Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2548(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0155/2007

Predkladané texty :

B6-0155/2007

Rozpravy :

PV 24/04/2007 - 15
CRE 24/04/2007 - 15

Hlasovanie :

PV 26/04/2007 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0164

Prijaté texty
PDF 120kWORD 46k
Štvrtok, 26. apríla 2007 - Štrasburg
Rokovanie o koncesnej zmluve programu Galileo
P6_TA(2007)0164B6-0155/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. apríla 2007 o rokovaniach o koncesnej zmluve programu Galileo

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, týkajúceho sa uskutočnenia fázy budovania a inštalácie a fázy prevádzky európskeho programu satelitnej rádionavigácie (KOM(2004)0477), ktorý predložila Komisia a na svoju pozíciu prijatú v prvom čítaní 6. septembra 2005(1),

–   so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú stanovy spoločného podniku Galileo uvedené v prílohe nariadenia Rady (ES) č. 876/2002 (KOM(2006)0351), ktorý predložila Komisia a na svoju pozíciu z 24. októbra 2006(2),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 z 12. júla 2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie(3) a návrh nariadenia Rady (KOM(2005)0190), ktorým sa toto nariadenie mení a dopĺňa, ktorý predložila Komisia a na svoju pozíciu z 12. októbra 2006(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 28. septembra 2006 o stave napredovania programu Galileo(5),

–   so zreteľom na závery Rady pre dopravu, telekomunikácie a energiu o stave napredovania rokovaní o koncesnej zmluve vo vzťahu ku globálnemu systému satelitnej navigácie, prijaté 22. marca 2007,

–   so zreteľom na príslušné dokumenty predložené ministrom dopravy, telekomunikácií a energetiky, ako napr. list od podpredsedu Komisie pána Barrota o stave rokovaní o koncesii a správu od súčasného predsedu Rady o nedoriešených otázkach, ktoré uviedlo konzorcium uchádzačov,

–   so zreteľom na dvojitý mandát pre podpredsedu Komisie pána Barrota, udelený Radou pre dopravu, telekomunikácie a energetiku na účely predloženia návrhov na zasadnutí Rady v júni 2007 s cieľom dosiahnuť dlhodobé verejné finančné ciele a v prípade neúspechu alternatívne scenáre na obnovu účinných rokovaní s časovým limitom s konzorciom uchádzačov,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1.   opätovne vyjadruje svoju podporu programu Galileo, vrátane systému satelitných navigačných služieb EGNOS ako jeho predchodcovi, ale vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že rokovania o koncesii sa zastavili na niekoľko mesiacov a že takéto oneskorenia budú mať výrazný dosah na celkové náklady;

2.   pripomína svoje uznesenie z 28. septembra 2006, ktorým boli strany zúčastňujúce sa na rokovaniach vyzvané k tomu, aby konštruktívnym spôsobom dospeli k dohode; preto víta list podpredsedu Komisie zodpovedného za program Galileo a závery Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku z 22. marca 2007 a zdôrazňuje dôležitosť toho, aby príslušné strany vykonali rozhodnutia dosiahnuté v decembri 2005 (takzvaná Van Miertova dohoda);

3.   upozorňuje, že Európsky parlament, Rada, Komisia a poradné orgány EÚ v plnej miere podporujú jasný mandát udelený podpredsedovi Komisie zodpovednému za program Galileo k tomu, aby na zasadnutí Rady v júni 2007 predložil najmä:

   a) dôveryhodný plán uzavierania zmlúv v čo najkratšom čase,
   b) možné riešenia, pokiaľ ide o splnenie dlhodobých finančných povinností,
   c) scenár pre najskoršie možné poskytovanie služieb satelitnej navigácie EGNOS,
   d) alternatívne scenáre realizácie programu, najmä čo sa týka nákladov, rizika a ekonomickej dostupnosti;

4.   vyzýva Komisiu, aby urýchlila legislatívny postup týkajúci sa regulovaného trhu na základe jej Zelenej knihy o aplikáciách satelitnej navigácie s cieľom zabezpečiť dôveryhodný podnikateľský plán;

5.   vyzýva Komisiu, aby spolu s Európskou vesmírnou agentúrou pripravila návrh schopný vyriešiť problém lepšieho verejného spravovania tým, že určí jasnú politickú zodpovednosť a vedenie zo strany Komisie;

6.   vyzýva Komisiu, vzhľadom na komunitárnu povahu projektu, aby rešpektovala rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou(6), najmä jej odsek 19 o vonkajších vzťahoch a tak zabezpečila, že Európsky parlament bude plne informovaný o uplatňovaní rozhodnutia Rady oprávňujúcom Komisiu na to, aby rokovala s tretími krajinami na účely uzavretia dohôd o ich pridruženom členstve na účasť v orgáne dohľadu nad programom Galileo;

7.   vyzýva Komisiu, aby mu predložila správu o pokroku do polovice júla 2007 a ďalšiu v primeranom predstihu pred tým, ako rokovania dosiahnu bod, v ktorom sa sprístupní revidovaný návrh pozmeneného právneho základu pre financovanie programu Galileo;

8.   vyzýva Radu, aby zabezpečila, že akékoľvek ďalšie omeškania v tomto projekte budú minimálne;

9.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú.v. EÚ C 193 E, 17. 8. 2006, s. 61.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2006)0423.
(3) Ú. v. EÚ L 246, 20. 7. 2004, s. 1.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2006)0401.
(5)5 Prijaté texty, P6_TA(2006)0385.
(6) Pozri prílohu rozhodnutia Európskeho parlamentu z 26. mája 2005 (Ú. v. EÚ C 117 E, 18.5.2006, s. 125).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia