Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2277(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0075/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0075/2007

Συζήτηση :

PV 26/04/2007 - 5
CRE 26/04/2007 - 5

Ψηφοφορία :

PV 26/04/2007 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0160

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 288kWORD 73k
Πέμπτη 26 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο
Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
P6_TA(2007)0160A6-0075/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2006/2277(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Δεκεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη το Μανιφέστο των Ευρωπαίων Γυναικών με Αναπηρία που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπήρων στις 22 Φεβρουαρίου 1997,

–   έχοντας υπόψη το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–   έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους (2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρίες: ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης" (CΟΜ(2003)0650,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0075/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (εφεξής "Σύμβαση") αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία αντιμετωπίζουν συχνά μεγαλύτερο κίνδυνο, τόσο μέσα όσο και έξω από το σπίτι, άσκησης βίας, τραυματισμού ή κακομεταχείρισης, εγκατάλειψης ή παραμέλησης, κακοποίησης ή εκμετάλλευσης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση τονίζει επίσης την ανάγκη να ενσωματωθεί η αρχή της ισότητας των φύλων σε όλες τις προσπάθειες που προάγουν την πλήρη εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών στα άτομα με αναπηρία,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρία, όταν έλθουν σε ηλικία γάμου, να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 80% περίπου των γυναικών με αναπηρία είναι θύματα ψυχολογικής και σωματικής βίας και ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν σεξουαλική βία απ' ό, τι άλλες γυναίκες· επισημαίνει ότι η βία είναι όχι μόνο συχνό φαινόμενο στη ζωή των γυναικών με αναπηρία, αλλά ενίοτε και η αιτία της αναπηρίας τους,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία συνιστούν ομάδα πληθυσμού με πολυμορφία και ότι οι σχεδιαζόμενες για την υποστήριξή τους δράσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο την πολυμορφία αυτή, όσο και το γεγονός ότι κάποιες επί μέρους ομάδες, όπως οι γυναίκες με αναπηρία, αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες δυσκολίες και πολλαπλές διακρίσεις,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στα κράτη μέλη, οι μητέρες παιδιών με αναπηρία είναι κατά κύριο λόγο εκείνες που προβαίνουν σε ενέργειες (ιατρικής, εκπαιδευτικής, διοικητικής και άλλης μορφής) για να ενημερώνονται σχετικά με την αναπηρία του παιδιού τους καθώς και να αναζητούν τις καλύτερες λύσεις για την αντιμετώπισή της,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι την ευθύνη για τα άτομα με αναπηρία και τα εξαρτώμενα άτομα αναλαμβάνουν κατά κανόνα οι γυναίκες, πράγμα που συνεπάγεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχουν κατάλληλες δυνατότητες φροντίδας, την αποχώρησή τους από την αγορά εργασίας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όσο και οι εθνικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να προωθούν δράσεις για την υλοποίηση και την αποτελεσματική εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης των ατόμων και ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους (2007) θα πρέπει να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις λόγω φυλής, μειωμένης ικανότητας και αναπηρίας και είναι πιο ευάλωτες στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίση μεταχείριση γυναικών με αναπηρία και των μητέρων παιδιών με αναπηρία συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ηθική υποχρέωση,

1.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την εξάλειψη των υφιστάμενων εμποδίων και φραγμών, συμπεριλαμβανομένων των αρχιτεκτονικών, ούτως ώστε να δημιουργήσουν ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες για τη συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία στην πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή, συγκεκριμένα μέσω της καλύτερης εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων και των ίσων ευκαιριών καθώς και μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα συναφή κοινοτικά προγράμματα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·

2.   καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και τις ειδικές ανάγκες των γυναικών σε όλες τις πολιτικές τους, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και ειδικότερα στην πολιτική πολεοδομίας, παιδείας, απασχόλησης, στέγασης, μεταφορών, υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών·

3.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα για να υποστηρίξουν τις γυναίκες με αναπηρία ούτως ώστε να ανελιχθούν στους τομείς της κοινωνικής, επαγγελματικής, πολιτιστικής και πολιτικής ζωής στους οποίους η παρουσία τους εξακολουθεί να είναι υπερβολικά περιορισμένη·

4.   καλεί τις εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις να προωθήσουν και να χρηματοδοτήσουν, με επαρκείς πόρους, καινοτόμους δράσεις και υπηρεσίες απευθυνόμενες στο φύλο και την αναπηρία, ιδίως όσον αφορά την προσωπική εξυπηρέτηση, την κινητικότητα, την υγεία, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη διά βίου μάθηση, την απασχόληση, την ανεξάρτητη διαβίωση και την κοινωνική ασφάλιση·

5.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή αποτελεσματική νομοθεσία και πολιτικές με άξονα τις γυναίκες και τα παιδιά, που θα διασφαλίζουν τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και, όπου ενδείκνυται, τη δίωξη περιπτώσεων εκμετάλλευσης, βίας και σεξουαλικής κακοποίησης ατόμων με αναπηρία - μέσα και έξω από το χώρο κατοικίας τους· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες με αναπηρία η οποία δεν τους επιτρέπει να εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους και να διερευνηθούν προληπτικά μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι δεν θα γίνονται διακρίσεις ως προς το δικαίωμα της σωματικής αυτοδιάθεσης και της σεξουαλικότητας, είτε πρόκειται για γυναίκες με είτε χωρίς αναπηρίες·

6.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες με αναπηρία αντιμετωπίζουν τριπλάσιο κίνδυνο, σε σύγκριση με τις γυναίκες χωρίς αναπηρία, να πέσουν θύματα βίας και ζητεί, συνεπώς, να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα Daphne και για την καταπολέμηση αυτού του είδους βίας·

7.   τονίζει πόσο σημαντική είναι η ανάληψη ενεργητικής δράσης κατά της διάκρισης των ατόμων με αναπηρία ήδη από την παιδική ηλικία·

8.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν πιλοτικά σχέδια και δοκιμασμένες μεθόδους για ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις που θα επιτρέπουν την ένταξη των ατόμων με αναπηρία από τους παιδικούς σταθμούς έως τον επαγγελματικό χώρο, αφού περάσουν από το σχολείο και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα·

9.   υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναλάβει κάθε δυνατή δράση, συμπεριλαμβανομένης της νομοθετικής, με στόχο την ελάφρυνση της γραφειοκρατίας για τη χορήγησης βοηθημάτων και την αύξηση των πόρων που προορίζονται για τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία·

10.   καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την έλλειψη κατάλληλης ιατρικής φροντίδας των γυναικών με αναπηρία, εξασφαλίζοντας εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και κατάλληλες υποδομές·

11.   καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, να ερευνήσει τα ειδικότερα προβλήματα υγείας και ιατρικής περίθαλψης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με αναπηρία, εστιάζοντας στον τομέα της πρόληψης και της ενημέρωσης·

12.   εκτιμά ότι υπάρχει σχέση μεταξύ αναπηρίας και του χαμηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης που έχει ολοκληρωθεί, γεγονός που έχει περαιτέρω επιπτώσεις στα ποσοστά επαγγελματικής δραστηριότητας·

13.   εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στις γυναίκες με αναπηρία καταγράφεται ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην πρόσβαση, την παραμονή και την ανέλιξη στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες σπουδών και δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας έτσι ώστε να καθίστανται οικονομικώς ανεξάρτητα· θεωρεί ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται στη συνέχιση των σπουδών και την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας ανάλογης των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων τους και όχι με βάση την αναπηρία τους·

14.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εφαρμογή της αρχής της καθολικής πρόσβασης στο πλαίσιο διαβίωσης, τα αγαθά και τις υπηρεσίες, με στόχο να μπορούν οι γυναίκες με αναπηρία να απολαύουν της μεγαλύτερης δυνατής αυτονομίας·

15.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) συνιστούν θεμελιώδες εργαλείο ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία, να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων, ούτως ώστε οι γυναίκες με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στις ΤΠΕ και να επωφελούνται από αυτές επί ίσοις όροις με τους άνδρες·

16.   εκτιμά ότι, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, την καλύτερη ενεργοποίηση και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ατόμων με αναπηρία, πρέπει να αξιοποιούνται όλα τα μέτρα παροχής κινήτρων, περιλαμβανομένων των φορολογικών, προκειμένου να ενθαρρύνονται οι εργοδότες να απασχολούν άτομα με αναπηρία, και ο χρόνος εργασίας να είναι πιο προσαρμοσμένος στις ανάγκες των γονέων που ανατρέφουν παιδιά με αναπηρία·

17.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για τη βελτίωση της απασχόλησης των γυναικών με αναπηρία, να μεριμνήσουν για την πρόληψη των διακρίσεων εκ μέρους των εργοδοτών κατά την πρόσληψη γυναικών με αναπηρία·

18.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την ευελιξία στα θέματα που συνδέονται με την αναπηρία, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι κάθε άτομο με αναπηρία έχει διαφορετικές ανάγκες, ούτως ώστε σε μία πολυμορφική κοινωνία πολιτών να υπάρχει η δυνατότητα παροχής βοήθειας προσαρμοσμένης στην κάθε επί μέρους περίπτωση·

19.   εκτιμά ότι τα μέτρα που θεσπίζονται πρέπει να προσανατολίζονται στην καλύτερη ένταξη·

20.   υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες είναι αυτές που, στις περισσότερες περιπτώσεις, φροντίζουν τα άτομα με αναπηρία και ότι, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν μέτρα ευαισθητοποίησης ούτως ώστε οι άνδρες να συμμετέχουν επίσης στα καθήκοντα αυτά·

21.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου η ευθύνη για τη φροντίδα και τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία να βαρύνει την κοινωνία ως σύνολο και όχι μόνο τις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία και να λαμβάνουν υπόψη, κατά τη χάραξη πολιτικών, την ιδιαίτερη αφοσίωση των γυναικών που φροντίζουν άτομα με αναπηρία και την κατάσταση των ατόμων - συχνά συγγενών - που φροντίζουν τα άτομα με αναπηρία· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να τονίζεται ότι η εργασία αυτή εκτελείται κυρίως από γυναίκες, και ότι, ως εκ τούτου, οι γυναίκες υφίστανται κυρίως τις συνέπειες της περικοπής της δημόσιας περίθαλψης, τόσο ως μισθοδοτούμενες εργαζόμενες που έχουν αναλάβει τη φροντίδα όσο και ως συγγενείς·

22.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τα μέτρα που απαιτούνται για την υποστήριξη του έργου των οικογενειών και των οργανώσεων που στηρίζουν τόσο τα άτομα με αναπηρία όσο και τους οικείους τους·

23.   θεωρεί απαραίτητο να ληφθούν διάφορα μέτρα ώστε τόσο τα άτομα με αναπηρία όσο και οι οικογένειές τους να μπορούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή υπό τους ίδιους όρους με τα άτομα που δεν έχουν αναπηρία και τις οικογένειές τους, καθώς και μέτρα στήριξης για τα, κατά κανόνα συγγενικά, άτομα που αναλαμβάνουν την οικονομική και κοινωνική φροντίδα των ατόμων με αναπηρία, στα οποία συχνά, απομονωνόμενα, αφιερώνουν όλο τους το χρόνο, πράγμα που στις περισσότερες περιπτώσεις επιβάλλει υποστήριξη σε πολλά επίπεδα· επισημαίνει ότι επί του παρόντος οι γυναίκες αναλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τη φροντίδα αυτή, με ή χωρίς αμοιβή· θεωρεί αυτονόητο ότι δεν πρόκειται για καθήκον που πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά το ένα από τα δύο φύλα και ότι η αντίληψη ότι πρόκειται για ευθύνη των γυναικών πρέπει να καταπολεμάται ενεργά·

24.   προτείνει στα κράτη μέλη να εναρμονίσουν τις δημοτικές ρυθμίσεις σχετικά με τους χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρία και να εξετάσουν κατά πόσον θα ήταν σκόπιμη η μείωση της τιμής των εισιτηρίων για τη μεταφορά των συνοδών των ατόμων με αναπηρία·

25.   πιστεύει ότι ένας από τους κύριους στόχους που πρέπει να καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους καθώς και η πλήρης ένταξή τους στην κοινωνία·

26.   τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η προβολή και να βελτιωθεί η εικόνα των γυναικών με αναπηρία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γεγονός που θα κάνει πιο γνωστή την καθημερινότητά τους στο ευρύ κοινό και θα τους δώσει περισσότερες ευκαιρίες έκφρασης και συμμετοχής στην κοινωνική και πολιτική ζωή·

27.   τονίζει τη σημασία που έχει η αναγνώριση από τα κράτη μέλη του αυτονόητου δικαιώματος των γυναικών με αναπηρία στη σεξουαλική ζωή και τη δημιουργία οικογένειας·

28.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθεσία που θα εξασφαλίζει την αυτόνομη διαβίωση γυναικών και ανδρών με αναπηρία, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για θεμελιώδες δικαίωμα που πρέπει να γίνεται σεβαστό·

29.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν σε παιδιά, νέους και ενήλικους με αναπηρία τις απαραίτητες προϋποθέσεις για αυτονομία και αυτοδιάθεση και, στο πλαίσιο του έργου αυτού, να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην ισότητα ανδρών και γυναικών·

30.   αναγνωρίζει ότι, παρά τις υφιστάμενες υπηρεσίες βοήθειας για αυτόνομη διαβίωση και τις υπηρεσίες περίθαλψης, οι γυναίκες με αναπηρία υφίστανται διακρίσεις ως προς την πρόσβαση·

31.   τονίζει το ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση των αγοριών και των κοριτσιών στην οικοδόμηση της κοινωνίας του μέλλοντος και υπογραμμίζει ότι πρέπει να είναι προσανατολισμένη ούτως ώστε η αναπηρία να μη συνιστά εμπόδιο στη συμμετοχή τους στην κοινωνία με τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια δικαιώματα, για να προωθηθεί κλίμα συνεργασίας, ένταξης και ευαισθητοποίησης για την αναπηρία στο σχολείο, το οποίο θα πρέπει να συνιστά απαραίτητο εργαλείο για την υλοποίηση του στόχου αυτού·

32.   τονίζει το σημαντικό ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με γυναίκες με αναπηρία και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τις υποστηρίξουν·

33.   τονίζει την ανάγκη να συλλεχθούν πρόσφατα στοιχεία για την αναπηρία, κατανεμημένα ανά φύλο, και να πραγματοποιηθούν μελέτες με δείκτες για το φύλο που θα επιτρέψουν να γίνει γνωστή η πραγματική κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία·

34.   τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η προστασία της αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών με αναπηρία, δίδοντας προσοχή σε ζητήματα όπως είναι ο οικογενειακός προγραμματισμός, οι υπηρεσίες υγείας και η ενημέρωση σχετικά με τη μητρότητα, με στόχο να μπορούν οι γυναίκες αυτές να δημιουργούν ισότιμες, υπεύθυνες και ικανοποιητικές σχέσεις·

35.   τονίζει ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να παροτρύνει περισσότερο τις οργανώσεις εργοδοτών, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να διαμορφώνουν αποτελεσματικότερες μεθόδους παροχής βοήθειας στα άτομα με αναπηρία·

36.   καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη δημιουργία δικτύου για γυναίκες με αναπηρία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις υποψήφιες χώρες, επιτρέποντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την ενίσχυση του δυναμικού και την υπευθυνοποίηση·

37.   τονίζει την ανάγκη για ελεύθερη πρόσβαση των γυναικών με αναπηρία στα νέα οπτικοακουστικά μέσα·

38.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι εμπεριστατωμένες γνώσεις για το θέμα αυτό και για το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, που εστιάζει στους κοινωνικούς φραγμούς σε αντίθεση με το ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας που εξετάζει μόνο τις ιατρικές πτυχές της αναπηρίας, είναι η σωστή βάση για να εξασφαλιστούν λύσεις, υπηρεσίες και υποστήριξη, να χαραχτούν πολιτικές, να διατεθούν πόροι και να μετρηθεί ο αντίκτυπος των πολιτικών στην κατάσταση των ατόμων με αναπηρία·

39.   υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η συνεργασία τους για την εξέλιξη και τη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών και κοριτσιών που υποφέρουν από οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας έχει θεμελιώδη σημασία·

40.   καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες των πολιτών που αποβλέπουν στη στήριξη των ατόμων με αναπηρία·

41.   υπενθυμίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών, και ειδικότερα οι οργανώσεις των γυναικών και των γονέων παιδιών με αναπηρία, στην ενίσχυση και την προώθηση των ίσων ευκαιριών, της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση και στη διά βίου μάθηση, με τον προσήκοντα σεβασμό στις ειδικές τους ανάγκες·

42.   εξαίρει το έργο των ενώσεων γονέων, που δρομολογείται και εκτελείται συνήθως από τις μητέρες παιδιών με αναπηρία, οι οποίες μέσω της ένωσής τους και των ιστοσελίδων τους, συγκεντρώνουν πληροφορίες (για ειδικευμένα ιατρικά κέντρα, ρυθμίσεις για τη σχολική εκπαίδευση και την κοινωνική ασφάλιση) βοηθώντας άλλους γονείς και ευαισθητοποιώντας τις δημόσιες αρχές·

43.   καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν στοιχεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία όπως το πράττουν στις εθνικές εκθέσεις τους, καθώς και για τα μέτρα που έχουν λάβει προκειμένου να τηρήσουν τη σύμβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων εις βάρος των γυναικών·

44.   εκτιμά ότι η αναπηρία πρέπει να θεωρείται φυσικό φαινόμενο που συναντάται καθημερινά και όχι περίεργο χαρακτηριστικό διότι θα υπάρχουν πάντοτε πολίτες με αναπηρία και, ως εκ τούτου, η αναπηρία θα αποτελεί πάντα αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας·

45.   πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση της τεχνολογίας και των μέσων που διατίθενται για την εξάλειψη των χώρων που δημιουργούν προβλήματα στα άτομα με αναπηρία· η εξέλιξη πρέπει να βασίζεται στο γεγονός ότι οι ανάγκες ανδρών και γυναικών δεν είναι πάντα οι ίδιες·

46.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για την ισότητα των όρων διαβίωσης για κορίτσια, αγόρια, γυναίκες και άνδρες με αναπηρία·

47.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ C 364, 18.12.2000, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου