Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2548(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0155/2007

Indgivne tekster :

B6-0155/2007

Forhandlinger :

PV 24/04/2007 - 15
CRE 24/04/2007 - 15

Afstemninger :

PV 26/04/2007 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0164

Vedtagne tekster
PDF 17kWORD 38k
Torsdag den 26. april 2007 - Strasbourg
Galileo-koncessionsaftalen
P6_TA(2007)0164B6-0155/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 26. april 2007 om forhandlingerne om Galileo-koncessionsaftalen

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om gennemførelse af etablerings- og ibrugtagningsfasen samt driftsfasen af det europæiske program for satellitbaseret radionavigation (KOM(2004)0477), og til sin holdning, der blev vedtaget ved førstebehandlingen den 6. september 2005(1),

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af fællesforetagendet Galileos vedtægter, der er knyttet som bilag til Rådets forordning (EF) nr. 876/2002 (KOM(2006)0351), og til sin lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2006(2),

-   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 af 12. juli 2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation(3) og til Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af denne forordning (KOM(2005)0190), og til sin lovgivningsmæssige beslutning af 12. oktober 2006(4),

-   der henviser til sin beslutning af 28. september 2006 beslutning om statusrapport om Galileo-programmet (5),

-   der henviser til de konklusioner, som blev vedtaget af Rådet (transport, telekommunikation og energi - TTE) den 22. marts 2007 om statusrapport om forhandlingerne om koncessionsaftalen,

-   der henviser til de relevante dokumenter, der er fremsendt til TTE-ministrene, f.eks. skrivelsen fra Barrot, næstformand i Kommissionen, om status i koncessionsforhandlingerne samt rapporten fra den nuværende formand for Rådet om uafklarede spørgsmål, der er oplistet af det bydende konsortium,

-   der henviser til det dobbeltmandat, som TTE-Rådet har tillagt Barrot, næstformand i Kommissionen, til på Rådets møde i juni 2007 at fremlægge forslag med henblik på at sikre de offentlige finansielle mål på lang sigt og andre alternative løsninger, såfremt det ikke lykkes, med henblik på at genoptage effektive og tidsbegrænsede forhandlinger med det bydende konsortium,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

1.   gentager sin støtte til Galileo-programmet, herunder den satellitbaserede navigationstjeneste EGNOS som en forløber for Galileo, men er dybt foruroliget over det forhold, at koncessionsforhandlingerne har stået stille i flere måneder, og at sådanne forsinkelser vil have en væsentlig betydning for de samlede omkostninger;

2.   erindrer om sin beslutning af 28. september 2006, der opfordrede de berørte parter i forhandlingerne til på konstruktiv vis at nå til enighed, og glæder sig derfor over skrivelsen fra Kommissionens næstformand Barrot, ansvarlig for Galileo-programmet, og konklusionerne fra TTE-Rådet den 22. marts 2007, og understreger betydningen af, at de berørte parter gennemfører de beslutninger, der blev truffet i december 2005 (Van Miert-aftalen);

3.   understreger, at Parlamentet, Rådet, Kommissionen og EU's rådgivende organer med stort flertal støtter det klare mandat, der er givet til næstformanden i Kommissionen med ansvar for Galileo-programmet, til fremlægge følgende til Rådets samling i juni 2007:

   a) en troværdig køreplan for indgåelse af aftaler så hurtigt som muligt,
   b) mulige løsninger med henblik på at sikre langfristede finansieringsforpligtelser,
   c) et scenario for den tidligst mulige levering af EGNOS-satellitnavigationstjenester;
   d) alternative scenarier for gennemførelsen af programmet, navnlig for så vidt angår omkostningerne, risici og rimelighed;

4.   opfordrer Kommissionen til på grundlag af dens grønbog om satellitbaserede navigationsapplikationer at fremskynde lovgivningsprocessen for det regulerede marked med henblik på at sikre en troværdig forretningsplan;

5.   opfordrer Kommissionen til - i samarbejde med Den Europæiske Rumorganisation - at udarbejde et forslag, der er i stand til at løse problemet om god offentlig ledelse ved at sikre, at Kommissionen har et klart politisk ansvar og lederskab;

6.   opfordrer i betragtning af projektets fællesskabsmæssige karakter Kommissionen til at overholde rammeaftalen om forbindelserne mellem Parlamentet og Kommissionen(6), og navnlig aftalens punkt 19 om eksterne forbindelser, og således sikre at Parlamentet bliver fuldt ud orienteret om gennemførelsen af Rådets beslutning om at bemyndige Kommissionen til at forhandle med tredjelande med det formål at indgå aftaler om associeret medlemskab for disse lande med henblik på deltagelse i Galileo-Tilsynsmyndigheden;

7.   opfordrer Kommissionen til at fremlægge en statusrapport for Parlamentet i midten af juli 2007 og endnu en i god tid inden forhandlingerne er nået til det punkt, hvor der foreligger et revideret forslag til et ændret retsgrundlag for finansiering af Galileo-programmet;

8.   opfordrer Rådet til at sikre, at yderligere forsinkelser af dette projekt begrænses til et minimum;

9.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT C 193 E af 17.8.2006, s. 61.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0423.
(3) EUT L 246 af 20.7.2004, s. 1.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0401.
(5) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0385.
(6) Se bilag til Parlamentets beslutning af 26. maj 2005 (EUT C 117 E af 18.5.2006, s. 125).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik