Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0190(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0085/2007

Predkladané texty :

A6-0085/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/04/2007 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0163

Prijaté texty
PDF 359kWORD 49k
Štvrtok, 26. apríla 2007 - Štrasburg
Ochrana a trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva *
P6_TA(2007)0163A6-0085/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. apríla 2007 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2371/2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (KOM(2006)0587 – C6-0402/2006 –2006/0190 (CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2006)0587)(1),

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0402/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A6-0085/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 1 BOD 1
Článok 11 odsek 5 (nariadenie (ES) č. 2371/2002)
5.  Od 1. januára 2003 do 31. decembra 2006 sa na rybárskych plavidlách, ktoré sú staré 5 rokov a viac, môže modernizáciou na hlavnej palube zameranou na zvýšenie bezpečnosti na palube, zlepšenie pracovných podmienok, hygieny a kvality výrobkov zvýšiť tonáž plavidla za predpokladu, že takáto modernizácia nezvýši rybolovnú kapacitu. Referenčné úrovne, ako sú stanovené v súlade s týmto článkom a s článkom 12 sa podľa toho prispôsobia. Odpovedajúca kapacita sa nemusí brať do úvahy pri preukazovaní rovnováhy nových a vyradených plavidiel členskými štátmi podľa článku 13.
5.  Modernizáciou na hlavnej palube zameranou na zvýšenie bezpečnosti na palube, zlepšenie pracovných podmienok, hygieny a kvality výrobkov sa môže zvýšiť tonáž plavidla za predpokladu, že takáto modernizácia nezvýši rybolovnú kapacitu. Referenčné úrovne, ako sú stanovené v súlade s týmto článkom a s článkom 12 sa podľa toho prispôsobia. Odpovedajúca kapacita sa nemusí brať do úvahy pri preukazovaní rovnováhy nových a vyradených plavidiel členskými štátmi podľa článku 13.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ČLÁNOK 1 BOD 1
Článok 11 odsek 6 zarážky 1 a 2 (nariadenie (ES) č. 2371/2002)
4 % priemernej ročnej tonáže zrušenej s využitím verejných prostriedkov medzi 1. januárom 2003 a 31. decembrom 2006 pre členské štáty, ktoré boli súčasťou Spoločenstva 1. januára 2003 a 4 % ročného priemeru tonáže Spoločenstva zrušenej s využitím verejných prostriedkov medzi 1. májom 2004 a 31. decembrom 2006 pre členské štáty, ktoré pristúpili do Spoločenstva 1. mája 2004 a
10 % priemernej ročnej tonáže zrušenej s využitím verejných prostriedkov medzi 1. januárom 2003 a 31. decembrom 2006 pre členské štáty, ktoré boli súčasťou Spoločenstva 1. januára 2003 a 10 % ročného priemeru tonáže Spoločenstva zrušenej s využitím verejných prostriedkov medzi 1. májom 2004 a 31. decembrom 2006 pre členské štáty, ktoré pristúpili do Spoločenstva 1. mája 2004 a
4 % tonáže zrušenej z flotily s využitím verejných prostriedkov od 1. januára 2007
10 % tonáže zrušenej z flotily s využitím verejných prostriedkov od 1. januára 2007
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1 BOD 2
Článok 13 odsek 1 písmeno c) pododseky1 a a 1 b (nové) (nariadenie (ES) č. 2371/2002)
Napriek tomu toto zníženie výkonu nesmie za žiadnych okolností znížiť bezpečnosť, obývateľnosť plavidla alebo efektívnosť systémov spracovania rýb.
Okrem toho a vzhľadom na to, že cieľom zníženia je zabrániť zvýšeniu kapacity rybolovu plavidiel, na ustanovenia prvého pododseku sa neprihliada, ak sa motor nahrádza s cieľom úspory energie a/alebo zlepšenia výkonnosti plavidla v iných oblastiach, než akou je kapacita rybolovu, alebo ak boli pre využitie plavidla zvolené selektívnejšie metódy rybolovu.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia