Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0172/2007

Forhandlinger :

PV 26/04/2007 - 14.1
CRE 26/04/2007 - 14.1

Afstemninger :

PV 26/04/2007 - 15

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 122kWORD 42k
Torsdag den 26. april 2007 - Strasbourg
Den seneste undertrykkelse af demonstrationer i Rusland
P6_TA(2007)0169RC-B6-0172/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 26. april 2007 om Rusland

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til målsætningerne om konsolidering af demokrati og politiske frihedsrettigheder i Den Russiske Føderation, som er fastlagt i partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side(1), der trådte i kraft i 1997 og udløber i 2007,

-   der henviser til menneskerettighedsdialogen mellem EU og Rusland,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland, især beslutningen af 25. oktober 2006 om forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Rusland efter mordet på den russiske journalist Anna Politkovskaja(2) og beslutningen af 13. december 2006 om topmødet mellem EU og Rusland i Helsinki den 24. november 2006(3),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at russiske oppositionsmedlemmer den 14. april 2007 samledes til en demonstration på Pusjkin-pladsen i Moskva; der henviser til, at denne såkaldte "dissidentmarch" var arrangeret af paraplyorganisationen "Et Andet Rusland", der består af en række bevægelser med forskellige politiske ståsteder,

B.   der henviser til, at de 2 000 demonstranter efter få minutters march blev mødt af mere end fire gange så mange sikkerhedsstyrker, som hurtigt spredte aktivisterne, medens de slog løs på og kortvarigt anholdt dem, der forsøge at bryde gennem uropolitiets linjer,

C.   der henviser til, at der blandt de anholdte befandt sig lederen af Den Forenede Borgerfront, den tidligere skakverdensmester Gari Kimovič Kasparov, og Maria Gajdar, datter af Ruslands første reformvenlige premierminister efter sovjettiden; der henviser til, at en anden tidligere premierminister, Mikhail Mikhailovitch Kasjanov, kun undgik at blive anholdt, fordi hans livvagter hjalp ham med at slippe væk; der henviser til, at mange journalister, heriblandt ARD's korrespondent Stephan Stuchlik, som forsøgte at tage billeder af begivenhederne og sende dem til Vesten, også blev slået og anholdt,

D.   der henviser til, at den samme organisation den 15. april 2007 forsøgte at afvikle en tilsvarende, om end meget mindre protestdemonstration i Skt. Petersborg, som blev opløst på samme facon, selv om Gari Kimovič Kasparov denne gang blev anholdt, før demonstrationen overhovedet var begyndt, og nogle af de andre demonstranter blev anholdt på vej til begivenheden,

E.   der henviser til, at den russiske ombudsmand for menneskerettigheder, Vladimir Petrovich Lukin, har udtalt, at politiet i begge byer efter hans opfattelse overskred deres beføjelser, ligesom Skt. Petersborgs guvernør, Valentina Ivanovna Matvienko, har beordret en undersøgelse af, om der blev begået menneskerettighedskrænkelser under demonstrationen i Skt. Petersborg,

F.   der henviser til, at de russiske myndigheder i tiden op til parlaments- og præsidentvalget i stigende grad forsøger at presse oppositionsgrupper og ikke-statslige organisationer til at afholde sig fra aktiviteter, der er rettet direkte mod præsidenten og regeringen, og at forhindre medierne i at rapportere fra sådanne aktiviteter,

G.   der henviser til, at demokratiet i Rusland er svækket, især fordi alle de største tv-stationer og de fleste radiostationer er kommet under regeringens kontrol, selvcensuren blandt de skrevne medier bliver stadig mere udbredt, der er indført nye restriktioner i retten til at arrangere offentlige demonstrationer, og klimaet for ngo'er er forværret,

H.   der påpeger, at retten til forsamlingsfrihed er en grundlæggende del af de demokratiske principper og menneskerettighedsstandarder, som Rusland har forpligtet sig til at holde i hævd, og som det gentagne gange har afgivet løfte om at respektere; der henviser til, at disse principper og værdier også danner grundlag for det strategiske partnerskab mellem EU og Rusland,

I.   der henviser til, at Den Russiske Føderation som medlem af FN, OSCE og Europarådet har forpligtet sig til at respektere tale- og forsamlingsfriheden, der henviser til, at overholdelsen af disse principper er af særlig vigtighed med henblik på de kommende valg i Rusland,

1.   fordømmer på det kraftigste det russiske uropolitis overdrevne magtanvendelse under sidste weekends fredelige demonstrationer i Moskva og Skt. Petersborg og opfordrer de russiske myndigheder til at overholde deres internationale forpligtelser og respektere ytrings- og forsamlingsfriheden;

2.   fordømmer navnlig sikkerhedsstyrkernes repressive indgreb over for journalister under disses udførelse af deres arbejde; anser sådanne angreb på medierne for uacceptable;

3.   opfordrer de russiske myndigheder til at foranstalte en undersøgelse af de menneskerettighedskrænkelser, der fandt sted under begge demonstrationer, og identificere og retsforfølge dem, der var ansvarlige for krænkelserne;

4.   opfordrer den russiske Statsduma til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvorfor der blev skredet så hårdt ind over for fredelige demonstranter;

5.   opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at give klart udtryk for disse synspunkter i deres kontakter med den russiske regering, navnlig under det næste EU-Rusland-topmøde, der finder sted den 18. maj 2007 i Samara;

6.   anmoder de russiske ledere om at gøre deres yderste for at undgå enhver gentagelse af disse beklagelige hændelser, navnlig i tiden frem til de næste valg til præsidentposten og Dumaen, samt at sikre alle politiske partier og bevægelser en chance for at deltage i den demokratiske proces; opfordrer den centrale valgkommission og de russiske domstole til at udvise agtpågivenhed, objektivitet og upartiskhed i forbindelse med overvågningen af valgkampagnerne og selve valghandlingerne;

7.   er dybt foruroliget over det mønster med overdreven magtanvendelse fra de russiske myndigheders side over for oppositionsaktivister, der er begyndt at tegne sig, og som giver anledning til alvorlige betænkeligheder vedrørende demokratiet og respekten for menneskerettighederne i Den Russiske Føderation,

8.   gentager sit krav om, at menneskerettighedsdialogen mellem EU og Rusland udbygges for at gøre den mere effektiv, mere åben for ngo'er og mere resultatorienteret, og at Europa-Parlamentet inddrages fuldt ud på alle niveauer med henblik på at styrke dette element i den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale, som der skal forhandles om i nær fremtid;

9.   understreger, at det er en forudsætning for at opnå synlige fremskridt for demokratiet i Rusland, at den fælles EU-politik og medlemsstaternes bilaterale forbindelser med Rusland er styret af fælles principper og fælles holdninger;

10.   anmoder indtrængende de russiske myndigheder om i tiden frem til parlaments- og præsidentvalget fuldt ud at respektere de demokratiske normer og principper, der er fastlagt af OSCE og Europarådet; opfordrer Europarådet til at undersøge menneskerettighedskrænkelserne under demonstrationerne i Moskva og Skt. Petersborg;

11.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Europarådet og Den Russiske Føderations regering og parlament.

(1) EFT L 327 af 28.11.1997, s. 1.
(2) Vedtagne tekster P6_TA(2006)0448.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0566.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik