Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2549(RSO)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0158/2007

Predkladané texty :

B6-0158/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0151

Prijaté texty
PDF 198kWORD 39k
Streda, 25. apríla 2007 - Štrasburg
Dočasný výbor pre klimatické zmeny
P6_TA(2007)0151B6-0158/2007

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 25. apríla 2007 o vytvorení a stanovení právomocí, zložení a trvaní mandátu dočasného výboru pre klimatické zmeny

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 175 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 19. apríla 2007 navrhnúť vytvorenie dočasného výboru pre klimatické zmeny a určiť jeho právomoci a zloženie,

–   so zreteľom na naliehavú potrebu prijať konkrétne opatrenia na všetkých úrovniach s cieľom čeliť problému klimatických zmien a na potrebu urýchliť tento proces zo strany politických predstaviteľov,

–   so zreteľom na uznesenia Európskeho parlamentu o klimatických zmenách, predovšetkým tých, ktoré boli prijaté 16. novembra. 2005(1), 26. októbra. 2006(2) a 14. februára. 2007(3),

–   so zreteľom na potrebu zhromaždiť a zosúladiť stanoviská rôznych dotknutých výborov, aby mohol Európsky parlament zohrávať kľúčovú úlohu pri zvyšovaní povedomia a zaradiť problematiku klimatických zmien medzi najdôležitejšie otázky medzinárodnej agendy,

–   so zreteľom na potrebu náležitej organizácie svojej práce a svojich štruktúr, predovšetkým pridelením dodatočných prostriedkov, ktoré sú potrebné pre riešenie týchto otázok vhodným spôsobom,

1.   rozhodol vytvoriť dočasný výbor pre klimatické zmeny, ktorému sú pridelené nasledovné právomoci:

   a) formulovať návrhy týkajúce sa budúcej integrovanej politiky Európskej únie v oblasti klimatických zmien a zosúladiť pozíciu Európskeho parlamentu vzhľadom na rokovania o medzinárodnom rámci politiky týkajúcej sa podnebia na obdobie po roku 2012;
   b) analyzovať a vyhodnocovať stav klimatických zmien a navrhovať primerané kroky na všetkých úrovniach, ktoré budú sprevádzané vyhodnocovaním ich finančného dopadu a nákladov spôsobených nečinnosťou;
   c) vypracovať čo možno najucelenejší zoznam najnovších výdobytkov a perspektív v oblasti boja proti klimatickým zmenám tak, aby sa poskytla Európskemu parlamentu ich detailná analýza, ktorá je potrebná na to, aby mohol prevziať svoju politickú zodpovednosť;
   d) študovať environmentálny, právny, hospodársky, sociálny, geopolitický a regionálny vplyv týchto najnovších výdobytkov a perspektív, ako aj ich vplyv na verejné zdravie;
   e) analyzovať a vyhodnocovať súčasný stav uplatňovania príslušných právnych predpisov Spoločenstva;
   f) za týmto účelom vytvárať vhodné kontakty a organizovať zasadnutia s parlamentmi a vládami členských štátov a tretích krajín, s európskymi inštitúciami a s medzinárodnými organizáciami, ako aj so zástupcami vedeckej obce, podnikov a občianskej spoločnosti vrátane sietí miestnych a regionálnych orgánov;

2.   rozhodol, že právomoci stálych výborov Európskeho parlamentu, ktoré sú poverené prijímaním, dohľadom a uplatňovaním právnych predpisov Spoločenstva v tejto oblasti zostávajú nedotknuté, avšak dočasný výbor môže formulovať odporúčania alebo iniciatívy, ktoré je treba prijať;

3.   rozhodol, že dĺžka mandátu dočasného výboru je dvanásť mesiacov počnúc 10. májom 2007, po uplynutí ktorého dočasný výbor predloží Európskeho parlamentu správu, ktorá bude v prípade potreby obsahovať odporúčania pre aktivity alebo iniciatívy, ktoré je treba prijať;

4.   rozhodol, že dočasný výbor bude zložený zo 60 členov.

(1) Ú. v. EÚ C 280 E, 18. 11. 2006, s. 120.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2006)0460.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2007)0038.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia