKLAD

Okrem bodov uvedených v bode  1 sa môžu za súčasť rozšírenej inšpekcie pre lode na hromadný náklad považovať tieto body:

   možná korózia základov strojných zariadených inštalovaných na palube;
   možná deformácia a/alebo korózia krytov nakladacích otvorov;
   možné praskliny alebo lokálna korózia v priečnych prepážkach;
   prístup k podpalubným skladovým priestorom;
   overenie, že na palube sa nachádzajú nasledujúce dokumenty, ich preskúmanie a potvrdenie, že ich vlajkový štát alebo klasifikačná spoločnosť podpísali:
   1) správy z prehliadok konštrukcie lode,
   2) správy hodnotiace stav,
   3) správy o nameranej hrúbke,
   4) popisný dokument podľa rezolúcie IMO A.744(18).
   4. ROPNÉ TANKERY

Okrem bodov uvedených v bode 1 sa môžu za súčasť rozšírenej inšpekcie pre ropné tankery považovať tieto body:

   stály palubný protipožiarny penový systém;
   protipožiarne vybavenie všeobecne;
   kontrola požiarnych prepážok v strojovni, v oddelení pre čerpadlá a v ubytovacích priestoroch;
   kontrola tlaku inertného plynu a obsahu kyslíka;
   záťažové nádrže: treba preskúšať aspoň jednu záťažovú nádrž v nákladovom priestore najprv z revíznej šachty/palubného vstupu a vstúpiť do nej, ak inšpektor stanoví jasné dôvody na ďalšiu inšpekciu;
   overenie, že na palube sa nachádzajú nasledujúce dokumenty, ich preskúmanie a potvrdenie, že ich vlajkový štát alebo klasifikačná spoločnosť podpísali:
   1) správy z prehliadok konštrukcie lode,
   2) správy hodnotiace stav,
   3) správy o nameranej hrúbke,
   4) popisný dokument podľa rezolúcie IMO A.744(18).
   5. OSOBNÉ LODE, NA KTORÉ SA NEVZŤAHUJE SMERNICA 1999/35/ES

Okrem bodov uvedených v bode 1 sa môžu za súčasť rozšírenej inšpekcie pre osobné lode považovať aj tieto body:

   testovanie detekčných a poplašných požiarnych systémov;
   testovanie zatvárania protipožiarnych dverí;
   testovanie miestneho rozhlasu;
   protipožiarny výcvik, kde sa musia minimálne raz predviesť všetky súpravy protipožiarneho výstroja a musí sa ho zúčastniť časť obsluhujúcej posádky;
   praktické predvedenie, že kľúčoví členovia posádky sú oboznámení s havarijným plánom.

Ak sa to považuje za potrebné, môže inšpekcia so súhlasom kapitána alebo prevádzkovateľa lode pokračovať na ceste do prístavu alebo z prístavu členského štátu. Inšpektori nesmú prekážať v prevádzke lode, ani nesmú spôsobiť situáciu, pri ktorej by, podľa úsudku kapitána, mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti cestujúcich, posádky a lode.

PRÍLOHA IX

USTANOVENIA O ZAMIETNUTÍ VSTUPU DO PRÍSTAVOV SPOLOČENSTVA

(podľa článku 15)

A.  KRITÉRIÁ ZAMIETNUTIA VSTUPU (podľa článku 15 ods. 1)

1.  Zamietnutie vstupu platí pre každú loď plávajúcu pod vlajkou štátu, ktorého miera zadržania spadá do "čierneho zoznamu" alebo "sivého zoznamu" podľa parížskeho MOU, ktorá bola v prístave členského štátu alebo signatárskeho štátu MOU zadržaná alebo na ktorú bol uvalený zákaz prevádzky podľa smernice Rady 99/35/ES viac ako dvakrát v priebehu predchádzajúcich 36 mesiacov.

2.  Na účely odseku 1 nadobúda zoznam definovaný parížskym MOU účinnosť každoročne  od 1. júla .

B.  B POSTUPY TÝKAJÚCE SA ZAMIETNUTIA VSTUPU DO PRÍSTAVOV SPOLOČENSTVA (podľa článku 15 ods. 2 )

1.  Ak boli splnené podmienky opísané v časti A  , príslušný orgán prístavu alebo kotviska, v ktorom je loď zadržaná tretíkrát, písomne informuje  kapitána lode, že bude vydaný príkaz na zamietnutie vstupu, ktorý začne platiť hneď, ako loď opustí prístav alebo kotvisko. Príkaz na zamietnutie vstupu začne platiť hneď, ako loď opustí prístav alebo kotvisko po náprave nedostatkov, ktoré viedli k jej zadržaniu. 

2.  Príslušný orgán predloží kópiu príkazu na zamietnutie vstupu správnemu orgánu vlajkového štátu, dotknutej uznanej organizácii, ostatným členským štátom a ostatným signatárom MOU, Komisii a sekretariátu parížskeho MOU. Príslušný orgán tiež bezodkladne aktualizuje inšpekčnú databázu o informácie o zamietnutí vstupu.

3.  Príkaz na zamietnutie vstupu sa zruší len po uplynutí troch mesiacov od dátumu vydania príkazu a po splnení podmienok uvedených v odsekoch 4 až 10.

Ak sa na loď uvalí druhé zamietnutie vstupu, predstavuje toto obdobie dvanásť mesiacov. Výsledkom každého ďalšieho zadržania v prístave Spoločenstva bude, že sa lodi natrvalo zamietne vstup do ktoréhokoľvek prístavu alebo kotviska v rámci Spoločenstva.

4.  Aby bolo možné zrušiť príkaz na zamietnutie vstupu, vlastník alebo prevádzkovateľ musí poslať úradnú žiadosť príslušnému orgánu členského štátu, ktorý nariadil príkaz na zamietnutie vstupu. Túto žiadosť musí sprevádzať dokument  správneho orgánu vlajkového štátu, ktorý po návšteve lode vydal znalec riadne splnomocnený správnym orgánom vlajkového štátu a ktorý  dokazuje, že loď sa plne riadi uplatniteľnými ustanoveniami medzinárodných dohovorov. Správny orgán vlajkového štátu predloží príslušnému orgánu dôkaz o tom, že návšteva lode sa uskutočnila.

5.  Žiadosť o zrušenie príkazu na zamietnutie vstupu musí byť v prípade potreby takisto sprevádzaná dokumentom  od klasifikačnej spoločnosti, ktorá loď klasifikovala po návšteve znalca z klasifikačnej spoločnosti na lodi  , ktorý  potvrdzuje, že loď sa riadi normami triedy, ktoré určila uvedená spoločnosť. Klasifikačná spoločnosť predloží príslušnému orgánu dôkaz o tom, že návšteva lode sa uskutočnila.

6.  Príkaz na zamietnutie vstupu sa môže zrušiť iba po uplynutí obdobia troch mesiacov uvedeného v odseku 3 a na základe novej inšpekcie lode v dohodnutom prístave alebo kotvisku.

Ak sa dohodnutý prístav alebo kotvisko  nachádza v členskom štáte, príslušný orgán tohto  štátu môže na žiadosť príslušného orgánu, ktorý vydal príkaz na zamietnutie vstupu, povoliť lodi, aby vstúpila do dohodnutého prístavu s cieľom podrobiť sa novej inšpekcii. V takýchto prípadoch sa v prístave s nákladom nemanipuluje, pokiaľ sa príkaz na zamietnutie vstupu nezruší.

7.  Ak zadržanie, ktoré viedlo k vydaniu príkazu na zamietnutie vstupu, súviselo s nedostatkami v štruktúre lode, príslušný orgán, ktorý vydal príkaz na zamietnutie vstupu, môže vyžadovať, aby sa určité priestory, vrátane nákladných priestorov a nádrží, sprístupnili na preskúmanie počas novej inšpekcie.

8.  Novú inšpekciu uskutočňuje príslušný orgán členského štátu, ktorý nariadil príkaz na zamietnutie vstupu, alebo príslušný orgán prístavu určenia so súhlasom príslušného orgánu členského štátu, ktorý vydal príkaz na zamietnutie vstupu. Príslušný orgán môže vyžadovať, aby bola nová inšpekcia ohlásená vopred, a to do 14 dní. Členskému štátu sa predloží dostatočný dôkaz o tom, že loď plne spĺňa uplatniteľné požiadavky medzinárodných dohovorov.

9.  Nová inšpekcia sa bude skladať z rozšírenej inšpekcie, ktorá musí obsahovať aspoň relevantné body prílohy VIII.

10.  Všetky náklady na rozšírenú inšpekciu budú hradené vlastníkom alebo prevádzkovateľom.

11.  Ak výsledky rozšírenej inšpekcie budú pre členský štát uspokojivé v súlade s prílohou VIII, príkaz na zamietnutie vstupu sa musí zrušiť a spoločnosť lode o tom musí byť písomne informovaná.

12.  Príslušný orgán tiež písomne oznámi svoje rozhodnutie správnemu orgánu vlajkového štátu, zúčastnenej klasifikačnej spoločnosti, ostatným členským štátom, ostatným signatárom parížskeho  MOU,  Komisii a sekretariátu parížskeho  MOU. Príslušný orgán musí tiež bezodkladne aktualizovať inšpekčnú databázu o informácie o zamietnutí vstupu.

13.  Informácie týkajúce sa lodí, ktorým bol zamietnutý vstup do prístavov Spoločenstva, musia byť dostupné v inšpekčnej  databáze a uverejnené podľa ustanovení článku 25prílohy XIII.

PRÍLOHA X 

Inšpekčná správa

(podľa článku 16)

Inšpekčná správa musí obsahovať minimálne tieto údaje.

I.  Všeobecné

1.  Príslušný orgán, ktorý napísal správu,

2.   dátum a miesto inšpekcie,

3.   meno kontrolovanej lode,

4.   vlajkový štát,

5.   typ lode (ako sa uvádza v Osvedčení o riadení bezpečnej prevádzky), 

6.   číslo IMO,

7.   volací znak,

8.   hrubá priestornosť (gt),

9.   nosnosť (kde je to vhodné),

10.   rok stavby, ktorý sa zisťuje na základe dátumu uvedeného na osvedčení o bezpečnosti lodí,

11.   uznaná organizácia alebo, kde je to potrebné, uznané organizácie, ktoré vydali lodiam prípadné osvedčenia o triede,

12.   uznaná organizácia alebo uznané organizácie  a/alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý vydal lodiam osvedčenia v súlade s uplatniteľnými dohovormi v mene vlajkového štátu,

13.   meno a adresa spoločnosti alebo prevádzkovateľa lode,

14.   meno a adresa nájomcu, ktorý je zodpovedný za výber plavidla a druh prenájmu v prípade lodí hromadne prepravujúcich kvapalný alebo pevný náklad,

15.   konečný dátum napísania inšpekčnej správy,

16.   údaj, že podrobné informácie o inšpekcii alebo zadržaní sa môžu uverejniť.

II.  Informácie týkajúce sa inšpekcie

1.  Osvedčenia vydané pri uplatňovaní relevantných medzinárodných dohovorov, orgán alebo organizácia, ktorá vydala predmetné osvedčenie(-ia), spolu s dátumom vydania alebo skončenia platnosti,

2.   diely alebo súčiastky lode, ktoré sa kontrolovali, (v prípade detailnejšej alebo rozšírenej inšpekcie),

3.   prístav a dátum poslednej priebežnej alebo ročnej prehliadky a názov organizácie, ktorá prehliadku vykonala,

4.   druh inšpekcie (inšpekcia, detailnejšia inšpekcia, rozšírená inšpekcia),

5.   charakter nedostatkov,

6.   prijaté opatrenia.

III.  Doplňujúce informácie v prípade zadržania

1.  Dátum príkazu na zadržanie,

2.   dátum zrušenia príkazu na zadržanie,

3.   kategória nedostatkov oprávňujúcich na zadržanie (prípadné odkazy na dohovory),

4.   prípadne označenie, či klasifikačná spoločnosť alebo akýkoľvek iný súkromný orgán, ktorý vykonal prehliadku, je zodpovedný vo vzťahu k nedostatkom, ktoré samotné alebo v spojení viedli k zadržaniu,

5.   prijaté opatrenia.

PRÍLOHA XI 

KRITÉRIÁ PRE ZADRŽANIE LODE

(podľa článku 18 ods. 4 )

Úvod

Pred určením, či nedostatky zistené počas inšpekcie oprávňujú na zadržanie príslušnej lode, musí inšpektor uplatniť kritériá uvedené nižšie v bodoch  1 a 2.

Bod  3 obsahuje príklady nedostatkov, ktoré samy o sebe môžu oprávňovať na zadržanie príslušnej lode (pozri článok 18 ods. 4).

Keď je dôvodom na zadržanie lode jej poškodenie pri nehode, ktoré nastalo pri plavbe lode do prístavu, nevydáva sa žiadny príkaz na zadržanie za predpokladu, že:

   a) rešpektovali sa požiadavky obsiahnuté v pravidle I/11c) dohovoru SOLAS 74 týkajúce sa oznámenia správnemu orgánu vlajkového štátu, vymenovanému znalcovi alebo uznanej organizácii zodpovednej za vydanie príslušného osvedčenia;
   b) pred vstupom do prístavu, kapitán alebo vlastník poskytol orgánu štátneho prístavného dozoru podrobné údaje o okolnostiach nehody a spôsobenom poškodení a informácie o požadovanom oznámení správnemu orgánu vlajkového štátu;
   c) k spokojnosti príslušného orgánu sa na lodi vykonávajú vhodné nápravné opatrenia; a
   d) orgán zabezpečil, po tom, čo mu bolo oznámené skončenie nápravnej akcie, že boli odstránené nedostatky, ktoré zjavne predstavovali riziko pre bezpečnosť, zdravie a životné prostredie.

1.  Hlavné kritériá

Pri vykonávaní svojho znaleckého posudku o tom, či sa loď má alebo nemá zadržať, musí inšpektor uplatňovať tieto kritériá:

Časový rozvrh:

Lode nespôsobilé pre pokračovanie v plavbe po mori musia byť zadržané po prvej inšpekcii bez ohľadu na to, ako dlho loď zostane v prístave.

Kritérium:

Loď je zadržaná, ak sú jej nedostatky dostatočne závažné na to, aby inšpektor považoval za vhodné vrátiť sa a presvedčiť sa, či nedostatky boli odstránené pred odplávaním lode.

Potreba návratu inšpektora na loď je meradlom závažnosti nedostatkov. Táto povinnosť však nevzniká v každom prípade. Znamená to, že orgán musí tým či oným spôsobom overiť, prednostne ďalšou návštevou, či nedostatky boli odstránené pred odchodom lode.

2.  Uplatnenie hlavných kritérií

Pri rozhodovaní o tom, či nedostatky zistené na lodi sú dostatočne závažné, aby oprávňovali na zadržanie lode, musí inšpektor posúdiť, či:

   1. loď má príslušnú platnú dokumentáciu;
   2. loď má posádku požadovanú v Dokumente o minimálnom bezpečnom obsadení posádkou.

Počas inšpekcie musí inšpektor navyše posúdiť, či loď a/alebo posádka je schopná:

   3. viesť loď bezpečne počas najbližšej cesty;
   4. bezpečne manipulovať, prepravovať a kontrolovať podmienky nákladu počas najbližšej cesty;
   5. bezpečne obsluhovať strojovňu počas najbližšej cesty;
   6. udržiavať patričný chod a obsluhovanie lode počas najbližšej cesty;
   7. účinne bojovať proti požiaru v ktorejkoľvek časti lode, ak to bude nevyhnutné počas najbližšej cesty;
   8. urýchlene a bezpečne opustiť loď a zabezpečiť záchranu, ak to bude potrebné počas najbližšej cesty;
   9. zabraňovať znečisťovaniu životného prostredia počas najbližšej cesty;
   10. udržiavať dostatočnú stabilitu počas najbližšej cesty;
   11. udržiavať dostatočnú neporušenosť vodotesnosti počas najbližšej cesty;
   12. nadväzovať spojenie v tiesňových situáciách, ak to bude nevyhnutné počas najbližšej cesty;
   13. poskytovať bezpečné a dobré zdravotné podmienky na lodi počas najbližšej cesty;
   14. v prípade nehody poskytnúť čo najviac informácií.

Ak je posudok na ktorúkoľvek z týchto položiek negatívny berúc do úvahy všetky zistené nedostatky, loď musí byť striktne zadržaná. Kombinácia nedostatkov menej závažnej povahy môže takisto oprávňovať na zadržanie lode.

3.  Pre potreby inšpektora pri využívaní týchto usmernení nasleduje zoznam nedostatkov zoradených podľa príslušných dohovorov a/alebo kódexov, ktoré sú považované za závažné do tej miery, že môžu oprávňovať na zadržanie príslušnej lode. Tento zoznam nie je úplným vymenovaním všetkých nedostatkov.

3.1.  Všeobecné

Chýbajúce platné osvedčenia a dokumenty,  ktoré sú požadované príslušnými právnymi nástrojmi. Lode, ktoré plávajú pod vlajkou štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru (príslušný právny nástroj) alebo ktoré neuplatňujú iné príslušné právne nástroje, však nie sú oprávnené vlastniť osvedčenia stanovené dohovorom alebo inými príslušnými právnymi nástrojmi. Preto samotná absencia požadovaných osvedčení by nemala byť dôvodom pre zadržanie týchto lodí; avšak uplatňovanie pravidla "už žiadne ďalšie výhody" si pred vyplávaním lode vyžaduje podstatnú zhodu s ustanoveniami.

3.2.  Oblasti podľa dohovoru SOLAS 74

1.  Porucha riadnej činnosti pohonu a ostatných základných strojov, ako aj elektrických zariadení.

2.  Nedostatočná čistota strojovne, nadmerné množstvo zmesí oleja a vody v podpalubiach, izolácia trubiek, vrátane výfukového potrubia v strojovni znečisteného olejom, nesprávna činnosť a usporiadanie podpalubných čerpadiel.

3.  Porucha riadnej činnosti núdzového generátora, osvetlenia, batérii a poistiek.

4.  Porucha riadnej činnosti hlavného a pomocného riadiaceho zariadenia lode.

5.  Absencia, nedostatočná kapacita alebo vážne poškodenie osobných záchranných pomôcok, záchranných člnov a spúšťacích zariadení.

6.  Absencia, nezhoda alebo podstatné poškodenie požiarneho detekčného systému, požiarnych hlásičov, protipožiarneho vybavenia, pevných zariadení na likvidáciu požiaru, ventilačných prieduchov, požiarnych spŕch, rýchlo sa uzatváracích zariadení do tej miery, že nemôžu vyhovovať ich určenému použitiu.

7.  Absencia, podstatné poškodenie alebo porucha riadnej činnosti protipožiarnej ochrany nákladnej paluby na tankeroch.

8.  Absencia, nezhoda alebo vážne poškodenie svetiel, obrysových označení a zvukových signálov.

9.  Absencia alebo porucha riadnej činnosti rádiového zariadenia pre spojenie v núdzovej situácii a v ohrození bezpečnosti.

10.  Absencia alebo porucha riadnej činnosti navigačného zariadenia berúc do úvahy ustanovenia pravidla dohovoru SOLAS 74 V/16.2.

11.  Absencia opravených navigačných máp a/alebo všetkých ostatných príslušných námorníckych publikácií nevyhnutných pre zamýšľanú plavbu berúc do úvahy, že s oficiálnymi údajmi pracujúci typovo schválený systém elektronického zobrazovania máp a informácií (ECDIS) môže byť použitý ako náhrada klasických máp.

12.  Absencia neiskrivej výfukovej ventilácie čerpadiel v nakladacích priestoroch.

13.  Závažný nedostatok v prevádzkových požiadavkách opísaných v bode 5.5 prílohy 1 k parížskemu  MOU.

14.  Počet, zloženie alebo certifikácia posádky nezodpovedá dokumentu o bezpečnostných požiadavkách na posádku.

15.  Neuskutočnenie rozšíreného programu prehliadky v súlade s dohovorom SOLAS 74 kapitola XI pravidlo 2.

3.3.  Oblasti podľa kódexu IBC

1.  Preprava látok neuvedených v osvedčení o spôsobilosti alebo chýbajúce informácie o náklade.

2.  Chýbajúce alebo poškodené vysokotlakové bezpečnostné zariadenia.

3.  Elektrické zariadenia nie sú vnútorne bezpečné alebo nezodpovedajú požiadavkám kódexu.

4.  Zdroje vznietenia na ohrozených miestach.

5.  Porušenie zvláštnych požiadaviek.

6.  Prekročenie maximálneho povoleného množstva nákladu na jednu nádrž.

7.  Nedostatočná tepelná ochrana citlivých výrobkov.

3.4.  Oblasti podľa kódexu IGC

1.  Preprava látok neuvedených v osvedčení o spôsobilosti alebo chýbajúce informácie o náklade.

2.  Chýbajúce uzatváracie zariadenia pre ubytovacie a servisné priestory.

3.  Priečky nie sú plynotesné.

4.  Chybné vzduchové uzávery.

5.  Chýbajúce alebo chybné rýchlo sa uzatváracie ventily.

6.  Chýbajúce alebo chybné bezpečnostné ventily.

7.  Elektrické zariadenia nie sú vnútorne bezpečné alebo nezodpovedajú požiadavkám kódexu.

8.  Ventilátory v nákladnom priestore nie sú schopné prevádzky.

9.  Tlakové poplašné zariadenia pre nákladné nádrže nie sú schopné prevádzky.

10.  Detekčné zariadenia plynov a/alebo toxických plynov sú chybné.

11.  Pre prepravu látok, ktoré sa majú utlmovať, chýba platné osvedčenie o inhibítoroch.

3.5.  Oblasti podľa Dohovoru o nákladových čiarach ponoru

1.  Značné plochy poškodenia alebo korózie alebo diery v lodnej obšívke a s tým súvisiacej výstuže palúb a trupu, ktoré ovplyvňujú schopnosť plavby po mori alebo možnosť priberať miestny náklad, pokiaľ sa nevykonajú riadne dočasné opravy pre plavbu do prístavu s možnosťou trvalých opráv.

2.  Rozpoznaný prípad nedostatočnej stability.

3.  Absencia alebo nedostatočné a nespoľahlivé informácie v schválenej forme, ktoré rýchlym a jednoduchým spôsobom umožňujú kapitánovi zabezpečiť nakladanie a zaťažovanie lode takým spôsobom, aby sa udržala bezpečnostná hranica stability vo všetkých etapách a pri všetkých meniacich sa podmienkach plavby a tak, aby sa zabránilo akémukoľvek neprijateľnému namáhaniu štruktúry lode.

4.  Absencia, podstatné zhoršenie alebo poškodenie uzatváracích zariadení, systému uzatvárania lodných poklopov a vodotesných dverí.

5.  Preťaženie.

6.  Absencia značky ponoru alebo nečitateľnosť značky ponoru.

3.6.  Oblasti podľa dohovoru Marpol, príloha 1

1.  Absencia, vážne poškodenie alebo porucha riadnej činnosti zariadenia na čistenie ropou znečistenej vody, systému zaznamenávajúceho a kontrolujúceho vypúšťanie ropy alebo usporiadania poplašného systému 15 ppm.

2.  Zostávajúca kapacita kalovej a odpadovej nádrže na odpadový a znečistený olej nepostačuje pre zamýšľanú cestu.

3.  Nie je k dispozícii kniha záznamov o rope.

4.  Je pripevnené nepovolené vedenie vypustenia.

5.  Záznam správy o prehliadke chýba alebo nie je v súlade s pravidlom 13G(3)b) dohovoru Marpol.

3.7.  Oblasti podľa dohovoru Marpol, príloha II

1.  Absencia manuálu P&A.

2.  Náklad nie je rozdelený podľa kategórií.

3.  Nie je k dispozícii kniha o náklade.

4.  Sú prepravované olejovité látky bez naplnenia požiadaviek alebo bez patrične zmeneného a doplneného osvedčenia.

5.  Je pripevnené nepovolené vedenie vypustenia.

3.8.  Oblasti podľa dohovoru Marpol, príloha V

1.  Absencia plánu spracovania odpadu.

2.  Nie je k dispozícii kniha záznamov o odpade.

3.  Členovia posádky nie sú oboznámení s požiadavkami plánu spracovania odpadu na likvidáciu/vypúšťanie.

   3.9. Oblasti podľa dohovoru STCW a smernice 2001/25/ES 

1.  Námorníci nemajú osvedčenie, nemajú postačujúce osvedčenie, nemajú platné oslobodenie od záväzku alebo nemôžu predložiť dôkaz o tom, že žiadosť o osvedčenie bola predložená správnemu orgánu vlajkového štátu.

2.  Dôkaz, že  osvedčenie bolo nadobudnuté podvodom alebo držiteľ osvedčenia nie je osoba, ktorej bolo pôvodne toto osvedčenie vydané. 

3.  Nie sú dodržané platné bezpečnostné požiadavky správneho orgánu vlajkového štátu na posádku.

4.  Opatrenia plavebnej strážnej služby alebo strojového dozoru nespĺňajú požiadavky stanovené pre loď správnym orgánom vlajkového štátu.

5.  Neprítomnosť osoby v strážnej službe, ktorá by bola kvalifikovaná na prevádzkovanie vybavenia dôležitého pre bezpečnú plavbu, bezpečné rádiové spojenie alebo pre zabránenie znečisťovania mora.

6.  Chýba dôkaz o odbornej spôsobilosti námorníkov vzhľadom na ich povinnosti týkajúce sa bezpečnosti lode a zabránenie znečisťovania.

7.  Neschopnosť zabezpečiť osoby na prvú strážnu službu na začiatku plavby a striedajúce osoby pre strážnu službu, ktoré by boli dostatočne odpočinuté a inak schopné plniť svoje povinnosti.

3.10.  Oblasti podľa dohovorov ILO

1.  Nedostatok potravín pre cestu do najbližšieho prístavu.

2.  Nedostatok pitnej vody pre cestu do najbližšieho prístavu.

3.  Krajne nevyhovujúce hygienické podmienky na lodi.

4.  Chýba klimatizácia s vykurovaním na lodi plávajúcej v oblastiach, kde môžu byť teploty extrémne nízke.

5.  Nadmerné množstvo odpadkov, prekážajúce zariadenie alebo náklad alebo iné okolnosti sú príčinou nebezpečného stavu v priechodoch/ubytovacích priestoroch.

6.  Jasný dôkaz o tom, že strážna služba a ostatní službukonajúci členovia posádky na prvej stráži alebo následných strážach na vystriedanie sú ovplyvnení únavou.

3.11.  Oblasti, ktoré nemusia oprávňovať na zadržanie, ale kde sa napr. manipulácia s nákladom musí zrušiť

Porucha riadnej činnosti (alebo údržby) systému inertných plynov, zariadení týkajúcich sa nákladu alebo strojného zariadenia sú považované za dostatočné dôvody k zastaveniu manipulácie s nákladom.

PRÍLOHA XII 

MINIMÁLNE KRITÉRIÁ PRE INŠPEKTOROV

(podľa článku 21 ods. 1 a 5) 

1.  Inšpektori musia mať príslušné teoretické znalosti a praktické skúsenosti s loďami a ich prevádzkou. Musia byť kompetentní v oblasti presadzovania požiadaviek medzinárodných dohovorov a príslušných postupov štátneho prístavného dozoru. Tieto znalosti a kompetencie v oblasti presadzovania medzinárodných požiadaviek a požiadaviek Spoločenstva musia získať prostredníctvom zdokumentovaných školiacich programov vrátane preskúmania a nového overenia v intervaloch uvedených v článku 21.

2.  Inšpektori musia mať minimálne buď:

   a) príslušnú kvalifikáciu získanú na námornej inštitúcii a relevantné skúsenosti s námornou problematikou ako certifikovaný lodný dôstojník a držiteľ alebo bývalý držiteľ platného osvedčenia spôsobilosti podľa STCW II/2 alebo III/2; alebo
   b) vykonanú skúšku uznanú príslušným orgánom  ako námorný konštruktér, strojný inžinier alebo inžinier námorníckych odborov a pracovať v takejto funkcii najmenej päť rokov; alebo 
   c) príslušný univerzitný diplom alebo rovnocenné osvedčenie o vzdelaní a byť vyškolení a kvalifikovaní v školiacom stredisku pre inšpektorov lodnej bezpečnosti. 

3.  Inšpektor musí mať ukončenú minimálne jednoročnú prax inšpektora vlajkového štátu zaoberajúceho sa prehliadkami a certifikáciou v súlade s dohovormi.

4.  Inšpektori uvedení v bode 2 písm. a)  musia mať vykonanú službu počas obdobia najmenej päť rokov na mori ako palubní dôstojníci alebo dôstojníci strojného oddelenia.

5.  Inšpektori musia mať  schopnosť ústnej a písomnej komunikácie s námorníkmi v jazyku najobvyklejšie používanom na mori.

6.  Inšpektori nespĺňajúci vyššie uvedené kritériá sú tiež prijateľní s podmienkou, že sú zamestnaní príslušným orgánom členského štátu pre štátny prístavný dozor ku dňu prijatia tejto smernice.

7.  Keď v členskom štáte inšpekcie vykonávajú inšpektori štátneho prístavného dozoru, títo inšpektori musia mať príslušnú kvalifikáciu vrátane dostatočných teoretických a praktických skúseností v oblasti námornej bezpečnosti. To bežne zahŕňa:

   a) dobré poznatky v oblasti námornej bezpečnosti a uplatňovania vhodných konceptov pri skúmanej prevádzke;
   b) dobré odborné znalosti o bezpečnostných technológiách a technikách;
   c) poznatky o inšpekčných zásadách, postupoch a technikách;
   d) odborné znalosti o skúmanej prevádzke.

PRÍLOHA XIII 

Uverejňovanie informácií týkajúcich sa inšpekcií, zadržania a zamietnutí vstupu  v prístavoch členských štátov

(podľa článku 25 ods. 1 )

1.  Členské štáty uverejňujú na internetovej stránke informácie uvedené v odsekoch 3.1 a 3.2 do 72 hodín po ukončení inšpekcie, zrušení zadržania alebo nariadení zamietnutia vstupu.

2.  Komisia na internetovej stránke pravidelne uverejňuje informácie týkajúce sa lodí, ktorým bol na základe uplatňovania článkov 1520 zamietnutý vstup do prístavov Spoločenstva.

3.  Informácie uverejnené v súlade s článkom 25 ods. 1 musia obsahovať tieto údaje:

   a) názov lode;
   b) číslo IMO;
   c) typ lode;
   d) hrubá priestornosť (gt);
   e) rok stavby, ktorý sa zisťuje na základe dátumu uvedeného na osvedčení o bezpečnosti lodí;
   f) meno a adresa spoločnosti lode;
   g) v prípade lodí na hromadnú prepravu kvapalného alebo pevného nákladu, meno a adresa nájomcu zodpovedného za výber lode  a druh prenájmu;
   h) vlajkový štát;
   i) osvedčenia o triede a štatutárne osvedčenia vydané v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi, ako aj orgán alebo organizácia, ktorá vydala príslušné osvedčenie, vrátane dátumu vydania a skončenia platnosti;
   j) prístav a dátum poslednej priebežnej alebo ročnej  prehliadky v prípade osvedčení uvedených v písm. i)  a názov orgánu alebo  organizácie, ktorá prehliadku vykonala;
   k) dátum,  krajina prístav alebo kotvisko  zadržania.

4.  V prípade zadržaných lodí musia informácie uverejnené v súlade s článkom 25 obsahovať aj tieto údaje:

   a) počet zadržaní v priebehu predchádzajúcich 36 mesiacov;
   b) dátum, keď bolo zadržanie zrušené;
   c) dĺžka zadržania, v dňoch;
   d) jasné a jednoznačné dôvody zadržania;
   e) prípadné označenie, či uznaná organizácia, ktorá vykonala prehliadku, je zodpovedná vo vzťahu k nedostatkom, ktoré samotné alebo v spojení viedli k zadržaniu;
   f) opis opatrení prijatých v prípade, že lodi bolo povolené pokračovať do najbližšej vhodnej opravnej lodenice;
   g) ak bol lodi zamietnutý vstup do prístavu v rámci Spoločenstva, jasné a jednoznačné dôvody týchto opatrení.

PRÍLOHA XIV 

Údaje poskytnuté v súvislosti s monitorovaním vykonávania

(podľa článku 28

1.  Každý členský štát musí Komisii najneskôr do 1. júla  poskytovať za predchádzajúci rok tieto údaje.

1.1.  Počet inšpektorov konajúcich v ich mene v rámci štátneho prístavného dozoru.

Tieto informácie musia byť oznámené Komisii s použitím tejto vzorovej tabuľky1 2

Prístav/oblasť

Počet inšpektorov na plný úväzok

 (A) 

Počet inšpektorov na čiastočný úväzok (B) 

Prepočet (B)  na plný úväzok

 (C) 

 Celkom 

 (A+C) 

Prístav X …

Prístav Y …

CELKOM

1 Ak inšpekcie vykonávané v súvislosti so štátnym prístavným dozorom predstavujú len časť inšpektorovej práce, celkový počet inšpektorov sa musí prepočítať na počet inšpektorov na plný úväzok. Keď ten istý inšpektor pracuje vo viac ako jednom prístave alebo geografickej oblasti, v každom prístave sa musí vypočítať platný ekvivalent pre čiastočný úväzok. 

2 Tieto informácie sa musia poskytovať na vnútroštátnej úrovni a za každý prístav príslušného členského štátu. Na účely tejto prílohy prístav znamená jednotlivý prístav a geografickú oblasť, ktorú má na starosti inšpektor alebo skupina inšpektorov a ktorá prípadne zahŕňa niekoľko jednotlivých prístavov.

1.2.  Celkový počet jednotlivých lodí, ktoré vstúpili do ich prístavov na vnútroštátnej úrovni. Počet zodpovedá počtu zahraničných lodí, na ktoré sa vzťahuje smernica a ktoré vstúpili do ich prístavov na vnútroštátnej úrovni, ktoré sa počítali len raz.

2.  Členské štáty musia :

   a) poskytovať Komisii každé tri mesiace  zoznam plavieb všetkých jednotlivých lodí, okrem pravidelnej osobnej a nákladnej  prevoznej dopravy, ktoré vstúpili do ich prístavov alebo ktoré oznámili prístavnému orgánu svoj príchod do kotviska, ktorý pre každú plavbu lode  obsahuje jej  číslo IMO, dátum jej príchodu a prístav alebo kotvisko. Zoznam sa predkladá vo forme tabuľkového procesora, ktorým sa umožňuje automatické vyhľadávanie a spracovávanie uvedených informácií. Tento zoznam sa predkladá do štyroch mesiacov od konca obdobia, ktorého sa údaje týkajú, 
  

 a 

   b) poskytovať Komisii samostatné  zoznamy pravidelných osobných  prevozných služieb a pravidelných nákladných prevozných služieb  podľa písmena a) najneskôr do šiestich mesiacov po implementácii  tejto smernice a potom všetky zmeny, ktoré nastali v týchto službách. Zoznam obsahuje pre každú loď jej číslo IMO, názov a trasu lode. Zoznam sa predkladá vo forme tabuľkového procesora, ktorým sa umožňuje automatické vyhľadávanie a spracovávanie uvedených informácií. 

PRÍLOHA XV

Časť A

Zrušená smernica a jej následné zmeny a doplnenia

(podľa článku 35)

Smernica Rady 95/21/ES

(Ú. v. ES L 157, 7.7.1995, s. 1)

Smernica Rady 98/25/ES

(Ú. v. ES L 133, 7.5.1998, s. 19)

Smernica Komisie 98/42/ES

(Ú. v. ES L 184, 27.6.1998, s. 40)

Smernica Komisie 1999/97/ES

(Ú. v. ES L 331, 23.12.1999, s. 67)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/106/ES

(Ú. v. ES L 19, 22.1.2002, s. 17)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES,

(Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 53)

len článok 4

Časť B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátnych právnych predpisov

(podľa článku 35)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Smernica 95/21/ES

30. júna 1996

Smernica 98/25/ES

30. júna 1998

Smernica 98/42/ES

30. septembra 1998

Smernica 1999/97/ES

13. decembra 2000

Smernica 2001/106/ES

22. júla 2003(20)

Smernica 2002/84/ES

23. novembra 2003

PRÍLOHA XVI

tabuľka zhody

Smernica 95/21/ES

Táto smernica

Článok 1, úvodné slová

Článok 1, úvodné slová

Článok 1, prvá zarážka

Článok 1 písm. a)

Článok 1, druhá zarážka

Článok 1 písm. b)

Článok 2, úvodné slová

Článok 2, úvodné slová

Článok 2 ods. 1, úvodné slová

Článok 2 ods. 1, úvodné slová

Článok 2 ods. 1, prvá zarážka

Článok 2 ods. 1 písm. a)

Článok 2 ods. 1, druhá zarážka

Článok 2 ods. 1 písm. b)

Článok 2 ods. 1, tretia zarážka

Článok 2 ods. 1 písm. c)

Článok 2 ods. 1, štvrtá zarážka

Článok 2 ods. 1 písm. d)

Článok 2 ods. 1, piata zarážka

Článok 2 ods. 1 písm. e)

Článok 2 ods. 1, šiesta zarážka

Článok 2 ods. 1 písm. f)

Článok 2 ods. 1, siedma zarážka

Článok 2 ods. 1 písm. g)

Článok 2 ods. 1, ôsma zarážka

Článok 2 ods. 1 písm. h)

Článok 2 ods. 2

Článok 2 ods. 2

-

Článok 2 ods. 5

Článok 2 ods. 3

Článok 2 ods. 6

Článok 2 ods. 4

Článok 2 ods. 8

-

Článok 2 ods. 9

Článok 2 ods. 5

Článok 2 ods. 10

-

Článok 2 ods. 11

-

-

Článok 2 ods. 6

Článok 2 ods. 13

Článok 2 ods. 7

Článok 2 ods. 14

Článok 2 ods. 8

-

-

Článok 2 ods. 16

Článok 2 ods. 9

Článok 2 ods. 17

-

Článok 2 ods. 18

Článok 2 ods. 10

-

-

Článok 2 ods. 20

-

Článok 2 ods. 21

-

Článok 2 ods. 22

Článok 3 ods. 1

Článok 3 ods. 1

-

Článok 4 ods. 1

Článok 4

Článok 4 ods. 2, prvý pododsek

-

-

-

-

Článok 5 ods. 1

-

-

-

Článok 5 ods. 2 až ods. 5

-

-

Článok 8

Článok 6

Článok 12

Článok 7 ods. 1 a ods. 2

-

Článok 7 ods. 3 písm. a)

-

Článok 7 ods. 3 písm. b)

-

Článok 7 ods. 4, prvý pododsek

-

Článok 7 ods. 4, druhý pododsek

-

Článok 7 ods. 5

-

Článok 7 ods. 6

-

Článok 7a ods. 1

-

Článok 7a ods. 2

-

-

-

Článok 7a ods. 3 až ods. 5

-

Článok 7b ods. 1 a ods. 2

-

Článok 7b ods. 3

-

Článok 8

Článok 16

-

Článok 17

Článok 9 ods. 1 a ods. 2

Článok 18 ods. 1 a ods. 2

-

Článok 18 ods. 3

Článok 9 ods. 3 až ods. 7

Článok 18 ods. 4 až ods. 8

-

Článok 18 ods. 9

Článok 9a

-

Článok 10 ods. 1 až ods. 3

-

-

Článok 19 ods. 4

Článok 11 ods. 1

Článok 20 ods. 1

-

Článok 20 ods. 2

Článok 11 ods. 2

Článok 20 ods. 3, prvý pododsek

Článok 11 ods. 3, prvý pododsek

-

Článok 11 ods. 3, druhý pododsek

Článok 20 ods. 3, druhý pododsek

Článok 11 ods. 4 až ods. 6

Článok 20 ods. 4 až ods. 6

Článok 12 ods. 1 až ods. 3

Článok 21 ods. 1 až ods. 3

Článok 12 ods. 4, prvý pododsek

Článok 21 ods. 4, prvý pododsek

Článok 12 ods. 4, druhý pododsek

-

-

Článok 21 ods. 5 až ods. 7

Článok 13 ods. 1

Článok 22 ods. 1

Článok 13 ods. 2

Článok 22 ods. 2

-

Článok 22 ods. 3

Článok 14 ods. 1

Článok 23 ods. 1

Článok 14 ods. 2, prvý pododsek

Článok 23 ods. 2, prvý pododsek

-

Článok 23 ods. 2, druhý pododsek

Článok 14 ods. 2, druhý pododsek

Článok 23 ods. 2, tretí pododsek

Článok 14 ods. 3

Článok 23 ods. 3

Článok 15 ods. 1

Článok 25 ods. 1

Článok 15 ods. 2 až ods. 4

-

Článok 15 ods. 5

Článok 25 ods. 2

-

Článok 26

Článok 16 ods. 1 a ods. 2

Článok 27 ods. 1 a ods. 2

Článok 16 ods. 2a

Článok 27 ods. 3

Článok 16 ods. 3

Článok 27 ods. 4

Článok 17

Článok 28, ods. 1

-

Článok 28, ods. 2

-

Článok 29

Článok 18

Článok 30

Článok 19

Článok 31

Článok 19a

Článok 32

Článok 3, smernica 2001/106/ES

Článok 33

Článok 20

Článok 34

-

Článok 35

Článok 21

Článok 36

Článok 22

Článok 37

Príloha I

-

-

Príloha I

-

Príloha III

Príloha II

Príloha IV

Príloha III

Príloha V

Príloha IV

Príloha VI

-

Príloha VII

Príloha V

Príloha VIII

Príloha VI

Príloha XI

Príloha VII

Príloha XII

Príloha VIII

Príloha XIII

Príloha IX

Príloha X

Príloha X

Príloha XIV

Príloha XI

Príloha IX

Príloha XII

-

-

Príloha XV

-

Príloha XVI

(1) Ú. v. EÚ C 318, 23.12.2006, s. 195.
(2) Ú. v. EÚ C 229, 22.9.2006, s. 38.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 25. apríla 2007.
(4) Ú. v. ES L 157, 7.7.1995, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 53).
(5) Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1891/2006 (Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006, s. 1).
(6) Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 1. Smenica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 53).
(7) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).
(8) Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 6.
(10) Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10.
(11) Ú. v. ES L 196 , 7.8.1996, s. 8.
(12) Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2002/84/ES (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 53).
(13) Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 93/2007 (Ú. v. EÚ L 22, 31.1.2007, s. 12).
(14)* Deň nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
(15)* Deň nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
(16) Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 20. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 53).
(17)+ Ú. v.: Prosím vložiť číslo.
(18) Ú. v. ES L 136, 18.5.2001, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/45/ES (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 160).
(19) Orgán poverený štátom na uplatňovanie bezpečnostných opatrení.
(20) Podľa článku 3 smernice 2001/106/ES, Komisia najneskôr do 22. júla 2006 preskúma vykonávanie tejto smernice. Preskúmaním sa okrem iného preverí počet inšpektorov štátneho prístavného dozoru v každom členskom štáte a počet vykonaných inšpekcií vrátane povinných rozšírených inšpekcií. Komisia oznámi zistenia Európskemu parlamentu a Rade a na základe preskúmania určí, či je potrebné navrhnúť zmeny a doplnenia smernice alebo ďalšie právne predpisy v tejto oblasti.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia