Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0140(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0135/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0135/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/04/2007 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0162

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 272kWORD 41k
Πέμπτη 26 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο
Ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα ***I
P6_TA(2007)0162A6-0135/2007
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τον εν λόγω μηχανισμό (COM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0401)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 62, παράγραφος 2, στοιχείο α), και 66, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0253/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0135/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   εγκρίνει τη συνημμένη δήλωση·

3.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Απριλίου 2007 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τον εν λόγω μηχανισμό και για τη ρύθμιση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προσκεκλημένων υπαλλήλων
P6_TC1-COD(2006)0140

(Δεδομένου ότι επετεύχθη συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη: κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/2007).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή τονίζουν ότι, σε περίπτωση που επικρατεί κατάσταση, αφενός έκτακτων και εξαιρετικών πιέσεων στα εξωτερικά σύνορα που απαιτούν την επέμβαση Ομάδας Ταχείας Επέμβασης στα σύνορα και αφετέρου πιθανής ανεπάρκειας οικονομικών μέσων στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της ΕΕ (FRONTEX) για την κινητοποίηση της Ομάδας αυτής, θα πρέπει να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες εξασφάλισης της χρηματοδότησης. Η Επιτροπή θα ελέγξει κατεπειγόντως κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα ανακατανομής των κεφαλαίων. Σε περίπτωση που απαιτηθεί απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, η Επιτροπή κινεί διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσιονομικού Κανονισμού, και συγκεκριμένα με τα άρθρα 23 και 24, προκειμένου να διασφαλίσει τη λήψη έγκαιρης απόφασης των δύο αρμοδίων για τον προϋπολογισμό οργάνων σχετικά με τα μέσα παροχής συμπληρωματικής χρηματοδότησης προς την FRONTEX για την αποστολή Ομάδας Ταχείας Επέμβασης στα σύνορα. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή δεσμεύεται να δράσει το ταχύτερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου