Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0149/2007

Forhandlinger :

PV 25/04/2007 - 2
CRE 25/04/2007 - 2

Afstemninger :

PV 25/04/2007 - 11.13
CRE 25/04/2007 - 11.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 156kWORD 64k
Onsdag den 25. april 2007 - Strasbourg
Transatlantiske forbindelser
P6_TA(2007)0155RC-B6-0149/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 25. april 2007 om de transatlantiske forbindelser

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om transatlantiske forbindelser, særlig de to beslutninger af 1. juni 2006 om forbedring af forbindelserne mellem EU og USA inden for rammerne af en transatlantisk partnerskabsaftale(1) og om de transatlantiske økonomiske forbindelser(2) mellem EU og USA,

-   der henviser til erklæringen fra EU og USA om bekæmpelse af terrorisme af 26. juni 2004 og erklæringen om et styrket samarbejde om ikke-spredning og bekæmpelse af terrorisme af 20. juni 2005,

-   der henviser til resultaterne af topmødet mellem EU og USA i Wien den 21. juni 2006,

-   der henviser til det kommende topmøde mellem EU og USA, der vil finde sted den 30. april 2007 i Washington,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at et partnerskab mellem EU og USA baseret på fælles værdier for så vidt angår frihed, demokrati, retsstatslige forhold og respekt for menneskerettighederne, er af central betydning for sikkerheden og stabiliteten i det euro-atlantiske område,

B.   der henviser til, at det i forbindelse med bekæmpelsen af international terrorisme er nødvendigt at understrege betydningen af fuld overholdelse af international lovgivning og internationale traktater om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

C.   der henviser til, at den vedvarende situation i Guantánamo Bay og CIA's hemmelige tilbageholdelsesprogram skaber spændinger i de transatlantiske forbindelser, eftersom EU ikke kan acceptere disse juridiske uregelmæssigheder, som virker undergravende på de allermest grundlæggende værdier for en retsstat,

D.   der henviser til, at den politiske og økonomiske verdensorden for øjeblikket undergår enorme forandringer, der medfører store politiske og økonomiske udfordringer og indebærer alvorlige sikkerhedsmæssige, sociale og miljømæssige trusler,

E.   der henviser til, at den nuværende situation i Mellemøsten kræver et tæt samarbejde mellem EU og USA inden for rammerne af Kvartetten og i forhold til Den Arabiske Liga (LAS) for at bringe mere stabilitet til regionen ved at fremme fred, demokrati og respekt for menneskerettighederne,

F.   der henviser til, at et stærkt og funktionsdygtigt partnerskab mellem EU og USA er et afgørende redskab til udformning af den globale udvikling i overensstemmelse med fælles værdier og på grundlag af effektiv multilateralisme og international ret; der henviser til, at det kræver en stærk og konsekvent politisk ledelse at sætte parterne i stand til at nå dette mål,

G.   der henviser til, at USA fortsat er uvillig til at udvide visumfritagelsesprogrammet og fortsat kræver visum fra borgerne i de 11 nye EU-medlemsstater og Grækenland på ikke-gensidigt grundlag og således hæmmer de transatlantiske bånd og opretholder ulighed blandt EU-borgerne,

H.   der henviser til, at det transatlantiske marked er den største bilaterale handels- og investeringsforbindelse i verden, idet det sikrer beskæftigelse for 14 mio. mennesker i EU og USA, tegner sig for 40 % af verdenshandelen og fortsat er verdensøkonomiens motor,

I.   der henviser til, at de transatlantiske partnere i kraft af deres rolle i verdensøkonomien deler ansvaret for, at der i forbindelse med den globale udvikling og styring tages hensyn til fælles værdier, igennem effektiv multilateralisme, med henblik på at dele velstanden mere ligeligt og med større succes tage de globale udfordringer op på områder som sikkerhed, global økonomisk forvaltning, miljø og fattigdomsbekæmpelse,

J.   der henviser til, at et transatlantisk økonomisk samarbejde er af gensidig interesse for EU og USA, og at der er behov for et konsekvent politisk lederskab for at styrke det transatlantiske marked, og som derfor støtter det tyske formandskab i dets bestræbelser på at gøre reelle fremskridt på det kommende topmøde ved markant at styrke reguleringssamarbejdet,

K.   der henviser til, at det amerikanske Senat den 9. december 2006 enstemmigt vedtog en beslutning, som opfordrer begge de transatlantiske partnere til at samarbejde om at styrke det transatlantiske marked og til at udvise lederskab på topmødet mellem EU og USA i 2007 ved at aftale en tidsfrist for realiseringen af det transatlantiske marked,

L.   der henviser til, at finansielle tjenester er et af de spørgsmål, der har størst betydning for forbindelserne mellem EU-USA, og at øget samarbejde, reguleringskonvergens og lige vilkår for USA og EU i forbindelse med regulering af finansielle tjenester er i begge parters interesse,

Politik, sikkerhed og menneskerettigheder

1.   glæder sig over det forbedrede klima i forbindelserne på lige fod mellem EU og USA; mener, at EU og USA på denne positive baggrund har reelle muligheder for at indgå et nært samarbejde om en række politiske udfordringer af fælles interesse, og henviser i den sammenhæng navnlig til den fælles holdning til Vestbalkan, det sydlige Kaukasus, Centralasien, Mellemøsten, Afghanistan, Middelhavet, Latinamerika og Afrika;

2.   opfordrer Rådet og den amerikanske regering til inden for rammerne af Mellemøstkvartetten at øge deres indsats for at fremme forhandlinger mellem israelere og palæstinensere om en omfattende fredsløsning på grundlag af to sikre og levedygtige stater; støtter Kvartettens opfordring til fortsat international bistand til det palæstinensiske folk; er af den opfattelse, at der bør gøres alt for at stabilisere situationen i Libanon; bifalder genlanceringen af den plan, som Den Arabiske Liga vedtog på topmødet i Riyadh, og dannelsen af en palæstinensisk national samlingsregering og opfordrer indtrængende begge de transatlantiske partnere til at indlede en konstruktiv dialog med denne regering, hvor der tages hensyn til Rådets holdning;

3.   udtaler sin tilfredshed med højtstående amerikanske og europæiske politikeres nylige besøg i Damaskus; opfordrer til fælles indsats fra EU's og USA's for at afprøve Syriens betingelsesløse beredvillighed til at genoptage forhandlinger med Israel og samarbejde konstruktivt med det internationale samfund;

4.   glæder sig over det tætte samarbejde mellem EU og USA om det iranske atomspørgsmål og opfordrer begge parter til fortsat at arbejde sammen om at styrke Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA) og skabe et omfattende system af internationale aftaler om ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben for sammen at styrke ikke-spredningstraktaten som et centralt element i forebyggelsen af spredningen af atomvåben;

5.   beklager Irans meddelelse om, at det agter at påbegynde berigelse af uran i industriel målestok, eftersom en sådan handling fra dette lands side ville være i direkte modstrid med de gentagne anmodninger fra Det Internationale Atomenergiagenturs bestyrelse og FN's Sikkerhedsråds bindende krav til Iran i resolution 1737 (2006) og 1747 (2007) om at stoppe alle berigelsesrelaterede aktiviteter;

6.   mener, at bekæmpelse af terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåben fortsat udgør de største udfordringer på sikkerhedsområdet for begge parter; understreger derfor, at de to parter må styrke deres samarbejde på dette område og støtte den rolle, som FN må spille i bekæmpelsen af de to udfordringer;

7.   mener, at det er nødvendigt sammen med USA at fastlægge en fælles ramme, der giver de garantier, som er nødvendige i det særlige partnerskab mellem EU og USA i forbindelse med bekæmpelsen af terrorisme, og som også kunne behandle alle aspekter af den fri bevægelighed for personer mellem EU og USA; mener, at kontakterne mellem den amerikanske Kongres og Europa-Parlamentet i den forbindelse bør styrkes;

8.   erkender, at udveksling af data og information er et værdifuldt instrument i den internationale bekæmpelse af terrorisme og den dertil knyttede kriminalitet, men understreger at betydelige databeskyttelsesgarantier ville lette datadeling og samtidig sikre beskyttelse af privatlivets fred, og mener, at en sådan deling af data under alle omstændigheder skulle være baseret på en eller flere internationale aftaler, som i struktur svarer til den aftale mellem EU og USA om strafferetligt samarbejde og udlevering, der på nuværende tidspunkt er til behandling i den amerikanske Kongres;

9.   beklager dybt, at aftalerne om passagerlister (PNR), SWIFT og eksistensen af det amerikanske Automated Targeting System har medført en retssikkerhedsmæssigt set usikker situation hvad angår de nødvendige databeskyttelsesgarantier, når der sker datadeling og dataoverførsel mellem EU og USA af hensyn til den offentlige sikkerhed og navnlig af hensyn til forebyggelsen og bekæmpelsen af terrorisme; understreger, at der om nødvendigt bør udveksles data i overensstemmelse med den eksisterende aftale mellem EU og USA om gensidig retshjælp og udlevering og i overensstemmelse med EF- og EU-databeskyttelsesreglerne; mener, at den fælles adgang til personoplysninger skal baseres på et passende retsgrundlag, der er knyttet til klare regler og betingelser, og være omfattet af behørig beskyttelse af privatlivets fred og den enkelte borgers frihedsrettigheder;

10.   opfordrer USA og alle andre lande, som kræver indrejsevisum af borgere fra udvalgte EU-medlemsstater, til øjeblikkelig at ophæve visumkravet og behandle alle EU-borgere ens; beklager indføjelsen af en supplerende "passagerliste-klausul" (PNR-oplysninger) i de foreslåede ændringer til det amerikanske Visa Waiver Program (program for lempelse af visumreglerne);

11.   påpeger, at mange af de foranstaltninger, der er indeholdt i lovforslaget "Improving America's Security Act of 2007", efter vedtagelsen i den amerikanske Kongres vil få direkte konsekvenser for EU-landene, særlig med hensyn til politisamarbejdet og det retlige samarbejde om bekæmpelse af terrorisme og beskyttelse af grundlæggende rettigheder og garantier;

12.   bifalder, at Franco Frattini i sin egenskab af næstformand i Kommissionen målrettet arbejder på at iværksætte en euro-atlantisk samarbejdsordning som led i bekæmpelsen af international terrorisme med harmoniserede regler for beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder; opfordrer Kommissionen til at videreføre disse bestræbelser og fuldt ud inddrage Parlamentet i dette initiativ;

13.   noterer sig, at der for nylig er nedsat en arbejdsgruppe på højt plan sammensat af repræsentanter for Kommissionen, Rådet og repræsentanter fra det amerikanske ministerium for retlige anliggender og indre sikkerhed, der danner rammen for dialogen mellem EU og USA om sikkerhedsspørgsmål; anmoder imidlertid om, at Europa-Parlamentet inddrages i denne dialog for at give den større demokratisk legitimitet;

14.   minder om Parlamentets beslutninger med krav om lukning af fangelejren i Guantánamo Bay; opfordrer Rådet og Kommissionen til indtrængende at opfordre den amerikanske regering til at finde frem til en mekanisme, som vil gøre det lettere at rejse anklage imod eller løslade fanger i overensstemmelse med international ret; er bekymret over, at eksistensen af fangelejren i Guantánamo Bay fortsat sender et negativt signal om, hvordan kampen mod terrorismen føres; opfordrer indtrængende Rådet til at fremsætte en klar og kraftig erklæring med krav om, at den amerikanske regering indstiller sin praksis med ekstraordinære arrestationer og udleveringer, og henstiller, at den amerikanske regering anmodes om nærmere oplysninger om eksistensen af hemmelige fængsler uden for amerikansk territorium;

15.   er stadig af den opfattelse, at NATO, som fortsat er et væsentligt bånd mellem mange europæiske lande og USA og garant for europæisk sikkerhed, bør udvikle sit potentiale som transatlantisk forum for politisk debat i et sandt partnerskab mellem ligestillede;

16.   glæder sig i den forbindelse over det tætte samarbejde mellem USA og EU om forhandlingerne om Kosovos status og fremhæver behovet for at finde en afbalanceret og effektiv løsning på spørgsmålet om landets fremtidige status; opfordrer begge parter til at bruge EU-USA-topmødet den 30. april 2007 i Washington DC til at fastslå deres konsensus om Ahtisaari-planen og fortsætte deres dialog med alle berørte parter; anbefaler i denne forbindelse et tættere sikkerhedsforhold mellem NATO og EU, navnlig med henblik på situationen i Kosovo, hvor EU tager over efter FN's Mission i Kosovo, mens der stadig vil være udstationeret omkring 16 000 NATO-tropper; mener, at et stærkere EU-USA-partnerskab snarere vil styrke end undergrave dette forhold;

17.   opfordrer USA til at forstærke sine bestræbelser på at drøfte og forklare sit planlagte missilforsvarssystem i NATO-regi for at gøre det muligt for alliancen og Europa fortsat at stå sammen, modstå pres udefra og undgå uenighed inden for forskellige sikkerhedsområder; understreger nødvendigheden af at gennemføre konsultationer om systemet inden for NATO-Rusland-rådet; understreger, at det amerikanske system bør koordineres og gøres interoperabelt med NATO's TBMD-system (Theatre Ballistic Missile Defence);

18.   opfordrer EU-formandskab og USA's regering til at lade Verdensbankens præsident, Paul Wolfowitz, forstå, at det vil være et velkomment skridt til at undgå, at bankens antikorruptionspolitik undergraves, hvis han trådte tilbage fra sin stilling;

Økonomi og handel

19.   understreger, at partnerne på det kommende EU-USA-topmøde bør tilføre de transatlantiske forbindelser ny dynamik ved at ajourføre den nye transatlantiske dagsorden;

20.   går stærkt ind for det tyske EU-formandskabs initiativ til at lancere et nyt transatlantisk økonomisk partnerskab med en køreplan for opnåelse af et barrierefrit transatlantisk marked, der kan styrke begge partneres stilling i den globale konkurrence og gøre det muligt for dem bedre at udnytte deres økonomiske potentiale uden at undergrave de multilaterale handelsforhandlinger, herunder Doha-Runden;

21.   opfordrer Det Europæiske Råds formand, Kommissionens formand og USA's præsident til at benytte det kommende EU-USA-topmøde som en anledning til at indlede forhandlingerne om en ny transatlantisk partnerskabsaftale vedrørende bl.a. et styrket transatlantisk marked mellem EU og USA, investeringer, intellektuel ejendomsret, innovation, offentlige indkøb og forbindelserne mellem handel og sikkerhed; opfordrer begge partnere til at indlede forhandlinger om en effektiv aftale om lovgivningssamarbejde, bl.a. med henblik på at fastlægge fælles metoder, foranstaltninger til minimering af fremtidige divergenser i regelsæt, faste aftaler om inddragelse af reguleringsorganer og foranstaltninger til inddragelse af industrier, fagforeninger og forbrugergrupper; opfordrer indtrængende til, at lovgiverne på begge sider systematisk inddrages i forhandlingerne;

22.   anser det for afgørende, at forhandlingerne om et barrierefrit transatlantisk marked ikke medfører en nedadgående harmonisering af standarderne inden for social- og arbejdsmarkedspolitik, miljø og sundhed, ligesom det er vigtigt at bevare autonomien og integriteten for EU's konkurrencepolitik og for EU's regler om beskyttelse af offentlige tjenester og kulturel mangfoldighed;

23.   er foruroliget over det voksende amerikanske betalingsbalanceunderskuds potentielt farlige konsekvenser for den globale økonomi og for de internationale valutamarkeders stabilitet; opfordrer på det kraftigste partnerne til at forpligte sig til at undgå store underskud, som kan forværre internationale ubalancer;

24.   udtaler sin tilfredshed med, at det tyske G8-formandskab har besluttet at sætte problemet med regulering af de internationale kapitalmarkeder på dagsordenen for det næste G8-topmøde; er bekymret over, at USA ensidigt har bebudet nye principper for private kapitalfonde baseret på ikke-bindende gennemsigtighedsforanstaltninger; anmoder Kommissionen om at sikre ækvivalente ejerskabsrettigheder for virksomheder på de to parters respektive territorier; er stærkt overbevist om, at der bør iværksættes en dialog om hedgefonde og private kapitalfonde på grund af den systemrisiko, som deres aktiviteter indebærer, og den voksende debat om deres bredere sociale og økonomiske konsekvenser; anmoder Kommissionen om at oplyse, hvad den agter at gøre i denne henseende i betragtning af, at USA er i færd med at udarbejde forslag herom; minder om, at to tredjedele af hedgefondene og de private kapitalfonde er baseret i off-shore-centre, og anmoder derfor om en undersøgelse af de skattemæssige konsekvenser heraf;

25.   understreger betydningen af konvergens mellem tilsynspraksisser i forbindelse med den igangværende transatlantiske konsolidering af børser; gentager derfor sin anmodning om, at dialogen om regulering af finansmarkederne udbygges via en halvårlig politikrevision vedrørende transatlantiske finansielle tjenester, som skal finde sted før og efter hvert årligt topmøde mellem EU og USA; opfordrer indtrængende EU-USA-topmødet til at nå til enighed om gensidig anerkendelse af regnskabsstandarder på grundlag af et troværdigt lovbestemt tilsyn; fremhæver betydningen af, at de amerikanske myndigheder gennemfører Basel II-aftalen om kapitalgrundlag, og at SEC (Securities and Exchange Commission) anerkender de internationale regnskabsstandarder IFRS (International Financial Reporting Standards); noterer atter med beklagelse, at EU-genforsikringsselskaber i USA er nødt til at sikre fuld sikkerhedsstillelse i forhold til risici, fordi de er underlagt meget diskriminerende statslige regler; opfordrer derfor EU-USA-topmødet til at nå til enighed om en øget grad af gensidig anerkendelse på transatlantisk plan og ensartede solvens- og indberetningskrav; anmoder Kommissionen om at sikre, at transatlantiske fusioner og/eller opkøb af børser og andre finansielle institutioner hverken direkte eller indirekte vil føre til en ensidig indførelse af amerikanske love, regler eller tilsynspraksisser inden for EU;

26.   opfordrer begge sider til at sikre et vellykket resultat af WTO's Doha-udviklingsdagsorden under fuld hensyntagen til den udviklingspolitiske dimension; opfordrer derfor indtrængende EU og USA til på 2007-topmødet at engagere sig fuldt og helt i at arbejde for et positivt gennembrud i sommeren 2007 og, i tilgift til deres målsætninger om markedsadgang og tjenesteydelser, at nå til enighed om en fælles indfaldsvinkel for at fremme centrale arbejdsstandarder fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), som kan håndhæves, inden for WTO og i bilaterale handelsaftaler, at bekræfte deres støtte til den grønne boks for landbruget sammen med en fælles strategi for krydsoverensstemmelse, biobrændsler, dyrevelfærd, dyresundhed og fugleinfluenza, og at understrege betydningen af vinaftalen mellem EU og USA;

27.   anmoder Rådet og Kommissionen om at drøfte med de transatlantiske partnere, hvordan der kan skabes fremskridt i spørgsmålet om at sikre udviklingslande adgang til lægemidler, og protestere kraftigt mod USA's initiativ om at inkludere klausuler i alle bilaterale aftaler med udviklingslande, hvorved disse lande giver afkald på at anvende de bestemmelser i Doha-aftalen, der giver dem mulighed for at producere og importere generiske lægemidler, der er nødvendige for at bekæmpe alvorlige problemer med folkesundheden (aids, tuberkulose m.m.); er ikke desto mindre bekymret for, at den amerikanske Kongres" planer om at tillade parallelimport af lægemidler fra EU-medlemsstater skal skabe problemer for forsyningerne til EU-patienter og fremme forfalskninger af lægemidler; anmoder derfor EU om at tage dette spørgsmål op på det næste topmøde;

28.   finder, at EU og USA, der står for 38 % af verdens energiforbrug, bør gå i spidsen og i fællesskab forsøge at udvikle alternative muligheder for energiproduktion og energieffektivitet; opfordrer derfor begge partnere til at styrke deres samarbejde inden for energi, energisikkerhed og bæredygtighed med henblik på etablering af et stabilt og forudsigeligt globalt energimarked baseret på markedsregler og søge at indføje bestemmelser om energihandel i WTO-reglerne;

29.   insisterer i denne sammenhæng på, at industrilandene har et særligt ansvar for at gå i spidsen med hensyn til at reducere emissioner; opfordrer indtrængende USA til at genoverveje sit standpunkt med hensyn til ratificering af Kyoto-protokollen; opfordrer desuden USA til at træffe målrettede indenlandske foranstaltninger, som skal resultere i absolutte emissionsreduktioner, og til at spille en aktiv rolle i fremtidige internationale forhandlinger med henblik på at deltage i den fremtidige klimaændringsordning; udtaler sin tilfredshed med regionale "cap-and-trade"-systemer i USA og indsatser på delstatsniveau, der kan føre til reduktion af drivhusgasemissioner; opfordrer indtrængende USA's regering, Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til snarest at vedtage effektive foranstaltninger for at reducere luftfartens virkninger på klimaændringerne; anmoder om, at klimaforandringerne regelmæssigt tages op i de interparlamentariske delegationer og i forbindelse med den transatlantiske lovgivningsdialog;

30.   forventer, at man på det kommende EU-USA-topmøde baner vejen for indgåelsen af en G8-aftale i juni om iværksættelse af en post-Kyoto-emissionsordning, der inddrager USA og de vigtigste vækstøkonomier såsom Kina, Brasilien, Indien, Mexico, Sydafrika og Indonesien og bl.a. omfatter et effektivt system for handel med CO2-emissionstilladelser og fremme af nye teknologier;

31.   bifalder den fælles EU-USA-handlingsstrategi for håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, der blev vedtaget på EU-USA-topmødet i 2006; henstiller, at der foretages en revision af patentreformprocessen på begge sider;

32.   gentager sin anmodning til Kommissionen(3) om hurtigst muligt at undersøge den omstændighed, at europæiske selskaber og sektorer, som driver virksomhed i USA, og som ikke er omfattet af aftalen om selvregulering, på indeværende tidspunkt kan tvinges til at stille personoplysninger til rådighed for de amerikanske myndigheder, især de europæiske bankers amerikanske filialer, forsikringsselskaber, sociale sikringsinstitutioner og leverandører af teletjenester;

33.   tilskynder den amerikanske regering, EU's formandskab og Kommissionen til under det kommende topmøde at underskrive lufttransportaftalen af 2. marts 2007 mellem den amerikanske regering og Kommissionen som første fase i det nye samarbejde mellem USA og EU inden for det meget vigtige fælles transatlantiske luftfartsområde; håber, at USA hurtigt vil godkende denne aftale, og tilskynder begge parter til snarest muligt at indlede forhandlinger med henblik på en aftale om samarbejdets anden fase;

34.   opfordrer de europæiske og amerikanske partnere til i deres økonomiske forbindelser at tage hensyn til kultur- og uddannelsessektorernes rolle og særlige karakteristika;

De institutionelle rammer og Parlamentets rolle

35.   understreger, at kun en bredere inddragelse af den amerikanske Kongres og Europa-Parlamentet på alle niveauer vil gøre det muligt for alvor at styrke hele processen, og at den nuværende interparlamentariske dialog gradvist bør omdannes til en de facto- "transatlantisk forsamling";

36.   opfordrer det kommende EU-USA-topmøde til at støtte den parlamentariske dimension af det transatlantiske partnerskab, styrke lovgivernes rolle i dialogen mellem EU og USA samt sikre en højere grad af inddragelse af civilsamfundet på begge sider af Atlanten;

37.   understreger sit stærke ønske om at vedblive med at bidrage til det transatlantiske partnerskabs styrke og stabilitet gennem sit engagement i den transatlantiske dialog mellem lovgivere (Transatlantic Legislators' Dialogue (TLD)); støtter bestræbelserne for at etablere et lovgivningsmæssigt tidligt varslingssystem mellem Parlamentet og den amerikanske Kongres;

38.   opfordrer indtrængende EU-USA-topmødet til at nå til enighed om passende parlamentarisk deltagelse i topmøderne mellem EU og USA og slår til lyd for, at der afholdes et møde forud for hvert topmøde mellem på den ene side TLD og på den anden side den højtstående gruppe (Senior Level Group) for at udveksle synspunkter om de fremskridt, der er gjort med arbejdsprogrammet og forberedelserne til topmødet; gentager, at det er nødvendigt at skabe en stabil institutionel parlamentarisk ramme;

39.   anmoder Kommissionen om at drøfte sin forhandlingsstrategi med Parlamentets relevante udvalg, inden den indleder forhandlinger med sin amerikanske modpart, når disse forhandlinger vedrører lovgivningsspørgsmål;

40.   opfordrer Parlamentets relevante udvalg til at bruge budgettet for 2007 til at tilvejebringe de nødvendige midler til at etablere en permanent stilling til en EP-tjenestemand i Washington DC, der kan sikre en passende institutionalisering af Parlamentets egne aktiviteter og gøre det muligt at forbedre kontakterne mellem Parlamentet og den amerikanske Kongres;

o
o   o

41.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt USA's præsident og Kongres.

(1) EUT C 298 E af 8.12.2006, s. 226.
(2) EUT C 298 E af 8.12.2006, s. 235.
(3) Europa-Parlamentets beslutning om af 14. februar 2007 om SWIFT, PNR-ordningen og den transatlantiske dialog om disse spørgsmål (P6_TA(2007)0039).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik