Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2548(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0155/2007

Teksty złożone :

B6-0155/2007

Debaty :

PV 24/04/2007 - 15
CRE 24/04/2007 - 15

Głosowanie :

PV 26/04/2007 - 8.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0164

Teksty przyjęte
PDF 187kWORD 41k
Czwartek, 26 kwietnia 2007 r. - Strasburg
Galileo
P6_TA(2007)0164B6-0155/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie negocjacji umowy koncesyjnej Galileo

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie fazy rozmieszczania i fazy operacyjnej europejskiego programu radiowej nawigacji satelitarnej (COM(2004)0477) oraz swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 6 września 2005 r.(1),

–   uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego statut wspólnego przedsiębiorstwa GALILEO znajdujący się w Załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 876/2002 (COM(2006)0351), i swoją rezolucję legislacyjną z dnia 24 października 2006 r.(2),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi(3) i wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego to rozporządzenie (COM(2005)0190), oraz swoją rezolucję legislacyjną z dnia 12 października 2006 r.(4),

–   uwzględniając rezolucję z dnia 28 września 2006 r. w sprawie bilansu programu Galileo(5),

–   uwzględniając konkluzje przyjęte w dniu 22 marca 2007 r. przez Radę ds. transportu, telekomunikacji i energii (TTE) w sprawie stanu negocjacji dotyczących umowy koncesyjnej w sprawie systemu globalnej nawigacji satelitarnej,

–   uwzględniając istotne dokumenty przedłożone przez ministrów transportu, telekomunikacji i energii, takie jak pismo od wiceprzewodniczącego Komisji, J. Barrota, dotyczące statusu negocjacji koncesji i sprawozdanie obecnego przewodniczącego Rady w sprawie nierozstrzygniętych kwestii wymienionych przez potencjalnie zainteresowane konsorcjum,

–   uwzględniając podwójny mandat przyznany przez Radę ds. transportu, telekomunikacji i energii wiceprzewodniczącemu Komisji J. Barrotowi, aby przedłożył na czerwcowym posiedzeniu Rady propozycje dotyczące osiągnięcia długoterminowych publicznych celów finansowych i alternatywnych scenariuszy w przypadku niepowodzenia wznowienia skutecznych i ograniczonych w czasie negocjacji z potencjalnie zainteresowanym konsorcjum,

–   uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

1.   ponownie daje wyraz swemu poparciu dla programu Galileo, w tym dla usług nawigacji satelitarnej EGNOS, prekursorskich w stosunku do Galileo, lecz jest głęboko zaniepokojony faktem, że negocjacje koncesji stoją w miejscu od kilku miesięcy, i że takie opóźnienie będzie miało znaczny wpływ na ogólny koszt;

2.   przypomina swoją rezolucję z dnia 28 września 2006 r., która wzywała biorące udział w negocjacjach strony do osiągnięcia konstruktywnego porozumienia; przyjmuje w związku z tym z zadowoleniem pismo wiceprzewodniczącego Komisji, odpowiedzialnego za program Galileo, i konkluzje Rady ds. transportu, telekomunikacji i energii z dnia 22 marca 2007 r., oraz podkreśla znaczenie wdrożenia przez zainteresowane strony decyzji podjętych w grudniu 2005 r. (tzw. porozumienie van Mierta);

3.   zwraca uwagę, że, Parlament, Rada, Komisja i organy konsultacyjne UE zdecydowanie popierają wyraźny mandat udzielony wiceprzewodniczącemu Komisji odpowiedzialnemu za program Galileo w celu przedłożenia na posiedzeniu Rady w czerwcu 2007 r., w szczególności:

   a. wiarygodnego kalendarza jak najszybszego dochodzenia do konkluzji w sprawie umowy,
   b. możliwych rozwiązań dotyczących osiągnięcia długoterminowych zobowiązań finansowych,
   c. scenariusza jak najwcześniejszego świadczenia usług nawigacji satelitarnej EGNOS,
   d. alternatywnych scenariuszy realizacji programu, zwłaszcza jeśli chodzi o koszty, ryzyko i przystępność;

4.   wzywa Komisję do przyspieszenia procesu legislacyjnego związanego z rynkiem regulowanym, opartej na Zielonej księdze Komisji w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej, w celu zapewnienia wiarygodnego biznesplanu;

5.   wzywa Komisję do wysunięcia propozycji, wraz z Europejską Agencją Przestrzeni Kosmicznej, które mogą rozwiązać problem lepszego zarządzania publicznego poprzez zapewnienie jasnej odpowiedzialności politycznej i przewodnictwa Komisji;

6.   wzywa Komisję, biorąc pod uwagę wspólnotowy charakter projektu, do respektowania porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją(6), a zwłaszcza jego ust. 19 dotyczącego stosunków zewnętrznych, i w związku z tym do zapewnienia Parlamentowi pełnej informacji na temat wykonania decyzji Rady upoważniającej Komisję do negocjacji z krajami trzecimi w celu zawarcia umów w sprawie ich stowarzyszonego członkostwa i udziału w Organie Nadzorczym Galileo;

7.   wzywa Komisję do przedłożenia Parlamentowi sprawozdania o poczynionych postępach do połowy lipca 2007 r. i kolejnego sprawozdania na długo zanim negocjacje osiągną poziom, na którym udostępniony zostanie zmieniony wniosek w sprawie zmodyfikowanej podstawy prawnej dotyczącej finansowania programu Galileo;

8.   wzywa Radę do zapewnienia, że w miarę możliwości unikać się będzie wszelkich dalszych opóźnień tego projektu;

9.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 193 E z 17.8.2006, str. 61.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0423.
(3) Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1.
(4) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0401.
(5) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0385.
(6) Patrz załącznik do decyzji Parlamentu z dnia 26 maja 2005 r. (Dz.U. C 117 E z 18.5.2006, str. 125).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności