Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0167/2007

Rozpravy :

PV 25/04/2007 - 17
CRE 25/04/2007 - 17

Hlasovanie :

PV 26/04/2007 - 8.11
CRE 26/04/2007 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Prijaté texty
PDF 140kWORD 70k
Štvrtok, 26. apríla 2007 - Štrasburg
Homofóbia v Európe
P6_TA(2007)0167RC-B6-0167/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26.apríla 2007 o homofóbii v Európe

Európsky parlament,

–   so zreteľom na medzinárodné nástroje zabezpečujúce ľudské práva a základné slobody a zakazujúce diskrimináciu, najmä na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP),

–   so zreteľom na články 6 a 7 Zmluvy o EÚ a článok 13 Zmluvy o ES, ktoré zaväzujú EÚ a Spoločenstvo, ako aj členské štáty k presadzovaniu ľudských práv a základných slobôd a ktoré poskytujú prostriedky na európskej úrovni na boj proti diskriminácii a porušovaniu ľudských práv,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej článok 21, ktorý zakazuje diskriminácia na základe sexuálnej orientácie,

–   so zreteľom na činnosť ES v oblasti boja proti homofóbii a diskriminácii založenej na sexuálnej orientácii, najmä na  smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní(1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 771/2006/ES zo 17. mája 2006 o ustanovení Európskeho roku rovnakých príležitostí pre všetkých (2007) – na ceste k spravodlivej spoločnosti(2),

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o homofóbii, ochrane menšín a politikách proti diskriminácii, a najmä na uznesenie z 18. januára 2006 o homofóbii v Európe(3) a z 15. júna 2006 o náraste násilia súvisiaceho s rasizmom a homofóbiou v Európe(4),

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže Európsky parlament zaznamenal v mnohých európskych krajinách zvyšujúci sa počet nenávistných slovných prejavov proti skupinám lesieb, gayov, bisexuálov a transsexuálov (LGBT),

B.   keďže vyjadrenia a činy vedúcich politických a náboženských predstaviteľov majú významný účinok na verejnú mienku, pretože majú dôležitú zodpovednosť za pozitívne prispievanie k prostrediu tolerancie a rovnosti,

C.   keďže toto uznesenie, podobne ako hore uvedené uznesenia o homofóbii v Európe a uznesenie o náraste násilia súvisiaceho s rasizmom a homofóbiou v Európe, je vyvolané šírením sa nenávistných slovných prejavov a iných znepokojujúcich udalostí, ako napríklad zákazu usporiadať protestné pochody za rovnosť a  sprievody gayov, ktorý vydali miestne úrady, používania vznetlivej alebo výhražnej rétoriky či nenávistných slovných prejavov zo strany politických a náboženských predstaviteľov a zlyhania polície pri zabezpečení primeranej ochrany pred násilnými demonštráciami homofóbnych skupín, dokonca ani keď boli namierené proti pokojným demonštráciám,

D.   keďže v nasledujúcich mesiacoch sú v celej Európe a vo svete naplánované pochody za rovnosť a sprievody gayov s účastníkmi a organizátormi čeliacimi napriek ich základnému právu na slobodu prejavu a zhromažďovania možnému fyzickému násiliu, ako to pripomenul okrem iných aj komisár Rady Európy pre ľudské práva,

E.   keďže 16-ročný taliansky občan Matteo z Turína nedávno spáchal samovraždu a zanechal dva listy na rozlúčku, v ktorých ako dôvod svojho činu uviedol šikanovanie, ktorému čelil kvôli svojej sexuálnej orientácii; keďže organizácie občianskej spoločnosti vo Veľkej Británii zaznamenali nárast prípadov homofóbneho šikanovania na stredných školách po celej krajine; keďže gay v Holandsku bol ubitý k smrti len kvôli svojej sexuálnej orientácii a ženskému vzhľadu,

F.   keďže Európsky parlament opakovane žiadal o dokončenie balíka antidiskriminačných právnych predpisov, založeného na článku 13 Zmluvy o ES a pravidelne žiada Komisiu o predloženie návrhu smernice zakazujúcej diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie vo všetkých oblastiach,

G.   keďže Európsky parlament vyjadril už vo svojom hore uvedenom uznesení z 15. júna 2006 o náraste násilia súvisiaceho s rasizmom a homofóbiou v Európe vážne obavy zo situácie v Európe, a najmä v Poľsku, pričom odsúdil vyhlásenia vedúcich predstaviteľov strany Liga poľských rodín a najmä podpredsedu vlády a ministra školstva poľskej vlády, podnecujúce nenávisť a násilie,

H.   keďže v marci 2007 poľský podpredseda vlády a minister školstva informovali o návrhu právneho predpisu, ktorý trestá "homosexuálnu propagandu" v školách a objasnili obsah tohto návrhu, ktorý má ustanovovať odvolanie, pokovanie alebo uväznenie riaditeľov škôl, učiteľov a žiakov v prípadoch "aktivizmu" za práva LGTB v školách,

I.   keďže zástupca poľského ministra školstva potvrdil, že administratíva vypracováva návrh takého právneho predpisu, a vyhlásil, že "učitelia, ktorí prejavia svoju homosexualitu budú prepustení z práce", keďže mnohí členovia poľskej vlády reagovali rozličným spôsobom, pričom nie je jasné, či tento právny predpis bude skutočne predložený,

J.   keďže podpredseda poľskej vlády a minister školstva vyjadrili želanie podporiť prijatie podobných právnych predpisov na európskej úrovni,

K.   keďže navrhovaný právny predpis získal podporu predsedu poľskej vlády, ktorý vyhlásil, že "propagácia homosexuálneho životného štýlu pre mladých ľudí v škole ako alternatívy normálneho života zachádza príliš ďaleko a s takýmito iniciatívami v školách sa musí skoncovať", čím prezentoval zvrátenú interpretáciu vzdelávania a tolerancie,

L.   keďže poľská verejná ochrankyňa práv detí uviedla, že pripravuje zoznam zamestnaní pre ktoré sú homosexuáli nevhodní,

M.   keďže úrad štátneho prokurátora nariadil v júni 2006 kontrolu financovania organizácií LGTB v súvislosti so "zločineckými hnutiami" a ich prítomnosti na školách s cieľom nájsť stopy trestnej činnosti, ktorá nepriniesla žiadne výsledky,

N.   keďže poľská vláda 8. júna 2006 prepustila zo zamestnania riaditeľa Centra pre rozvoj učiteľov a zakázala distribúciu oficiálnej antidiskriminačnej príručky Rady Európy, a keďže nový šéf tohto centra vyhlásil 9. októbra 2006, že "nesprávne vzory nesmú byť prítomné na školách, pretože škola má za cieľ objasňovať rozdiely medzi dobrým a zlým, krásnym a škaredým ..., pretože škola musí vysvetľovať, že homosexuálny život vedie k drámam, prázdnote a úpadku",

O.   keďže generálny tajomník Rady Európy Terry Davis v reakcii na toto dianie vyhlásil, že "poľská vláda sa môže rozhodnúť, či chce využívať materiál Rady Európy určený na vzdelávanie v oblasti ľudských práv, ale ak aj je učebný materiál dobrovoľný, hodnoty a zásady obsiahnuté v ňom dobrovoľné určite nie sú" a vyjadril znepokojenie nad "určitými politickými postojmi propagujúcimi homofóbiu ... a nad homofóbnym správaním akceptovaným vládou",

P.   keďže poľská vláda takisto zamietla financovanie projektov sponzorovaných organizáciami LGBT v rámci európskeho programu pre mládež a vyjadrila svoje rozhodnutie v liste adresovanom týmto organizáciám tak, že "nie je politikou ministerstva podporovať aktivity smerujúce k propagácii homosexuálneho správania alebo k propagácii takých postojov medzi mladými ľuďmi ... [a] nie je úlohou ministerstva podporovať spoluprácu s organizáciami homosexuálov".

Q.   keďže sa dá zaznamenať aj určitý pozitívny vývoj, ako je napr. úspešný sprievod gayov v júni 2006 vo Varšave, masová demonštrácia za toleranciu a demokraciu v novembri 2006 vo Varšave po zákaze manifestácie za toleranciu v Poznani, ochrana pochodu za práva gayov v Krakove v apríli 2007 a skutočnosť, že sprievody gayov už nie sú systematicky zakazované;

R.   keďže Európsky parlament poveril Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie vyšetrením rodiacej sa atmosféry rasistickej, xenofóbnej a homofóbnej neznášanlivosti v Poľsku a požiadal Komisiu, aby overila súlad krokov a vyhlásení poľského ministra školstva s článkom 6 Zmluvy o EÚ, pričom pripomenula sankcie ustanovené za jeho porušenia, a keďže tieto požiadavky neboli splnené,

1.   zdôrazňuje, že Európska únia je v prvom rade spoločenstvom vyznávajúcim hodnoty, z ktorých dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, demokracia, zásada právneho štátu, rovnosť a nediskriminácia patria medzi najviac chránené;

2.   potvrdzuje, že inštitúcie EÚ a členské štáty majú povinnosť zabezpečiť dodržiavanie, ochranu a podporu ľudských práv ľudí žijúcich v Európe, ako to stanovuje EDĽP, Charta základných práv Európskej únie, článok 6 Zmluvy o EÚ, smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod(5) a smernica Rady 2000/78/ES;

3.   opakovane žiada Komisiu, aby zabezpečila zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie vo všetkých oblastiach prostredníctvom dokončenia návrhu balíka antidiskriminačných právnych predpisov vychádzajúceho z článku 13 Zmluvy o ES, bez ktorého budú lesbičky, gayovia, bisexuáli, a ostatní jednotlivci, ktorí čelia viacnásobnej diskriminácii, aj naďalej ohrození diskrimináciou; vyzýva na celosvetové skončenie vnímania homosexuality ako kriminálneho činu;

4.   bude si pripomínať 17. máj každý rok ako Medzinárodný deň boja proti homofóbii;

5.   naliehavo žiada Komisiu, aby urýchlila preskúmanie vykonávania antidiskriminačných smerníc a aby začala príslušné postupy proti členským štátom v prípade porušenia ich záväzkov vyplývajúcich z právnych predpisov Spoločenstva;

6.   pripomína všetkým členským štátom, že v súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva slobodu zhromažďovania možno uplatňovať aj vtedy, keď sa prejavované názory nezhodujú s názormi väčšiny spoločnosti a v tom dôsledku diskriminačné zákazy exhibičných sprievodov ako aj neposkytnutie dostatočnej ochrany ich účastníkom odporuje zásadám chráneným EDĽP; vyzýva všetky zodpovedné orgány, najmä miestne úrady, aby povoľovali takéto sprievody a poskytli primeranú ochranu ich účastníkom;

7.   odsudzuje diskriminujúce poznámky vedúcich predstaviteľov politického a náboženského života smerujúce proti homosexuálom, pretože podnecujú nenávisť a násilie, aj keď tieto poznámky neskôr odvolávajú, a vyzýva vedúcich predstaviteľov príslušných organizácií, aby ich odsúdili;

8.   znovu pripomína výzvu všetkým členským štátom, aby predložili návrhy právnych predpisov na odstránenie diskriminácie párov rovnakého pohlavia, a žiada Komisiu o predloženie návrhov, ktoré zabezpečia uplatňovanie zásady vzájomného uznávania aj v tejto oblasti s cieľom zaistiť slobodu pohybu všetkým osobám v rámci EÚ bez diskriminácie,

9.   vyjadruje solidaritu a podporu ochrancom základných práv a obhajcom práv rovnosti pre členov spoločenstva LGBT;

10.   nalieha na príslušné poľské orgány, aby upustili od navrhovania a prijímania takých právnych predpisov, aké navrhuje poľský podpredseda vlády a minister školstva, a od vykonávania zastrašujúcich opatrení proti organizáciám LGBT;

11.   vyzýva zodpovedné poľské orgány, aby verejne odsúdili vyhlásenia verejných činiteľov podnecujúce diskrimináciu a nenávisť založenú na sexuálnej orientácii a prijali proti týmto vyhláseniam príslušné opatrenia; je presvedčený, že akýkoľvek iný postoj by bol v rozpore s článkom 6 Zmluvy o EÚ;

12.   žiada poľské orgány, aby napomohli realizácii roka 2007 ako Európskeho roka rovnakých príležitostí pre všetkých a žiada Komisiu, aby monitorovala toto vykonávanie, najmä je potrebné zabezpečiť, aby doložka o financovaní bola podmienená tým, že vnútroštátne programy sa budú rovnocenne zaoberať všetkými dôvodmi diskriminácie;

13.   žiada konferenciu predsedov, aby povolila vyslanie delegácie do Poľska na vyšetrenie situácie s cieľom získať o nej jasný obraz a nadviazať dialóg so všetkými zúčastnenými stranami;

14.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov a kandidátskych krajín a Rade Európy.

(1) Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
(2) Ú. v. EÚ L 146, 31.5.2006, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 287 E, 24.11.2006, s. 179.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2006)0273.
(5) Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia