Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0190(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0085/2007

Ingediende teksten :

A6-0085/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 26/04/2007 - 8.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0163

Aangenomen teksten
PDF 204kWORD 42k
Donderdag 26 april 2007 - Straatsburg
Instandhouding en duurzame exploitatie van de visbestanden *
P6_TA(2007)0163A6-0085/2007

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 april 2007 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2371/2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2006)0587 – C6-0402/2006 – 2006/0190(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2006)0587)(1),

–   gelet op artikel 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0402/2006),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie visserij (A6-0085/2007),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendementen van het Parlement
Amendement 3
ARTIKEL 1, PUNT 1
Artikel 11, lid 5 (Verordening (EG) nr. 2371/2002)
5.  Tussen 1 januari 2003 en 31 december 2006 mag de tonnage van vissersvaartuigen van 5 jaar en ouder toenemen door modernisering van het hoofddek ter verbetering van de veiligheid aan boord, de arbeidsomstandigheden, de hygiëne en de productkwaliteit, op voorwaarde dat de vangstcapaciteit van het vaartuig daardoor niet toeneemt. De overeenkomstig dit artikel en artikel 12 vastgestelde referentieniveaus worden daaraan aangepast. Met de corresponderende capaciteit hoeft geen rekening gehouden te worden als de lidstaten overeenkomstig artikel 13 de balans van de toevoeging/onttrekking opmaken.
5.  De tonnage van vissersvaartuigen mag toenemen door modernisering van het hoofddek ter verbetering van de veiligheid aan boord, de arbeidsomstandigheden, de hygiëne en de productkwaliteit, op voorwaarde dat de vangstcapaciteit van het vaartuig daardoor niet toeneemt. De overeenkomstig dit artikel en artikel 12 vastgestelde referentieniveaus worden daaraan aangepast. Met de corresponderende capaciteit hoeft geen rekening gehouden te worden als de lidstaten overeenkomstig artikel 13 de balans van de toevoeging/onttrekking opmaken.
Amendement 1
ARTIKEL 1, PUNT 1
Artikel 11, lid 6, eerste en tweede streepje (Verordening (EG) nr. 2371/2002)
4% van de gemiddelde jaarlijkse tonnage die met overheidssteun is onttrokken tussen 1 januari 2003 en 31 december 2006 voor de lidstaten die op 1 januari 2003 deel uitmaakten van de Gemeenschap en 4% van de jaarlijkse gemiddelde tonnage die met overheidssteun is onttrokken tussen 1 mei 2004 en 31 december 2006 voor de lidstaten die op 1 mei 2004 tot de Gemeenschap zijn toegetreden, en
4% van de tonnage die vanaf 1 januari 2007 met overheidssteun aan de vloot wordt onttrokken.
10% van de gemiddelde jaarlijkse tonnage die met overheidssteun is onttrokken tussen 1 januari 2003 en 31 december 2006 voor de lidstaten die op 1 januari 2003 deel uitmaakten van de Gemeenschap en 10% van de jaarlijkse gemiddelde tonnage die met overheidssteun is onttrokken tussen 1 mei 2004 en 31 december 2006 voor de lidstaten die op 1 mei 2004 tot de Gemeenschap zijn toegetreden, en
10% van de tonnage die vanaf 1 januari 2007 met overheidssteun aan de vloot wordt onttrokken.
Amendement 2
ARTIKEL 1, PUNT 2
Artikel 13, lid 1, punt c), alinea 1 bis en 1 ter (nieuw) (Verordening (EG) nr. 2371/2002)
Deze capaciteitsvermindering mag echter in geen geval afbreuk doen aan de veiligheid of bewoonbaarheid van het vaartuig of aan de doeltreffendheid van de systemen voor visverwerking aan boord.
Aangezien het doel van de capaciteitsvermindering is een toename van de vangstcapaciteit van het vaartuig te voorkomen, is het bepaalde in de eerste alinea bovendien niet van toepassing wanneer de motor wordt vervangen om de prestaties van het vaartuig, met uitzondering van de vangstcapaciteit, in stand te houden of te verbeteren, of wanneer, wat betreft het gebruik van het vaartuig, voor selectievere vangstmethoden is gekozen.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid