Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2238(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0143/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0143/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2007 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0173

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 362kWORD 66k
Πέμπτη 10 Μαΐου 2007 - Βρυξέλλες
Απλοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας (Τροποποιήσεις του Κανονισμού του ΕΚ)
P6_TA(2007)0173A6-0143/2007

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2007 σχετικά με τις τροποποιήσεις στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να προσαρμοστούν οι εσωτερικές διαδικασίες στις απαιτήσεις της απλοποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας (2005/2238(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του (B6-0582/2005),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο "εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας: στρατηγική για την απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος" (CΟΜ(2005)0535),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15 και 16 Ιουνίου 2006, ιδίως την παράγραφο 41,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 16ης Μαΐου 2006 σχετικά με τη στρατηγική απλούστευσης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαΐου 2006 σχετικά με τα αποτελέσματα της εξέτασης των νομοθετικών προτάσεων που εκκρεμούν ενώπιον του νομοθέτη(2),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο "Στρατηγική επισκόπηση του προγράμματος για τη βελτίωση της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση" (CΟΜ(2006)0689),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0143/2007),

Α.   εκτιμώντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύθηκε στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 16ης Μαΐου 2006 για τη στρατηγική απλούστευσης του κανονιστικού περιβάλλοντος (παράγραφος 21), "να προβληματιστεί όσον αφορά τη βελτίωση των εσωτερικών νομοθετικών του διαδικασιών και τεχνικών, προκειμένου να επιταχύνει τους φακέλους "απλούστευσης" με παράλληλο σεβασμό των διαδικασιών που προβλέπονται από το πρωτογενές δίκαιο, εν προκειμένω τη Συνθήκη ΕΚ",

Β.   εκτιμώντας ότι οι τεχνικές της κωδικοποίησης και της αναδιατύπωσης συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον σημαντικών εργαλείων της απλοποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της Λισαβόνας προς όφελος της μεγέθυνσης και της απασχόλησης στην Ευρώπη,

Γ.   εκτιμώντας ότι ο Κανονισμός περιλαμβάνει διάταξη σχετικά με την κωδικοποίηση η οποία χρήζει αναθεώρησης, δεν περιέχει όμως καμία διάταξη όσον αφορά την αναδιατύπωση,

Δ.   εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί με την επανεξέταση και τη διευκρίνηση των διαδικασιών του, να συμβάλει σοβαρά στις προσπάθειες απλοποίησης και να ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί σε περισσότερες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση,

Ε.   εκτιμώντας ότι είναι επιθυμητό να αναλάβει το Συμβούλιο αντίστοιχη πρωτοβουλία,

1.   αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις ακόλουθες τροποποιήσεις·

2.   υπενθυμίζει ότι οι τροποποιήσεις αυτές τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο   Τροπολογίες
Τροπολογία 1
Άρθρο 80
1.  Όταν υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο πρόταση της Επιτροπής για επίσημη κωδικοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας, διαβιβάζεται στην αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή. Εφόσον διαπιστώνεται ότι η πρόταση δεν επιφέρει τροποποίηση επί της ουσίας της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 43.
1.  Όταν υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο πρόταση της Επιτροπής για κωδικοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας, διαβιβάζεται στην αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή. Η επιτροπή αυτή εξετάζει την πρόταση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί σε διοργανικό επίπεδο1, για να επαληθεύσει ότι περιορίζεται σε απλή κωδικοποίηση χωρίς τροποποίηση της ουσίας.
2.  Στην εξέταση και επεξεργασία της πρότασης περί κωδικοποίησης μπορεί να συμμετέχει ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής ή ο εισηγητής που θα ορίσει αυτή. Ενδεχομένως, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μπορεί προηγουμένως να εκφέρει τη γνώμη της.
2.  Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για τις πράξεις που αποτελούν αντικείμενο κωδικοποίησης μπορεί, κατόπιν αιτήσεώς της ή κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας για νομικά θέματα επιτροπής να επιληφθεί γνωμοδοτήσεως όσον αφορά τη σκοπιμότητα της κωδικοποίησης.
3.  Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 43, παράγραφος 3, η απλοποιημένη διαδικασία χωρίς έκθεση επί της πρότασης επίσημης κωδικοποίησης δεν μπορεί να εφαρμοστεί εάν αντιτεθεί η πλειοψηφία των μελών της αρμόδιας για νομικά θέματα επιτροπής ή της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής
3.  Οι τροπολογίες στο κείμενο της πρότασης δεν είναι παραδεκτές.
Ωστόσο, κατόπιν αιτήσεως του εισηγητή, ο πρόεδρος της αρμόδιας για νομικά θέματα επιτροπής μπορεί να υποβάλει προς έγκριση στην εν λόγω επιτροπή τροπολογίες που αφορούν τεχνικές προσαρμογές, υπό την προϋπόθεση ότι οι προσαρμογές αυτές είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση της πρότασης προς τους κανόνες της κωδικοποίησης και ουδεμία τροποποίηση επιφέρουν επί της ουσίας της προτάσεως.
4.  Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας, την υποβάλλει στο Κοινοβούλιο προς έγκριση.
Εάν κρίνει ότι η πρόταση συνεπάγεται ουσιώδη τροποποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας, προτείνει στο Κοινοβούλιο την απόρριψή της.
Και στις δύο περιπτώσεις, το Κοινοβούλιο αποφαίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία, χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση.
_____________________________
1 Διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994, που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων, σημείο 4, ΕΕ C 102, 4.4.1996, σ. 2.
Τροπολογία 2
Άρθρο 80α (νέο)
Άρθρο 80 α
Αναδιατύπωση
1.  Όταν υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο πρόταση της Επιτροπής για αναδιατύπωση της κοινοτικής νομοθεσίας, η πρόταση διαβιβάζεται προς εξέταση στην αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή και στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.
2.  Η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή την εξετάζει, σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί σε διοργανικό επίπεδο1, προκειμένου να επαληθεύσει ότι ουδεμία τροποποίηση επί της ουσίας επιφέρει πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση.
Στο πλαίσιο της εξέτασης αυτής, οι τροπολογίες επί του κειμένου της πρότασης είναι απαράδεκτες. Ωστόσο, όσον αφορά τις διατάξεις που παρέμειναν αμετάβλητες στην πρόταση αναδιατύπωσης, εφαρμόζεται το άρθρο 80, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο.
3.  Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας της κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.
Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 150 και 151, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.
Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ" εξαίρεση και ανά περίπτωση, τροπολογίες επί των διατάξεων που παραμένουν αμετάβλητες, εφόσον κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου ή συνοχής προς άλλες παραδεκτές τροπολογίες. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται με γραπτή αιτιολόγηση των τροπολογιών.
4.  Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση επιφέρει τροποποιήσεις επί της ουσίας πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, προτείνει στο Κοινοβούλιο την απόρριψη της πρότασης και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.
Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος καλεί την Επιτροπή να αποσύρει την πρόταση. Εάν η Επιτροπή αποσύρει την πρότασή της, ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι η διαδικασία κατέστη άνευ αντικειμένου και ενημερώνει σχετικώς το Συμβούλιο. Εάν η Επιτροπή δεν αποσύρει την πρότασή της, το Κοινοβούλιο την αναπέμπει στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, η οποία την εξετάζει κατά τη συνήθη διαδικασία.
__________________________
1 Διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001, για πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, σημείο 9, ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ. 1.

(1)1 ΕΕ C 297 Ε, 7.12.2006, σ. 136.
(2)2 ΕΕ C 297 Ε, 7.12.2006, σ. 140.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου