Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/2238(REG)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0143/2007

Předložené texty :

A6-0143/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/05/2007 - 7.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0173

Přijaté texty
PDF 308kWORD 66k
Čtvrtek, 10. května 2007 - Brusel
Zjednodušení právních předpisů Společenství (změna jednacího řádu)
P6_TA(2007)0173A6-0143/2007

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. května 2007 o změnách jednacího řádu Evropského parlamentu k přizpůsobení vnitřních postupů požadavkům na zjednodušení právních předpisů Společenství (2005/2238(REG))

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh změny jednacího řádu (B6-0582/2005),

-   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem: "Provádění lisabonského programu Společenství: Strategie pro zjednodušení právního prostředí" (KOM(2005)0535),

-   s ohledem na závěry Evropské rady konané ve dnech 15. a 16. června 2006, zejména na bod 41,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 16. května 2006 o strategii pro zjednodušení právního prostředí(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 16. května 2006 o výsledku prověření legislativních návrhů v legislativním procesu(2),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem: "Lepší právní předpisy v Evropské unii – strategický přezkum" (KOM(2006)0689),

-   s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-0143/2007),

A.   vzhledem k tomu, že Parlament se ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 16. května 2006 o strategii pro zjednodušení právního prostředí (bod 21) zavázal, " že se bude zabývat otázkou zlepšování svých postupů a způsobů tvorby právních předpisů, aby se urychlily okruhy, jichž se ,zjednodušení" týká, a zároveň aby byly dodrženy postupy, které stanoví primární právo, v tomto případě Smlouva o ES",

B.   vzhledem k tomu, že metody kodifikace a přepracování patří mezi nejvýznamnější nástroje zjednodušení právních předpisů Společenství, které je součástí nové lisabonské strategie ve prospěch růstu a zaměstnanosti v Evropě,

C.   vzhledem k tomu, že nařízení obsahuje ustanovení týkající se kodifikace, které by mělo být revidováno, ale neobsahuje žádné ustanovení o přepracování,

D.   vzhledem k tomu, že si Parlament přeje přezkumem a vyjasněním svých postupů vážně přispět k úsilí o zjednodušení právního prostředí a podpořit Komisi, aby předkládala více návrhů v tomto smyslu,

E.   vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby Rada podnikla podobné kroky,

1.   se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2.   upozorňuje, že změny vstupují v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání;

3.   pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Původní znění   Pozměňovací návrhy
Pozměňovací návrh 1
Článek 80
1.  Pokud je Parlamentu předložen návrh Komise na úřední kodifikaci práva Společenství, postoupí jej výboru příslušnému pro právní záležitosti. Pokud se zjistí, že návrh nezpůsobí žádné zásadní změny dosavadního práva Společenství, postupuje se podle článku 43.
1.  Pokud je Parlamentu předložen návrh Komise na kodifikaci práva Společenství, postoupí jej výboru příslušnému pro právní záležitosti. Ten jej prozkoumá podle postupů dohodnutých na interinstitucionální úrovni1 s cílem ověřit, že se návrh omezuje na pouhou kodifikaci bez věcné změny.
2.  Předseda příslušného výboru nebo zpravodaj jmenovaný tímto výborem se mohou účastnit posuzování a revize návrhu na kodifikaci. Příslušný výbor může v případě potřeby zaujmout stanovisko předem.
2.  Výbor, který byl příslušným výborem pro akty, které jsou předmětem kodifikace, může na svou žádost nebo na žádost výboru příslušného pro právní záležitosti být požádán o stanovisko, pokud jde o vhodnost kodifikace.
3.  Bez ohledu na ustanovení čl. 43 odst. 3 nelze použít zjednodušený postup v případě návrhu na úřední kodifikaci, pokud se proti tomuto postupu vysloví většina členů výboru příslušného pro právní záležitosti nebo příslušného výboru.
3.   Pozměňovací návrhy k textu návrhu jsou nepřípustné.
Na žádost zpravodaje však může předseda výboru příslušného pro právní záležitosti předložit tomuto výboru ke schválení pozměňovací návrhy týkající se technických úprav, pokud jsou tyto úpravy nezbytné pro zajištění souladu návrhu s pravidly kodifikace a naznamenají žádnou věcnou změnu návrhu.
4.Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu, předloží jej Parlamentu ke schválení.   
Pokud se domnívá, že návrh obsahuje věcnou změnu právních předpisů Společenství, navrhne Parlamentu, aby návrh zamítl.
V obou případech se Parlament vyjádří jediným hlasováním, bez pozměňovacích návrhů a bez rozpravy.
__________________________
1 Interinstitucionální dohoda ze dne 20. prosince 1994, Zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů, bod 4, Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.
Pozměňovací návrh 2
Článek 80a (nový)
Článek 80a
Přepracování
1.  Jestliže je návrh Komise na úřední přepracování právních předpisů Společenství předložen Parlamentu, bude postoupen výboru příslušnému pro právní záležitosti a příslušnému výboru.
2.  Výbor příslušný pro právní záležitosti jej přezkoumá podle postupů dohodnutých na interinstitucionální úrovni1 s cílem ověřit, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny.
V rámci tohoto přezkoumání jsou nepřípustné pozměňovací návrhy k textu návrhu. Přesto se použije čl. 80 odst. 3 druhý pododstavec, pokud jde o ustanovení, která zůstala v návrhu na přepracování nezměněna.
3.  Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom příslušný výbor.
V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 150 a 151, jsou v příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.
Přesto však mohou být pozměňovací návrhy částí, které zůstaly nezměněny, výjimečně a pro každý případ zvlášť, přijaty předsedou tohoto výboru, pokud se domnívá, že to vyžadují naléhavé důvody vnitřní koherence textu nebo spojitosti s jinými přijatelnými pozměňovacími návrhy. Tyto důvody musí být uvedeny v písemném odůvodnění pozměňovacích návrhů.
4.  Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh znamená jiné věcné změny než ty, které byly jako takové označeny, navrhne Parlamentu, aby návrh zamítl, a informuje o tom příslušný výbor.
V tomto případě předseda požádá Komisi, aby vzala svůj návrh zpět. Jestliže Komise vezme svůj návrh zpět, předseda považuje postup za bezpředmětný a informuje o tom Radu. Jestliže Komise nevezme svůj návrh zpět, vrátí jej Parlament zpět příslušnému výboru, a ten jej projedná podle obvyklého postupu.
______________________
1 Interinstitucionální dohoda ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, bod 9, Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.

(1) Úř. věst. C 297 E, 7.12.2006, s. 136.
(2) Úř. věst. C 297 E, 7.12.2006, s. 140.

Právní upozornění - Ochrana soukromí