Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2549(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0158/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0158/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0151

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 254kWORD 39k
Τετάρτη 25 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο
Σύσταση προσωρινής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος
P6_TA(2007)0151B6-0158/2007

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Απριλίου 2007 για τη σύσταση και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, τη σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της προσωρινής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 175 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 19ης Απριλίου 2007 να προτείνει τη σύσταση προσωρινής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος, καθορίζοντας τις αρμοδιότητες και τη σύνθεσή της,

–   έχοντας υπόψη ότι επείγει η έγκριση συγκεκριμένων μέτρων σε όλα τα επίπεδα για να αντιμετωπισθεί η αλλαγή του κλίματος και ότι είναι αναγκαία η ενεργοποίηση της διεργασίας αυτής από τους πολιτικούς ιθύνοντες,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, και συγκεκριμένα αυτά που εγκρίθηκαν στις 16 Νοεμβρίου 2005(1), στις 26 Οκτωβρίου 2006(2) και στις 14 Φεβρουαρίου 2007(3),

–   έχοντας υπόψη την ανάγκη να συγκεντρωθούν και να συντονισθούν οι γνώμες των διαφόρων ενδιαφερομένων επιτροπών, προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στον τομέα της ευαισθητοποίησης και να επιτύχει την εγγραφή της αλλαγής του κλίματος μεταξύ των πρώτων σημείων της διεθνούς ατζέντας,

–   έχοντας υπόψη την ανάγκη να οργανώσει τις εργασίες και τις δομές του αντίστοιχα, κυρίως διαθέτοντας συμπληρωματικά μέσα για την αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος με τον κατάλληλο τρόπο,

1.   αποφασίζει να συστήσει προσωρινή επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

   α) να διατυπώσει προτάσεις σχετικά με τη μελλοντική ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλλαγή του κλίματος και να συντονίσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς τη διαπραγμάτευση του διεθνούς πλαισίου της πολιτικής για το κλίμα μετά το 2012·
   β) όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, να αναλύσει και να αξιολογήσει την πρόοδο ως προς το θέμα και να προτείνει τις δέουσες δράσεις σε όλα τα επίπεδα, που θα συνοδεύονται από αξιολόγηση του δημοσιονομικού τους αντίκτυπου και του κόστους που θα έχει η μη ανάληψη δράσης·
   γ) να καταρτίσει όσο το δυνατόν πληρέστερο κατάλογο των πρόσφατων θετικών εξελίξεων και των προοπτικών στον τομέα της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος, έτσι ώστε να παράσχει στο Κοινοβούλιο τη λεπτομερή ανάλυσή τους που είναι απαραίτητη προκειμένου να αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες·
   δ) να μελετήσει τον περιβαλλοντικό, νομικό, οικονομικό, κοινωνικό, γεωπολιτικό, περιφερειακό αντίκτυπο, καθώς και τον αντίκτυπο των πρόσφατων αυτών θετικών εξελίξεων και προοπτικών σε επίπεδο δημόσιας υγείας·
   ε) να αναλύσει και να αξιολογήσει τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας·
   στ) να συνάψει, για το σκοπό αυτό, τις κατάλληλες επαφές και να διοργανώσει ακροάσεις με τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τρίτων χωρών, με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένων των δικτύων τοπικών και περιφερειακών αρχών·

2.   αποφασίζει ότι οι αρμοδιότητες των μόνιμων επιτροπών του Κοινοβουλίου που είναι επιφορτισμένες με την έγκριση, την παρακολούθηση και την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για το θέμα αυτό παραμένουν αμετάβλητες, αλλά ότι η προσωρινή επιτροπή μπορεί να διατυπώνει συστάσεις για δράσεις ή πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν·

3.   αποφασίζει ότι η διάρκεια της εντολής της προσωρινής επιτροπής θα είναι δώδεκα μήνες, αρχής γενομένης από τις 10 Μαΐου 2007, με το πέρας της οποίας θα υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο που θα περιλαμβάνει, ενδεχομένως, συστάσεις για δράσεις ή πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν·

4.   αποφασίζει ότι η προσωρινή επιτροπή θα αριθμεί 60 μέλη.

(1) ΕΕ C 280 Ε, 18.11.2006, σ. 120.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν της ημερομηνίας αυτής, P6_TA(2006)0460.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν της ημερομηνίας αυτής, P6_TA(2007)0038.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου