Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0167/2007

Forhandlinger :

PV 25/04/2007 - 17
CRE 25/04/2007 - 17

Afstemninger :

PV 26/04/2007 - 8.11
CRE 26/04/2007 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 134kWORD 51k
Torsdag den 26. april 2007 - Strasbourg
Homofobi i Europa
P6_TA(2007)0167RC-B6-0167/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 26. april 2007 om homofobi i Europa

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til de internationale instrumenter, der garanterer for menneskerettighederne og forbyder forskelsbehandling, herunder navnlig den europæiske konvention om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

-   der henviser til EU-traktatens artikel 6 og7 og EF-traktatens artikel 13, der forpligter såvel EU og Fællesskabet som medlemsstaterne til at holde menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i hævd, og som danner grundlag for bekæmpelsen af forskelsbehandling og menneskerettighedskrænkelser på europæisk plan,

-   der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 21, der forbyder forskelsbehandling på grund af seksuel orientering,

-   der henviser til EF's aktiviteter i kampen mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og homofobi, navnlig Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv(1) og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 771/2006/EF af 17. maj 2006 om det europæiske år for lige muligheder for alle (2007) ‐ mod et retfærdigt samfund(2),

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om homofobi, beskyttelse af mindretal og antidiskriminationspolitikker, herunder især beslutningerne af 18. januar 2006 om homofobi i Europa(3) og af 15. juni 2006 om stigende racistisk og homofobisk vold i Europa(4),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at Parlamentet har iagttaget en stigende udbredelse af "hadefuld tale" rettet mod homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle befolkningsgrupper i en række europæiske lande,

B.   der henviser til, at eftersom politiske og religiøse lederes udtalelser og handlinger har stor indflydelse på den offentlige opinion, har de et stort ansvar for at bidrage positivt til et klima af tolerance og lighed,

C.   der henviser til, at denne beslutning i lighed med de ovenfor nævnte beslutninger er udløst af den stigende udbredelse af "hadefuld tale" og andre foruroligende begivenheder såsom lokale myndigheders forbud mod afholdelse af ligestillings- og "gay pride"-optog, politiske og religiøse lederes brug af provokerende eller truende sprog eller hadefuld tale samt politiets undladelse af at sikre tilstrækkelig beskyttelse mod voldelige demonstrationer fra homofobiske gruppers side, selv i forbindelse med opløsning af fredelige demonstrationer,

D.   der henviser til, at ligestillings- og "gay pride"-begivenheder er under planlægning i hele Europa og verden i de kommende måneder, og at deltagerne og arrangørerne risikerer at blive udsat for fysisk vold til trods for deres grundlæggende ytrings- og forsamlingsfrihed, som bl.a. Europarådets menneskerettighedskommissær har gjort opmærksom på,

E.   der henviser til, at Matteo, en 16-årig italiensk borger fra Torino, for nyligt har begået selvmord og efterladt to afskedsbreve, hvori han begrunder sit selvmord med den mobning, han var udsat for på grund af sin seksuelle orientering; der henviser til, at civilsamfundsorganisationer i Det Forenede Kongerige har rapporteret om et voksende antal tilfælde af homofobisk mobning på skoler i hele landet; der henviser til, at en homoseksuel mand er blevet tævet ihjel i Nederlandene alene på grund af sin seksuelle orientering og feminine udseende,

F.   der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har anmodet om en færdiggørelse af antidiskriminations-lovpakken baseret på EF-traktatens artikel 13, ligesom det med jævne mellemrum opfordrer Kommissionen til at foreslå et direktiv om forbud mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering på alle områder,

G.   der henviser til, at det allerede i sin ovennævnte beslutning af 15. juni 2006 udtrykte alvorlig bekymring over situationen i Europa og navnlig i Polen og i den forbindelse fordømte udtalelser fra ledende medlemmer af Ligaen af Polske Familier (LPR) og ikke mindst den polske vicepremierminister og undervisningsminister, hvori disse tilskyndede til had og vold,

H.   der henviser til, at den polske vicepremierminister og undervisningsminister i marts 2007 bebudede et lovforslag om forbud mod udbredelse af "homoseksuel propaganda" i skoler, og redegjorde for lovforslagets indhold, der gik ud på, at skoleledere, lærere og elever, som gør sig skyldige i "aktivisme" til fordel for bøssers, lesbiskes, biseksuelles og transseksuelles (BLBT) rettigheder i skolerne, skal kunne straffes med afskedigelse/bortvisning, bøde eller fængsel,

I.   der henviser til, at den polske viceundervisningsminister har bekræftet, at ministeriet er i færd med at udarbejde et sådant lovforslag, samt erklæret, at "lærere, som afslører deres homoseksualitet, vil blive afskediget"; der henviser til, at de enkelte medlemmer af den polske regering har reageret forskelligt, hvorfor det ikke står klart, om lovforslaget rent faktisk vil blive stillet;

J.   der henviser til, at den polske vicepremierminister og undervisningsminister har udtrykt ønske om at fremme vedtagelsen af tilsvarende love på europæisk plan,

K.   der henviser til, at lovforslaget har fået støtte fra den polske premierminister, som har erklæret, at "promoveringen af en homoseksuel livsstil som et alternativ til en normal tilværelse over for unge mennesker i skolerne går for vidt, og at der må sættes en stopper for sådanne initiativer i skolerne", og dermed givet en forvrænget fortolkning af uddannelse og tolerance,

L.   der henviser til, at den polske børneombudsmand har meddelt, at hun er i færd med at udarbejde en liste over job, som homoseksuelle er uegnede til at udføre,

M.   der henviser til, at den offentlige anklagemyndighed i juni 2006 iværksatte en undersøgelse af BLBT-organisationernes finansieringsgrundlag i forbindelse med "kriminelle bevægelser", og af deres tilstedeværelse i skoler med henblik på at finde tegn på kriminelle aktiviteter, alt sammen uden resultat,

N.   der henviser til, at den polske regering den 8. juni 2006 fyrede lederen af et center for læreruddannelse og nedlagde forbud mod distribution af en officiel håndbog fra Europarådet om bekæmpelse af forskelsbehandling, og at den nye leder af det omtalte center den 9. oktober 2006 udtalte, at "upassende adfærdsmønstre ikke bør være til stede i skolerne, fordi formålet med skolen er at gøre det muligt at skelne mellem, hvad der er godt og ondt, smukt og grimt ... skolen skal forklare, at homoseksuel praksis fører til konflikt, tomhed og degeneration",

O.   der henviser til, at Europarådets generalsekretær Terry Davis reagerede på disse begivenheder ved at udtale, at "det står den polske regering frit for at bestemme, om den vil bruge Europarådets undervisningsmateriale vedrørende menneskerettigheder, men selv om brugen af undervisningsmaterialet er valgfri, gælder det på ingen måde de værdier og principper, det omhandler", ligesom han udtrykte betænkeligheder ved, at "visse politikker fremmer homofobi … og at homofobisk adfærd accepteres af regeringen",

P.   der henviser til, at den polske regering også har afvist at yde støtte til projekter udarbejdet af BLBT-organisationer inden for rammerne af EU-programmet Ungdom og har begrundet sin beslutning i en skrivelse til disse organisationer, hvori den anfører, at "det er ikke ministeriets politik at støtte aktioner, som går ud på at udbrede homoseksuelle adfærdsmønstre og holdninger blandt unge...[og] Ministeriet ser det desuden heller ikke som sin rolle at støtte samarbejde med homoseksuelle organisationer",

Q.   der henviser til, at der i en række tilfælde også har kunnet bemærkes en positiv udvikling såsom det vellykkede "gay pride"-arrangement i Warszawa i juni 2006, den massive demonstration for tolerance og demokrati i Warszawa i november 2006, efter at en demonstration for tolerance i Poznan var blevet forbudt, beskyttelsen af demonstrationen for homoseksuelles rettigheder i Krakow i april 2007 samt den omstændighed, at "gay pride"-optog ikke længere forbydes systematisk;

R.   der henviser til, at Parlamentet har opfordret Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad til at gennemføre en undersøgelse af det klima af racisme, fremmedhad og homofobisk intolerance, der er ved at opstå i Polen, og har opfordret Kommissionen til at undersøge, om den polske undervisningsministers handlinger og udtalelser var i overensstemmelse med EU-traktatens artikel 6, idet det erindrede om de sanktioner, der kunne tages i brug i tilfælde af en overtrædelse heraf; der henviser til, at disse opfordringer ikke er efterkommet,

1.   understreger, at Den Europæiske Union først og fremmest er et værdifællesskab med respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, demokratiet, retsstatsprincippet, ligheden og forbuddet mod forskelsbehandling som nogle af de højest skattede værdier;

2.   fastslår, at EU's institutioner og medlemsstater har pligt til at sikre, menneskerettighederne for alle, der bor i Europa, respekteres, beskyttes og fremmes, sådan som det fremgår af den europæiske menneskerettighedskonvention, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, EU-traktatens artikel 6 samt Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse(5) og Rådets direktiv 2000/78/EF;

3.   anmoder på ny Kommissionen om at sikre, at forskelsbehandling på grund af seksuel orientering i alle sektorer forbydes, ved at færdiggøre den antidiskriminations-lovpakke baseret på EF-traktatens artikel 13, uden hvilken lesbiske, bøsser, biseksuelle og andre individer, der udsættes for flere forskellige former for forskelsbehandling, fortsat vil risikere forskelsbehandling; opfordrer til en verdensomspændende afkriminalisering af homoseksualitet;

4.   agter hvert år at fejre den 17. maj som international dag mod homofobi;

5.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremskynde revisionen af antidiskriminationsdirektivernes gennemførelse og anlægge sag mod medlemsstaterne i tilfælde af, at de har misligholdt deres forpligtelser i henhold til fællesskabsretten;

6.   erindrer alle medlemsstater om, at i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis, kan retten til forsamlingsfrihed udøves, selv når de synspunkter, der udtrykkes af dem som udøver retten, strider mod samfundsflertallets synspunkter, og at diskriminerende forbud mod "gay pride"-optog samt undladelse af at sikre deltagerne heri en tilstrækkelig beskyttelse derfor strider mod de principper, der er knæsat i den europæiske menneskerettighedskonvention; opfordrer alle kompetente myndigheder, herunder lokale myndigheder, til at tillade sådanne optog og sikre deltagerne en ordentlig beskyttelse;

7.   fordømmer politiske og religiøse lederes diskriminerende bemærkninger om homoseksuelle, fordi de giver næring til had og vold, uanset om de senere trækkes tilbage, og anmoder de respektive organisationers hierarkier om at fordømme dem;

8.   opfordrer på ny alle medlemsstater til at foreslå lovgivning til afskaffelse af den forskelsbehandling, som par af samme køn oplever, og opfordrer Kommissionen til at stille forslag, der kan sikre, at princippet om gensidig anerkendelse også anvendes på dette område med henblik på at sikre den frie bevægelighed for alle personer i EU uden forskelsbehandling;

9.   udtrykker sin solidaritet med og støtte til forkæmperne for medlemmerne af BLBT-samfundets grundlæggende rettigheder og ligestilling;

10.   opfordrer indtrængende de polske myndigheder til at afholde sig fra at foreslå eller vedtage en lov som den, der er beskrevet af den polske vicepremierminister og undervisningsminister, og fra at træffe intimiderende foranstaltninger mod BLBT-organisationer;

11.   opfordrer de kompetente polske myndigheder til offentligt at fordømme og træffe foranstaltninger mod udtalelser fremsat af offentlige ledere, der tilskynder til forskelsbehandling og had på grund af seksuel orientering; finder, at enhver anden fremgangsmåde vil udgøre en krænkelse af EU-traktatens artikel 6;

12.   anmoder de polske myndigheder om at fremme gennemførelsen af det europæiske år for lige muligheder 2007 og opfordrer Kommissionen til at overvåge denne gennemførelse, herunder navnlig bestemmelsen om, at støtte er betinget af, at ethvert grundlag for forskelsbehandling i de nationale programmer fjernes;

13.   anmoder Formandskonferencen om at godkende, at en undersøgelsesdelegation sendes til Polen med henblik på at få et klart billede at situation og gå i en dialog med alle berørte parter;

14.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringerne i medlemsstaterne og kandidatlandene samt til Europarådet.

(1) EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
(2) EUT L 146 af 31.5.2006, s. 1.
(3) EUT C 287 E af 24.11.2006, s. 179.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0273.
(5) EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik