Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0149/2007

Debaty :

PV 25/04/2007 - 2
CRE 25/04/2007 - 2

Głosowanie :

PV 25/04/2007 - 11.13
CRE 25/04/2007 - 11.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Teksty przyjęte
PDF 316kWORD 85k
Środa, 25 kwietnia 2007 r. - Strasburg
Stosunki transatlantyckie
P6_TA(2007)0155RC-B6-0149/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie stosunków transatlantyckich

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wcześniejsze rezolucje w sprawie stosunków transatlantyckich, a zwłaszcza dwie rezolucje z dnia 1 czerwca 2006 r.: w sprawie poprawy stosunków UE-USA w ramach porozumienia o partnerstwie transatlantyckim(1) oraz w sprawie transatlantyckich stosunków gospodarczych między UE i Stanami Zjednoczonymi(2),

–   uwzględniając deklarację Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 2004 r. i oraz deklarację z 20 czerwca 2005 r. dotyczące wzmocnienia wzajemnej współpracy w celu nierozprzestrzeniania i zwalczania terroryzmu i walki z terroryzmem;

–   uwzględniając wyniki szczytu UE-USA, który odbył się w dniu 21 czerwca 2006 r. w Wiedniu,

–   uwzględniając nadchodzący szczyt UE/Stany Zjednoczone, który odbędzie się 30 kwietnia 2007 r. w Waszyngtonie,

–   uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że partnerstwo między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oparte na wspólnych wartościach wolności, demokracji, praworządności i poszanowania praw człowieka jest kamieniem węgielnym bezpieczeństwa i stabilności w obszarze euro-atlantyckim,

B.   mając na uwadze konieczność pokreślenia, jak ważne jest pełne poszanowanie prawa międzynarodowego i traktatów z dziedziny praw człowieka i podstawowych wolności w walce z terroryzmem międzynarodowym,

C.   mając na uwadze, że obecna sytuacja w Zatoce Guantanamo i tajny program zatrzymań CIA stwarzają napięcia w stosunkach transatlantyckich, ponieważ UE nie może zaakceptować tych prawnych i sądowych nieprawidłowości, które podważają wiarę w najbardziej fundamentalne wartości rządów prawa,

D.   mając na uwadze, że światowy ład polityczny i gospodarczy ulega obecnie poważnym zmianom, doprowadzając do powstania znaczących wyzwań politycznych i gospodarczych oraz niosąc ze sobą poważne zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa, społeczeństwa i środowiska,

E.   E. mając na uwadze, że obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie wymaga silnej współpracy Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w ramach prac Kwartetu i z Ligą Arabską na rzecz przywrócenia większej stabilności w regionie poprzez działania na rzecz pokoju, demokracji i poszanowania praw człowieka,

F.   mając na uwadze, że mocne i działające partnerstwo między UE a USA to nieodzowne narzędzie kształtowania światowego rozwoju w interesie wspólnych wartości i w oparciu o prawdziwy system wielostronny i prawo międzynarodowe; mając na uwadze, że aby partnerzy mogli osiągnąć ten cel, potrzebne jest silne i jednolite przywództwo polityczne,

G.   mając na uwadze, że USA wciąż nie wyrażają woli rozszerzenia programu bezwizowego (ang. Visa Waiver Programme) i w dalszym ciągu nakładają - wbrew zasadzie wzajemności - obowiązek wizowy na obywateli jedenastu państw członkowskich UE, a także Grecji, hamując w ten sposób rozwijanie więzi transatlantyckich i utrwalając nierówne traktowanie obywateli europejskich;

H.   mając na uwadze, że rynek transatlantycki jako największe światowe partnerstwo dwustronne w zakresie handlu zapewnia 14 milionów miejsc pracy w UE i USA, stanowi 40% światowego handlu i pozostaje motorem napędowym światowej gospodarki,

I.   mając na uwadze, że ze względu na odgrywaną w gospodarce światowej rolę transatlantyccy partnerzy wspólnie ponoszą odpowiedzialność za kształtowanie światowego rozwoju w interesie wspólnych wartości w celu sprawiedliwszego podziału dóbr i stopniowego zajmowania się globalnymi wyzwaniami takimi jak bezpieczeństwo, światowy ład gospodarczy, środowisko naturalne i ograniczanie ubóstwa,

J.   mając na uwadze, że wspólne transatlantyckie stosunki gospodarcze leżą w obopólnym interesie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, a spójne kierownictwo polityczne wymagane jest dla wzmocnienia rynku transatlantyckiego; wspiera zatem Prezydencję niemiecką w jej wysiłkach na rzecz dokonania na nadchodzącym szczycie rzeczywistego postępu w zakresie znacznego wzmocnienia współpracy dotyczącej regulacji,

K.   mając na uwadze, że w grudniu 2006 r. Senat USA jednogłośnie przyjął w dniu 9 grudnia 2006 r. rezolucję wzywającą obu transatlantyckich partnerów do wspólnej pracy na rzecz wzmocnienia rynku transatlantyckiego oraz do okazania na szczycie UE-USA w 2007 r., że przywódcy zgadzają się co do wyznaczenia daty docelowej ukończenia tworzenia rynku transatlantyckiego,

L.   mając na uwadze, że usługi finansowe są kwestią wagi podstawowej dla stosunków UE-USA; mając na uwadze, że ściślejsza współpraca, zbliżenie przepisów i zachowanie równych szans pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a UE w regulowaniu usług finansowych leży w interesie obu partnerów,

Kwestie polityczne, zagadnienia związane z bezpieczeństwem i prawami człowieka

1.   z zadowoleniem przyjmuje poprawę atmosfery w stosunkach między UE i USA na równych zasadach; że ten pozytywny kontekst umożliwia UE i USA ścisłą współpracę nad szeregiem wyzwań politycznych ważnych dla obu stron, szczególnie we wspólnym podejściu do Zachodnich Bałkanów, regionu Południowego Kaukazu, Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu, Afganistanu, krajów śródziemnomorskich, Ameryki Łacińskiej i Afryki;

2.   wzywa Radę i administrację Stanów Zjednoczonych do zintensyfikowania wysiłków, w ramach Kwartetu Bliskowschodniego, do wsparcia negocjacji między Izraelczykami i Palestyńczykami zmierzających do ogólnego rozwiązania pokojowego opartego na dwóch stabilnych i bezpiecznych państwach; popiera skierowaną przez Kwartet prośbę o stałą pomoc międzynarodową dla ludności palestyńskiej; jest zdania, że należy podjąć wszelkie środki, aby ustabilizować sytuację w Libanie; z zadowoleniem przyjmuje powrócenie do planu przyjętego przez Ligę Arabską na szczycie w Rijadzie, wyraża zadowolenie z utworzenia palestyńskiego rządu jedności narodowej i wzywa obie partnerów transatlantyckich do podjęcia z nim konstruktywnego dialogu, uwzględniając stanowisko Rady;

3.   z zadowoleniem przyjmuje ostatnie wizyty wysokich rangą polityków amerykańskich i europejskich w Damaszku; wzywa do wspólnych działań UE i USA w celu zbadania bezwarunkowej gotowości Syrii do ponownego podjęcia negocjacji z Izraelem i do konstruktywnej współpracy ze społecznością międzynarodową;

4.   z zadowoleniem przyjmuje ścisłą współpracę między UE i USA w irańskiej kwestii jądrowej i zachęca obu partnerów do dalszej współpracy we wzmacnianiu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) i tworzeniu kompleksowego systemu międzynarodowych porozumień w sprawie nierozpowszechniania broni masowego rażenia, aby wspólnie wzmocnić Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej będący kluczowym elementem zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej;

5.   wyraża ubolewanie z powodu ogłoszenia przez Iran woli rozpoczęcia wzbogacania uranu na skalę przemysłową, ponieważ taki krok Iranu stanowiłby bezpośredni sprzeciw wobec ponawianych wniosków Rady Zarządzającej MAEA i wiążących wezwań Iranu do zaprzestania wszelkich działań z zakresu wzbogacania uranu zawartych w rezolucjach nr 1737(2006) i 1747(2007) Rady Bezpieczeństwa ONZ,

6.   jest zdania, że zwalczanie terroryzmu i rozprzestrzeniania broni masowego rażenia pozostają największymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa dla obu partnerów; dlatego podkreśla konieczność pogłębienia współpracy obu partnerów w tej dziedzinie i wspieranie roli, którą w zwalczaniu obu tych wyzwań musi odgrywać ONZ;

7.   uważa, że należy określić – we współpracy z USA – wspólne ramy ochrony gwarancji, których wymaga szczególne partnerstwo UE-USA w walce z terroryzmem, a które mogłyby także obejmować wszystkie aspekty związane ze swobodnym przepływem osób między UE i USA; w tym kontekście uważa, że należy zacieśnić kontakty między Parlamentem a Kongresem;

8.   uznaje, że wymiana danych i informacji jest cennym narzędziem w międzynarodowej walce z terroryzmem i powiązanymi z nim przestępstwami, ale podkreśla, że silne gwarancje ochrony danych ułatwiłyby ich wymianę, zapewniając jednocześnie ochronę prywatności oraz że taka wymiana danych musiałaby jednak opierać się na jednym lub wielu porozumieniach międzynarodowych podobnych w swej strukturze do porozumienia między UE a Stanami Zjednoczonymi w zakresie współpracy sądowej w sprawach karnych, dotyczącego również ekstradycji, które obecnie jest omawiane przez Kongres;

9.   wyraża głębokie ubolewanie tym, że porozumienia w sprawie rejestrów nazwisk pasażerów (PNR), SWIFT i istnienia amerykańskiego systemu automatycznego naprowadzania (ATS) doprowadziło do niepewności prawnej w odniesieniu do niezbędnych gwarancji ochrony w przypadku udostępniania i przekazywania danych między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności zapobiegania terroryzmowi i zwalczania go; podkreśla, że dane powinny być wymieniane jeżeli zachodzi taka konieczność, zgodnie z istniejącymi porozumieniami między UE i USA w sprawie wzajemnej pomocy prawnej i ekstradycji oraz zgodnie z ustawodawstwem Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych; uważa, że udostępnianie danych osobowych musi się opierać na właściwej podstawie prawnej, podlegać jasnym zasadom i warunkom oraz musi mu towarzyszyć odpowiednia ochrona prywatności i swobód obywatelskich poszczególnych obywateli;

10.   wzywa USA i wszystkie inne kraje, które stosują wizy wjazdowe dla obywateli wybranych państw członkowskich UE, do natychmiastowego zniesienia systemu wizowego i do równego traktowania wszystkich obywateli państw członkowskich UE; wyraża ubolewanie z powodu włączenia do proponowanych zmian do programu bezwizowego USA dodatkowej klauzuli o wymianie informacji (danych osobowych pasażerów lotniczych, PNR);

11.   podkreśla fakt, że wiele ze środków zawartych we wniosku legislacyjnym "Improving America's Security Act of 2007" po przyjęciu go przez Kongres USA będzie miało bezpośredni wpływ na państwa UE, a w szczególności środki te dotykać będą współpracy policyjnej i sądowej w zakresie walki z terroryzmem i ochrony podstawowych praw i gwarancji;

12.   przyjmuje z zadowoleniem złożone przez Franco Frattiniego, wiceprzewodniczącego Komisji, zobowiązanie do rozpoczęcia programu euro-atlantyckiej współpracy na rzecz zwalczania międzynarodowego terroryzmu w oparciu o zharmonizowane zasady ochrony praw człowieka i podstawowych swobód; zwraca się do Komisji o podjęcie dalszych wysiłków i pełne włączenie Parlamentu w tę inicjatywę;

13.   przyjmuje do wiadomości niedawne utworzenie grupy roboczej wysokiego szczebla złożonej z przedstawicieli Komisji i Rady oraz przedstawicieli rządu USA (Departamentu Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Wewnętrznego), która stanowi ramy polityczne dla dialogu UE-USA w dziedzinie bezpieczeństwa; wzywa, w celu podniesienia legitymizacji demokratycznej tego dialogu, do włączenia Parlamentu Europejskiego do tego dialogu;

14.   przypomina rezolucje Parlamentu wzywające do zamknięcia więzienia w Zatoce Guantanamo; wzywa Radę i Komisję do ponaglenia rządu Stanów Zjednoczonych, aby znalazł mechanizm ułatwiający procedurę stawiania zarzutów osobom zatrzymanym oraz ich uwalnianie zgodnie z prawem międzynarodowym; wyraża zaniepokojenie, że samo istnienie więzienia w Zatoce Guantanamo nadal wysyła negatywny sygnał na temat prowadzenia walki z terroryzmem; domaga się, aby Rada wydała jasne i stanowcze oświadczenie wzywające rząd Stanów Zjednoczonych do zakończenia praktyk aresztowań i wydawania więźniów w trybie nadzwyczajnym oraz aby zwróciła się do rządu Stanów Zjednoczonych o przedstawienie dodatkowych informacji na temat istnienia tajnych więzień poza terytorium USA;

15.   ponawia swoją opinię, że NATO, które wciąż jest ważnym łącznikiem między wieloma państwami europejskimi a USA i gwarantem europejskiego bezpieczeństwa, powinno rozwijać swój potencjał jako transatlantyckie forum równorzędnej debaty politycznej w duchu partnerstwa;

16.   z zadowoleniem przyjmuje bliską współpracę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i UE w zakresie negocjacji dotyczących statusu Kosowa i podkreśla potrzebę znalezienia wyważonego i stabilnego rozwiązania kwestii jego przyszłego statusu; zachęca obu partnerów do wykorzystania szczytu UE-USA, który odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2007 r. w Waszyngtonie i zatwierdzenia konsensusu dotyczącego planu Ahtisaariego oraz kontynuowania dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami; w tym celu zaleca bliższą współpracę między NATO i UE w dziedzinie bezpieczeństwa, zwłaszcza z myślą o sytuacji w Kosowie, gdzie UE przejmie obowiązki po misji pokojowej ONZ w Kosowie, podczas gdy na miejscu pozostaną oddziały NATO w liczbie 16 000 żołnierzy; uważa, że zacieśnienie partnerstwa między UE a USA raczej uzupełni, a nie podważy, tę współpracę;

17.   wzywa USA do podwojenia wysiłków na rzecz skonsultowania i wyjaśnienia w ramach NATO planowanego systemu obrony rakietowej, tak aby umożliwić paktowi i Europie pozostanie w jedności, oprzeć się obcym naciskom oraz unikać sporów w innych obszarach bezpieczeństwa; podkreśla znaczenie dalszego omawiania kwestii systemu obrony rakietowej w ramach Rady NATO-Rosja; podkreśla, że system amerykański powinien być skoordynowany i kompatybilny z systemem obrony przeciwrakietowej teatru działań (TBMD, z ang. Theatre Ballistic Missile Defence);

18.   wzywa prezydencję UE i rząd USA do przekazania prezesowi Banku Światowego, Paulowi Wolfowitzowi, sygnału, że jego odejście ze stanowiska byłoby pożądanym krokiem na drodze do zapobiegania podważaniu antykorupcyjnej polityki tego banku;

Kwestie gospodarcze i handlowe

19.   podkreśla, że podczas nadchodzącego szczytu UE-USA w Waszyngtonie w dniu 30 kwietnia 2007 r. stosunkom transatlantyckim należy nadać nowy impuls poprzez aktualizację Nowej Agendy Transatlantyckiej;

20.   zdecydowanie popiera inicjatywę niemieckiej prezydencji Rady Europejskiej dotyczącą zawarcia nowego transatlantyckiego porozumienia gospodarczego, wraz z planem działania na rzecz osiągnięcia rynku transatlantyckiego pozbawionego barier, których celem jest umocnienie pozycji obu partnerów wobec światowej konkurencji i umożliwienie lepszego wykorzystania ich potencjału gospodarczego, nie szkodząc przy tym wielostronnym negocjacjom handlowym w ramach rundy z Doha;

21.   wzywa przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz prezydenta USA, aby wykorzystali okazję, jaką daje zbliżający się szczyt UE-USA, do rozpoczęcia negocjacji nowego porozumienia o partnerstwie transatlantyckim, w tym o wzmocnionym rynku transatlantyckim pomiędzy UE i USA, obejmującym inwestycje, prawa własności intelektualnej, innowacje, zamówienia publiczne oraz związki między handlem a bezpieczeństwem; wzywa obu partnerów do rozpoczęcia negocjacji na temat skutecznego porozumienia dotyczącego przepisów regulacyjnych, w tym wspólnej metodologii, określenia środków w celu ograniczenia przyszłych rozbieżności, zobowiązań dotyczących włączenia agencji regulacyjnych oraz środków na rzecz zaangażowania przemysłu, związków zawodowych i grup konsumenckich; wzywa prawodawców po obu stronach do systematycznego udziału w negocjacjach;

22.   podkreśla, że negocjacje w sprawie transatlantyckiego rynku bez barier nie mogą prowadzić do odgórnej harmonizacji norm socjalnych oraz norm w zakresie środowiska naturalnego i zdrowia, a także że muszą wspierać autonomiczność i integralność polityki konkurencji UE oraz jej zasady w zakresie usług publicznych i różnorodności kulturowej;

23.   zaniepokojony jest potencjalnie niebezpiecznym wpływem wzrastającego deficytu federalnego budżetu obrotów bieżących USA na gospodarkę światową i równowagę międzynarodowych rynków walutowych; stanowczo zachęca partnerów, aby zobowiązali się do unikania nadmiernego deficytu , który powoduje nasilenie się nierównowagi międzynarodowej;

24.   z zadowoleniem przyjmuje decyzję niemieckiej prezydencji G8 w sprawie włączenia problemu regulacji międzynarodowego rynku kapitałowego do planu prac kolejnego szczytu G8; wyraża zaniepokojenie faktem, że USA ogłosiły jednostronnie nowe zasady dotyczące prywatnych funduszy kapitałowych oparte na niewiążących środkach dotyczących przejrzystości. Wzywa Komisję do zagwarantowania przedsiębiorstwom na terytorium każdej ze stron równych praw własności. Wyraża głębokie przekonanie, że należy zapoczątkować dialog na temat funduszy zabezpieczających i prywatnych funduszy akcyjnych w związku z systematycznym ryzykiem ich stosowania i rosnącą debatą dotyczącą ich szerszego wpływu społecznego i gospodarczego; Zwraca się do Komisji z pytaniem, co zamierza ona zrobić w tej sprawie, zważywszy na fakt, że Stany Zjednoczone opracowują wnioski legislacyjne na ten temat. Przypomina, że dwie trzecie funduszy zabezpieczających i prywatnych funduszy akcyjnych ma siedzibę w rajach podatkowych, i zwraca się w związku z tym o zbadanie ich fiskalnych implikacji;

25.   podkreśla znaczenie zbliżenia praktyk z zakresu nadzoru w odniesieniu do trwającej transatlantyckiej konsolidacji giełd papierów wartościowych. Ponawia zatem wezwanie do wzmożenia dialogu w zakresie przepisów dotyczących rynków finansowych w drodze przeglądów, dwa razy do roku, strategii politycznych odnoszących się do kwestii związanych z transatlantyckimi usługami finansowym, przed i po odbywającym się co roku szczycie UE-USA; wzywa szczyt USA-UE do wzajemnego uznania norm w zakresie rachunkowości poprzez wiarygodny nadzór w oparciu o przepisy; podkreśla wagę wdrożenia przez USA postanowień umowy Bazylea II dotyczącej wymogów kapitałowych, jak również uznania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC); z żalem przypomina, że firmy reasekuracyjne z UE działające na terenie USA zobowiązane są do pełnego zabezpieczenia ryzyka i że stosowane są w stosunku do nich wysoce dyskryminujące przepisy krajowe; wzywa w związku z tym szczyt UE-USA do porozumienia w sprawie dalszego pogłębiania wzajemnego uznawania się po obu stronach Atlantyku oraz do ujednolicania wymogów w zakresie wypłacalności i sprawozdawczości; wzywa Komisję do zagwarantowania, że fuzje transatlantyckie i/lub zakup giełdy i innych instytucji finansowych nie doprowadzą, w bezpośredni lub pośredni sposób, do jednostronnego stosowania w UE prawa, uregulowań lub praktyk nadzorczych USA;

26.   wzywa obydwie strony do doprowadzenia do pomyślnego zamknięcia Agendy Rozwoju z Doha WTO, przy pełnym przestrzeganiu wymiaru rozwojowego; związku z tym, wzywa UE i USA do ogłoszenia na szczycie w 2007 r. ich pełnego zobowiązania do działania na rzecz doprowadzenia pozytywnego przełomu do lata 2007 r.; a także do dostępu do ich rynków i spełnienia celów w zakresie usług oraz wzywa do wyrażenia zgody na wspólne promowanie egzekwowalnych podstawowych standardów pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w WTO i w handlowych porozumieniach dwustronnych; do potwierdzenia swojego zaangażowania na rzecz subsydiów zielonej kategorii w rolnictwie, a także na rzecz wspólnej strategii dotyczącej współzależności, biopaliw, dobrostanu zwierząt, zdrowia zwierząt i ptasiej grypy; oraz do podkreślenia znaczenia porozumienia w sprawie wina między UE i USA;

27.   zwraca się do Rady i Komisji, aby omówiły z partnerami transatlantyckimi, jak dokonać postępu w sprawie dostępu krajów rozwijających się do leków i zdecydowanie sprzeciwiły się amerykańskiej inicjatywie włączenia do wszystkich umów dwustronnych negocjowanych z krajami rozwijającymi się klauzul, na mocy których kraje te wyrzekają się korzystania z przepisów w umowie z Doha, pozwalających im produkować i importować leki generyczne niezbędne do rozwiązania najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego (AIDS, gruźlica itd.); niemniej jednak wyraża zaniepokojenie z powodu zamiaru podjętego przez Kongres, aby zezwolić na równoległy przywóz leków z państw członkowskich UE, który może utrudnić pacjentom w UE dostęp do nich i może sprzyjać podrabianiu leków; w związku z tym wzywa UE do podniesienia tej kwestii na nadchodzącym szczycie;

28.   uważa, że UE i USA, których zużycie energii stanowi 38% zużycia energii w skali światowej, powinny dzięki wspólnym wysiłkom odgrywać przewodnią rolę w rozwijaniu alternatywnych sposobów produkcji energii i wydajności energetycznej; w związku z tym wzywa obu partnerów do zacieśnienia współpracy w dziedzinie energii, bezpieczeństwa energetycznego i równowagi środowiskowej w celu utworzenia stabilnego i przewidywalnego światowego rynku energii opartego na zasadach rynkowych oraz do zawarcia w rozporządzeniach WTO przepisów regulujących handel energią;

29.   w związku z tym nalega, aby państwa rozwinięte poczuły się do odpowiedzialności i dały przykład redukcji emisji; nalega, aby Stany Zjednoczone jeszcze raz przemyślały swoje stanowisko w sprawie ratyfikacji protokołu z Kioto; wzywa ponadto USA do podjęcia energicznych działań krajowych zmierzających do ograniczenia łącznych emisji, a także do odgrywania aktywnej roli w przyszłych negocjacjach międzynarodowych w celu włączenia się w przyszłą politykę dotyczącą zmian klimatycznych; z zadowoleniem przyjmuje regionalne inicjatywy w zakresie handlu emisjami w USA oraz działania podejmowane na szczeblu federalnym w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych; wzywa rząd USA, Komisję, Radę i państwa członkowskie do pilnego przyjęcia skutecznych środków w celu ograniczenia wpływu transportu lotniczego na zmiany klimatyczne; wzywa do regularnego rozpatrywania kwestii zmian klimatycznych na szczeblu delegacji międzyparlamentarnej oraz w ramach Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawczego;

30.   oczekuje, że zbliżający się szczyt UE-USA przygotuje grunt pod podpisanie w czerwcu na szczycie G8 umowy wprowadzającej system redukcji emisji po okresie obowiązywania protokołu z Kioto, który objąłby USA i kluczowe wschodzące gospodarki, takie jak Chiny, Brazylia, Indie, Meksyk, Republika Południowej Afryki i Indonezja, która między innymi będzie zawierała skuteczny system handlu emisjami dwutlenku węgla oraz promowanie nowych technologii;

31.   z zadowoleniem przyjmuje wspólną strategię działania UE-USA na rzecz lepszej ochrony praw własności intelektualnej przyjętą na szczycie UE-USA w 2006 r.; zaleca przeprowadzenie rewizji procesu reformy patentowej po obu stronach;

32.   ponawia skierowaną do Komisji(3) prośbę o zbadanie w trybie pilnym faktu, że europejskie przedsiębiorstwa i sektory prowadzące działalność w USA i nieobjęte porozumieniem w sprawie bezpieczeństwa w portach mogą być obecnie zmuszane do udostępniania danych osobowych władzom USA, w szczególności amerykańskim oddziałom europejskich banków, towarzystwom ubezpieczeniowym, instytucjom opieki społecznej oraz dostawcom usług telekomunikacyjnych;

33.   zachęca administrację USA i prezydencję UE oraz Komisję Europejską do podpisania w trakcie szczytu porozumienia w sprawie transportu lotniczego z dnia 2 marca 2007 r. między administracją USA a Komisją UE, stanowiącego pierwszy etap nowej współpracy między USA a UE w bardzo ważnej dziedzinie, jaką jest transatlantycki ruch lotniczy; wyraża nadzieję, że USA wkrótce ratyfikują to porozumienie i zachęca obie strony do jak najszybszego rozpoczęcia negocjacji w sprawie drugiego etapu porozumienia;

34.   wzywa europejskich i amerykańskich partnerów do uwzględniania w stosunkach gospodarczych roli i szczególnych cech sektorów związanych z kulturą i edukacją;

Ramy instytucyjne i rola Parlamentu

35.   podkreśla, że jedynie szersze zaangażowanie na wszystkich szczeblach Kongresu, Parlamentu Europejskiego umożliwi prawdziwe wzmocnienie całego procesu oraz że obecna wymiana międzyparlamentarna powinna zostać stopniowo przekształcona w de facto "Zgromadzenie Transatlantyckie";

36.   wzywa uczestników zbliżającego się szczytu szczytu UE-USA do wspierania parlamentarnego wymiaru partnerstwa transatlantyckiego i do wzmocnienia roli prawodawców w dialogu między UE a USA, a także do ściślejszego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego po obu stronach Atlantyku;

37.   podkreśla swoje zaangażowanie w dalsze działania na rzecz wzmocnienia i stabilności partnerstwa transatlantyckiego poprzez uczestnictwo w Transatlantyckim Dialogu Ustawodawczym; popiera wysiłki zmierzające do utworzenia legislacyjnego "systemu wczesnego ostrzegania" między Parlamentem Europejskim i Kongresem USA;

38.   wzywa szczyt UE-USA do ustalenia odpowiedniego poziomu parlamentarnego uczestników szczytu UE-USA i wzywa do organizowania przed każdym szczytem spotkań uczestników Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawców oraz grupy wysokiego szczebla w celu wymiany poglądów na temat programu prac i przygotowań do szczytu; przypomina potrzebę ustanowienia stabilnych, parlamentarnych ram instytucyjnych;

39.   wzywa Komisję do przeprowadzenia dyskusji w sprawie jej strategii negocjacyjnej z odpowiednimi komisjami Parlamentu przed podjęciem negocjacji z partnerami z USA, wówczas gdy negocjacje dotyczą kwestii legislacyjnych;

40.   wzywa komisję przedmiotowo właściwą do wykorzystania budżetu na rok 2007 w celu zapewnienia niezbędnych środków na ustanowienie stałego, oficjalnego przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego w Waszyngtonie, które zapewni nadanie działaniom Parlamentu odpowiedniego instytucjonalnego charakteru i pozwoli na poprawę kontaktów Parlamentu Europejskiego z Kongresem USA;

o
o   o

41.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom Państw Członkowskich, oraz Prezydentowi i Kongresowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

(1) Dz.U. C 298 E z 8.12.2006, str. 226.
(2) Dz.U. C 298 E z 8.12.2006, str. 235.
(3) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie SWIFT, porozumienia dotyczącego PNR oraz dialogu transatlantyckiego w tych kwestiach, Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0039.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności