Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0237A(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0070/2007

Внесени текстове :

A6-0070/2007

Разисквания :

PV 24/04/2007 - 11
CRE 24/04/2007 - 11

Гласувания :

PV 25/04/2007 - 11.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0150

Приети текстове
PDF 580kWORD 275k
Сряда, 25 април 2007 г. - Страсбург
Общи правила и стандарти за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации ***I
P6_TA(2007)0150A6-0070/2007
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г.относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандарти за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации (преработен вариант) (COM(2005)0587 – C6-0038/2006 – 2005/0237(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2005)0587)(1),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 80, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0038/2006),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисия по транспорт и туризъм (A6-0070/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1) Все още непубликувано в ОВ.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 25 април 2007 година с оглед приемане на Директива 2007/…/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно общи правила и стандарти за оправомощените организации за инспектиране и преглед на кораби и за съответните действия на морските администрации (преработен вариант)
P6_TC1-COD(2005)0237

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПEЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(3),

като имат предвид, че:

(1)  Директива 94/57/ЕО на Съвета от 22 ноември 1994 г. относно общи правила и стандарти за оправомощените организации за инспектиране и преглед на кораби и за съответните действия на морските администрации(4) е била неколкократно предмет на съществени изменения. Тъй като предстои да бъдат направени допълнителни изменения, тя следва да се преработи с оглед на постигане на по-голяма яснота.

(2)  В своята резолюция от 8 юни 1993 г. относно обща политика за морска безопасност(5) Съветът набеляза целта от водите на Общността да бъдат отстранени всички плавателни съдове, които не отговарят на нормите, и даде приоритет на действия на Общността, предназначени за осигуряване на ефективно и единно прилагане на международни правила, като се изготвят общи стандарти за класификационни дружества, определени като организации, извършващи инспекции и прегледи на кораби (наричани по-долу "признати организации").

(3)  Безопасността и предотвратяването на замърсяването на морета могат да бъдат ефективно подобрени чрез стриктно прилагане на международни конвенции, кодекси и резолюции, като се подкрепя целта за осигуряване на свободно предлагане на услуги.

(4)  Инспектирането за съответствието на кораби с единните международни стандарти за безопасност и предотвратяване на замърсяването на моретата е отговорност на държавата на флага и на пристанищните държави.

(5)  Държавите-членки са отговорни за издаването на международни сертификати за безопасност и предотвратяване на замърсяването, посочени в конвенции като Solas 74, Конвенцията от 1966 г. за товарните водолинии и Marpol 73/78 и за прилагане на изискванията, съдържащи се в тези конвенции.

(6)  В съответствие с такива конвенции всички държави-членки могат да оправомощават в различна степен признати организации да сертифицират такова съответствие и могат да ги oправомощават да издават съответни сертификати за безопасност и предотвратяване на замърсяването.

(7)  Разпространени по целия свят, голям брой от съществуващите признати организации не осигуряват нито задоволително прилагане на правилата, нито достатъчно надеждност, когато действат от името на националните органи, тъй като не разполагат с подходящи структури и опит, които са надеждни, и които да им позволяват да изпълняват задълженията си с висок професионализъм.

(8)  Освен това, тези признати организации изготвят и прилагат правила за проектирането, строежа, поддръжката и инспектирането на кораби и носят отговорност за извършване на инспекции на корабите от името на държавите на флага и за удостоверяване на това, че тези кораби отговарят на изискванията на международните конвенции за издаване на съответните сертификати. За да могат да изпълняват тези задължения по задоволителен начин, те имат нужда от стриктна независимост и от високоспециализирани технически компетентности и стриктно управление на качеството.

(9)  Признатите организации следва да са в състояние да предлагат услугите си на цялата територия на Общността и да се съревновават помежду си, като същевременно осигуряват еднакво ниво на защита на безопасността и опазване на околната среда. Поради това, необходимите за техните дейности професионални стандарти следва да се установяват и прилагат по еднакъв начин навсякъде в Общността.

(10)  Тази цел следва да бъде преследвана чрез мерки, които са подходящи и съгласувани с дейността на Международната морска организация (ММО) и при необходимост да я доразвиват и допълват.

(11)  Следва да бъдат установени минималните критерии за признаване на организации.

(12)  С цел да се даде първоначално признаване на организации, които желаят да бъдат оправомощени да работят от името на държави-членки, съответствието с минималните критерии би могло да бъде оценено по-ефективно по хармонизиран и централизиран начин от Комисията, заедно с държавите-членки, които искат признаването.

(13)  Признаване следва да се извършва само въз основа на постиженията на въпросната организация по отношение на качеството и безопасността. Следва да се гарантира, че обхватът на това признаване съответства през цялото време на действителния капацитет на съответната организация. Освен това признаването следва да отчита различията по отношение на правния статут и корпоративната структура на признатите организации, като същевременно продължава да гарантира еднаквото прилагане на минималните критерии и ефективността на проверките от страна на Общността.

(14)  Издаването на сертификат на товарен кораб за радиобезопасност може да бъде възложено на частни организации, които разполагат с достатъчно опит и достатъчен на брой квалифициран персонал.

(15)  Държава-членка може да ограничи броя на признатите организации, които оправомощава съгласно своите нужди, въз основа на обективни и прозрачни съображения, подлежащи на контрол от страна на Комисията в съответствие с процедура на комитет.

(16)  Тъй като настоящата директива осигурява свободата да се предоставят услуги в Общността, Комисията следва да бъде оправомощена да преговаря с онези трети страни, където са установени някои от признатите организации, за еднакво третиране на признати организации със седалище в Общността.

(17)  Необходимо е по-пряко участие на националните органи в прегледи на кораби и при издаване на съответните сертификати, за да се осигури пълно съответствие с международните правила по безопасност, дори когато държавите-членки разчитат на признати организации извън техния контрол за изпълнение на изискваните от закона задължения. Поради това е целесъобразно да се установят тесни работни взаимоотношения при работа между тези органи и оправомощените от тях признати организации, което може да изисква от признатите организации да имат местно представителство на територията на държавата-членка, от името на която изпълняват задълженията си.

(18)  Различията в режимите на финансова отговорност между признатите организации, работещи от името на държави-членки, представляват трудност за правилното прилагане на настоящата директива. С цел да се допринесе за решаване на този проблем, е подходящо да се постигне на ниво на Общността известна степен на хармонизиране по отношение на отговорността, която произтича от всяко морско произшествие, причинено от призната организация, както е постановено от съдебна инстанция, включително и при разрешаване на спорове чрез арбитраж.

(19)  Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(6).

(20)  По-специално, Комисията следва да бъде оправомощена да изменя настоящата директива, с цел да прилага последващите изменения на международните конвенции, протоколи, кодекси и резолюции в тази област, да осъвременява критериите, посочени в приложение I, и да приема критерии за оценяване на резултатите от работата на признатите организации резултати по отношение на безопасността и предотвратяването на замърсяванията. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива и да я допълнят чрез добавяне на нови несъществени елементи, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(21)  Разпоредбите на настоящата директива, и по-специално минималните критерии и задълженията, които трябва да бъдат изпълнени от признатите организации, следва да се осъвременяват, като се отчита надлежно постигнатият напредък в международните форуми съгласно процедурата на комитет.

(22)  От изключително голямо значение е неизпълнението на задължения от страна на призната организация да бъде разглеждано своевременно, ефективно и по начин, съразмерен с неизпълнените задължения. Първостепенната цел следва да бъде запълването на всички пропуски с оглед на премахване в ранен стадий на всяка потенциална заплаха за безопасността или околната среда. Поради това на Комисията следва да се предоставят необходимите правомощия, за да може тя да изиска от признатите организации да предприемат необходимите превантивни и коригиращи мерки, и да може да налага глоби и периодични парични санкции като принудителни мерки.

(23)  В съответствие с общностния подход, решението да се оттегли признаването на организация, която не се е съобразила с изискванията на настоящата директива, ако принудителните мерки се окажат неефективни или признатата организация по някакъв друг начин представлява неприемлива заплаха за безопасността или околната среда, трябва да бъде взето на ниво на Общността, следователно от Комисията, въз основа на процедура на комитет.

(24)  На държавите-членки въпреки това следва да се остави възможност да суспендират оправомощаването на призната организация поради сериозно застрашаване на безопасността или околната среда. Комисията следва спешно да реши в съответствие с процедурата на комитет дали е необходимо да се отмени национална мярка, предприета с такава цел.

(25)  Държавите-членки следва периодично да оценяват резултатите от работата на признатите организации, извършващи дейност от тяхно име, и да предоставят на Комисията и всички останали държави-членки точна информация във връзка с това.

(26)  Продължаващият последващ мониторинг на признатите организации за оценка на съблюдаването от тяхна страна на разпоредбите на настоящата директива може да се осъществява по-ефективно по хармонизиран и централизиран начин. Следователно е целесъобразно тази задача да бъде възложена от името на Общността на Комисията заедно с държавите-членки, които оправомощават признати организации да действат от тяхно име.

(27)  Като част от мониторинга върху дейността на признатите организации инспекторите на Общността следва да имат достъп до корабите и документацията на корабите, независимо от флага на кораба, с цел да се уверят, че въпросните признати организации отговарят на минималните критерии, предвидени в настоящата директива, по отношение на всички кораби от съответните класове.

(28)  От държавите-членки, в качеството им на пристанищни администрации, се изисква да повишат безопасността и да предотвратяват замърсяването във водите на Общността посредством инспекция с предимство на кораби, имащи сертификати от признати организации, които не изпълняват общите критерии, като по този начин се гарантира, че плавателни съдове, плаващи под флаг на трета държава, не се третират по по-благоприятен начин.

(29)  Понастоящем няма единни международни стандарти, на които корабите трябва да съответстват на етап построяване и по време на експлоатационния им живот по отношение на корпус, машини, електрически инсталации и инсталации за управление. Такива стандарти могат да бъдат установени съгласно правилата за признати организации или за еквивалентни стандарти, за които следва да вземат решение националните органи в съответствие с процедурата, установена в Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти(7).

(30)  Способността на признатите организации бързо да откриват и коригират слабостите в своите правила, процедури и вътрешен контрол е от съществено значение за безопасността на корабите, които те инспектират и сертифицират. Тази способност следва да бъде подобрена чрез независим комитет за оценка, който може да предложи действие за трайно усъвършенстване на всички признати организации и да гарантира плодотворно взаимодействие с Комисията.

(31)  Правилата и разпоредбите на признатите организации са ключов фактор за безопасността и предотвратяването на аварии и замърсяване. Признатите организации са започнали процеса, който следва да доведе до хармонизиране на техните правила и разпоредби. Този процес следва да се насърчава и подкрепя от законодателството на Общността, тъй като той трябва да оказва положително въздействие върху морската безопасност и конкурентноспособността на европейската корабостроителна промишленост.

(32)  Признатите организации следва да се задължат да актуализират своите технически стандарти и да ги прилагат последователно, за да се хармонизират правилата за безопасност и да се осигури единно прилагане на международните правила в рамките на Общността. Когато техническите стандарти на признатите организации са идентични или много сходни, следва да се обмисли евентуално взаимно признаване на сертификатите за класификация в случаите, когато това е възможно, и да се приемат за образец сертификатите, които поставят най-взискателни и строги изисквания.

(33)  Тъй като прозрачността и обменът на информация между заинтересованите страни, както и правото на обществеността на достъп до информация, са основни средства за предотвратяване на произшествия по море, признатите организации следва да предоставят цялата съответна, изисквана от закона информация относно условията на корабите от техен клас на контролните органи на държавата на пристанището и да направят тази информация достъпна за цялата общественост.

(34)  За да се възпрепятства промяна в класа при корабите, с цел да се избегне извършването на ремонт, изискан от призната организация при извършена проверка, следва предварително да се съгласуват мерки, за да могат признатите организации да обменят помежду си всякаква съответна информация относно състоянието на корабите, за които е поискана промяна в класа, и за да се включи в този процес и държавата на флага, когато това е необходимо.

(35)  Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ), учредена с Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета(8) следва да осигури необходимата подкрепа за гарантиране на правилното прилагане на настоящата директива.

(36)  Тъй като целта на настоящата директива, по-специално приемането на общи правила и стандарти за признатите организации, действащи в Общността, и за съответните действия на морските власти, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и поради тази причина може да бъде по-успешно осъществена на ниво на Общността поради мащабите на действието, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в посочения член, действието на настоящата директивата се ограничава само до необходимото за постигането на тази цел.

(37)  Задължението за транспониране на настоящата директива в националното законодателство следва да се сведе до разпоредбите, които внасят значителна промяна в сравнение с Директива 94/57/ЕО. Задължението за транспониране на разпоредбите, които остават непроменени, се поражда от същата директива.

(38)  Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки, свързани със сроковете за транспониране на директивите, посочени в приложение II, част Б, в националното законодателство,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Настоящата директива установява мерките, които трябва да бъдат спазвани от държавите-членки и от признатите организации, оправомощени от тях да провеждат инспекцията, прегледа и сертифицирането на кораби за съответствие с международните конвенции за безопасност на море и предотвратяване на морското замърсяване, като се подкрепя целта за свобода при предоставяне на услуги. Този процес включва разработването и прилагането на изисквания за безопасност за корпуса, машините, електрическите инсталации и радио и контролното оборудване на кораби, попадащи в обхвата на действие на същите международни конвенции.

Член 2

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

   a) a) "международни конвенции" означава Международната конвенция за опазване на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS), с изключение на глава XI-2 от приложението към нея, и Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения, Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г. и Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973/78 г., заедно с протоколите и измененията към тези конвенции, и съответните кодекси с правно обвързващ характер във всички държави-членки, в тяхната актуализирана версия;
   b) б) "кораб" означава кораб, попадащ в обхвата на действие на международните конвенции;
   c) в) "кораб, плаващ под флага на държава-членка" означава кораб, регистриран и плаващ под флага на държава-членка в съответствие със законодателството на тази държава-членка. За кораби, които не попадат в обхвата на това определение, се смятат корабите, плаващи под флага на трета държава;
   г) "инспекции и прегледи" означава инспекции и прегледи, които е задължително да бъдат проведени съгласно международните конвенции, както и съгласно разпоредбите на настоящия акт и други законодателни актове на Общността, свързани с морската безопасност;
   д) "призната организация" означава правно образувание, неговите клонове и всяко друго лице, контролирано от него, което съвместно с него или отделно от него извършва дейности, попадащи в обхвата на настоящата директива, и което е признато съгласно настоящата директива;
   е) "контрол" означава, за целите на буква д), права, договори или други средства, които де юре или де факто, поотделно или заедно, дават възможност да се упражни решаващо влияние върху правно образувание или позволяват на това образувание да осъществява дейности, попадащи в обхвата на настоящата директива;
   g) ж) "оправомощаване" означава действие, при което държава-членка дава пълномощие или делегира правомощия на призната организация;
   h) з) "задължителен сертификат" означава сертификат, издаден от държава на флага или от нейно име в съответствие с международните конвенции;
   i) и) "правила и разпоредби" означава установените и публично оповестени от призната организация изисквания, свързани с проектирането, построяването, оборудването, поддръжката и прегледа на кораби;
   j) й) "сертификат за класификация" означава документ, издаден от призната организация, удостоверяващ годността на кораба за конкретно използване или услуга в съответствие с правилата и разпоредбите на тази призната организация;
   k) к) "сертификат на товарен кораб за радиобезопасност" означава сертификат, въведен с изменените правила относно радиокомуникациите на SOLAS 1974/78 г., приети от ММО;
   l) л) "страна по местонахождение" означава държавата, в която се намира седалището, централната администрация или основното място на стопанска дейност на дадена призната организация.

Член 3

1.  Като поемат техните отговорности и задължения по международните конвенции, държавите-членки гарантират, че техните компетентни органи могат да обезпечат надлежно изпълнение на разпоредбите от международните конвенции, и по-специално по отношение на инспектиране и преглед на кораби и издаването на задължителни сертификати и сертификати за освобождаване съгласно международните конвенции. Държавите-членки действат съгласно съответните разпоредби на приложението и на допълнението към Резолюция А.847(20) на ММО относно насоки за подпомагане на държавите на флага при прилагане на инструментите на ММО.

2.  За целите на параграф 1, държавите-членки могат да решат по отношение на кораби, плаващи под техен флаг:

   i) да оправомощят признати организации да предприемат пълни или частични инспекции и прегледи, свързани със задължителни сертификати, включително тези за оценяване на съблюдаването на правилата, посочени в член 19, параграф 2, и, когато е целесъобразно, да издават или подновяват свързаните с това сертификати, или
   ii) да възложат на признати организации задачата да предприемат пълните или частични инспекции и прегледи, посочени в точка i).

Компетентният орган одобрява във всички случаи първото издаване на сертификат за освобождаване.

Въпреки това, по отношение на сертификата на товарен кораб за радиобезопасност, тези задачи могат да бъдат възложени на частно образувание, признато от компетентен орган и притежаващо достатъчен опит и достатъчен на брой квалифициран персонал, за да изпълнява дейности по посоченото оценяване на безопасното функциониране на радиокомуникациите от името на същия компетентен орган.

3.  Настоящият член не засяга сертифицирането на специфични части от морското оборудване.

Член 4

1.  Държави-членки, желаещи да оправомощят някоя организация, която още не е призната, представят на Комисията искане за признаване, заедно с пълната информация и доказателства за съответствие с критериите, определени в приложение I, както и относно изискването и задължението тази организация да отговаря на изискванията, посочени в членове 20 и 21.

2.  Комисията, заедно със съответната държава-членка, представяща искане, извършва оценка на организациите, за които е отправено това искане, с оглед да провери дали тези организации отговарят и се задължават да съблюдават изискванията, посочени в параграф 1.

Член 5

Комисията, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 9, параграф 2, отказва да признае организации, които не покриват критериите, посочени в приложение І, или изискванията по членове 20 и 21, както е посочено в член 4, параграф 1, или такива, за чиято дейност се счита, че представлява неприемлива заплаха за безопасността или околната среда, съгласно установените в член 14 критерии.

Член 6

1.  Признаването се дава от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 9, параграф 2.

2.  Признаването се дава на съответното образувание-майка по отношение на всички правни образувания, които влизат в състава на признатата организация, като признаването се разпростира върху всички правни образувания в състава на дадена призната организация, които допринасят за гарантиране, че образуванието-майка осигурява световно покритие на услугите, предоставяни от тези правни образувания.

3.  Признаването може по всяко време да бъде ограничено или разширено от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 9, параграф 2, по отношение на някои видове кораби, кораби с определени размери и някои видове търговски съдове, или комбинация от тях, съгласно доказания капацитет на съответната призната организация.

4.  Комисията съставя и редовно актуализира списък на организациите, които са признати съгласно настоящия член. Този списък се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

1.  При прилагането на член 3, параграф 2 държавите-членки не отказват да оправомощят призната организация да осъществява функциите, посочени в упоменатия по-горе параграф, които са предмет на разпоредбите на параграф 2 от настоящия член и на членове 8 и 16. Въпреки това, държавите-членки могат да ограничат броя на признатите организации, оправомощени от тях да изпълняват тези функции, съгласно техните нужди, ако съществуват прозрачни и обективни причини за такова действие.

По искане на държава членка, Комисията приема необходимите мерки в съответствие с процедурата по регулиране, установена в член 9, параграф 2.

2.  С цел държава-членка да приеме, че призната организация, установена в трета държава, изпълнява от нейно име задачите, посочени в член 3, или част от тях, тя може да изиска от въпросната трета държава да предостави реципрочно третиране на онези признати организации, които са установени в Общността.

Допълнително Общността може да отправи молба до третата държава, в която е установена призната организация, да предостави реципрочно третиране на онези признати организации, които са установени в Общността.

Член 8

1.  Държавите членки, които решат да действат съгласно член 3, параграф 2, установяват работни взаимоотношения между техния компетентен орган и признатите организации, действащи от тяхно име.

2.  Работните взаимоотношения се регулират чрез официално писмено и недискриминационно споразумение или еквивалентна правна договореност, установяващи конкретните задължения и функции, поети от признатите организации и включващи най-малко:

   a) разпоредбите, установени в допълнение II към Резолюция А.739(18) на ММО относно насоките за оправомощаване на организации, действащи от името на администрацията въз основа на приложението, допълненията и всички документи към MSC/Циркулярно писмо 710 на ММО и MEPC/Циркулярно писмо 307 относно типово споразумение за оправомощаване на признати организации, действащи от името на администрацията.

Съответно, когато призната организация, нейните инспектори или технически състав издават необходимите сертификати от името на органа, те се ползват със същите законови гаранции и същата съдебна защита, включително упражняването на всякакви права на защита, от които се ползват органът и неговите членове в случаите, когато самият орган е издал необходимите сертификати;

  б) следните разпоредби относно финансовата отговорност:
   i) ако отговорността, произтичаща от морско произшествие, е окончателно и категорично наложена на органа от съдебна инстанция или като част от уреждането на спор чрез арбитраж, заедно с изискване за обезщетяване на увредените лица за загуба или материални щети или за телесна повреда или смърт, за които е доказано пред тази съдебна инстанция, че са причинени вследствие на умишлено действие или бездействие или на грубата небрежност на признатата организация, нейните органи, служители, представители или други действащи от нейно име лица, органът има право на финансово обезщетение от признатата организация до определен от съда размер на тези загуби, вреди, телесни повреди или смърт, причинени от тази призната организация;
   ii) ако отговорността, произтичаща от морско произшествие, е окончателно и категорично наложена на органа от съдебна инстанция или като част от уреждането на спор чрез арбитраж, заедно с изискване за обезщетяване на увредените лица за телесна повреда, която не е довела до смърт и за която е доказано пред тази съдебна инстанция, че е причинена вследствие на небрежно или немарливо действие или бездействие на признатата организация, нейните служители, представители или други действащи от нейно име лица, органът има право да претендира финансово обезщетение от тази призната организация до определен от съда размер на тази телесна повреда, причинена от тази призната организация; държавите-членки могат да ограничат максималната сума, платима от признатата организация при такива обстоятелства, която обаче не може да бъде по-малка от 4 000 000 EUR, освен когато сумата, определена в съдебното решение или споразумението за уреждане на спора, е по-ниска, в който случай е валидна по-малката сума;
   iii) ако отговорността, произтичаща от морско произшествие, е окончателно и категорично наложена на органа от съдебна инстанция или като част от уреждането на спор чрез арбитраж, заедно с изискване за обезщетяване на увредените лица за загуба или материална щета, за които е доказано пред тази съдебна инстанция, че са причинени вследствие на небрежно или немарливо действие или бездействие на признатата организация, нейните служители, представители или други действащи от нейно име лица, органът има право да претендира финансово обезщетение от тази призната организация до определен от съда размер на тази загуба или щета, причинена от тази призната организация; държавите-членки могат да ограничат максималната сума, платима от признатата организация, която обаче не може да бъде по-малка от 2 000 000 EUR, освен когато сумата, определена в съдебното решение или споразумението за уреждане на спора, е по-ниска, в който случай е валидна по-малката сума;
   в) разпоредби за периодичен одит от органа или от независим външен орган, определен от него, на задълженията, които признатите организации предприемат от негово име, както е посочено в член 16, параграф 1;
   г) възможност за случайна и подробна инспекция на кораби;
   д) разпоредби за задължително докладване на съществена информация за техните класифицирани флотилии и за промени, суспендирания и отнемане на клас, както е посочено в член 20, параграф 4.

3.  Споразумението или равностойните правни договорености, посочени в параграф 2, могат да изискват от признатата организация да има местно представителство на територията на държавата-членка, от името на която тя изпълнява задачите, посочени в член 3. Местно представителство с правосубектност по законодателството на държавата-членка и под юрисдикцията на нейните съдилища може да отговаря на такова изискване.

4.  Държавите-членки предоставят на Комисията точна информация за работните взаимоотношения, установени в съответствие с настоящия член. Впоследствие Комисията информира за това останалите държави-членки.

Член 9

1.  Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета(9).

2.  При позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, установен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.  При позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи 1‐4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 10

1.  Настоящата директива може, без да се разширява нейният обхват, да бъде изменяна съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 3, за да:

   a) се прилагат, за целите на настоящата директива, последващи изменения в международните конвенции и отнасящи се до тях протоколи, кодекси и резолюции, които са посочени в член 2, буква г), член 3, параграф 1 и член 8, параграф 2 и са влезли в сила,
   б) се осъвременяват критериите в приложение I, като се вземат предвид по-специално съответните решения на ММО,
   в) се променят сумите, определени в член 8, параграф 2, буква б), ii) и iii).

2.  В резултат на приемането на нови актове или протоколи към конвенциите, посочени в член 2, буква г), Съветът, по предложение на Комисията, определя, като вземе под внимание парламентарните процедури на държавите-членки, както и съответните процедури на ММО, подробни разпоредби за ратифициране на тези нови актове или протоколи, като паралелно се гарантира, че те се прилагат единно и едновременно от държавите-членки.

Измененията на международните актове, посочени в член 2, буква г) и член 8, могат да бъдат изключени от обхвата на настоящата директива в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 2099/2002.

Член 11

Когато Комисията счита, че призната организация не е изпълнила критериите, посочени в приложение I или не е изпълнила задълженията си по настоящата директива, или че ефективността по отношение на безопасността и предотвратяването на замърсяването на призната организация значително се е влошила, без обаче това да представлява неприемлива заплаха за безопасността или околната среда, тя изисква от тази призната организация да предприеме необходимите превантивни и коригиращи действия, за да осигури пълно съответствие с критериите, определени в приложение I, и със задълженията, които се съдържат в настоящата директива, и по-специално да отстрани всяка потенциална заплаха за безопасността или околната среда и да преодолее по друг начин причините за влошаването на ефективността.

Превантивните и коригиращи действия могат да включват временни мерки за защита, в случай че съществува непосредствена потенциална заплаха за безопасността или околната среда.

Въпреки това, и без да се засяга тяхното незабавно прилагане, Комисията трябва да отправи предварително съобщение за мерките, които възнамерява да предприеме, до всички държави-членки, които са извършили оправомощаване на съответната призната организация.

Член 12

1.  Освен мерките, предприети съгласно член 11, Комисията може да налага глоби на призната организация:

   a) чието сериозно или, алтернативно, многократно неизпълнение на критериите, определени в приложение І, или на своите задължения съгласно настоящата директива, или чиито влошени показатели разкриват сериозни недостатъци в структурата, системите, процедурите или вътрешния контрол, или
   б) която умишлено е предоставила на Комисията невярна, непълна или подвеждаща информация в хода на нейното оценяване съгласно член 16, параграф 3 или по друг начин е възпрепятствала това оценяване.

2.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, когато призната организация не прилага превантивните и коригиращите действия, които изисква Комисията, или допуска неоправдано забавяне, Комисията може да наложи периодични парични санкции на тази призната организация до цялостното изпълнение на изискваните действия.

3.  Глобите и периодичните парични санкции, посочени в параграфи 1 и 2, са с възпиращ ефект и съразмерни както на сериозността на случая, така и на икономическите възможности на съответната призната организация, като се отчита по-специално степента, до която е засегната безопасността.

Тези глоби и периодични парични санкции се налагат, само след като на засегнатите призната организация и държави-членки се даде възможност да представят своите забележки.

Общият размер на наложените глоби и периодичните парични санкции не надвишава 5 % от общия оборот на признатата организация за предходната финансова година, по отношение на дейностите, попадащи в обхвата на настоящата директива.

Член 13

1.  Комисията оттегля признаването на признати организации:

   a) чието многократно и сериозно неспазване на критериите, определени в приложение І, или на своите задължения съгласно настоящата директива, представлява неприемлива заплаха за безопасността или околната среда;
   б) чиито многократни и сериозни пропуски по отношение на безопасността и предотвратяването на замърсяването представляват неприемлива заплаха за безопасността или околната среда;
   в) които осуетяват или нееднократно възпрепятстват оценяването им от Комисията, или
   г) които не плащат глобите или периодичните парични санкции, посочени в член 12, параграфи 1 и 2.

2.  За целите на параграф 1, букви а) и б) Комисията взема решение въз основа на цялата налична информация, включително:

   a) резултатите от нейната оценка на съответната призната организация, извършена в съответствие с член 16, параграф 3;
   б) докладите, предадени от държавите-членки в съответствие с член 18;
   в) анализи на произшествия с участието на кораби, на които е даден клас от въпросната призната организация;
   г) всяка повторяемост на нередностите, описани в член 12, параграф 1, буква а);
   д) степента, в която е засегната флотилията в класа на признатата организация, както и
   е) всяка неефективност на мерките, посочени в член 12, параграф 2.

3.  Решението за отнемане на признаване се взема от Комисията по нейна инициатива или по искане на държава-членка в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 9, параграф 2, и след като на съответната призната организация е била дадена възможност да представи своите бележки.

Член 14

Комисията, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 3, приема и оповестява публично:

   a) критерии за измерване ефективността на правилата, разпоредбите и постиженията на признатите организации по отношение на безопасността на техните класифицирани кораби и предотвратяването на замърсяването от тях, като се вземат под особено внимание данните, представени от Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол и от други подобни схеми, както и
   б) критерии за определяне на това кога дадено действие, бездействие или забавяне следва да се счита за неприемлива заплаха за безопасността или за околната среда. Тези критерии могат да вземат предвид специфични обстоятелства, засягащи по-малки или тясно специализирани признати организации.

Комисията приема подробни правила за прилагането на член 12 и, при необходимост, на член 13, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 9, параграф 2.

Член 15

Независимо от критериите, определени в приложение I, когато държава-членка прецени, че призната организация не може повече да бъде оправомощена да изпълнява от нейно име задачите, определени в член 3, тя може да суспендира такова оправомощаване, като се придържа към следната процедура:

   a) държавата-членката незабавно уведомява Комисията и другите държави-членки за решението си и привежда основателни причини за това;
   б) Комисията, като взема предвид безопасността и предотвратяването на замърсяването, оценява съображенията, посочени от държавата-членка за суспендиране на оправомощаването, което е предоставила на признатата организация;
   в) като действа в съответствие с процедурата по регулиране, предвидена в член 9, параграф 2, Комисията уведомява държавата-членка дали нейното решение за суспендиране на оправомощаването поради сериозна заплаха за безопасността или за околната среда е достатъчно обосновано. Ако решението не е обосновано, Комисията изисква държавата-членка да оттегли суспендирането. Ако решението е обосновано и държавата-членка, съгласно член 7, параграф 1, е ограничила броя на признатите организации, действащи от нейно име, Комисията изисква от държавата-членка да даде ново оправомощаване на друга призната организация, която заменя признатата организация, чието оправомощаване е суспендирано.

Член 16

1.  Държавите-членки проверяват дали признатите организации, действащи от тяхно име за целите на член 3, параграф 2, ефективно изпълняват функциите, определени в посочения член, за изпълнение на изискванията на компетентния орган.

2.  Държавите-членки упражняват мониторинг върху всички признати организации, действащи от тяхно име, най-малко на всеки две години, и предоставят на другите държави-членки и на Комисията доклад за резултатите от тази мониторингова дейност най-късно до 31 март на годината, следваща годината, в която са извършени тези дейности.

3.  Признатите организации се оценяват редовно и най-малко на всеки две години от Комисията, заедно с държавата-членка, която е представила съответното искане за признаване, с цел да се провери дали тези признати организации изпълняват задълженията си съгласно настоящата директива и отговарят на критериите, определени в приложение I. Оценката се ограничава до дейностите на признатите организации, които попадат в приложното поле на настоящата директива.

При подбора на признатите организации за оценка, Комисията отделя особено внимание на постигнатото по отношение на безопасността и предотвратяването на замърсяването, на регистрираните произшествия и на докладите, изготвени от държавите-членки съгласно член 18.

Оценката може да включва посещение на регионалните клонове на признатата организация, както и случайна инспекция както на кораби в експлоатация, така и на кораби в строеж, с цел одит на дейността на организацията. В такива случаи Комисията, по целесъобразност, уведомява държавата-членка, в която се намира регионалният клон, за предстоящото посещение. Комисията предоставя на държавите-членки доклад за резултатите от оценката.

4.  Признатите организации ежегодно предоставят на разположение на комитета, посочен в член 9, параграф 1, резултатите от прегледа на управлението на тяхната система за качество.

Член 17

1.  Не може да се прави позоваване на клаузи от договор на призната организация с трето лице или от споразумение за оправомощаване с държава на флага, с цел да се ограничи достъпът на Комисията до информацията, необходима за целите на оценката, посочена в член 16, параграф 3.

2.  В договорите си с трети лица за издаване на задължителни сертификати или сертификати за класификация на кораб признатите организации гарантират, че като условие за това издаване ще бъде поставено изискването тези лица да не се противопоставят на достъпа на инспекторите на Общността на борда на кораба за целите на член 16, параграф 3.

Член 18

При упражняване на правата и задълженията си във връзка с инспекциите, държавите-членки в качеството си на държави на съответното пристанище докладват на Комисията и на другите държави-членки и уведомяват съответната държава на флага за установените случаи на издаване на валидни задължителни сертификати от страна на признати организации, действащи от името на държавата на флага, за кораб, който не отговаря на съответните изисквания на международните конвенции, както и във всички други случаи на несъответствия на кораб, притежаващ валиден сертификат за класификация, които са свързани с точки, които този сертификат обхваща.

За целите на този член се докладва само в случаи, в които кораби представляват сериозна заплаха за безопасността и за околната среда или в които са налице доказателства за особено небрежно поведение от страна на призната организация.

Съответната призната организация се уведомява по време на първоначалната инспекция за този случай, така че незабавно да може да предприеме подходящи последващи действия.

Член 19

1.  Всяка държава-членка гарантира, че корабите, плаващи под неин флаг, са проектирани, построени, оборудвани и поддържани в съответствие с правилата и разпоредбите, свързани с изискванията на признатата организация към корпуса, машините, електрическите инсталации и оборудването за управление на кораби.

2.  Държава-членка може да реши да използва правила, които счита за равностойни на правилата и разпоредбите на призната организация, само при условие че незабавно уведоми Комисията за тях в съответствие с процедурата, предвидена в Директива 98/34/ЕО, както и другите държави-членки, и че те не се оспорват от друга държава-членка или Комисията и не са определени за неравностойни посредством процедурата, посочена в член 9, параграф 2 от настоящата директива.

3.  Държавите-членки си сътрудничат с признатите организации, които оправомощават, по отношение на разработването на правилата и/или разпоредбите на тези организации. Те се консултират с признатите организации с оглед постигане на последователно тълкуване на международните конвенции в съответствие с член 20, параграф 1.

Член 20

1.  Признатите организации периодично се консултират помежду си с оглед поддържане на равностойност и постигане на хармонизация на техните правила и разпоредби и на тяхното прилагане. Те си сътрудничат с оглед постигане на последователност в тълкуването на международните конвенции, без да се засягат правомощията на държавите на флага. В съответните случаи признатите организации се договарят за техническите и процедурни условия, при които взаимно ще признават съответните сертификати за класификация, основаващи се на равностойни стандарти, като използват за образец най-сложните и строги модели и като вземат под особено внимание морското оборудване, носещо маркировката на руля съгласно Директива 96/98/EО на Съвета от 20 декември 1996 г. относно морското оборудване(10).

Признатите организации предоставят на Комисията периодични доклади относно съществено развитие на стандартите и взаимното признаване.

2.  В срок до ...(11) Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад, който се основава на независимо проучване и се отнася до нивото, достигнато в хода на хармонизирането на правилата и разпоредбите, и взаимното признаване. В случай на неизпълнение на разпоредбите на член 20, параграф 1 от страна на признатите организации, Комисията предлага на Европейския парламент и Съвета подходящи мерки.

3.  Признатите организации показват готовност за сътрудничество с органите за държавен пристанищен контрол, когато се отнася за кораб от техния клас, особено за да се улесни коригирането на докладвани недостатъци или други несъответствия.

4.  Признатите организации предоставят на органите на всички държави-членки, които са предоставили някой от видовете оправомощаване, предвидени в член 3, както и на Комисията, цялата относима информация за техните класифицирани флотилии, случаите на прехвърляне, промяна, суспендиране и отнемане на клас, независимо от флага, под който плават корабите.

Информация за случаите на прехвърляне, промяна, суспендиране и отнемане на клас, включително и информация за всички закъснели проверки, закъснели препоръки, условия за клас, експлоатационни условия или експлоатационни ограничения, издадени срещу класифицирани от тях кораби – независимо от флага, под който плават корабите, – се изпраща по електронен път в единната база данни за инспекциите, която държавите-членки използват за прилагането наДиректива 2007/…/ЕО на Европейския парламент и Съвета от…(12) [относно държавния пристанищен контрол](13) в момента, в който се записва в собствените системи на признатата организация, и във всички случаи не по-късно от 72 часа след събитието, породило задължението за предаване на информацията. С изключение на препоръките и условията за клас, които не са в закъснение, тази информация се публикува на интернет-страницата на тези признати организации.

5.  Признатите организации не издават задължителни сертификати на кораб, който, независимо от флага, под който плава, е бил декласиран или променя класа си от съображения за безопасност, преди да дадат възможност на компетентния орган на държавата на флага да представи становището си в рамките на разумен период от време, с оглед на това, дали е необходима пълна инспекция.

6.  В случаи на прехвърляне на клас от една призната организация на друга, прехвърлящата организация предава на приемащата организация пълната документация на кораба, и по-специално я информира за:

   a) всички закъснели проверки;
   б) всички закъснели препоръки и условия за клас;
   в) експлоатационните условия, поставени на кораба, както и
   г) експлоатационните ограничения, поставени на кораба.

Нови сертификати за кораба могат да бъдат издавани от получаващата организация, само след като всички закъснели проверки са задоволително изпълнени и всички закъснели препоръки или условия за клас, издадени по-рано по отношение на кораба, са изпълнени, както е посочено от предаващата организация.

Преди завършването на новите сертификати, приемащата организация трябва да посъветва прехвърлящата организация за тяхната дата на издаване и да потвърди предприетите действия по отношение на всяка закъсняла проверка, закъсняла препоръка и всяко закъсняло условие за клас, като уточни мястото и датата на започване на тези действия и мястото и датата на успешното им завършване.

Признатите организации установяват и прилагат подходящи общи изисквания за случаите на прехвърляне на клас, когато са необходими специални предпазни мерки. Тези случаи се състоят най-малко от прехвърляне на клас на кораби на петнадесет или повече от петнадесет години и прехвърляне от непризната на призната организация.

Признатите организации си сътрудничат за надлежно прилагане на разпоредбите на настоящия параграф.

Член 21

1.  Държавите-членки, съвместно с признатите организации, създават в срок до ...(14) комитет за оценка в съответствие със стандартите за качество EN 45012. Съответните професионални сдружения, работещи в сферата на корабната промишленост, могат да участват със съвещателен глас. Комитетът за оценка изпълнява следните задачи:

   a) регулиране и оценка на системите за управление на качеството на признатите организации, в съответствие с критериите на стандарта за качество ISO 9001;
   б) сертифициране на системата за качество на признатите организации;
   в) даване на тълкувания със задължителен характер на международно приети стандарти за управление на качеството, по-специално за да се вземат предвид специфичните особености на естеството и задълженията на признатите организации, както и
   г) приемане на индивидуални и колективни препоръки за подобряване правилата, процесите и механизмите за вътрешен контрол на признатите организации.

Комитетът за оценка притежава необходимите правомощия да действа независимо от признатите организации и разполага с необходимите средства за ефективно изпълнение на своите задължения, достигайки най-високите професионални стандарти. Комитетът за оценка приема методи за своята работа и свой процедурен правилник.

Комитетът за оценка предоставя на заинтересованите страни, включително Комисията, пълна информация за годишния си работен план, както и своите констатации и препоръки, по-специално по отношение на ситуации, при които е възможно безопасността да е била застрашена.

2.  Комисията периодично прави одит на Комитета за оценка и може, в съответствие с процедурата по регулиране съгласно член 9, параграф 2, да изиска Комитетът да приеме мерките, които Комисията счита за необходими, за да се гарантира пълно спазване на параграф 1.

Комисията докладва на държавите-членки за резултатите от оценката и последващите действия.

Член 22

1.  Признатите организации, които са били признати при влизането в сила на настоящата директива в съответствие с Директива 94/57/ЕО, остават такива, при отчитане разпоредбите на параграфи 2 и 3.

2.  Признатите организации спазват новите разпоредби, установени в настоящата директива от датата на влизането &igravecy; в сила.

3.  Без да се засягат членове 11 и 13, Комисията преразглежда всички ограничени признавания, направени съгласно Директива 94/57/ЕО, като взема предвид член 6, параграф 3 от настоящата директива в срок до ...(15), с цел в съответствие с процедурата, посочена в член 9, параграф 2, да се реши дали ограниченията трябва да бъдат заменени от други или отменени. Ограниченията продължават да се прилагат до предприемане на действия от страна на Комисията.

Член 23

В хода на оценяването съгласно член 16, параграф 3, Комисията проверява дали притежателят на свидетелството за признаване е съответното правно образувание в рамките на признатата организация, спрямо която се прилагат разпоредбите на настоящата директива. В противен случай, въз основа на решение Комисията внася съответните изменения в свидетелството за признаване.

Когато Комисията внася изменения в признаването, държавите-членки адаптират споразуменията си с признатата организация, за да се вземе предвид това изменение.

Член 24

Комисията редовно уведомява Европейския парламент и Съвета за постигнатия напредък по прилагането на настоящата директива от държавите-членки.

Член 25

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с членове […] и точки […] от приложение I [членове или части от тях и точки от приложение I, които са променени по същество в сравнение с Директива 94/57/ЕО] не по-късно от ...(16). Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки, както и таблица на съответствие между тези мерки и настоящата директива.

2.  Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или такова позоваване се извършва при официалното им публикуване. Те съдържат също декларация, че позоваванията в действащите законови, подзаконови и административни разпоредби на директивите, отменени с настоящата директива, се тълкуват като позовавания на настоящата директива. Условията и редът на позоваване и начинът, по който следва да бъде формулирана декларацията, се определят от държавите-членки.

3.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 26

Директива 94/57/ЕО, изменена с директивите, изброени в приложение II, част А, се отменя считано от ...(17), без да се засягат задълженията на държавите-членки, свързани със сроковете за транспониране на директивите, посочени в приложение II, част Б, в националното законодателство.

Позоваванията на отменените директиви се тълкуват като позовавания на настоящата директива и се четат в съответствие с таблицата за съответствие, посочена в приложение ІІІ.

Член 27

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването &igravecy; в Официален вестник на Европейския съюз.

Членове […] и точки […] от приложение I [членове или части от тях, и точки от приложение I, които остават непроменени в сравнение с Директива 94/57/ЕО] се прилагат от ...*.

Член 28

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в […] на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ І

МИНИМАЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ПРИЗНАТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3

(наричани по-долу "организации")

A.  ОБЩИ МИНИМАЛНИ КРИТЕРИИ

1.  За да има право да получи или за да продължи да се ползва с признаване от Общността, дадена организация трябва да има правосубектност в държавата по своето установяване. Нейните отчети се заверяват от независими одитори.

2.  Организацията трябва да може да докаже с документи наличието на значителен опит в оценяване на проектирането и построяването на търговски кораби.

3.  Организацията трябва да бъде подсигурена по всяко време със значителен управленски, технически, помощен и изследователски персонал, съизмерим с размера на флота от нейния клас, нейния състав и участието на организацията в строежа и конверсията на кораби. Организацията трябва да е в състояние да разпределя за всяко работно място, когато и както е необходимо, средства и персонал, съизмерими със задачите, които трябва да се изпълнят в съответствие с общи минимални критерии 6 и 7 и специфичните минимални критерии.

4.  Организацията трябва да има и прилага изчерпателни правила и норми за проектиране, построяване и периодични проверки на търговски кораби, които са с качеството на международно признати стандарти. Те се публикуват и постоянно се актуализират и подобряват посредством научноизследователски и развойни програми.

5.  Организацията трябва да има свой ежегодно публикуван регистър на корабите или да поддържа електронна база данни, която да е публично достъпна.

6.  Организацията не трябва да бъде контролирана от корабособственици или корабостроители, или от други лица, осъществяващи търговска дейност в областта на производството, оборудването, ремонта или експлоатацията на корабите. При осигуряване на своите приходи организацията не зависи съществено от отделно търговско предприятие. Признатата организация не осъществява работа, свързана с класифициране или установена със закон, ако тя е идентична или има търговска, лична или семейна връзка с корабособственика или оператора на кораба. Това изискване за несъвместимост се прилага също така за инспектори, наети от признатата организация.

7.  Организацията трябва да действа съгласно разпоредбите на приложението към Резолюция А.789(19) на ММО относно спецификациите на инспекциите и функциите по сертифициране на признати организации, които действат от името на администрацията, доколкото те покриват въпроси, попадащи в обхвата на настоящата директива.

Б.   СПЕЦИФИЧНИ МИНИМАЛНИ КРИТЕРИИ

1.  Организацията осигурява световно покритие от нейния първокласен технически персонал или, в изключителни и надлежно обосновани случаи, чрез първокласен технически персонал на други признати организации.

2.  Организацията се управлява от етичен кодекс.

3.  Организацията се ръководи и управлява по начин, който осигурява поверителност на информацията, изисквана от администрацията.

4.  Организацията предоставя съответна информация на администрацията, на Комисията и на заинтересованите лица.

5.  Организацията, нейните инспектори и нейният технически персонал извършват своята дейност, без да накърняват по никакъв начин правата върху интелектуална собственост на корабостроителниците, доставчиците на оборудване и корабособствениците, включително патенти, лицензи, ноу-хау или всеки друг вид знания, чието използване е защитено със закон на равнище на Общността или на национално равнище; при никакви обстоятелства и без да се засяга член 17, нито организацията, нито инспекторите и наетият от нея технически персонал могат да предават или разпространяват търговска информация, получена при осъществяване на тяхната дейност по инспектиране, проверки и наблюдение на кораби, които са в строеж или ремонт.

6.  Ръководството на организацията е определило и документирало политиката и целите, както и задълженията си по отношение на качеството и е гарантирало, че тази политика се разбира, прилага и поддържа на всички нива в организацията. Политиката на организацията се позовава на целите и показателите във връзка с безопасността и предотвратяването на замърсяването.

7.  Организацията гарантира, че:

   a) нейните правила и разпоредби са установени и поддържани по систематичен начин;
   б) нейните правила и разпоредби са спазени и е въведена вътрешна система за измерване на качеството на услугите във връзка с тези правила и разпоредби;
   в) изискванията за нормативно установената работа, за която организацията е оправомощена, са удовлетворени и е въведена в действие вътрешна система за измерване на качеството на услугите по отношение на съблюдаването на международните конвенции;
   г) отговорностите, правомощията и взаимоотношенията на персонала, чиято работа влияе върху качеството на услугите на организацията, са определени и документирани;
   д) цялата работа се извършва в контролируеми условия;
   е) действа система за надзор, която осъществява мониторинг на действията и работата, извършвани от инспекторите, техническия и административния персонал, нает от организацията;
   ж) инспекторите притежават обширни познания за конкретния тип кораби, на които те изпълняват работата си, както по отношение на конкретния преглед, който трябва да бъде извършен, така и по отношение на съответните приложими изисквания;
   з) прилага се система за квалификация на инспекторите и постоянно опресняване на техните знания;
   и) пазят се дневници, които доказват постигането на изискваните стандарти в областите, покрити от предоставяните услуги, както и ефективното функциониране на системата за качество;
   й) във всички подразделения се поддържа всеобхватна система от планирани и документирани вътрешни одиторски проверки на дейностите, свързани с качеството;
   к) нормативно установените прегледи и инспекции, които се изискват от Хармонизираната система за прегледи и сертифициране, за които организацията е оправомощена, се извършват в съответствие с разпоредбите, посочени в приложението и допълнението към Резолюция А.948(23) на ММО относно насоките за прегледи в рамките на Хармонизираната система за прегледи и сертифициране;
   л) изградени са ясни и директни връзки на отговорност и контрол между централните и регионалните обществени служби и между признатите организации и техните инспектори.

8.  Организацията е разработила, въвела и поддържа ефективна вътрешна система за качество, основаваща се на съответните части от международно признати стандарти за качество и в съответствие с ЕN ISO/IEC 17020:2004 (инспекционни органи) и с ЕN ISO 9001:2000, както се тълкуват и сертифицират от Комитета за оценка, посочен в член 21, параграф 1.

Комитетът за оценка действа независимо и съответно има достъп до всички необходими ресурси, за да може да функционира правилно и да извършва задълбочена и последователна дейност. Той притежава високоспециализирани и първокласни технически способности и кодекс за поведение, който ще защитава независимостта на дейността на одиторите.

9.  Правилата и разпоредбите на организацията се прилагат по начин, който позволява организацията да продължи да бъде в състояние от собствените си преки знания и преценка да извлече надеждна и обективна декларация за безопасността на съответните кораби посредством сертификати за класификация, въз основа на които могат да бъдат издадени задължителни сертификати.

10.  Организацията разполага с необходимите средства за оценяване – чрез използването на квалифициран професионален персонал и в съответствие с разпоредбите, установени в приложението към Резолюция А.913 (22) на ММО относно насоки за прилагане на Международния кодекс за управление на безопасността (ISM) от администрациите, – на прилагането и поддръжката на системата за управление на безопасността както на брега, така и на борда на корабите, която се предвижда да бъде включена в сертифицирането.

11.  Организацията трябва да позволи участието на представители на администрацията и на други заинтересовани страни в разработването на нейните правила и/или разпоредби.

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

Част А

Отменена директива с последващи изменения

(посочена в член 26)

Директива 94/57/ЕО на Съвета

OВ L 319, 12.12.1994 г., стp. 20.

Директива 97/58/EО на Комисията

OВ L 274, 7.10.1997 г., стp. 8.

Директива 2001/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

OВ L 19, 22.1.2002 г., стp. 9.

Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

OВ L 324, 29.11.2002 г., стp. 53.

Част Б

Списък със срокове за транспониране в националното законодателство

(посочен в член 26)

Директива

Срок за транспониране

94/57/ЕО

31 декември 1995 г.

97/58/ЕО

30 септември 1998 г.

2001/105/ЕО

22 юли 2003 г.

2002/84/ЕО

23 ноември 2003 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ

Таблица за съответствие

Директива 94/57/EО

Настояща директива

Член 1

Член 1

Член 2, встъпителна част

Член 2, встъпителна част

Член 2, първо тире

Член 2, буква а)

Член 2, второ тире

Член 2, буква б)

Член 2, трето тире

Член 2, буква в)

Член 2, четвърто тире

Член 2, буква г)

Член 2, пето тире

Член 2, буква д)

Член 2, буква е)

Член 2, шесто тире

Член 2, буква ж)

Член 2, седмо тире

Член 2, буква з)

Член 2, осмо тире

Член 2, буква и)

Член 2, буква й)

Член 2, девето тире

Член 2, буква к)

Член 2, десето тире

Член 2, буква л)

Член 2, единадесето тире

Член 2, буква м)

Член 3

Член 3

Член 4, параграф 1, първо и второ изречение

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 1, последно изречение

Член 6, параграф 1

Член 4, параграфи 2 и 3

Член 5 и член 6, параграфи 2 и 3,

Член 4, параграф 4

Член 6, параграф 4

Член 4, параграф 5

Членове 5, 6, 7 и 8

Членове 7, 8, 9 и 10

Член 9

Членове 11‐14

Член 10, параграф 1

Член 15

Член 10, параграфи 2, 3 и 4,

Член 11

Член 16

Член 17

Член 12

Член 18

Член 14

Член 19, параграфи 1 и 2

Член 19, параграф 3

Член 15

Член 20

Членове 21‐24

Член 16

Член 25

Член 26

Член 27

Член 17

Член 28

Приложение

Приложение I

Приложение ІІ

Приложение ІІІ

(1) ОВ С 318, 23.12.2006 г., стр. 195.
(2) ОВ С 229, 22.9.2006 г., стр. 38.
(3) Позиция на Европейския парламент от 25 април 2007 г.
(4) ОВ L 319, 12.12.1994 г., стр. 20. Директива, последно изменена с Директива 2002/84/ЕО (ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 53).
(5) ОВ С 271, 7.10.1993 г., стр. 1.
(6) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/EО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стp. 11).
(7) ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г.
(8) ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1891/2006 (ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр.1).
(9) ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 93/2007 на Комисията (OВ L 22, 31.1.2007 г., стр. 12).
(10) ОВ L 46, 17.2.1997 г., стр. 25. Директива, последно изменена с Директива 2002/84/ЕО (ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 53).
(11)* Три години след датата на влизане в сила на настоящата директива.
(12)+ ОВ: моля, впишете датата и номера на настоящата директива.
(13) ОВ L.
(14)* 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива.
(15)* 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива.
(16)* 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива.
(17)* Датата на влизане в сила на настоящата директива.

Правна информация - Политика за поверителност