Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0140(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0135/2007

Indgivne tekster :

A6-0135/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/04/2007 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0162

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 33k
Torsdag den 26. april 2007 - Strasbourg
Hurtige grænseindsatshold ***I
P6_TA(2007)0162A6-0135/2007
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. april 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en ordning for oprettelse af hurtige grænseindsatshold og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 med hensyn til denne ordning (KOM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0401)(1),

-   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 62, nr. 2), litra a), og artikel 66 (C6-0253/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0135/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   godkender den vedføjede erklæring;

3.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen 26. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2007 om indførelse af en ordning for oprettelse af hurtige grænseindsatshold og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 med hensyn til denne ordning og om regulering af gæstemedarbejderes opgaver og beføjelser
P6_TC1-COD(2006)0140

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. 863/2007)


BILAG

Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen understreger, at alle muligheder for at fremskaffe bevillinger bør undersøges, såfremt der opstår en situation med akut og ekstraordinært pres på de ydre grænser, som nødvendiggør indsættelse af hurtige grænseindsatshold, og hvor der eventuelt ikke er tilstrækkelige bevillinger på budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (FRONTEX) til at gøre dette. Kommissionen undersøger øjeblikkeligt, om der er mulighed for en bevillingsoverførsel. Såfremt det er nødvendigt, at budgetmyndigheden træffer afgørelse, indleder Kommissionen en procedure i overensstemmelse med finansforordningen, især artikel 23 og 24, så budgetmyndighedens to parter rettidigt kan afsætte de nødvendige bevillinger til, at Agenturet kan indsætte de hurtige grænseindsatshold. Budgetmyndigheden forpligter sig til at handle så hurtigt som muligt under hensyntagen til sagens hastende karakter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik