Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2548(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0155/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0155/2007

Συζήτηση :

PV 24/04/2007 - 15
CRE 24/04/2007 - 15

Ψηφοφορία :

PV 26/04/2007 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0164

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 271kWORD 44k
Πέμπτη 26 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο
Galileo
P6_TA(2007)0164B6-0155/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Απριλίου 2007, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση παραχώρησης του Galileo

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέση σε εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου (COM(2004)0477), και τη θέση του που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Σεπτεμβρίου 2005(1),

–   έχοντας υπόψη την πρόθεση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της κοινής επιχείρησης Galileo όπως περιέχεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου (COM(2006)0351), καθώς και τη θέση του, της 24ης Οκτωβρίου 2006(2),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2004, σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης(3) και την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού αυτού (COM(2005)0190), καθώς και τη θέση του, της 12ης Οκτωβρίου 2006(4),

–   έχοντας υπόψη το από 28 Σεπτεμβρίου 2006 ψήφισμά του σχετικά με την ανασκόπηση του προγράμματος Galileo(5),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας (ΜΤΕ) στις 22 Μαρτίου 2007, σχετικά με την ανασκόπηση των διαπραγματεύσεων παραχώρησης σύμβασης,

–   έχοντας υπόψη τα σχετικά έγγραφα που υποβλήθηκαν από τους Υπουργούς Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας, όπως η επιστολή του αντιπροέδρου της Επιτροπής J. Barrot σχετικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων παραχώρησης και την έκθεση του προέδρου του Συμβουλίου, σχετικά με τις εκκρεμότητες που καταγράφονται από την υποβάλλουσα προσφορά κοινοπραξία,

–   έχοντας υπόψη τη διπλή εντολή που ανέθεσε το Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας στον αντιπρόεδρο της Επιτροπής J. Barrot να υποβάλει, στη συνάντηση του Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2007, προτάσεις για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων στόχων δημόσιων οικονομικών και εναλλακτικές λύσεις, σε περίπτωση αποτυχίας επανάληψης αποτελεσματικών και περιοριστικών από άποψη χρόνου διαπραγματεύσεων με την υποβάλλουσα προσφορά κοινοπραξία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

1.   επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς το πρόγραμμα Galileo, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών του δορυφορικού προγράμματος πλοήγησης EGNOS ως προπομπού του Galileo, αλλά ανησυχεί σοβαρά για το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις παραχώρησης ευρίσκονται σε αδιέξοδο εδώ και μερικούς μήνες και ότι οι καθυστερήσεις αυτές θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο συνολικό κόστος·

2.   υπενθυμίζει το ψήφισμα της 28ης Σεπτεμβρίου 2006 με το οποίο καλούσε τα ενδιαφερόμενα μέρη των διαπραγματεύσεων να καταλήξουν σε εποικοδομητική συμφωνία· χαιρετίζει ως εκ τούτου την επιστολή του αντιπροέδρου της Επιτροπής που είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα Galileo και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας της 22ας Μαρτίου 2007, και επισημαίνει τη σημασία που έχει η εφαρμογή από τα ενδιαφερόμενα μέρη των αποφάσεων στις οποίες κατέληξαν τον Δεκέμβριο του 2005 (της αποκαλούμενης συμφωνίας van Miert)·

3.   επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ στηρίζουν απόλυτα τη σαφή εντολή που δόθηκε στον αντιπρόεδρο της Επιτροπής που είναι αρμόδιος για το πρόγραμμα Galileo να υποβάλει, συγκεκριμένα, στο Συμβούλιο του Ιουνίου του 2007:

   α) αξιόπιστο χάρτη πορείας για τη σύναψη συμβάσεων το ταχύτερο δυνατόν,
   β) πιθανές λύσεις για την εξασφάλιση των μακροπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων,
   γ) σενάριο για την όσο το δυνατόν συντομότερη παροχή των υπηρεσιών του δορυφορικού προγράμματος πλοήγησης EGNOS,
   δ) εναλλακτικές λύσεις για την υλοποίηση του προγράμματος, ιδίως όσον αφορά το κόστος, τον κίνδυνο και τη δυνατότητα πρόσβασης·

4.   καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τη νομοθεσία σχετικά με την ρυθμιζόμενη αγορά, με βάση το πράσινο βιβλίο της Επιτροπής για τις εφαρμογές δορυφορικής πλοήγησης ώστε να εξασφαλισθεί αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο·

5.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση παράλληλα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, η οποία θα μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα της καλύτερης δημόσιας διακυβέρνησης, εξασφαλίζοντας σαφή πολιτική ευθύνη και ηγετικό ρόλο εκ μέρους της Επιτροπής·

6.   καλεί την Επιτροπή, δεδομένου του κοινοτικού χαρακτήρα του σχεδίου, να σεβαστεί τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής(6) και, συγκεκριμένα, την παράγραφο 19 για τις εξωτερικές σχέσεις, και να εξασφαλίσει, ως εκ τούτου, ότι το Κοινοβούλιο θα τηρείται πλήρως ενήμερο για την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου βάσει της οποίας εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να διαπραγματεύεται με τρίτες χώρες για τη σύναψη συμφωνιών σχετικά με τη συμμετοχή τους ως συνδεδεμένων μελών στην εποπτική αρχή του Galileo·

7.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση προόδου στο Κοινοβούλιο έως τα μέσα Ιουλίου 2007 και μία ακόμη έκθεση αρκετό καιρό πριν οι διαπραγματεύσεις φτάσουν στο στάδιο κατά το οποίο θα διατίθεται αναθεωρημένη πρόταση τροποποίησης της νομικής βάσης όσον αφορά τη χρηματοδότηση του προγράμματος Galileo·

8.   καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει ότι θα περιορισθούν στο ελάχιστο οιεσδήποτε περαιτέρω καθυστερήσεις στο σχέδιο αυτό·

9.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 193 E, 17.8.2006, σ. 61.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0423.
(3) ΕΕ L 246, 20.7.2004, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0401.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0385.
(6) Βλ. το Παράρτημα της απόφασης του Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2005 (ΕΕ C 117Ε, 18.5.2006, σ. 125).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου