Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0190(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0085/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0085/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/04/2007 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0163

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 347kWORD 50k
Πέμπτη 26 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο
Διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων *
P6_TA(2007)0163A6-0085/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (COM(2006)0587 – C6-0402/2006 – 2006/0190(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0587)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0402/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0085/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1
Άρθρο 11, παράγραφος 5 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002)
5.  Από την 1η Ιανουαρίου 2003 έως την 31η Δεκεμβρίου 2006, οι επεμβάσεις εκσυγχρονισμού που πραγματοποιούνται άνωθεν του κυρίου καταστρώματος για τη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων στα αλιευτικά σκάφη ηλικίας 5 ετών και άνω μπορεί να αυξήσει τη χωρητικότητα του σκάφους, υπό τον όρο ότι ο εκσυγχρονισμός αυτός δεν αυξάνει την αλιευτική ικανότητά του. Τα επίπεδα αναφοράς, όπως καθορίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου και του άρθρου 12 προσαρμόζονται ανάλογα. Η αντιστοιχούσα χωρητικότητα δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του ισοζυγίου εισόδων και εξόδων εκ μέρους των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 13.
5.  Οι επεμβάσεις εκσυγχρονισμού που πραγματοποιούνται άνωθεν του κυρίου καταστρώματος για τη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων μπορούν να αυξήσουν τη χωρητικότητα του σκάφους, υπό τον όρο ότι ο εκσυγχρονισμός αυτός δεν αυξάνει την αλιευτική ικανότητά του. Τα επίπεδα αναφοράς, όπως καθορίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου και του άρθρου 12 προσαρμόζονται ανάλογα. Η αντιστοιχούσα χωρητικότητα δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του ισοζυγίου εισόδων και εξόδων εκ μέρους των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 13.
Τροπολογία 1
Αρθρο 1, ΣΗΜΕΙΟ 1
Άρθρο 11, παράγραφος 6, περιπτώσεις 1 και 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002)
- ποσοστό 4% της μέσης χωρητικότητας που αποσύρεται ετησίως με δημόσια ενίσχυση από την 1η Ιανουαρίου 2003 έως την 31η Δεκεμβρίου 2006 για τα κράτη μέλη που αποτελούσαν μέρος της Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 2003 και ποσοστό 4% της μέσης χωρητικότητας που αποσύρεται ετησίως με δημόσια ενίσχυση από την 1η Μαΐου 2004 έως την 31η Δεκεμβρίου 2006 για τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Κοινότητα την 1η Μαΐου 2004 και,
- ποσοστό 10% της μέσης χωρητικότητας που αποσύρεται ετησίως με δημόσια ενίσχυση από την 1η Ιανουαρίου 2003 έως την 31η Δεκεμβρίου 2006 για τα κράτη μέλη που αποτελούσαν μέρος της Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 2003 και ποσοστό 10% της μέσης χωρητικότητας που αποσύρεται ετησίως με δημόσια ενίσχυση από την 1η Μαΐου 2004 έως την 31η Δεκεμβρίου 2006 για τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Κοινότητα την 1η Μαΐου 2004 και,
- ποσοστό 4% της χωρητικότητας που αποσύρεται από τον στόλο με δημόσια ενίσχυση από την 1η Ιανουαρίου 2007.
- ποσοστό 10% της χωρητικότητας που αποσύρεται από τον στόλο με δημόσια ενίσχυση από την 1η Ιανουαρίου 2007.
Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο γ), εδάφια 1α και 1β (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002)
Ωστόσο, η μείωση αυτή της ισχύος δεν πρέπει επ" ουδενί να μειώνει τις συνθήκες ασφάλειας ή καλής διαβίωσης επί του σκάφους ή την αποτελεσματικότητα των συστημάτων επεξεργασίας των ιχθύων στο σκάφος.
Επιπλέον, και δεδομένου ότι στόχος της μείωσης είναι η αποφυγή της αύξησης της αλιευτικής ικανότητας του σκάφους, το πρώτο εδάφιο δεν λαμβάνεται υπόψη εάν η αντικατάσταση της μηχανής πραγματοποιείται για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και/ή βελτίωσης της απόδοσης του σκάφους σε τομείς άλλους από την αλιευτική ικανότητα, ή εάν προκριθούν επιλεκτικότερες αλιευτικές μέθοδοι, όσον αφορά τη χρήση του σκάφους.

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου