Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/2238(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0143/2007

Indgivne tekster :

A6-0143/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/05/2007 - 7.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0173

Vedtagne tekster
PDF 29kWORD 63k
Torsdag den 10. maj 2007 - Bruxelles
Forenkling af fællesskabsretten (ændring af forretningsordenen)
P6_TA(2007)0173A6-0143/2007

Europa-Parlamentets afgørelse af 10. maj 2007 om ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden med henblik på at tilpasse de interne procedurer til kravene i forbindelse med forenklingen af fællesskabslovgivningen (2005/2238(REG))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til ændring af forretningsordenen (B6-0582/2005),

-   der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: En strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer" (KOM(2005)0535),

-   der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 15. og 16. juni 2006, særlig punkt 41,

-   der henviser til sin beslutning af 16. maj 2006 om en strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer(1),

-   der henviser til sin beslutning af 16. maj 2006 om resultatet af screeningen af verserende lovforslag(2),

-   der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "En strategisk gennemgang af programmet for bedre lovgivning i Den Europæiske Union" (KOM(2006)0689),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A6-0143/2007),

A.   der henviser til, at Parlamentet i sin ovennævnte beslutning af 16. maj 2006 om en strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer (punkt 21) har forpligtet sig til "for sit eget vedkommende ... at overveje, hvordan Parlamentet kan forbedre sine procedurer og sine interne lovgivningsteknikker for at fremskynde "forenklingsdossiererne" under hensyntagen til de procedurer, der er fastsat i den primære ret, i det foreliggende tilfælde i EF-traktaten",

B.   der henviser til, at kodifikation og omarbejdning hører til blandt de vigtigste redskaber, der skal anvendes til den forenkling af fællesskabslovgivningen, som indgår i den nye Lissabon-strategi til fremme af vækst og beskæftigelse i Europa,

C.   der henviser til, at forretningsordenen indeholder en bestemmelse om kodifikation, som bør revideres, men at den ikke indeholder nogen bestemmelse om omarbejdning,

D.   der henviser til, at Parlamentet ønsker at foretage en fornyet vurdering og en præcisering af sine procedurer for at yde et seriøst bidrag til forenklingsarbejdet og for at anspore Kommissionen til at forelægge flere forslag i denne retning,

E.   der henviser til, at det er ønskeligt, at Rådet iværksætter et tilsvarende initiativ,

1.   vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2.   gør opmærksom på, at disse ændringer træder i kraft den første dag i den næste mødeperiode;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Nuværende ordlyd   Ændringer
Ændring 1
Artikel 80
1.  Når et kommissionsforslag om officiel kodifikation af fællesskabslovgivning forelægges for Parlamentet, henvises det til det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål. Konstaterer udvalget, at der ikke er tale om, at substansen ændres i forhold til gældende fællesskabslovgivning, følges proceduren i artikel 43.
1.  Når et kommissionsforslag om kodifikation af fællesskabslovgivning forelægges Parlamentet, henvises det til det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål. Udvalget behandler forslaget efter de retningslinjer, der er aftalt mellem institutionerne1, med henblik på at fastslå, at det udelukkende består i en kodifikation uden nogen indholdsmæssige ændringer.
2.  Formanden for det kompetente udvalg eller den af dette valgte ordfører kan deltage i behandlingen og udarbejdelsen af forslaget til kodifikation. Det kompetente udvalg kan eventuelt afgive udtalelse først.
2.  Det udvalg, som var kompetent med hensyn til de retsakter, der skal kodificeres, kan efter anmodning fra udvalget eller det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, få tilladelse til at afgive udtalelse om, hvorvidt en kodifikation er hensigtsmæssig.
3.  Uanset artikel 43, stk. 3, kan den forenklede procedure ikke anvendes på forslag om officiel kodifikation, såfremt et flertal af medlemmerne af det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, eller af det for det pågældende sagsområde kompetente udvalg modsætter sig dette.
3.  Der kan ikke stilles ændringsforslag til forslaget.
Formanden for det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, kan dog efter anmodning fra ordføreren forelægge udvalget ændringsforslag med tekniske tilpasninger, forudsat at sådanne tilpasninger er nødvendige for at sikre forslagets overensstemmelse med retningslinjerne for kodifikation og ikke indebærer nogen indholdsmæssige ændringer af forslaget.
4.  Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer nogen indholdsmæssige ændringer, forelægger det forslaget for Parlamentet til godkendelse.
Finder udvalget, at forslaget indebærer indholdsmæssige ændringer af fællesskabslovgivningen, foreslår det Parlamentet at forkaste forslaget.
I begge tilfælde tager Parlamentet stilling ved en enkelt afstemning uden ændringsforslag eller forhandling.
___________
1 Interinstitutionel aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, punkt 4 (EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2).
Ændring 2
Artikel 80 a (ny)
Artikel 80a
Omarbejdning
1.  Når et kommissionsforslag om omarbejdning af fællesskabslovgivning forelægges Parlamentet, henvises det til det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, og til det for det pågældende sagsområde kompetente udvalg.
2.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, behandler forslaget efter de retningslinjer, der er aftalt mellem institutionerne1, med henblik på at fastslå, at det ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne.
Der kan ikke stilles ændringsforslag til forslaget som led i denne behandling. Dog finder artikel 80, stk. 3, andet afsnit, anvendelse i forbindelse med de bestemmelser, der er uændrede i forslaget om omarbejdning.
3.  Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.
Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 150 og 151, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.
Formanden for udvalget kan dog undtagelsesvis efter en konkret vurdering beslutte, at der kan stilles ændringsforslag til de uændrede dele, hvis han skønner, at det er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. Disse grunde anføres i en skriftlig begrundelse til ændringsforslagene.
4.  Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, foreslår det Parlamentet at forkaste forslaget og underretter det kompetente udvalg herom.
I så fald anmoder formanden Kommissionen om at tage sit forslag tilbage. Tager Kommissionen sit forslag tilbage, fastslår formanden, at proceduren ikke længere har noget formål, og underretter Rådet herom. Tager Kommissionen ikke sit forslag tilbage, henviser Parlamentet forslaget til fornyet behandling i det kompetente udvalg efter den normale procedure.
__________
1 Interinstitutionel aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, punkt 9 (EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1).

(1) EUT C 297 E af 7.12.2006, s. 136.
(2) EUT C 297 E af 7.12.2006, s. 140.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik