Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2020(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0128/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0128/2007

Συζήτηση :

PV 25/04/2007 - 15
CRE 25/04/2007 - 15

Ψηφοφορία :

PV 26/04/2007 - 8.9
CRE 26/04/2007 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0165

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 556kWORD 300k
Πέμπτη 26 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο
Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο κατά το 2006, και η πολιτική της ΕΕ
P6_TA(2007)0165A6-0128/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο κατά το 2006 και σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό (2007/2020(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την όγδοη ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (2006),(1)

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 6, 11, 13 και 19 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 177 και 300 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όλες τις σχετικές διεθνείς πράξεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(2),

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–   έχοντας υπόψη όλες τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα προαιρετικά τους πρωτόκολλα,

–   έχοντας υπόψη τη θέση σε ισχύ, από 1ης Ιουλίου 2002, του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), καθώς και τα ψηφίσματά του σχετικά με το ΔΠΔ(3),

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και το σχέδιο της ΕΕ σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την καταπολέμηση και την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων(4),

–   έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών (ECHR), όσον αφορά την κατάργηση της θανατικής ποινής σε κάθε περίσταση,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–   έχοντας υπόψη το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και την αναθεώρησή της(6),

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 16ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων, όσον αφορά το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σχετικά με την 62η σύνοδο της UNCHR(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 1ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την πρωτοβουλία για παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής(9),

–   έχοντας υπόψη όλα τα επείγοντα ψηφίσματά του που έχουν εκδοθεί για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 18ης Ιανουαρίου 2007 σχετικά με την έβδομη και την όγδοη ετήσια έκθεση δυνάμει της λειτουργικής διάταξης αριθ. 8 του κώδικα συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων(10),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την καθιέρωση χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως(11),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(12),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του ετήσιου φόρουμ της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο διοργανώθηκε από την Φινλανδική Προεδρία και την Επιτροπή και διεξήχθη στο Ελσίνκι το Δεκέμβριο του 2006,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προάσπιση και την προαγωγή των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρία, που εγκρίθηκε με το ψήφισμα Α/RES/61/106 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 13ης Δεκεμβρίου 2006, η οποία ορίζει υποχρέωση ενσωμάτωσης των συμφερόντων και των μελημάτων των ατόμων με αναπηρία στις δράσεις έναντι τρίτων χωρών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία κάθε προσώπου από αναγκαστική εξαφάνιση, που εγκρίθηκε με το ψήφισμα Α/RES/61/177 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Δεκεμβρίου 2006 και έχει ανοίξει προς υπογραφή από τις 6 Φεβρουαρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ)(13),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (Α6-0128/2007),

A.   εκτιμώντας ότι η ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2006, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, παρέχει γενική επισκόπηση των δραστηριοτήτων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός και εκτός ΕΕ,

Β.   εκτιμώντας ότι το ψήφισμα αποσκοπεί στην εξέταση, στην εκτίμηση και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στη διατύπωση εποικοδομητικής κριτικής των δραστηριοτήτων της Επιτροπής και του Συμβουλίου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου εν γένει, εφιστώντας ιδιαίτερα την προσοχή σε θέματα που έχουν παραμεληθεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών,

Γ.   εκτιμώντας ότι θα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ καθόσον οι εσωτερικές επιδόσεις της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αξιοπιστία και στην ικανότητά της να εφαρμόζει ουσιαστική εξωτερική πολιτική,

Δ.   εκτιμώντας ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης συσχετίζονται κατ' ανάγκην και ότι η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα έπρεπε να συνδέεται με την προώθηση και εφαρμογή της δημοκρατικής διακυβέρνησης,

Ε.   εκτιμώντας ότι πρέπει γενικώς να αποδοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως στα πολιτικά δικαιώματα, κατά τη διαπραγμάτευση διμερών ή περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών ακόμη και με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους,

1.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕ διαδραματίζει διαρκώς πιο ενεργό ρόλο στο διεθνές προσκήνιο για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας παγκοσμίως· κρίνει ότι η πλέον πρόσφατη διεύρυνση της ΕΕ σε 27 κράτη μέλη με 494 εκατομμύρια κατοίκους έχει αυξήσει τη σημασία της ΕΕ παγκοσμίως και έχει προσδώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στις προσπάθειές της για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας διεθνώς·

2.   κρίνει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στη βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να αντιμετωπίζει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τρίτες χώρες, καθώς και στη συνεκτίμηση της πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις πολιτικές της ΕΕ έναντι των χωρών αυτών, περιλαμβανομένων των εξωτερικών επιπτώσεων που έχουν οι εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ·

3.   εξακολουθεί να επισημαίνει την ανάγκη συνεπούς πολιτικής η οποία θα εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ στις διμερείς τους σχέσεις με τρίτες χώρες στις οποίες τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται συχνά ή υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να συμβεί τούτο και καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν τις διμερείς επαφές τους με τις χώρες αυτές κατά τρόπο που να συνάδει με την πολιτική της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις ενεργές προσπάθειες για την εξασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.   θεωρεί ότι η συνεπής ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική πρέπει να αποδίδει απόλυτη προτεραιότητα στην προώθηση της δημοκρατίας, δεδομένου ότι η δημοκρατική κοινωνία αποτελεί τη βάση για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5.   κρίνει ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί με τη σύσταση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το πρώτο βήμα ανταπόκρισης στο αίτημα του Κοινοβουλίου για τη θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου κανόνων και οργάνων με στόχο να αποδοθεί δεσμευτική ισχύς στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με το σύστημα που προβλέπει η ECHR· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η εντολή του Οργανισμού καλύπτει και τις χώρες που συνήψαν συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την ΕΕ· πιστεύει ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να διαδραματίσει ρόλο αρωγής της ΕΕ στην εφαρμογή των εξωτερικών της πολιτικών, όταν αυτές απαιτούν αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες·

Η ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο, 2006, (συνετάγη από το Συμβούλιο και την Επιτροπή)

6.   υπογραμμίζει τη σημασία της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ανάλυση και την αξιολόγηση της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως με προοπτική τη μεγαλύτερη προβολή ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει·

7.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημόσια παρουσίαση της έκθεσης για το 2006 από το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά την ολομέλεια του Δεκεμβρίου 2006, παράλληλα με την απονομή από το Κοινοβούλιο του ετήσιου βραβείου Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης στον Αλιαξάντρ Μιλίνκεβιτς, υπερασπιστή της ελευθερίας και της δημοκρατίας από τη Λευκορωσία· θεωρεί ότι, με την καθιέρωση της πρακτικής αυτής, η σύνοδος ολομελείας του Δεκεμβρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει καταστεί ετησίως κομβικό σημείο για τις δραστηριότητες της ΕΕ σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.   αναγνωρίζει τον μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διάφορες περιοχές του κόσμου, αλλά επαναλαμβάνει την έκκλησή του για αυξημένη αξιολόγηση της χρήσης των μηχανισμών και των πρωτοβουλιών της ΕΕ σε τρίτες χώρες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής· κρίνει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί μηχανισμός που θα παρέχει στους βουλευτές τη δυνατότητα να δέχονται αξιολογήσεις που διεξάγονται σε συγκεκριμένους τομείς όπως σε μεμονωμένες χώρες, σε ομάδες χωρών και γεωγραφικές περιφέρειες, αλλά και κατά πρώτο λόγο και προπάντων, όσον αφορά τους συγκεκριμένους προβληματικούς τομείς σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα· θεωρεί ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να συζητεί τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών εντός του πλέον καταλλήλου πλαισίου·

9.   υπογραμμίζει τη σημασία των διεξαγομένων προσπαθειών για την προώθηση της συνεκτίμησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας και της συνοχής και συνέπειας των πολιτικών και δράσεων του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

10.   θεωρεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι η έκθεση επιχειρεί να αποδώσει τη δέουσα βαρύτητα στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επαναλαμβάνει όμως το αίτημά του, που περιλαμβάνεται στο ψήφισμά του τού 2006 για τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με το οποίο οι μελλοντικές εκθέσεις της Προεδρίας στο πλαίσιο των ετησίων εκθέσεων της ΕΕ για τους τρόπους με τους οποίους το Συμβούλιο και η Επιτροπή έλαβαν υπόψη τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου –περιλαμβανομένων των επειγόντων ψηφισμάτων για περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου-· επισημαίνει με ικανοποίηση τις εξελίξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 13 παρακάτω·

11.   επαναλαμβάνει ότι, στις μελλοντικές τους ετήσιες εκθέσεις τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύουν τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα από άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, η αναπτυξιακή και εμπορική πολιτική και η πολιτική μετανάστευσης, καθώς και άλλες συναφείς πολιτικές που σχετίζονται με τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου και των ειδικών μηχανισμών που έχουν θεσπισθεί στις συμφωνίες συνεργασίας· θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να συνεκτιμούν τις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

12.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν την προσέγγιση των κυβερνήσεων ορισμένων κρατών μελών και ορισμένων διεθνών μη κυβερνητικών οργανισμών (ΜΚΟ), και κατ' αυτόν τον τρόπο να ορίζουν κάθε χρόνο συνολικό κατάλογο των "χωρών ιδιαίτερης ανησυχίας" όσον αφορά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής τους·

13.   αντιλαμβάνεται ότι, ιδίως στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δραστηριότητες της ΕΕ, όπως τα διαβήματα προς τρίτες χώρες, πρέπει ενίοτε να είναι εμπιστευτικές· ωστόσο, κρίνει ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση κατάλογος των δραστηριοτήτων αυτών ενώ θα παρέχεται κάποιο περιθώριο για διμερείς διπλωματικές επαφές με κυβερνήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα·

14.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξανόμενη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τάσσεται υπέρ της κατάρτισης ετήσιας έκθεσης της ΕΕ που θα αντιπροσωπεύει τις δραστηριότητες του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επισημαίνοντας ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εξακολουθήσει να συντάσσει τη δική του έκθεση σχετικά· κρίνει στο πλαίσιο αυτό ότι, μελλοντικά, η ανοικτή συζήτηση σε επίπεδο επιτροπής, κατά τη φάση σύνταξης της έκθεσης, θα παράσχει στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα βελτίωσης της ακρίβειας και του περιεχομένου της έκθεσης·

Δραστηριότητες του Συμβουλίου και της Επιτροπής στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνή φόρα

15.   εκφράζει την εκτίμησή του για το εξαιρετικό έργο του απερχομένου προσωπικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα/Ύπατου Εκπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και της Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), Michael Matthiessen, κατά το 2006· εξακολουθεί να υποστηρίζει τη νεοδιορισθείσα προσωπική αντιπρόσωπο του Ύπατου Εκπροσώπου, Riina Kionka, στις προσπάθειές της να αυξήσει την προβολή και να ενισχύσει το ρόλο της ΕΕ στα διεθνή φόρουμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· αναμένει ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος, το Συμβούλιο και ότι όλοι οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών θα υποστηρίζουν ανελλιπώς το έργο της·

16.   κρίνει ότι η ικανότητα της ΕΕ να προλαμβάνει, να αντιμετωπίζει και να διαχειρίζεται κρίσεις είναι επί του παρόντος ανεπαρκής· συνιστά να δημιουργηθεί νέα δομή για την πρόληψη και τη διαχείριση των πολιτικών συγκρούσεων που απαιτούν προορατικά/ προληπτικά μέτρα, την πρόβλεψη των κατάλληλων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης του κοινού, την καθιέρωση προληπτικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση απροόπτων, την κατάρτιση ειδικευμένου προσωπικού για αποστολές διαχείρισης διεθνών συρράξεων και τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην προώθηση κοινωνιών που διαθέτουν τις απαραίτητες δομές για να ζουν με ειρήνη· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξετάζονται προσεκτικά οι πτυχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το σχεδιασμό προληπτικών μέτρων και μέτρων διαχείρισης συγκρούσεων σε κάθε κρίση στην οποία εμπλέκεται η ΕΕ·

17.   ζητεί από την Επιτροπή να παρακινήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να υπογράψουν και να επικυρώσουν όλες τις βασικές συμβάσεις του ΟΗΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τα προαιρετικά τους πρωτόκολλα· εφιστά την προσοχή των κρατών μελών ιδιαίτερα στην ανάγκη κύρωσης της διεθνούς Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινουμένων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και της νεοεγκριθείσας διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των ατόμων από βίαιη εξαφάνιση·

18.   αναγνωρίζει την ενεργό εμπλοκή της ΕΕ και των κρατών μελών της σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας σε ευρύ φάσμα διεθνών φόρουμ κατά το 2006, όπως στο νεοσυσταθέν Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (UNHRC), στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στο Υπουργικό Συμβούλιο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και στο Συμβούλιο της Ευρώπης·

19.   χαιρετίζει την πρόθεση του Συμβουλίου να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης· καλεί, για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη τις συστάσεις της έκθεσης Juncker της 11ης Απριλίου 2006 με τίτλο "Συμβούλιο της Ευρώπης-Ευρωπαϊκή Ένωση: ενιαία φιλοδοξία για την ευρωπαϊκή ήπειρο"·

20.   σημειώνει ότι το νέο UNHRC έχει το δυναμικό να αναπτυχθεί σε πολύτιμο πλαίσιο για τις πολυμερείς προσπάθειες της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναγνωρίζει ότι, κατά το πρώτο έτος ύπαρξής του, το UNHRC θέτει μεγαλόπνοο πρόγραμμα εργασίας που περιλαμβάνει την αναθεώρηση και διατήρηση του συστήματος των Ειδικών Διαδικασιών, τη θέσπιση και εφαρμογή της Παγκόσμιας Περιοδικής Αναθεώρησης στην οποία θα υπόκεινται όλα τα κράτη, τον προσδιορισμό των μεθόδων εργασίας του και την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όπου αυτά παραβιάζονται ή βρίσκονται σε κίνδυνο· εκφράζει ωστόσο, τη λύπη του διότι το νέο UNHRC αποδείχθηκε ανίκανο να ανταποκριθεί καταλλήλως στις κρίσεις ανά την υφήλιο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω του ότι πολλά κράτη χρησιμοποίησαν το UNHRC ως βήμα για την άσκηση πολιτικών πιέσεων παρά για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να διαδραματίσουν ενεργότερο ρόλο στο UNHRC στο πλαίσιο της κοινότητας των δημοκρατιών, προκειμένου να ενισχυθούν και να εμβαθυνθούν οι δημοκρατικοί κανόνες και η δημοκρατική πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο·

21.   καλεί τους Υπουργούς Εξωτερικών και τις Προεδρίες της ΕΕ να αξιοποιήσουν την πολιτική θέση τους για να επιχειρήσουν να παρακάμψουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το νέο UNHRC· επιβεβαιώνει την ανάγκη σαφούς πολιτικής ατζέντας σε πραγματιστικές βάσεις όσον αφορά τη δράση των κρατών μελών στο πλαίσιο του UNHRC· τονίζει ότι το UNHRC πρέπει να αποτελέσει το πολιτικό βήμα όσον αφορά τις συγκρούσεις μεταξύ διαφόρων γεωγραφικών και ιδεολογικών συνασπισμών παγκοσμίως· καλεί, ως εκ τούτου, επειγόντως τους Υπουργούς Εξωτερικών και την εκάστοτε Προεδρία της ΕΕ να εργασθούν για την επίτευξη συναίνεσης σε πλαίσιο UNHRC για μεγαλύτερη συμμετοχή της διεθνούς κοινότητας προκειμένου να συμβάλλει στον τερματισμό των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των παραβιάσεων σε ανθρωπιστικό επίπεδο·

22.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ευρέος φάσματος συμφωνία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ των εμπολέμων μερών στη Σρι Λάνκα και τη διευκόλυνσή της με αποτελεσματική και ανεξάρτητη διεθνή αποστολή ελέγχου που θα έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στις περιοχές που ελέγχουν τόσο οι κυβερνητικές δυνάμεις όσο και το απελευθερωτικό κίνημα Τίγρεις Ταμίλ Εελάμ, όπως συνέστησε o ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τις εξωδικαστικές συνοπτικές και αυθαίρετες εκτελέσεις, Philip Alston· θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως συμπρόεδρος στη διάσκεψη δωρητών του Τόκυο, θα έπρεπε να αναλάβει την πρωτοκαθεδρία για την ανάπτυξη συναίνεσης επί των προτάσεων που υπεβλήθησαν σχετικά στο UNHRC·

23.   αναγνωρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει καλύτερα την επιρροή της προκειμένου να προωθήσει σημαντικά ζητήματα στην ατζέντα του UNHRC και να επικεντρώσει καλύτερα τις δραστηριότητες άσκησης επιρροής και προβολής·

24.   υπενθυμίζει στο Συμβούλιο το προαναφερόμενο ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2006, το οποίο επικροτούσε τη δημιουργία του UNHRC και ζητούσε από την ΕΕ να διαδραματίσει πρωτοπόρο ρόλο στους κόλπους του οργάνου αυτού· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δημιουργία μηχανισμού για τη διεξαγωγή ειδικών συνόδων για την αντιμετώπιση έκτακτων κρίσεων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τον ήδη υψηλό βαθμό πολιτικοποίησης των ειδικών συνόδων του UNHRC· ζητεί τη διατήρηση και την προστασία της ανεξαρτησίας των "ειδικών διαδικασιών'· χαιρετίζει τη δημιουργία οικουμενικού μηχανισμού περιοδικής αναθεώρησης και ζητεί συναφώς διαδικασία αξιολόγησης βασιζόμενη στην εφαρμογή των συστάσεων των ανεξάρτητων μηχανισμών του ΟΗΕ· ενθαρρύνει τη συμμετοχή της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών όπου χρειάζεται, και αναγνωρίζει ότι η δυνατότητα των θυμάτων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να λάβουν μέρος στον αμφίδρομο διάλογο με τη διεθνή κοινότητα έχει μεγάλη αξία, ιδίως για εκείνους που δεν μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους στη χώρα τους· καλεί τα μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο UNHRC να επεξηγούν τη ψήφο τους σε όλα τα ψηφίσματα·

25.   υπογραμμίζει το θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Ειδικοί Εισηγητές στη δομή του UNHRC, και ζητεί να παρέχεται αδιάλειπτη στήριξη για τις ειδικές αυτές διαδικασίες· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι, για να είναι αποτελεσματικοί οι Ειδικοί Εισηγητές, πρέπει να χρηματοδοτούνται καταλλήλως και να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό· τονίζει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η ανεξαρτησία τους·

26.   παρακινεί τα κράτη μέλη, στις διμερείς επαφές τους με τα μέλη του UNHRC, να προωθούν θετικά την ατζέντα του UNHRC· αναγνωρίζει ότι το Κοινοβούλιο και η ΕΕ πρέπει να εξακολουθήσουν να σφυρηλατούν συμμαχίες εκτός της Γενεύης, ιδίως με κράτη που διαθέτουν επιρροή· κρίνει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εξακολουθήσει να παρίσταται στις συναντήσεις του UNHRC σε τακτική βάση·

27.   εκφράζει την απογοήτευσή του για την αδυναμία του ψηφίσματος του UNHRC σχετικά με το Νταρφούρ· θεωρεί ότι η σύγκρουση στο Νταρφούρ επηρεάζει όλο περισσότερο τη σταθερότητα της περιοχής της Κεντρικής Αφρικής και συνιστά απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εμποδίστηκε η είσοδος της αντιπροσωπείας του UNHRC στο Σουδάν, διότι οι αρχές δεν χορήγησαν θεωρήσεις διαβατηρίου· θεωρεί ότι η άμεση παύση της διασποράς της βίας και η προστασία του λαού του Νταρφούρ πρέπει να παραμείνουν η ύψιστη προτεραιότητα για τη διεθνή κοινότητα· αναγνωρίζει επίσης ότι η μακροπρόθεσμη ασφάλεια μπορεί να διασφαλισθεί μόνον με πολιτική διευθέτηση των διαφορών στην περιοχή· ζητεί επειγόντως από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εργασθούν εντός του UNHRC για την καθιέρωση σφαιρικής στρατηγικής για την ειρήνη με τη συμμετοχή όλων των μερών· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους σε επίπεδο UNHRC και από το UNHRC να λάβει κατάλληλα και ισχυρά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής καταστροφής στο Νταρφούρ, σύμφωνα με την έκθεση της ειδικής αποστολής του UNHRC·

28.   εκφράζει την ανησυχία του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ για να καταλήξουν σε συμφωνία με την Οργάνωση της Ισλαμικής Διάσκεψης όσον αφορά σειρά ψηφισμάτων του UNHRC· κρίνει ότι η συνεχιζόμενη ανεπίλυτη σύγκρουση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων παραμένει μείζον εμπόδιο στη θετική συνεργασία·

29.   εκφράζει την ανησυχία του για τις συνέπειες που θα έχει στους απλούς παλαιστίνιους πολίτες η απόφαση της ΕΕ να αναστείλει την παροχή βοηθείας, μέσω της Παλαιστινιακής Αρχής, ως αποτέλεσμα της αποτυχίας της Αρχής να τηρήσει τους νόμιμους όρους· ζητεί την επέκταση του προσωρινού διεθνούς μηχανισμού και ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να ενθαρρύνουν τη δημιουργία συνθηκών που θα καταστήσουν δυνατή την επανάληψη της παροχής βοήθειας μέσω της Αρχής·

30.   παρακινεί τα μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο UNHRC να εξετάσουν πώς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν καλύτερα το χρόνο συζήτησης που διαθέτουν·

31.   ανησυχεί διότι, παρά το γεγονός ότι η Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM) έχει αυξήσει τον αριθμό συνεδριάσεών της, απαιτούνται περισσότεροι πόροι και χρόνος για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ στο επίπεδο του UNHRC· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους στη Γενεύη·

32.   ζητεί από τα κράτη μέλη να μην υποστηρίξουν ως υποψηφίους για θέσεις υπευθυνότητας στους κυρίους διεθνείς οργανισμούς, χώρες που έχει αποδειχθεί ότι διαπράττουν σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· καλεί τα κράτη μέλη να έλθουν σε διαπραγματεύσεις με κράτη που έχουν παρεμφερείς με αυτά απόψεις και μεγάλη επιρροή, προκειμένου να εμποδίσουν την εκλογή τέτοιων χωρών σε τέτοιες θέσεις· υποστηρίζει την έκκληση να υποχρεούνται όλες οι υποψήφιες χώρες να συνεργάζονται με τις Ειδικές Διαδικασίες και άλλους μηχανισμούς που έχει θεσπίσει το UNHRC· απευθύνει σχετικά, για μια ακόμη φορά, έκκληση στα κράτη μέλη να εκφράσουν την υποστήριξή τους για τη δημιουργία κριτηρίων συμμετοχής που θα συνέδεαν την προσχώρηση στο UNHRC με την υποχρέωση των κρατών μελών να αποδέχονται διαρκώς τους μηχανισμούς των Ηνωμένων Εθνών·

33.   ενθαρρύνει το Συμβούλιο να χρησιμοποιεί στοχευμένες κυρώσεις, όπως αυτές που εισήχθησαν έναντι του καθεστώτος της Λευκορωσίας, προκειμένου να τιμωρούνται τα άτομα που φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άλλες χώρες·

34.   επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Συμβούλιο να εξηγήσει πώς μπόρεσε να εκλεγεί η Λευκορωσία μέλος του διοικητικού φορέα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) τον Ιούνιο του 2005 ενώ τέσσερις σημαντικές χώρες της ΕΕ είναι μόνιμα μέλη του διοικητικού αυτού φορέα· ζητεί από το Συμβούλιο να εξηγήσει τις διπλωματικές του ενέργειες πριν από την εκλογή αυτή και κατά πόσον εξετάζει το ενδεχόμενο να αντιταχθεί στη συμμετοχή της Λευκορωσίας στο διοικητικό φορέα·

35.   επισημαίνει με ανησυχία ότι τον Οκτώβριο του 2006, μια έκθεση ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παράνομα διαμάντια από την Ακτή Ελεφαντοστού διοχετεύτηκαν στο νόμιμο εμπόριο διαμαντιών μέσω της Γκάνας από ένα μέλος της Διαδικασίας Kimberley· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την έδρα της στη Διαδικασία Kimberley καθ' όλη τη διάρκεια του 2007 προκειμένου να ενισχυθούν οι μηχανισμοί που έχουν σχεδιασθεί για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου διαμαντιών· συνιστά στην Επιτροπή να εργασθεί για την οικοδόμηση συναίνεσης βάσει της οποίας θα απαιτείται από όλους του κλάδους του εμπορίου διαμαντιών να θέσουν σε ενέργεια μηχανισμούς που θα ανιχνεύουν τα διαμάντια από το ορυχείο έως το λιανοπωλητή, να ακολουθούν υπεύθυνη και διαφανή πολιτική με εγγυήσεις που θα εξακριβώνονται από ανεξάρτητο ελεγκτή και να βελτιώσουν την ακρίβεια των στατιστικών στοιχείων για τα ακατέργαστα διαμάντια εις τρόπον ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη εκπόνηση αποτελεσματικών αναλύσεων προκειμένου να ελέγχεται το οποιοδήποτε λαθρεμπόριο διαμαντιών·

36.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποστηρίξουν τη Διακήρυξη του Όσλο για τα πυρομαχικά διασποράς, της 23ης Φεβρουαρίου 2007, που έχουν προσυπογράψει 46 χώρες, η οποία έχει ως στόχο τη σύναψη έως το 2008 διεθνούς Συνθήκης για την απαγόρευση της παραγωγής, χρήσης, μεταφοράς και αποθήκευσης των βομβών διασποράς με βάση τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δεσμευθούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου τα διάφορα κράτη μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αυστρίας και του Βελγίου ως προς την απαγόρευση των βομβών διασποράς και σε διεθνές επίπεδο, οι χώρες που δεν το έχουν πράξει να υπογράψουν τη Διακήρυξη του Όσλο·

37.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις σθεναρές τους προσπάθειες για την προώθηση της οικουμενικής επικύρωσης του Καταστατικού της Ρώμης και για την έκδοση της απαιτούμενης εθνικής εκτελεστικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την κοινή θέση 2003/444/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003 σχετικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο(14) και το σχετικό σχέδιο δράσης της 4ης Φεβρουαρίου 2004· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Τσαντ επικύρωσε προσφάτως το Καταστατικό της Ρώμης, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός κρατών που το έχουν επικυρώσει να ανέλθει σε 104 την 1η Ιανουαρίου 2007· ζητεί από τη Δημοκρατία της Τσεχίας, το μόνο κράτος μέλος που δεν έχει ακόμη κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης, να το πράξει αμελλητί· υπό το ίδιο πνεύμα, καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τις τρίτες χώρες στην προώθηση μεταβατικών μηχανισμών δικαιοσύνης στο έδαφός τους ως βήμα προς την κατεύθυνση της απόδοσης δικαιοσύνης στα θύματα σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

38.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχουν περιληφθεί αναφορές στο ΔΠΔ σε διάφορα νέα σχέδια δράσης της Ευρωπαϊκής Γειτονίας (που αφορούν την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Μολδαβία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, το Λίβανο και την Ουκρανία) και των οποίων γίνεται διαπραγμάτευση στο πλαίσιο άλλων νέων σχεδίων δράσης καθώς και σε συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με διάφορες χώρες· στηρίζει πλήρως τη χρηματοδότηση από την Επιτροπή, μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΜΔΑΔ), των εργασιών, μεταξύ άλλων, του Συνασπισμού για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, της οργάνωσης Δεν υπάρχει Ειρήνη χωρίς Δικαιοσύνη, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Βουλευτών για Παγκόσμια Δράση για την προώθηση της επικύρωσης και της εφαρμογής του Καταστατικού της Ρώμης·

39.   αναγνωρίζει τη σημασία που θα είχε η κύρωση του Καταστατικού της Ρώμης σε παγκόσμια προοπτική· καλεί για μία ακόμη φορά το Συμβούλιο και την Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς προκειμένου να ενθαρρύνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υπογράψουν και να κυρώσουν το Καταστατικό της Ρώμης και επίσης να εκφράσουν έντονη αποδοκιμασία για τις προσπάθειες των ΗΠΑ να εμποδίσουν ενεργά άλλες χώρες από το να κυρώσουν το Καταστατικό και από το να προτείνουν σε τρίτες χώρες παράλληλες συμφωνίες, όπως διμερείς συμφωνίες εξαίρεσης·

40.   ζητεί από όλα τα κράτη μέλη την πλήρη συνεργασία τους με τους μηχανισμούς της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης, και ιδιαίτερα όσον αφορά την παράδοση των φυγόδικων στη δικαιοσύνη·

41.   ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να συμβάλλουν ενεργά στους ad hoc μηχανισμούς της διεθνούς δικαιοσύνης, ιδίως σε αυτούς που χρηματοδοτούνται με εθελοντικές εισφορές·

42.   τονίζει ότι οι προαναφερθέντες μηχανισμοί μεταβατικής δικαιοσύνης δεν πρέπει ποτέ να παρεκκλίνουν από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου που είναι το μοναδικό σύστημα ικανό να εγγυηθεί δικαιοσύνη στα θύματα και να εμποδίσει τη διαιώνιση της ατιμωρησίας στις περιπτώσεις των πλέον σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα

43.   εκφράζει την εκτίμησή του όσον αφορά τις διεξαγόμενες προσπάθειες για την εφαρμογή των μεθόδων και την υλοποίηση των προτεραιοτήτων πολιτικής που εκτίθενται στις πέντε κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και όσον αφορά την εκπόνηση εκτιμήσεων αντικτύπου για καθεμία από τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές, σταθμίζοντας την αποτελεσματικότητά τους για την προώθηση αλλαγών σε τρίτες χώρες· ανησυχεί όσον αφορά τακτικές εκθέσεις σύμφωνα με τις οποίες οι πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ σε τρίτες χώρες και οι αποστολές της ΕΕ γνωρίζουν λίγο ή δεν γνωρίζουν καθόλου τις κατευθυντήριες γραμμές·

44.   ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε όλο το προσωπικό της, ιδίως δε όσοι εργάζονται στον τομέα της αναπτυξιακής πολιτικής, να έχει επαρκή γνώση των κατευθυντηρίων γραμμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· αναγνωρίζει την ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας ως προς τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται οι διάφορες κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβανομένων της ανάδρασης από μεμονωμένες περιπτώσεις και της πληροφόρησης όσον αφορά τη δράση που αναλαμβάνουν οι ΜΚΟ· ζητεί να διεξάγονται τακτικές και διαφανείς αξιολογήσεις της εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ στις οποίες να συμμετέχει το Κοινοβούλιο ούτως ώστε να μπορεί να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαδικασία λογοδοσίας·

45.   εξαίρει τη δέσμευση της γερμανικής Προεδρίας να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ειδικές για τα δικαιώματα του παιδιού· την παρακινεί να ζητήσει τη γνώμη του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τις λεπτομέρειες των εν λόγω κατευθυντηρίων γραμμών και, εάν χρειασθεί, να συντονισθεί με τη μελλοντική πορτογαλική Προεδρία προκειμένου να ολοκληρώσει την εισαγωγή των κατευθυντηρίων αυτών γραμμών που θα πρέπει να στοχεύουν στην ουσιαστική εξάλειψη της παιδικής εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και την ανατροφή των παιδιών, καθώς τούτο αποτελεί έναν από τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας·

46.   σημειώνει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ αναφέρονται σε διάφορες χώρες κατά διαφορετικούς τρόπους και ότι απαιτούνται επιμέρους σχέδια για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών σε διαφορετικές περιστάσεις·

47.   σημειώνει την ευθύνη των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ και των αποστολών της ΕΕ στο εξωτερικό για την προαγωγή των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ· ενθαρρύνει την πιο ενεργό προσέγγιση για την προαγωγή των κατευθυντηρίων γραμμών σε όλα τα επίπεδα· υπογραμμίζει το πρόβλημα πόρων και προσωπικού στο πλαίσιο των αποστολών της ΕΕ σε τρίτες χώρες όσον αφορά τη γνώση, την παρακολούθηση και την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών· ζητεί από τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών στις τρίτες χώρες και τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής μεγαλύτερο συντονισμό και κοινή χρήση δομών και προσωπικού εις τρόπον ώστε να αποτελούν πραγματικές "Πρεσβείες της ΕΕ" στον κόσμο όσον αφορά τις αρμοδιότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Θανατική ποινή

48.   ζητεί από τις Προεδρίες να συνεχίσουν την προσέγγιση που συνίσταται στην προαγωγή της κατάργησης της θανατικής ποινής, αποδίδοντας προτεραιότητα σε συγκεκριμένο αριθμό χωρών όπου υπάρχουν προοπτικές για θετική αλλαγή πολιτικής·

49.   παρακινεί τις Προεδρίες να αναφέρουν σε ποιες χώρες προτίθενται να εστιάσουν, στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τη θανατική ποινή, στα πλαίσια της εκστρατείας με τίτλο "αμφιταλαντευόμενες χώρες" που απευθύνεται σε κράτη των οποίων η πολιτική όσον αφορά τη θανατική ποινή είναι ασταθής· παρακινεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προσπαθήσουν να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη στην πρωτοβουλία της σημερινής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών υπέρ οικουμενικού δικαιοστασίου σε σχέση με τη θανατική ποινή, με προοπτική την πλήρη κατάργησή της· παρακινεί το Συμβούλιο να ενημερώσει τις κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες καταρτίσθηκαν το 1998, ούτως ώστε να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη νέα στοιχεία και στρατηγικές που αναπτύχθηκαν έκτοτε·

50.   προτείνει να αναλάβει το Συμβούλιο επανεξέταση των κατευθυντηρίων γραμμών, γιατί η επανεξέταση αυτή θα μπορούσε να προβλέπει την παρέμβαση της ΕΕ σε "μεμονωμένες περιπτώσεις ειδικής ανησυχίας" που δεν εμπίπτουν στους στοιχειώδεις κανόνες των Ηνωμένων Εθνών που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές·

51.   καλεί την Προεδρία να παρακινήσει τις υπόλοιπες χώρες οι οποίες δεν έχουν υπογράψει και κυρώσει το δεύτερο προαιρετικό πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) να το πράξουν, καθώς και τα κράτη μέλη που δεν έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο αριθ. 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την κατάργηση της θανατικής ποινής σε κάθε περίσταση(15)· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη θανατική ποινή θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν κατά πλέον συνεκτικό τρόπο εάν τα κράτη μέλη υπέγραφαν και επικύρωναν τα εν λόγω πρωτόκολλα και συμβάσεις·

52.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την οργάνωση στο Παρίσι (1-3 Φεβρουαρίου 2007) του τρίτου Παγκόσμιου Συνεδρίου κατά της θανατικής ποινής και συνυπογράφει την τελική του δήλωση· προτίθεται να παρακολουθήσει τη συνέχεια που θα δοθεί στο Συνέδριο, ιδίως αναπτύσσοντας την κοινοβουλευτική διάσταση της παγκόσμιας εκστρατείας κατά της θανατικής ποινής και συζητώντας το θέμα μέσω των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών του και των συμμετοχών σε κοινές κοινοβουλευτικές συνελεύσεις· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αξιοποιήσουν την κάθε δυνατή ευκαιρία για να στηρίξουν τη συγκρότηση περιφερειακών συμμαχιών για την κατάργηση, με ιδιαίτερη έμφαση στις αραβικές χώρες·

53.   επικροτεί - ως καλό παράδειγμα αποτελεσματικής χρήσης των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τη θανατική ποινή - τη συντονισμένη και δημόσια αντίδραση των αντιπροσωπειών της ΕΕ στο Περού στις προτάσεις για την επέκταση της θανατικής ποινής στη χώρα αυτή, κατά παράβαση του περουβιανού Συντάγματος και της Αμερικανικής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

54.   χαιρετίζει τη συντονισμένη και αποτελεσματική δράση - τόσο στο δημόσιο όσο και σε διπλωματικό επίπεδο - του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, των ενδιαφερομένων κρατών μελών και των ΜΚΟ προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίσημη απόφαση του προέδρου του Πακιστάν ο να μετατρέψει τη θανατική ποινή του και τελικά να ελευθερώσει τον Mirza Tahir Hussain, Βρετανό πολίτη που ήταν φυλακισμένος για 18 χρόνια και καταδικασμένος σε θάνατο στο Πακιστάν· καλεί επειγόντως στην ΕΕ να εξακολουθήσει να θίγει τις μεμονωμένες περιπτώσεις με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές για τη θανατική ποινή και συνιστά στο Συμβούλιο και την Επιτροπή να προβούν σε αποτελεσματική χρήση της κοινοβουλευτικής διάστασης σχετικά, καταφεύγοντας ιδιαίτερα σε έγκαιρες και χρήσιμες παρεμβάσεις εκ μέρους των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών·

Βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση

55.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη ισχύος, στις 22 Ιουνίου 2006, του προαιρετικού πρωτοκόλλου της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων (OPCAT)· σημειώνει ότι μόνον 19 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής το πρωτόκολλο και μόνον 9 το έχουν επικυρώσει(16)· παρακινεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία δεν το έχουν μέχρι στιγμής πράξει, να υπογράψουν και να επικυρώσουν την OPCAT κατά το επόμενο έτος·

56.   χαιρετίζει τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων της από την διά της Βίας Εξαφάνιση· ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση σύντομα·

57.   συνιστά να συνεχίσει η ΕΕ να αναφέρει μεμονωμένες περιπτώσεις βασανιστηρίων στα πλαίσια των κατευθυντηρίων γραμμών για τα βασανιστήρια, ακριβώς όπως έπραξε όσον αφορά περιπτώσεις θανατικής ποινής στα πλαίσια των κατευθυντηρίων γραμμών για τη θανατική ποινή·

58.   εγκρίνει την απόφαση του Συμβουλίου να δημοσιοποιήσει τους όρους ορισμένων διαβημάτων, και αναγνωρίζει το βήμα αυτό ως πρόοδο για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας· ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν ιδιαίτερα υπόψη τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της μελέτης του Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τα βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία·

59.   τονίζει ότι, μολονότι οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές θεσπίσθηκαν το 2001, η χρήση των πολιτικών διαλόγων, των δηλώσεων και των διαβημάτων όσον αφορά την παρατηρούμενη πρακτική των βασανιστηρίων υπήρξε πολύ περιορισμένη· ενθαρρύνει τις μελλοντικές προεδρίες να προβούν σε αξιολόγηση, εκτίμηση και σχεδιασμό των κατευθυντήριων γραμμών για τα βασανιστήρια· καλεί το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τις συστάσεις της μελέτης που ζήτησε σχετικά η υποεπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, κατά τη μελλοντική διαδικασία αξιολόγησης των εν λόγω κατευθυντηρίων γραμμών· παρακινεί την ΕΕ να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής, ιδίως μέσω της κατάρτισης διαδικασίας για τον προσδιορισμό και την εκτέλεση διαβημάτων σχετικά με ατομικές περιπτώσεις σε επιλεγμένες χώρες·

60.   συνιστά στη γερμανική και την πορτογαλική Προεδρία να συνεχίσουν τη σειρά διαβημάτων όσον αφορά τα βασανιστήρια όπου και όποτε είναι σκόπιμο· τονίζει, ωστόσο, ότι τα διαβήματα δεν είναι από μόνα τους αρκετά και ότι θα πρέπει να διεξάγονται και άλλες συμπληρωματικές δράσεις σταθερά και μετά από διεξοδική ανάλυση των τοπικών καταστάσεων, λόγου χάρη ενισχύοντας τις σχέσεις με ομάδες της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με τον τομέα των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης, εξετάζοντας αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης ατομικών περιπτώσεων βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης πέραν εκείνων οι οποίες αφορούν γνωστούς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μεριμνώντας για τη συνοχή και τη συνέπεια δράσης των αποστολών της ΕΕ που αφιερώνονται στην καταπολέμηση των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης σε τρίτες χώρες·

61.   επισημαίνει ότι από την τακτική παρουσία της Προεδρίας ή της Γραμματείας του Συμβουλίου στις σχετικές Επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών καθώς και από την περαιτέρω συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και με την Επιτροπή του για την πρόληψη των βασανιστηρίων μπορεί να αποκομισθεί ουσιαστική και χρήσιμη υλική συμβολή για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά διαβήματα έναντι ορισμένων χωρών·

62.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν την πρακτική των διαβημάτων έναντι όλων των διεθνών εταίρων της ΕΕ σχετικά με την επικύρωση των διεθνών συμβάσεων για την απαγόρευση της χρήσης βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης, καθώς και των διατάξεων για την αποκατάσταση των θυμάτων βίας· καλεί την ΕΕ να θεωρήσει την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης ως ύψιστη προτεραιότητα της πολιτικής της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως με την ενισχυμένη εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ και όλων των άλλων μέσων της ΕΕ όπως η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΜΔΑΔ) και διασφαλίζοντας ότι τα κράτη μέλη δεν θα χρησιμοποιούν τις διπλωματικές διασφαλίσεις με τρίτες χώρες όπου υφίσταται πραγματικός κίνδυνος βασανισμού και κακομεταχείρισης ανθρώπων·

63.   τονίζει εκ νέου ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων συνιστά παραβίαση του ανθρωπίνου δικαιώματος της σωματικής ακεραιότητας και είναι θορυβημένο από τις προσπάθειες να θεωρείται ο ακρωτηριασμός αυτός απλή ιατρική πρακτική·

Παιδιά και ένοπλες συγκρούσεις (CAAC)

64.   επικροτεί το διορισμό της Radhika Coomaraswamy ως ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, τον Απρίλιο του 2006, με εντολή τον καθορισμό στρατηγικών για την παροχή απτής προστασίας προς τα παιδιά που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις καθώς και την εξασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των διεθνών κανόνων και προδιαγραφών όσον αφορά την προστασία των παιδιών·

65.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την από κοινού οργάνωση από το Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών και Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) της Διάσκεψης με τίτλο "Ελευθερώστε τα παιδιά από τον πόλεμο" το Φεβρουάριο του 2007, καθώς και για την έγκριση των αρχών και των κατευθυντηρίων γραμμών του Παρισιού σχετικά με τα παιδιά που συμμετέχουν σε ένοπλες δυνάμεις ή σε ένοπλες ομάδες, που θεωρούνται σημαντικό βήμα κινητοποίησης της διεθνούς κοινότητας για την προώθηση της προστασίας, της συνειδητοποίησης και της προβολής του ζητήματος των παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις ως κεντρικού ζητήματος για τη διατήρηση της ειρήνης και για την οικοδόμησή της·

66.   τονίζει ότι ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας συνιστούν τα κορίτσια-στρατιώτες, που είναι θύματα τόσο σεξουαλικής εκμετάλλευσης όσο και, πολύ συχνά, αποκλεισμού στις κοινότητες τους μετά την αποστράτευση τους και ζητεί να ληφθούν ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και για να βοηθηθούν να προσαρμοστούν μετά την αποστράτευση τους και να επανέλθουν στην κοινωνία·

67.   καλεί όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τα προαιρετικά πρωτόκολλα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

68.   επισημαίνει ότι πολλές χώρες, περιλαμβανομένων και κρατών μελών της ΕΕ, εκγυμνάζουν παιδιά για ένοπλες συγκρούσεις· καλεί όλες τις χώρες να λάβουν μέτρα που να εξασφαλίζουν ότι δεν παρέχεται εκγύμναση για ένοπλες συγκρούσεις σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών·

69.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκτελεστική στρατηγική που θεσπίσθηκε τον Απρίλιο του 2006 από την αυστριακή Προεδρία, η οποία προσδιορίζει ειδικές συστάσεις για την ανάληψη δράσης, και για τις επισημάνσεις της σύμφωνα με τις οποίες τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να εξετάζονται συστηματικά στις πρώτες φάσεις του σχεδιασμού των επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ)· χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατάβαλε η φινλανδική προεδρία με στόχο την εφαρμογή της εκτελεστικής στρατηγικής· λυπάται γιατί τα πολιτικά εργαλεία που διαθέτει η ΕΕ (λόγου χάρη διαβήματα και πολιτικός διάλογος) δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως από το 2003 οπότε θεσπίσθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές·

70.   τονίζει ότι είναι σημαντικό να παραμείνουν στο επίκεντρο οι κατευθυντήριες γραμμές πέραν της εκτελεστικής στρατηγικής, καθόσον οι κατευθυντήριες γραμμές είναι πιο συνολικές· εκφράζει τη λύπη του, διότι η φινλανδική Προεδρία προέβη σε πολύ περιορισμένο αριθμό διαβημάτων και άλλων ενεργειών όσον αφορά τα CAAC· επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει υψηλά κριτήρια ποιότητας και βάθους περιεχομένου κατά την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα CAAC· καλεί επειγόντως την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ να εξασφαλίσουν ότι οι μελλοντικές Προεδρίες θα έχουν πλήρη γνώση της εκτελεστικής στρατηγικής·

71.   ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταρτίσουν ερωτηματολόγιο για τους αρχηγούς διπλωματικών αποστολών που θα τους βοηθά να καταρτίζουν τις τακτικές εκθέσεις τους· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταρτίσουν κατάλογο κριτηρίων που θα καθορίζουν κατά πόσον μια χώρα αποτελεί "προτεραιότητα", και ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαβουλεύονται συχνότερα με τους ενδιαφερομένους προκειμένου να πληροφορούνται τις απόψεις τους· παρακινεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εκπονήσουν έγγραφο, όπως προτείνουν οι συστάσεις της εκτελεστικής στρατηγικής, που θα περιέχει προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής της απόφασης S/RES/1612 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

72.   καλεί την Επιτροπή να προβληματιστεί περισσότερο σχετικά με τους στόχους των κατευθυντήριων γραμμών, καθιστώντας τα CAAC σημείο αναφοράς σε όλους τους τομείς, περιλαμβανομένης της αναπτυξιακής συνεργασίας·

73.   χαιρετίζει την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων που απηύθυνε η Επιτροπή στις αρχές του 2006 προκειμένου να επιλεγούν για χρηματοδότηση προγράμματα που καταπολεμούν το εμπόριο γυναικών και παιδιών και έχουν ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων της σε περιπτώσεις ένοπλης σύγκρουσης, και ειδικότερα των δικαιωμάτων των παιδιών·

74.   χαιρετίζει επίσης την έγκριση το Δεκέμβριο του 2006 της Αντίληψης της ΕΕ για στήριξη του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της κοινωνικής επανένταξης, η οποία περιέχει ισχυρές και συστηματικές αναφορές στα παιδιά και κοινοτική στήριξη (μέσω της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής για την ανθρωπιστική βοήθεια) στη διαδικασία της UNICEF για την αναθεώρηση των "Αρχών του Κέιπ Τάουν" σχετικά με τον αφοπλισμό, την αποστράτευση και την κοινωνική επανένταξη των παιδιών·

Υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων

75.   τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πλήρη εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για το 2004 για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι τις συστάσεις του Συμβουλίου που εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2006, μετά από την πρώτη αναθεώρηση της εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών στην οποία προέβη η αυστριακή Προεδρία, πρέπει να ακολουθήσει η ανάληψη συγκεκριμένης δράσης· παρακινεί το Συμβούλιο να διευκολύνει την ανάληψη των καταλλήλων διαβημάτων συνέχειας, καθώς και την αξιολόγηση του αντίκτυπου της δράσης που αναλαμβάνεται για μεμονωμένα άτομα, με τη δημιουργία βάσης δεδομένων όσον αφορά τα διαβήματα της ΕΕ·

76.   τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αυξήσει το επίπεδο συνειδητοποίησης μεταξύ όλων των παραγόντων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στις πρωτεύουσες και στο επίπεδο των αποστολών όσον αφορά την ύπαρξη, το στόχο, το περιεχόμενο και την επιχειρησιακή εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών· αναγνωρίζει ότι στόχος της εσωτερικής συνειδητοποίησης θα πρέπει να είναι η προώθηση βαθύτερης αντίληψης του έργου των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να οργανώσουν εκπαιδευτικά εργαστήρια για τις περιφερειακές διευθύνσεις καθώς και για το προσωπικό των αντιπροσωπειών, των πρεσβειών και των προξενείων σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντηρίων γραμμών, με συμμετοχή σε πρώιμο στάδιο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και με ανταλλαγές ορθής πρακτικής όσον αφορά την παροχή χρηματοδοτικής και μη χρηματοδοτικής στήριξης προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· κρίνει ότι θα πρέπει να αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα η χορήγηση θεωρήσεων σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο, όπως συνέστησε το Συμβούλιο·

77.   επισημαίνει ότι είναι σκόπιμο να διατεθεί στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί τόπου, το εγχειρίδιο για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών· παρακινεί την COHOM να διανείμει μεταφράσεις των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις γλώσσες της ΕΕ που είναι η γλώσσα συνεννόησης σε τρίτες χώρες καθώς και σε βασικές μη κοινοτικές γλώσσες, σε περιφερειακά γραφεία και πρεσβείες/ αντιπροσωπείες· τονίζει ότι οι αποστολές της ΕΕ πρέπει να επιδιώξουν με πιο ενεργό τρόπο επαφές με τους τοπικούς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

78.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συζητούν την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συστηματικά σε όλους τους πολιτικούς διαλόγους, συμπεριλαμβανομένων των διμερών διαλόγων με κράτη μέλη της ΕΕ· καλεί το Συμβούλιο να ενημερώνει συστηματικά το Κοινοβούλιο σχετικά με την επί τόπου εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών και να δέχεται την πλήρη συμμετοχή του στη διαδικασία αξιολόγησής τους· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μια από τις προτεραιότητες της ΕΜΔΑΔ είναι η προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι που περιλαμβάνει την καθιέρωση επειγόντων μέτρων προστασίας από την ΕΕ· επικροτεί επίσης την πρωτοβουλία της παγκόσμιας εκστρατείας της ΕΕ για τη στήριξη των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· σημειώνει τις εκθέσεις και τις συστάσεις της Ειδικής Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Hina Jilani·

Κατευθυντήριες γραμμές για τους διαλόγους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αναγνωρισμένες διαβουλεύσεις με τρίτες χώρες

79.   υπογραμμίζει ότι η συνολική στρατηγική της ΕΕ για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις μεταξύ κρατών, αλλά να περιλαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, μη κυβερνητικούς παράγοντες, όπως μέλη κοινοβουλίων, ακαδημαϊκούς, διανοούμενους, δημοσιογράφους, υπερασπιστές της δημοκρατίας, ακτιβιστές, ηγέτες ΜΚΟ και διαμορφωτές της κοινής γνώμης·

80.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο κατήρτισε έγγραφο που περιέχει επισκόπηση των διαλόγων και των διαβουλεύσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από το Συμβούλιο να λάβει υπόψη την ιδία πρωτοβουλία εκπονούμενη έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των διαλόγων και διαβουλεύσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες· εν προκειμένω, λυπάται γιατί η αξιολόγηση του Συμβουλίου χαρακτηρίσθηκε εμπιστευτική και ζητεί από το Συμβούλιο να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα να αναπτύξει, από κοινού με το Κοινοβούλιο, σύστημα με το οποίο επίλεκτα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μπορούν να τηρούνται ενήμερα σχετικά με διαβαθμισμένες δραστηριότητες· προτείνει και πάλι το σύστημα αυτό να ακολουθήσει το μοντέλο του συστήματος για την ενημέρωση επίλεκτων βουλευτών σχετικά με διαβαθμισμένο υλικό που αφορά την ασφάλεια και την άμυνα· θεωρεί ότι, γενικώς, ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να σχεδιάζεται και να διεξάγεται με διαφάνεια, αναζητώντας τα κατάλληλα μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού·

81.   τονίζει την ανάγκη σημαντικής ενίσχυσης και βελτίωσης του διαλόγου ΕΕ-Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Κίνα έχει πλέον αποφασίσει να προβεί σε αναθεώρηση από το Ανώτατο Δικαστήριο όλων των περιπτώσεων κατά τις οποίες έχει επιβληθεί η θανατική ποινή, παραμένει όμως ανήσυχο διότι η Κίνα εξακολουθεί να προβαίνει στην πλειονότητα των εκτελέσεων παγκοσμίως· επισημαίνει ότι οι επιδόσεις της Κίνας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα εξακολουθούν να αποτελούν θέμα σοβαρής ανησυχίας· καλεί το Συμβούλιο να παρέχει λεπτομερέστερη ενημέρωση στο Κοινοβούλιο σε δημόσια σύνοδο μετά από τις συζητήσεις· τονίζει ότι είναι σημαντικό να επαναληφθούν τα σημεία τα οποία συζητήθηκαν σε προηγούμενους διαλόγους· υποστηρίζει την Επιτροπή και το Συμβούλιο στους σημερινούς τους προβληματισμούς σχετικά με τρόπους βελτίωσης του διαλόγου· σημειώνει ότι, παρά τις σημαντικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν πολιτικές ανησυχίες καθώς και ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων για ζητήματα όπως η κράτηση για πολιτικούς λόγους, η καταναγκαστική εργασία, η ελευθερία έκφρασης και θρησκεύματος, τα δικαιώματα των θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων, το σύστημα του στρατοπέδου Laogai και ισχυρισμοί περί αφαιρέσεως οργάνων· σημειώνει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις ανησυχίες αυτές στα πλαίσια της προετοιμασίας των ολυμπιακών αγώνων του Πεκίνου· παρακινεί την ΕΕ να μεριμνήσει ώστε οι εμπορικές σχέσεις της με την Κίνα να εξαρτώνται από την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλεί, στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο να προβαίνει σε συνολική αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν από την ολοκλήρωση οιασδήποτε νέας συμφωνίας πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θίξουν το θέμα του Θιβέτ και να στηρίξουν ενεργά την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ της Κινεζικής Κυβέρνησης και των απεσταλμένων του Δαλάι Λάμα·

82.   ανησυχεί ιδιαιτέρως για το γεγονός ότι ο διάλογος με το Ιράν για τα ανθρώπινα δικαιώματα διεκόπη το 2004 λόγω έλλειψης συνεργασίας από μέρους του Ιράν· λυπάται διότι, σύμφωνα με το Συμβούλιο, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος· καλεί επειγόντως το Ιράν να επανέλθει στο διάλογο με τη βοήθεια της ΕΕ, προκειμένου να προσδιορίσει σημεία αναφοράς με στόχο την πραγματική βελτίωση στον τομέα αυτό· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο της ΕΠΔΑΔ, εις τρόπον ώστε να προωθηθούν οι επαφές και η συνεργασία με την ιρανική κοινωνία των πολιτών και να υποστηριχθούν περισσότερο η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με τη χειροτέρευση της κατάστασης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και επισημαίνει ιδιαίτερα την ένταση της καταπίεσης σε βάρος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει ταυτόχρονα τη λύπη του γιατί το Ιράν εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή υπό συνθήκες που παραβιάζουν τις διεθνείς προδιαγραφές και καταγγέλλει ιδιαίτερα τις εκτελέσεις των νεαρών παραβατών· καλεί το Συμβούλιο να εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα και όλες τις επαφές του με την ιρανική κυβέρνηση και να επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως των γυναικών, καθώς και στο να πείσει το Ιράν να θέσει αμέσως δικαιοστάσιο στις εκτελέσεις ως το πρώτο βήμα προς την κατάργησή τους·

83.   σημειώνει τη συνέχιση των διαβουλεύσεων της ΕΕ με τη Ρωσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα· στηρίζει το Συμβούλιο ως προς το στόχο του να αναπτύξει αυτές τις διαβουλεύσεις στο πλαίσιο ειλικρινούς και γνήσιου διαλόγου ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητεί τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ευρωπαϊκών και ρωσικών ΜΚΟ στη διαδικασία αυτή· εκφράζει τη λύπη του διότι η προσπάθεια της ΕΕ να επιφέρει αλλαγή πολιτικής ήταν ελάχιστα επιτυχής λόγω του ό,τι συζήτησε δύσκολα ζητήματα όπως η κατάσταση στην Τσετσενία, η ατιμωρησία και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η μεταχείριση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η ελευθερία έκφρασης, η μεταχείριση των εθνικών μειονοτήτων, ο σεβασμός του κράτους δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ένοπλες δυνάμεις, οι διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, καθώς και άλλα ζητήματα· ανησυχεί για το γεγονός ότι η ρωσική νομοθεσία περιορίζει τις δραστηριότητες των ΜΚΟ· εκφράζει τη λύπη του για τις απειλές εις βάρος δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραμένει συγκλονισμένο από τη δολοφονία της Anna Politkovskaja· αναμένει από τη Ρωσία να λάβει περαιτέρω μέτρα για να προστατεύσει την ελευθερία της έκφρασης και την ασφάλεια των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί σχετικά ότι η συνεργασία της Ρωσίας με τους μηχανισμούς των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και η κύρωση όλων των σχετικών συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να θεωρείται προτεραιότητα από την ΕΕ· ανησυχεί για τους ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους η ρωσική κυβέρνηση κρύβεται πίσω από τη δηλητηρίαση του Alexander Litvinenko, ο οποίος πέθανε το Νοέμβριο του 2006 στο Λονδίνο· εκφράζει ανησυχία για τους νέους ισχυρισμούς που διατυπώνονται κατά του Μιχαήλ Χοντορκόβσκι, του πρώην προϊσταμένου της Yukos ο οποίος φυλακίστηκε το 2003, καθώς επίσης και για τη μεταχείριση της οποίας λέγεται ότι τυγχάνει κατά την κράτησή του· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εγείρουν τα ζητήματα αυτά στις ρωσικές αρχές στο υψηλότερο επίπεδο και στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη Ρωσία· καλεί την Επιτροπή να θέσει σαφέστερες υποχρεώσεις και να θεσπίσει αποτελεσματικότερους μηχανισμούς παρακολούθησης, επιπροσθέτως της ρήτρας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

84.   χαιρετίζει τις μέχρι τώρα προσπάθειες του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία· τονίζει ότι η πολιτική αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί με ιδιαίτερη έμφαση στις παραβιάσεις της ελευθερίας έκφρασης και του δικαιώματος του ειρηνικώς συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, καθώς και στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων· επισημαίνει την ανάγκη να υποστηριχθεί η πολιτική αντιπολίτευση που αποτελεί στόχο της καταπίεσης·

85.   ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συγκροτήσουν υποεπιτροπές ανθρωπίνων δικαιωμάτων με όλες τις γειτονικές χώρες με στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, όπως έγινε με το Μαρόκο και την Ιορδανία και σχεδιάζεται να γίνει με την Αίγυπτο, την Τυνησία και τον Λίβανο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στην προετοιμασία των συνεδριάσεων αυτών και να ενημερώνεται δεόντως για το αποτέλεσμά τους·

86.   αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έγιναν για την καθιέρωση διαλόγου με το Ουζμπεκιστάν στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά σημειώνει ότι οι προσπάθειες αυτές δεν ευοδώθηκαν γιατί το Ουζμπεκιστάν δεν ήταν σε θέση να προσεγγίσει το διάλογο αυτό εποικοδομητικά· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η έναρξη διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με το Ουζμπεκιστάν δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα αυτή, αν δεν πραγματοποιηθεί πρόοδος στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· καλεί, κατά συνέπεια, το Συμβούλιο να προβεί σε συνολική αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν από τη λήψη οιασδήποτε απόφασης·

87.   ευελπιστεί ότι η πρόοδος στις εξαμερείς συνομιλίες θα συμβάλει σε περισσότερο ευνοϊκό πολιτικό κλίμα εντός του οποίου θα μπορεί να αρχίσει εκ νέου ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιδιώξουν με θέρμη την επίτευξη του στόχου αυτού στο πλαίσιο των επαφών και των διαπραγματεύσεων με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας·

88.   σημειώνει τις διαπραγματεύσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας και τα προβλήματα που αντιμετωπίσθηκαν· ανησυχεί για το γεγονός ότι πρέπει να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ιδίως σε ό,τι αφορά την ελευθερία θρησκεύματος για όλες τις θρησκευτικές κοινότητες και την πλήρη διατήρηση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων τους, την προστασία των μειονοτήτων, την ελευθερία της έκφρασης και τις ανησυχίες σχετικά με τον πληθυσμό κουρδικής καταγωγής στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας· καταδικάζει την τραγική δολοφονία του δημοσιογράφου Hrant Dink τον Ιανουάριο του 2007, που αποτελεί δείγμα εθνικισμού σε ορισμένα τμήματα της τουρκικής κοινωνίας, αλλά εκφράζει ικανοποίηση για την έντονη καταδίκη της δολοφονίας σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ άλλων και από την κυβέρνηση, καθώς και για την ταχεία σύλληψη των δραστών· παρακινεί την τουρκική κυβέρνηση να τροποποιήσει το άρθρο 301 του τουρκικού ποινικού κώδικα, το οποίο περιορίζει σαφώς την ελευθερία της έκφρασης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

89.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ιδίως στις μετασυγκρουσιακές καταστάσεις, περιλαμβανομένων των καταστάσεων όπου ο βιασμός γυναικών και κοριτσιών χρησιμοποιήθηκε ως όπλο και όπου η βία σε βάρος των γυναικών εξακολουθεί να είναι διάσπαρτη, να λαμβάνουν υπόψη τις προσπάθειες των χωρών εταίρων για την αντιμετώπιση παρελθουσών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως απόδειξη των σημερινών δεσμεύσεων όσον αφορά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

90.   υπογραμμίζει ότι κατά τη διάρκεια των διαλόγων και των διαβουλεύσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να εκθέτουν όλες τις ανησυχίες σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις θεμελιώδεις ελευθερίες καθώς και τις περιπτώσεις διακρίσεων· τονίζει τη σημασία τέτοιων διαλόγων και διαβουλεύσεων, όταν οι παραβιάσεις είναι διάσπαρτες και/ή συστηματικές, και αναγνωρίζει ότι η διεθνής πίεση μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη περαιτέρω παραβιάσεων·

91.   σημειώνει με ανησυχία ότι η συμμετοχή του Κοινοβουλίου δεν είναι πάντα τόσο πλήρης όσο θα έπρεπε στους διαλόγους και τις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και παρακινεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ανοίξουν τους διαλόγους σε ευρύτερη συμμετοχή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Γενική εξέταση των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου και της Επιτροπής καθώς και των επιδόσεων των δύο Προεδριών

92.   εξαίρει τη συνεργασία μεταξύ της φινλανδικής και της αυστριακής Προεδρίας με στόχο την εξασφάλιση συνοχής της προσέγγισης των ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας· προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας αυτής κατά τη γερμανική, την πορτογαλική και τη σλοβενική Προεδρία·

93.   υποστηρίζει το Συμβούλιο και την Επιτροπή όσον αφορά τη στάση τους έναντι των συνεχιζόμενων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Βιρμανία/Μυανμάρ και τη δέσμευση της Ε.Ε. σε σχέση με την επίτευξη των δεδηλωμένων στόχων της, και συγκεκριμένα την εγκαθίδρυση νόμιμης, δημοκρατικά εκλεγμένης, πολιτικής κυβέρνησης που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα του λαού της και θα ομαλοποιήσει τις σχέσεις με τη διεθνή κοινότητα· παρακινεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν την κοινή θέση της ΕΕ με την υιοθέτηση αποτελεσματικότερων και προσανατολισμένων προς τον σκοπό κυρώσεων υπό το πρίσμα της πραγματικότητας, δηλαδή ότι η κατάσταση στη Βιρμανία/Μυανμάρ εξακολουθεί να επιδεινώνεται· παρακινεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή - στα πλαίσια της κοινής θέσης σχετικά με τη Βιρμανία/Μυανμάρ - να έρθει πιο ενεργά σε επαφή με τις χώρες του Οργανισμού Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και με τα γειτονικά κράτη της Βιρμανίας/Μυανμάρ για να τα παρακινήσει να ασκήσουν την επιρροή τους κατά τρόπο υπεύθυνο προκειμένου να επιφέρουν θετική αλλαγή· ζητεί την ανάληψη ενεργού πρωτοβουλίας από το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα μπορούσε να συνίσταται στη διεξαγωγή ειδικής συνόδου για το θέμα αυτό· ενθαρρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ζητήσουν επειγόντως από την Κίνα, την Ινδία και άλλες χώρες που συνεχίζουν να προμηθεύουν με όπλα και άλλης μορφής υποστήριξη στη στρατιωτική χούντα να σταματήσουν την πρακτική αυτή να συμπράξουν με τη διεθνή κοινότητα στις προσπάθειές της για βελτίωση στην Βιρμανία/Μυανμάρ· σημειώνει τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στο επίπεδο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε ανταπόκριση στη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση· καλεί επειγόντως το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιδιώξουν συναίνεση με την Κίνα, τη Ρωσία και τη Νότιο Αφρική για δεσμευτικό ψήφισμα, που θα απαιτεί ουσιαστικό τριμερή διάλογο μεταξύ του Κρατικού Συμβουλίου Ειρήνης και Ανάπτυξης (SPDC), του Εθνικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία (NLD) και των εθνικών μειονοτήτων, καθώς επίσης και την ελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, περιλαμβανομένης της Aung San Suu Kyi·

94.   εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη οιουδήποτε θετικού αποτελέσματος στα διαβήματα για την ελευθέρωση των πέντε βουλγάρων νοσοκόμων και του ενός παλαιστινίου γιατρού ή την εξασφάλιση δίκαιης δίκης για τα άτομα αυτά που κρατούνται και έχουν καταδικαστεί σε θάνατο από το καθεστώς της Λιβύης για εσκεμμένη μόλυνση παιδιών με τον ιό του AIDS, βάσει ομολογιών που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια· επισημαίνει ότι, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Επιτροπής για την επίλυση του θέματος με πολιτικό διάλογο και με την παροχή ιατρικής περίθαλψης στα παιδιά που έχουν μολυνθεί, το καθεστώς της Λιβύης παραμένει αμετάπειστο και εξακολουθεί να προβαίνει σε προκλητικές δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης· υπό το πρίσμα των ανωτέρω, καλεί επειγόντως την Επιτροπή να επανεξετάσει την πολιτική της έναντι της Λιβύης ώστε να εξευρεθεί περισσότερο αποτελεσματική προσέγγιση για τη σύντομη επίλυση του προβλήματος και προκειμένου να δοθεί τέλος στην οκτάχρονη αγωνία και την κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

95.   εκφράζει τη λύπη του διότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν προέβησαν σε καμία αποφασιστική ενέργεια προκειμένου να πείσουν την κυβέρνηση της Αιθιοπίας να ελευθερώσει αμέσως και χωρίς όρους όλους τους εκλεγμένους βουλευτές και τους λοιπούς πολιτικούς κρατούμενους και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου· υπενθυμίζει τα διάφορα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αιθιοπία, που ενεκρίθησαν μετά τις εκλογές του 2005 στην Αιθιοπία για τις οποίες απεστάλησαν παρατηρητές της ΕΕ, και ειδικότερα το τελευταίο ψήφισμα, που ενεκρίθη στις 16 Νοεμβρίου 2006(17)·

96.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν και να επικουρήσουν την Κυβέρνηση της Σενεγάλης στην προετοιμασία για ταχεία και δίκαιη δίκη του Ισέν Αμπρέ, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες περί μαζικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

97.   αναγνωρίζει τις σημαντικές συνέπειες που έχει για τα ανθρώπινα δικαιώματα ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράκ καθώς και την περίπλοκη φύση της σημερινής εύθραυστης πολιτικής κατάστασης· σημειώνει τις εκθέσεις και τα ψηφίσματα που εξέδωσε το Κοινοβούλιο σχετικά με το Ιράκ, καθώς και τις συστάσεις που εμπεριέχουν· παρακινεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προβαίνουν διαρκώς σε εκτιμήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε η ΕΕ να διαδραματίσει πιο εποικοδομητικό ρόλο για την επίτευξη σταθερότητας στο Ιράκ· επισημαίνει κατάπληκτο την προσωρινή διακοπή εκ μέρους της ECHO της ανθρωπιστικής βοήθειας για το Ιράκ, παρά την απελπιστική κατάσταση του ιρακινού λαού και των ιρακινών προσφύγων· χαιρετίζει, ωστόσο, την επανάληψη της βοήθειας αυτής από τον Φεβρουάριο του 2007·

98.   επαινεί την Επιτροπή γιατί προέβαλε το πρόβλημα της εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ και επιμένει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση του εμπορίου ανθρωπίνων όντων και ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών· παρακινεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να στρέφεται κατά των κρατών μελών τα οποία δεν έχουν συμμορφωθεί με τις συμφωνημένες συμβάσεις και οδηγίες κατά της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως δε με την οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την άδεια διαμονής που εκδίδεται για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων ή που έχουν αποτελέσει αντικείμενο δράσης για τη διευκόλυνση της λαθρομετανάστευσης, που συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές(18)· τονίζει επίσης ότι, στον αγώνα κατά της εμπορίας ανθρώπων, θα πρέπει να υιοθετηθεί προσέγγιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σεβασμό προς τα θύματα της εμπορίας· επαινεί την αυστριακή Προεδρία ειδικότερα για την οργάνωση διαφόρων πρωτοβουλιών για την πάταξη της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης διάσκεψης εμπειρογνωμόνων της ΕΕ τον Ιούνιο του 2006 για την εφαρμογή του σχεδίου της ΕΕ στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων, και σημειώνει τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που προέκυψαν από τη διήμερη αυτή εκδήλωση·

99.   λυπάται διότι η φινλανδική Προεδρία δεν οργάνωσε τέταρτη συνάντηση του δικτύου σημείων επαφής της ΕΕ όσον αφορά πρόσωπα που ευθύνονται για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, το οποίο αποτελεί ανεκτίμητο μέσο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για τη διεξαγωγή ερευνών και για τη δίωξη διεθνών εγκλημάτων σε εθνικό επίπεδο· εφιστά την προσοχή στη δέσμευση που περιέχεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το δίκτυο της ΕΕ για την πραγματοποίηση μιας συνεδρίασης κατά τη διάρκεια κάθε Προεδρίας, και ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή των συμπερασμάτων των προηγουμένων συνεδριάσεων του δικτύου της ΕΕ· ζητεί από κάθε Προεδρία να αποτελέσει το θέμα αυτό μόνιμο σημείο του προγράμματός της·

100.   χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Προς μια στρατηγική ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού" (COM(2006)0367)· ελπίζει ότι η Επιτροπή παρέχει με την ανακοίνωση αυτή τη στέρεα βάση για αποτελεσματικότερες και σφαιρικότερες νέες πολιτικές σχεδιασμένες για την προστασία των πλέον θεμελιωδών δικαιωμάτων του παιδιού· ανησυχεί, ωστόσο, για την αυξανόμενη έλλειψη σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού που επιδεικνύεται σε διεθνές επίπεδο·

101.   εκφράζει τη λύπη του διότι η βία στο Νταρφούρ συνεχίζεται ανεξέλεγκτη και η σουδανική κυβέρνηση δεν λογοδοτεί για τις επανειλημμένες παραλείψεις της να συμμορφωθεί με τα διεθνή αιτήματα και να προστατεύσει τους πολίτες της από τη βία, ενώ χαιρετίζει τις πρόσφατες αποφάσεις του ΔΠΔ· λυπάται γιατί η ΕΕ δεν ανέλαβε πιο μονομερή δράση όσον αφορά την κρίση στο Νταρφούρ και δεν προσπάθησε περισσότερο να πείσει την Κυβέρνηση του Σουδάν να αποδεχθεί διεθνή δύναμη διατήρησης της ειρήνης· τονίζει ότι χρειάζεται διαρκής διπλωματική πίεση προκειμένου να υποδειχθεί στην κυβέρνηση του Σουδάν ότι οι λεκτικές της δεσμεύσεις πρέπει να τηρηθούν με εκτεταμένες και διαρκείς προσπάθειες προκειμένου να σταματήσει η βία στο Νταρφούρ και ότι η διεθνής κοινότητα δεν θα αποδεχθεί πλέον των να παραμελεί το Σουδάν τις δεσμεύσεις του και τις ευθύνες του για την προστασία των πολιτών του· καλεί επειγόντως το Συμβούλιο να συμφωνήσει σε σχέδιο συγκεκριμένων και στοχοθετημένων κυρώσεων στο καθεστώς του Χαρτούμ βάσει σαφούς χρονοδιαγράμματος, στην περίπτωση που δεν συμμορφωθεί με τα αιτήματα της διεθνούς κοινότητας· παρακινεί την ΕΕ να συμβάλει (και να ασκήσει πίεση σε άλλους προκειμένου να συμβάλουν και αυτοί) για διεθνή ειρηνευτική δύναμη και την εφαρμογή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από το Νταρφούρ και να μεριμνήσει ώστε η Αφρικανική Ένωση να διαθέτει τους κατάλληλους πόρους και βοήθεια για να φέρει εις πέρας την εντολή της· ζητεί όπως η ΕΕ πιέσει για αποστολή διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ στο Τσαντ, με ισχυρή εντολή προστασίας των πολιτών· ζητεί με έμφαση από τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να παράσχουν ουσιαστική προστασία στο λαό του Νταρφούρ σε σχέση με την ανθρωπιστική καταστροφή·

102.   ζητεί την έγκριση κώδικα συμπεριφοράς σχετικά με τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν το στρατιωτικό και το πολιτικό προσωπικό της ειρηνευτικής δύναμης και του ανθρωπιστικού τομέα που βρίσκεται σε αποστολή στις περιοχές της ένοπλης σύγκρουσης και τη συμπερίληψη κυρώσεων σε περιπτώσεις μη τήρησης των αναμενόμενων υψηλών προδιαγραφών συμπεριφοράς, ιδίως σε σχέση με κάθε μορφή βίας με βάση το φύλο·

103.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πέντε κράτη μέλη έχουν διορίσει ειδικούς πρέσβεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου να προβούν σε δραστηριότητες προβολής, ιδίως στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προς τρίτες χώρες και σημειώνει τις διεξαγόμενες εργασίες στον τομέα αυτό· ζητά από τα άλλα κράτη μέλη να μελετήσουν τη δυνατότητα να προβούν στην ίδια κίνηση·

104.   ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο επισκόπηση των χωρών που δεν απηύθυναν μόνιμες προσκλήσεις σε όλους τους ειδικούς μηχανισμούς, ειδικούς εισηγητές και ειδικούς αντιπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών·

105.   επικροτεί τη χρήση του νέου μέσου που συνίσταται σε κοινοτικό κατάλογο των "φυλακισμένων/ κρατουμένων που προκαλούν ανησυχία" όσον αφορά ορισμένες μεμονωμένες χώρες· επαναλαμβάνει το αίτημά του ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να καταρτίσει κοινοτικούς καταλόγους "φυλακισμένων/κρατουμένων που προκαλούν ανησυχία" για κάθε τρίτη χώρα για την οποία υπάρχουν ανησυχίες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι θα πρέπει να αναφέρεται στο σχετικό κατάλογο σε κάθε συνεδρίαση πολιτικού διαλόγου· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για την ύπαρξη οιουδήποτε τέτοιου καταλόγου·

106.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο καταρτίζουν πλέον και επικαιροποιούν τακτικά καταλόγους "χωρών εστίασης" σχετικά με ειδικά ζητήματα, ιδίως κατάλογο "αμφιταλαντευόμενων χωρών" όσον αφορά τη θανατική ποινή, "χωρών εστίασης" όσον αφορά τα βασανιστήρια και χωρών όπου η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ιδιαίτερα δεινή·

107.   εκδηλώνει την έκπληξή του για το γεγονός ότι η Γραμματεία του Συμβουλίου δεν έχει μέχρι στιγμής συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 12ης Δεκεμβρίου 2005 σύμφωνα με τις οποίες τα ενημερωμένα δελτία αναφοράς της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να διατίθενται σε όλα τα όργανα της ΕΕ(19)· προσβλέπει στην αποστολή της σημερινής έκδοσης των εν λόγω δελτίων αναφοράς το συντομότερο δυνατόν·

108.   χαιρετίζει την αναγνώριση εκ μέρους του Συμβουλίου του γεγονότος ότι η νεοεγκριθείσα διεθνής σύμβαση για τα δικαιώματα των αναπήρων θα επιτρέψει στην ΕΕ να στρέψει την προσοχή της περισσότερο στην προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των αναπήρων, και στο πλαίσιο της νέας αυτής σύμβασης ζητεί να ελέγχει περισσότερο η ΕΕ την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στις τρίτες χώρες, με προοπτική την υποβολή έκθεσης για τα βασικά της ευρήματα έως το 2009-2010·

109.   επιμένει ότι όλα τα μέσα, έγγραφα και εκθέσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων εκθέσεων, πρέπει να ασχολούνται ρητά με τα ζητήματα διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων των εθνοτικών μειονοτήτων, των θρησκευτικών ελευθεριών συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών διάκρισης έναντι μειονοτικών θρησκειών και συγκεκριμένα της προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων των εθνοτικών μειονοτήτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της γυναίκας, των δικαιωμάτων του παιδιού, των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με διανοητικές αναπηρίες, και των ατόμων ανεξαρτήτως γενετησίου προσανατολισμού, με την πλήρη συμμετοχή των οργανώσεών τους, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες, ανάλογα με την περίπτωση·

110.   θεωρεί ότι η ενεργός πολιτική για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να περιορίζεται στις πιο ορατές από την κοινή γνώμη περιπτώσεις· επισημαίνει ότι σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων συμβαίνουν χωρίς τον δημόσιο έλεγχο, σε κλειστά ιδρύματα για παιδιά, ηλικιωμένους και ασθενείς, καθώς και στις φυλακές· επισημαίνει την ανάγκη ελέγχου από εμπειρογνώμονες της Ένωσης σχετικά με τη ζωή στα ιδρύματα αυτά·

111.   ζητεί από το Συμβούλιο να επανεκτιμήσει τη διαδικασία καταλογοποίησης των τρομοκρατικών ομάδων καθώς επίσης και να μελετήσει σαφή μέθοδο για τη διαγραφή των ομάδων από τον κατάλογο εφόσον δικαιούνται να διαγραφούν (δεδομένης της στάσης, της ιστορίας και της πρακτικής τους)·

112.   θεωρεί ότι η σαφής, αποτελεσματική και εναρμονισμένη πολιτική ελέγχου των εξαγωγών όπλων, βασιζόμενη σε νομικώς δεσμευτικό κώδικα συμπεριφοράς, μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την πρόληψη των συγκρούσεων, την περιφερειακή σταθερότητα και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και καλεί την Προεδρεία της ΕΕ, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν τη σύναψη Διεθνούς Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων·

113.   εκφράζει τη λύπη του, όπως αναφέρεται στο ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2007, για την αποτυχία του Συμβουλίου και των Προεδριών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους να τηρούν το Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο για τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ σε σχέση με το έργο της προσωρινής του επιτροπής που διερευνά την υποτιθέμενη χρήση ευρωπαϊκών χωρών εκ μέρους της CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση κρατουμένων·

114.   υπογραμμίζει ότι στο στάδιο αυτό η ΕΕ δεν είναι δυνατόν να προσφέρει στη Λευκορωσία πλήρη συμμετοχή στην πολιτική γειτονίας και ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρει τους κατάλληλους τρόπους να προλάβει περαιτέρω αντιδημοκρατικές εξελίξεις όσον αφορά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή η οποία συνορεύει άμεσα με την ΕΕ· καλεί ως εκ τούτου το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στη Λευκορωσία και να αυξήσουν την υποστήριξή τους στις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και της πολιτικής αντιπολίτευσης·

Τα προγράμματα εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΜΔΑΔ)

115.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο συμφώνησαν με το Κοινοβούλιο, κατόπιν επιμονής του, ότι απαιτείται ειδικός χρηματοδοτικός μηχανισμός (ο ΕΜΔΑΔ) για την προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά την υφήλιο·

116.   επικροτεί τις διαβουλεύσεις τις οποίες διεξήγαγε η Επιτροπή με τις ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών όσον αφορά την υλοποίηση του νέου ΕΜΔΑΔ· ζητεί να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια ως προς τους τρόπους με τους οποίους δαπανάται το χρήμα και με τους οποίους επιλέγονται και εκτιμώνται τα σχέδια στα πλαίσια του μέσου αυτού·

117.   χαιρετίζει την έγκριση, στο πλαίσιο του ΕΜΔΑΔ, νέου μέτρου (στο πλαίσιο των ειδικών μέτρων που καθιέρωσε εκ νέου ο μηχανισμός αυτός) το οποίο θα επιτρέπει πλέον τις επιδοτήσεις, χωρίς να χρειάζεται διαδικασία υποβολής προσφορών, σε επείγουσες περιπτώσεις ανάγκης προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να θέσει γρήγορα και αποτελεσματικά σε εφαρμογή το νέο αυτό εργαλείο·

118.   σημειώνει ότι οι πόροι του ΕΜΔΑΔ που χρησιμοποιήθηκαν για τις αποστολές παρακολούθησης εκλογών της ΕΕ το 2006 ανήλθαν στο 23% των συνολικών πόρων του ΕΜΔΑΔ που χρησιμοποιήθηκαν (35 176 103 EUR) και ότι διεξήχθησαν τέτοιες αποστολές σε 13 χώρες και περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της Ατσέ, των Φίτζι και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό·

119.   σημειώνει ότι μεγάλο ποσοστό (49%) της συνολικής χρηματοδότησης ΕΜΔΑΔ για έργα για τα οποία είχε υπογραφεί σύμβαση κατά το 2006 διοχετεύθηκαν σε μεγάλα θεματικά έργα και μικρό μόνον ποσοστό (24%) διοχετεύθηκε σε μικροέργα που υλοποιήθηκαν από αντιπροσωπείες ΕΚ· αναμένει ότι το νέο χρηματοδοτικό μέσο θα παράσχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τους ΜΚΟ που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις χώρες τους, αλλά οι οποίοι δεν είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από τις αρχές των χωρών αυτών·

120.   εξακολουθεί να ανησυχεί για το γεγονός ότι η διοικητική επιβάρυνση επί των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ως αποδεκτών της χρηματοδότησης πρέπει να μειωθεί και να αυξηθεί η ευελιξία της εκταμίευσης των πόρων, με την παροχή της δυνατότητας επαναχορήγησης, μικρότερων επιχορηγήσεων σε οργανώσεις βάσης και χρηματοδότησης μη εγγεγραμμένων ΜΚΟ·

121.   συνιστά να εκπονήσει η Επιτροπή σαφείς κατευθυντήριες γραμμές ούτως ώστε οι δυνητικοί δικαιούχοι της χρηματοδότησης να κατανοούν τους στόχους και τα κριτήρια για τη χορήγηση της χρηματοδότησης·

Προγράμματα παροχής βοηθείας εν γένει

122.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή άρχισε να συνεκτιμά ζητήματα που σχετίζονται με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης στις συνεδριάσεις και τα έγγραφα προγραμματισμού κατά την ανάπτυξη νομικών βάσεων για τα μέσα, τις στρατηγικές ανά χώρα, τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα, τα τομεακά προγράμματα, επί μέρους έργα και αξιολογήσεις· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι υπάλληλοι που εκπονούν σχέδια ή προγράμματα διαθέτουν κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τον τρόπο συνεκτίμησης των ζητημάτων αυτών·

123.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή (ΓΔ EuropeΑid) πρόκειται να παραγγείλει μελέτη για τον τρόπο συνεκτίμησης στις δραστηριότητές της ορισμένων τομέων διακυβέρνησης όπως ο εκδημοκρατισμός, η προαγωγή και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ενίσχυση του κράτους δικαίου και η απονομή της δικαιοσύνης, η παραχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών στην κοινωνία των πολιτών, η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης συμπεριλαμβανομένων της καταπολέμησης της διαφθοράς, της αποκέντρωσης και της τοπικής διακυβέρνησης· υποστηρίζει τις εργασίες της Επιτροπής για τη σύνταξη της μελέτης αυτής ώστε να καταστεί πρακτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιείται για τη συνεκτίμηση της διακυβέρνησης στην αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΚ προς όφελος των διευθυντών προγραμμάτων στο επίπεδο των αντιπροσωπειών και σε κεντρικό επίπεδο καθώς και των συμβούλων που συμμετέχουν στο σχεδιασμό ή την εφαρμογή των προγραμμάτων ΕΚ· αναμένει να του αποσταλεί η μελέτη μόλις ολοκληρωθεί·

124.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή ασχολείται με την εκπόνηση μοντέλων διακυβέρνησης για όλες τις χώρες ΑΚΕ στο πλαίσιο του προγράμματος του 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης· ζητεί ωστόσο μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία ανάπτυξης των μοντέλων διακυβέρνησης προκειμένου να υπάρχει πραγματική και ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους, περιλαμβανομένων των εταίρων ΑΚΕ και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει στο τμήμα σχετικά με την κοινωνική διακυβέρνηση, την κυβερνητική επίδοση με βάση τις παροχές των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών στο σύνολο του πληθυσμού·

125.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Μηχανισμός Οικονομικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας χωρίσθηκε κατά τρόπο ώστε οι αναπτυσσόμενες χώρες διαχωρίζονται πλέον από τις εκβιομηχανισμένες χώρες(20)· εξακολουθεί, ωστόσο, να ανησυχεί γιατί τώρα πλέον δεν φαίνεται να υπάρχει μηχανισμός που να καλύπτει την πρόληψη συγκρούσεων·

Εφαρμογή ρητρών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας σε εξωτερικές συμφωνίες

126.   υπενθυμίζει το προαναφερόμενο ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την μελλοντική πολιτική της ΕΕ για την εφαρμογή ρητρών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις συμφωνίες της ΕΕ· σημειώνει, ως πρώτη αντίδραση, ότι η Επιτροπή ανέπτυξε διάφορα μέτρα για τη βελτίωση της εφαρμογής της ρήτρας, όπως η σταδιακή επέκταση των επιτροπών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε να καλύψουν περισσότερες τρίτες χώρες· επισημαίνει ότι το Συμβούλιο δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί συγκεκριμένα στο ψήφισμα αυτό ακόμη δώσει κάποια συγκεκριμένη απάντηση στο προαναφερθέν ψήφισμα, προτιμώντας να διατηρήσει την εφαρμογή της ρήτρας στο γενικότερο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής· επικροτεί το γεγονός ότι ζητείται από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Επιτροπής στις τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της εντολής τους, να δίνουν ειδικότερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής να εξαιρεθεί η Ινδία από τον κανόνα βάσει του οποίου όλες οι συμφωνίες της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνουν και ρήτρα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας· θεωρεί ότι η κίνηση αυτή θα αποτελούσε βήμα οπισθοδρόμησης και θα δημιουργούσε ανησυχητικό προηγούμενο για μελλοντικές διαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών· ζητεί, κατά συνέπεια, από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εγκρίνουν σαφή θέση όσον αφορά τις λεπτομερείς προτάσεις που περιέχονται στο προαναφερθέν ψήφισμα της 14ης Φεβρουαρίου 2006· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη θέσπισης μηχανισμού παρακολούθησης, τακτικής αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποχρεώσεις και προοδευτικού συστήματος ποινών λόγω μη συμμόρφωσης, προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή της ρήτρας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας που περιέχεται στις συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες·

127.   λαμβάνει γνώση των προθέσεων της Επιτροπής να εκπονήσει νέα μέτρα για τη βελτίωση της εφαρμογής της δημοκρατικής ρήτρας, όπως η σταδιακή επέκταση των επιτροπών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ώστε να καλύψουν μεγαλύτερο αριθμό τρίτων χωρών ή το αίτημα στους "επικεφαλής αντιπροσωπείας ΕΕ" ανά τον κόσμο να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα· θεωρεί όμως ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στρατηγικό πολιτικό σχέδιο, συνοδευόμενο από ειδική νομοθετική πρωτοβουλία για τη συνολική μεταρρύθμιση της δημοκρατικής ρήτρας υπό την έννοια που υπέδειξε το Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι πρόκειται για στρατηγικό πρόβλημα γενικής προσέγγισης του ζητήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

128.   εφιστά την προσοχή του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ιδιαίτερα στην ανάγκη να περιλαμβάνεται συστηματικά η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις συμφωνίες νέας γενεάς που βασίζονται σε τομείς, όπως οι εμπορικές συμφωνίες, εις τρόπον ώστε να ενισχυθούν περισσότερο η προώθηση, η προστασία και η πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στους στόχους των συμφωνιών αυτών·

Συνεκτίμηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

129.   εξακολουθεί να υποστηρίζει τις προσπάθειες του Συμβουλίου για τη συνεκτίμηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε όλες τις δραστηριότητες της ΕΕ, ιδίως εστιάζοντας στην τακτική επανεξέταση και εφαρμογή ειδικού συνόλου κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

130.   υπενθυμίζει ότι πολλά θέματα εσωτερικής πολιτικής, και ιδίως όσα αφορούν το άσυλο, τη μετανάστευση και τα μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, έχουν μείζονα αντίκτυπο στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρίτες χώρες· θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εσωτερικές αυτές πολιτικές θα σέβονται τα δικαιώματα του ανθρώπου και το ανθρωπιστικό διεθνές δίκαιο· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το μεγάλο αριθμό θανάτων προσφύγων που προσπαθούν να εισέλθουν στα κράτη μέλη· ζητεί περισσότερες νομικές επιλογές για την επιδίωξη ασύλου και καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξετάζοντας το δικαίωμα των προσώπων που προέρχονται από τρίτες χώρες να τους παρασχεθεί άσυλο σε ένα κράτος μέλος· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα ευρωπαϊκά κράτη δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να απελάσουν άτομο προς κράτος στο οποίο υπάρχει κίνδυνος να βασανιστεί ή να τύχει σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης·

131.   επικροτεί τις διεξαγόμενες εργασίες που έχουν αναλάβει το Συμβούλιο και η Επιτροπή για την ενίσχυση της συνοχής μεταξύ της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων διεθνών πολιτικών· κρίνει ότι η ενίσχυση της συνοχής αυτής είναι ζωτικής σημασίας για την επιδίωξη αξιόπιστης πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί αναγκαίο στο μέλλον να εκφράζεται η ΕΕ με μία φωνή· επιδοκιμάζει το κεντρικό θέμα του Φόρουμ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΕΕ (που οργάνωσαν η Φινλανδική Προεδρία και η Επιτροπή στο Ελσίνκι τον Δεκέμβριο του 2006) με τίτλο "Συνεκτίμηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης'·

132.   καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη χορήγηση των οφελών ΣΓΠ+ σε χώρες που έχουν επιδείξει σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή των οκτώ συμβάσεων ΔΟΕ που αφορούν τους βασικούς εργασιακούς κανόνες, λόγω παραβιάσεων των ατομικών και των πολιτικών δικαιωμάτων ή της χρήσης της εργασίας φυλακισμένων· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει κριτήρια για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα αποσυρθεί το ΣΓΠ για λόγους παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

133.   καταδικάζει ανεπιφύλακτα όλες τις μορφές εκμετάλλευσης παιδιών, είτε υπό μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένης της παιδικής πορνογραφίας και του παιδικού σεξουαλικού τουρισμού, είτε υπό μορφή καταναγκαστικής εργασίας, μαζί με όλες τις μορφές εμπορίου ανθρωπίνων όντων· επισημαίνει με αποτροπιασμό την απουσία της οποιασδήποτε πραγματικής μείωσης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών, ιδίως συνεπεία της χρήσης του διαδικτύου· θεωρεί ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση διαπράττονται σοβαρά ποινικά αδικήματα που πρέπει να διώκονται και να τιμωρούνται·

134.   παρακινεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να προάγει την εταιρική κοινωνική ευθύνη στις ευρωπαϊκές και τοπικές επιχειρήσεις· ζητεί από το Συμβούλιο να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο για τυχόν ανάδραση από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών John Ruggie, για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, διευκρινίζοντας τα πρότυπα εταιρικής ευθύνης και λογοδοσίας των διακρατικών και άλλων επιχειρήσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

135.   επικροτεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 13ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την προαγωγή της ισότητας των φύλων και της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στη διαχείριση κρίσεων·

136.   αναγνωρίζει ότι η πολιτική μετανάστευσης έχει καταστεί θέμα προτεραιότητας στην ατζέντα της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και ότι η ΕΕ προσπαθεί στα κείμενα της να συνδέσει τη μετανάστευση με την ανάπτυξη και να εξασφαλίσει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών θα είναι σεβαστά· θεωρεί, ωστόσο, ότι η πραγματικότητα διαψεύδει τα κείμενα αυτά· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι έχουν συναφθεί, για την επανεισδοχή των μεταναστών, συμφωνίες με τρίτες χώρες που δεν διαθέτουν το νομικό και θεσμικό μηχανισμό που απαιτείται προκειμένου να γίνουν εκ νέου δεκτοί οι πολίτες και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παράσχουν ενημέρωση για την πρόοδο στον τομέα αυτό μετά τη δημοσίευση, το 2005, της πρώτης ετήσιας έκθεσης ελέγχου και αξιολόγησης της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης· συνιστά τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαπραγμάτευση και τη σύναψη των συμφωνιών αυτών και θεωρεί, εν συντομία, ότι η οποιαδήποτε πολιτική μετανάστευσης πρέπει να είναι κοινή πολιτική και πάνω απ' όλα, να προλαμβάνει περισσότερο παρά να επιβάλλει ποινές·

137.   επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό η εσωτερική πολιτική της ΕΕ να προωθεί τη συμμόρφωση προς τη διεθνή νομοθεσία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και την ανάγκη να νομοθετούν τα κράτη μέλη με συνέπεια, μεταξύ άλλων, με τις Συμβάσεις της Γενεύης, τη Σύμβαση για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων, τη Σύμβαση περί γενοκτονίας και το Καταστατικό της Ρώμης του ΔΠΔ· χαιρετίζει την πρόοδο στην εφαρμογή της παγκόσμιας δικαιοδοσίας σε ορισμένα κράτη μέλη· για μεγαλύτερη συνέπεια στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές, ενθαρρύνει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για σοβαρά διεθνή εγκλήματα στην ανάπτυξη κοινού χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της ΕΕ·

138.   ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να συμπεριλαμβάνουν κατά σύστημα στο πλαίσιο των συζητήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες με τρίτες χώρες το ζήτημα της δίωξης και της διάκρισης εις βάρος ατόμων λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού τους και να λαμβάνουν κατάλληλα σταδιακά μέτρα όταν συμβαίνουν παρόμοιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τους ζητεί να αναλάβουν όλες τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να σταματήσουν οι διώξεις που βασίζονται στο γενετήσιο προσανατολισμό και να επιτευχθεί αποποινικοποίηση, όπως η έγκριση ψηφίσματος για τα θέματα αυτά από όργανα του ΟΗΕ, και αποφασίζει να θέσει υπό την αιγίδα του και να εορτάζει σε ετήσια βάση την 17η Μαΐου ως διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας·

Αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

139.   επικροτεί το σημαντικό ρόλο του Κοινοβουλίου στη σφαίρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη διασφάλιση των δεσμεύσεων για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας ανά την υφήλιο, μέσω του ελέγχου των δραστηριοτήτων άλλων οργάνων και, ειδικότερα, μέσω του βραβείου Ζαχάρωφ·

140.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν υπό σημείωση τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εκδημοκρατισμού με τίτλο "Πέραν του ακτιβισμού: ο αντίκτυπος των ψηφισμάτων και άλλων δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης", που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2006·

141.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δραστηριότητες της υποεπιτροπής του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, καθώς και για τις τακτικές εκθέσεις εκ μέρους της Προεδρίας, της Επιτροπής και του Προσωπικού Εκπροσώπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις ανταλλαγές απόψεων (ιδίως με τους Εδικούς Εισηγητές του ΟΗΕ και με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες), τις πολυάριθμες ακροάσεις, τις μαρτυρίες και μελέτες εμπειρογνωμόνων· προτείνει να ενισχυθεί ο αντίκτυπος αυτών των εργασιών μέσω της συστηματικής συνεργασίας με άλλες επιτροπές όπως η Επιτροπή Ανάπτυξης, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και η Επιτροπή Προϋπολογισμών·

142.   αναγνωρίζει ότι η υποεπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνέχισε να αξιολογεί την εφαρμογή των μέσων της ΕΕ στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα βασανιστήρια και στο να καταστούν η Επιτροπή και το Συμβούλιο υπόλογοι για τις ενέργειές τους στο συγκεκριμένο τομέα, τη θέσπιση διαρκούς διαλόγου με τα διεθνή θεσμικά όργανα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την παροχή βήματος εμπειριών και ταυτόχρονα, την επίτευξη αποτελεσμάτων στις πτυχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας ως απάντησης στις εκθέσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας επί συγκεκριμένων μέσων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συνεκτίμηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα όργανα του Κοινοβουλίου (επιτροπές και αντιπροσωπείες), τη διοργάνωση και την προπαρασκευή της διαδικασίας του βραβείου Ζαχάρωφ και την παροχή βήματος διαρκούς διαλόγου με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών·

143.   τονίζει τη σημασία που έχει η ενισχυμένη συνεργασία με μέλη εθνικών κοινοβουλίων με στόχο το συντονισμό του ελέγχου των πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· θεωρεί ότι Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα πρέπει να προσπαθήσει να ανοίξει διαύλους επικοινωνίας και να οργανώσει συναντήσεις με ανάλογες επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ καθώς και τρίτων χωρών·

144.   ζητεί να διαδραματίσει πιο εποικοδομητικό ρόλο η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην εκπόνηση συνεπών και διαφανών κριτηρίων για την επιλογή επειγόντων θεμάτων, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις θα είναι έγκαιρες και θα έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αντίκτυπο· προτείνει να αναδιοργανωθούν οι συζητήσεις και ο χρόνος ψηφοφορίας των επειγόντων ψηφισμάτων ούτως ώστε να μπορεί να συμμετέχει και το Συμβούλιο·

145.   συνιστά την πλήρη εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών για τις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου που επισκέπτονται τρίτες χώρες·

146.   συνιστά να μεταφράζονται τα ψηφίσματα και τα άλλα βασικά έγγραφα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη γλώσσα που ομιλείται στις χώρες-στόχο·

147.   επικροτεί τον ενεργό ρόλο που διαδραμάτισαν η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, η Επιτροπή Ανάπτυξης και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου αντιπαρατιθέμενοι σε περιπτώσεις αδικιών ανά την υφήλιο, ιδίως μέσω της απονομής του βραβείου Ζαχάρωφ· κρίνει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει ως στόχο την παροχή μονιμότερης προβολής και ότι θα πρέπει να εκπληρώνει καλύτερα τις προσδοκίες που δημιουργεί, λόγου χάρη μέσω της συστηματικής επαφής με προηγούμενους βραβευθέντες και με την παροχή αδιάλειπτης στήριξης· θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διευκολύνει τη θέσπιση δικτύου κατόχων του βραβείου Ζαχάρωφ, με τη διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να συμμετέχουν οι κάτοχοι του βραβείου στις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αποδοκιμάζει έντονα την απάντηση των βιρμανικών και των κουβανικών αρχών στο αίτημα του Κοινοβουλίου να συμφωνήσουν με την αποστολή αντιπροσωπείας προκειμένου να επισκεφθεί όσους τιμήθηκαν στο παρελθόν με το βραβείο Ζαχάρωφ·

148.   ζητεί από την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να προβάλει περισσότερο τις δημόσιες ακροάσεις μέσω μεγαλύτερης συμμετοχής των ευρωβουλευτών και προβολής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης· ζητεί από την Υποεπιτροπή να εξακολουθήσει να καλεί εξέχοντες εμπειρογνώμονες και βασικούς παράγοντες, και να εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής προσκλήσεων σε αντιπροσώπους τρίτων χωρών και επικεφαλής αποστολών της ΕΕ· ζητεί από την Υποεπιτροπή να συντάσσει επιχειρησιακά συμπεράσματα σχετικά με όλες τις συνεδριάσεις της και τις ανταλλαγές απόψεων, ώστε να μπορεί να δίδεται συνέχεια στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, στις πληροφορίες που έχουν ληφθεί και στις πολιτικές επιλογές που έχουν επινοηθεί·

149.   επικροτεί τα ψηφίσματα που εξέδωσε το Κοινοβούλιο με τα οποία ζητεί το κλείσιμο του κέντρου κράτησης του Guantánamo Bay, καθώς και τη συμβολή του Κοινοβουλίου στη μεγαλύτερη προβολή του κέντρου αυτού και των σχετικών μελημάτων του όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ζητήσουν από την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να εξεύρουν μηχανισμό που θα διευκολύνει την απαγγελία κατηγορίας ή την αποφυλάκιση των κρατουμένων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· επικροτεί το γεγονός ότι, τον Μάιο του 2006, η Αλβανία ήταν η πρώτη χώρα που δέχθηκε πέντε κινέζους Uighur από το Guantánamo, εκφράζει όμως τη λύπη του διότι 13 κινέζοι Uighur που κρίθηκαν αποφυλακιστέοι από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ παραμένουν στο Guantánamo Bay διότι η Κυβέρνηση των ΗΠΑ θεώρησε δικαίως ότι δεν μπορούν να επιστρέψουν στην Κίνα λόγω του φόβου ότι θα υποστούν βασανιστήρια· καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργασθούν με την Κυβέρνηση των ΗΠΑ για να διευκολύνουν την εγκατάσταση όλων των εναπομεινάντων ατόμων για τα οποία η Κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν αποτελούν απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή για τους συμμάχους τους αλλά δεν μπορούν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους λόγω του φόβου ότι θα υποστούν βασανιστήρια· εκφράζει την ανησυχία του διότι η ίδια η ύπαρξη του κέντρου κράτησης του Guantánamo Bay εξακολουθεί να στέλνει αρνητικά μηνύματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

150.   κρίνει ότι η αποτελεσματικότητα του έργου του Κοινοβουλίου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας θα μπορούσε να ενισχυθεί με τον καθορισμό προτεραιοτήτων για τις ενέργειές του, ιδίως μέσω της εστίασης σε ζητήματα όπου είναι δυνατόν να επιτευχθεί ευρεία πολιτική συναίνεση· κρίνει ότι η Υποεπιτροπή του θα πρέπει να συστήσει μικρές ομάδες που θα παρακολουθούν την εφαρμογή εκάστης των κατευθυντηρίων γραμμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· κρίνει ότι οι υφιστάμενες επίσημες εξουσίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περισσότερο για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως δε οι εξουσίες επί του προϋπολογισμού και το δικαίωμα σύμφωνης γνώμης·

151.   υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 18ης Ιανουαρίου 2007, σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών(21)· καλεί τις επιτροπές του να προβούν σε κάθε λογική προσπάθεια για να υπάρχει ισορροπία των φύλων στις δραστηριότητές τους (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης των αντιπροσωπειών και των προσκεκλημένων ομιλητών) και να εφαρμόσουν σχέδια δράσης σε επίπεδο φύλου, τα οποία πρότειναν οι βουλευτές που ορίσθηκαν από την κάθε επιτροπή αρμόδιοι για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου·

152.   επισημαίνει ότι οι διάφοροι τομείς πολιτικής εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσαν να συνδεθούν καλύτερα με το έργο των επιτροπών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους προϋπολογισμούς και το διεθνές εμπόριο, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ενσωμάτωση των θεμάτων προϋπολογισμού και εμπορίου στους προβληματισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να καταστούν τα θέματα αυτά ρεαλιστικότερα από πλευράς επίτευξης και πιο εναρμονισμένα με τις επίσημες εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

153.   ζητεί από το Συμβούλιο να καλεί συστηματικά ευρωβουλευτές να παρακολουθούν τις προπαρασκευαστικές και ενημερωτικές συνόδους, όπως αυτές που οργανώνονται από κοινού με ΜΚΟ σχετικά με διαλόγους με τρίτες χώρες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και με τις υποεπιτροπές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

154.   θεωρεί ότι πρέπει κατά προτεραιότητα να συνεχισθεί η στενή συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και ιδιαίτερα με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και με αντιπροσώπους και όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης· θεωρεί ότι είναι επίσης σημαντική η σύναψη στενότερων σχέσεων εργασίας με τις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις AΚΕ, APEM και EUROLAT, προκειμένου να πραγματοποιείται ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και να καθίστανται οι δραστηριότητες συνεπέστερες στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας·

155.   αναγνωρίζει τις εργασίες της προσωρινής του επιτροπής για την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων, και την έκθεση της επιτροπής αυτής που εγκρίθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 2007(22)· επικροτεί τις προσπάθειες συλλογής πληροφοριών, εξέτασης των ισχυρισμών και στοιχειοθέτησης των σχετικών γεγονότων και την προβολή των έκτακτων μεταγωγών, καθώς και της χρήσης χωρών της ΕΕ από αεροσκάφη της CIA για τη μεταφορά των θυμάτων κατά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και παραβίαση του διεθνούς δικαίου· επισημαίνει την κριτική, καθώς και τις συστάσεις προς το Συμβούλιο, το Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπό του και τα κράτη μέλη· σημειώνει το ρόλο των αρμόδιων επιτροπών του στο να διασφαλισθεί ότι θα δοθεί η κατάλληλη πολιτική συνέχεια στην προαναφερθείσα έκθεση· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εργαστούν από κοινού και σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να καταγγείλουν την πρακτική των έκτακτων μεταγωγών τώρα και στο μέλλον·

156.   χαιρετίζει την έγκριση τού ψηφίσματός του της 1ης Φεβρουαρίου 2007(23) σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των Dalits στην Ινδία·

Πόροι για τις εργασίες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

157.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δίνει πλέον πιο εξέχουσα θέση στα ανθρώπινα δικαιώματα στα πλαίσια της εντολής των επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Επιτροπής σε τρίτες χώρες·

158.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, κατά τη διεξαγόμενη διαδικασία της ανανέωσης των εντολών των Ειδικών Εκπροσώπων της ΕΕ, έχει προστεθεί σε όλες τις εντολές αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα·

159.   συνηγορεί υπέρ της παροχής αυξημένων ανθρωπίνων πόρων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους Ειδικούς Εκπροσώπους που διορίζονται από το Συμβούλιο·

o
o   o

160.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών, στα Ηνωμένα Έθνη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον ΟΑΣΕ, στις κυβερνήσεις των χωρών και των εδαφών που μνημονεύονται στο παρόν ψήφισμα, και στα γραφεία των κυρίων ΜΚΟ που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουν την έδρα τους στην ΕΕ.

(1) Έγγραφο 13522/1/2006 του Συμβουλίου.
(2) Για όλα τα σχετικά κείμενα βάσης,, βλ. τον πίνακα του παραρτήματος ΙΙΙ της έκθεσης.Α6-0128/2007 της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.
(3) ΕΕ C 379, 7.12.1998, σ. 265· ΕΕ C 262, 18.9.2001, σ. 262· ΕΕ C 293 Ε, 28.11.2002, σ. 88· ΕΕ C 271 Ε, 12.11.2003, σ. 576.
(4) ΕΕ C 311, 9.12.2005, σ. 1.
(5) ΕΕ C 364, 18.12.2000, σ. 1.
(6) ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3· ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 27.
(7) ΕΕ C 291 Ε της 30.11.2006, σ. 409.
(8) ΕΕ C 290 Ε της 29.11.2006, σ. 107.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0018.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2007)0008.
(11) ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 1.
(12) ΕΕ L 53, 22.2.2007, σ. 1.
(13) ΕΕ C 327, 23.12.2005, σ. 4.
(14) ΕΕ L 150, 18.6.2003, σ. 67.
(15) Δεδομένου ότι στις 7 Φεβρουαρίου 2007, η Γαλλία, η Ιταλία, η Λετονία, η Πολωνία και η Ισπανία υπέγραψαν αλλά δεν επικύρωσαν το Πρωτόκολλο αριθ. 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής ανεξαρτήτως περιστάσεων.
(16) Έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν ακόμη επικυρώσει (τον Ιανουάριο του 2007): Αυστρία (2003), Βέλγιο (2005), Κύπρος (2004), Φινλανδία (2003), Γαλλία (2005), Γερμανία (2006), Ιταλία (2003), Λουξεμβούργο (2005), Κάτω Χώρες (2005), Πορτογαλία (2006), Ρουμανία (2007). Έχουν υπογράψει και επικυρώσει: Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα, Εσθονία και Σλοβενία. Επομένως, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Σλοβακία μέχρι στιγμής δεν έχουν ούτε υπογράψει ούτε επικυρώσει την OPCAT.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2006)0501.
(18) ΕΕ L 261, 6.8.2004, σ. 19.
(19) Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2005, 15293/1/05 REV 1, Παράρτημα, σ. 14.
(20) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (EE L 378, 27.12.2006, σ. 41) και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη (EE L 29, 3.2.2007, σ. 16)
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0010.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2007)0032.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2007)0016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου