Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2005/2238(REG)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0143/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0143/2007

Viták :

Szavazatok :

PV 10/05/2007 - 7.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0173

Elfogadott szövegek
PDF 302kWORD 61k
2007. május 10., Csütörtök - Brüsszel
A közösségi jogalkotás egyszerűsítése: az eljárási szabályzat módosítása
P6_TA(2007)0173A6-0143/2007

Az Európai Parlament 2007. május 10-i határozata eljárási szabályzata módosításairól: a belső eljárások hozzáigazítása a közösségi jogalkotás egyszerűsítésének követelményeihez (2005/2238(REG))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az eljárási szabályzatának módosítására irányuló javaslatra (B6-0582/2005),

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, "A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása: a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról" című közleményére (COM(2005)0535),

–   tekintettel az Európai Tanács 2006. június 15–16-i ülésén megfogalmazott következtetésekre, különösen a 41. pontra,

–   tekintettel a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról szóló, 2006. május 16-i állásfoglalására(1),

–   tekintettel a jogalkotó előtt lévő jogalkotási javaslatok vizsgálatának eredményéről szóló, 2006. május 16-i állásfoglalására(2),

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, "Az Európai Unión belüli jobb szabályozás stratégiai felülvizsgálata" című közleményére (COM(2006)0689),

–   tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

–   tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0143/2007),

A.   mivel a Parlament fent említett, a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról szóló, 2006. május 16-i állásfoglalásában (21. pont) elkötelezte magát arra, hogy "dolgozzon saját belső jogalkotási eljárásainak és technikáinak javításán az egyszerűsítés ügyének felgyorsítása érdekében, tiszteletben tartva az elsődleges jog, nevezetesen az EK-Szerződés által meghatározott eljárásokat",

B.   mivel a kodifikáció és az átdolgozás a legfontosabb eszközei a közösségi jog egyszerűsítésének, amely az európai növekedés és foglalkoztatás élénkítését célzó új lisszaboni stratégia keretébe illeszkedik,

C.   mivel az eljárási szabályzat rendelkezik a kodifikációról, amely megérett a felülvizsgálatra, de nem rendelkezik az átdolgozásról,

D.   mivel a Parlament eljárásainak felülvizsgálata és egyértelművé tétele révén érdemben hozzá kíván járulni az egyszerűsítési törekvésekhez, és arra bíztatja a Bizottságot, hogy több ilyen irányú javaslatot terjesszen elő,

E.   mivel szükséges volna, hogy a Tanács is elindítson egy hasonló folyamatot,

1.   úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2.   emlékeztet arra, hogy e módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot tájékoztatás céljából a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Hatályos szöveg   Módosítások
Módosítás: 1
80. cikk
(1)  Amennyiben a Bizottság a közösségi jogszabályok hivatalos egységes szerkezetbe foglalására irányuló javaslatot nyújt be a Parlamentnek, a javaslatot a jogi ügyekben illetékes bizottsághoz utalják. Amennyiben megbizonyosodtak arról, hogy a javaslat nem vonja maga után a létező közösségi jogszabályok semmilyen lényeges változtatását, a 43. cikkben megállapított eljárást alkalmazzák.
(1)  Ha a Bizottság a közösségi jogszabályok kodifikációjára irányuló javaslatot nyújt be a Parlamentnek, a javaslatot a jogi ügyekben illetékes bizottsághoz utalják. E bizottság az intézményközi szinten elfogadott szabályok szerint1 megvizsgálja a javaslatot annak ellenőrzése érdekében, hogy az valóban csupán kodifikációra irányul-e és nem tartalmaz-e érdemi módosítást.
(2)  Az illetékes bizottság elnöke vagy e bizottság által kijelölt előadó részt vehet a hivatalos egységes szerkezetbe foglalásra szánt javaslat vizsgálatában és kidolgozásában. Adott esetben az illetékes bizottság előzetesen véleményt nyilváníthat.
(2)  Az a bizottság, amely a kodifikáció tárgyát képező jogszabályok ügyében illetékes volt – saját vagy a jogi ügyekben illetékes bizottság kérésére – véleményt adhat a kodifikáció helyénvalóságáról.
(3)  A 43. cikk (3) bekezdésének rendelkezésétől eltérően az egyszerűsített eljárás a hivatalos egységes szerkezetbe foglalásra irányuló javaslat esetén nem alkalmazható, amennyiben ezt az eljárást a jogi ügyekben illetékes bizottság vagy az illetékes bizottság tagjainak többsége ellenzi.
(3)   A javaslat szövegéhez nem lehet módosításokat beterjeszteni.
Az előadó kérésére azonban a jogi ügyekben illetékes bizottság elnöke jóváhagyásra benyújthat bizottságához technikai kiigazításokra vonatkozó módosításokat, azzal a feltétellel, hogy e kiigazítások szükségesek annak biztosításához, hogy a javaslat megfeleljen a kodifikáció szabályainak és nem módosítják érdemben a javaslatot.
(4)  Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz érdemi módosítást, a javaslatot továbbítja a Parlamentnek jóváhagyásra.
Ha a bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat a közösségi jog érdemi módosítását vonja maga után, a javaslat elutasítását indítványozza a Parlamentnek.
A Parlament mindkét esetben egyetlen szavazással, módosítások és vita nélkül határoz.
__________________________
1 Az 1994. december 20-i, a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló intézményközi megállapodás, 4. pont, HL C 102., 1996.4.4., 2. o.
Módosítás: 2
80a. cikk (új)
80a. cikk
Átdolgozás
(1)  Ha a Bizottság a közösségi jogszabályok átdolgozására irányuló javaslatot nyújt be a Parlamentnek, a javaslatot a jogi ügyekben illetékes bizottsághoz és az illetékes bizottsághoz utalják.
(2)  A jogi ügyekben illetékes bizottság az intézményközi szinten elfogadott szabályok szerint1 megvizsgálja, hogy a javaslat nem tartalmaz-e az akként megjelölteken kívüli, egyéb érdemi módosítást.
E vizsgálat keretében a javaslat szövegéhez nem lehet módosításokat beterjeszteni. Az átdolgozási javaslatban változatlanul maradt rendelkezésekre azonban alkalmazni kell a 80. cikk (3) bekezdésének második albekezdését.
(3)  Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz az akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, tájékoztatja arról az illetékes bizottságot.
Ebben az esetben a 150. és a 151. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.
A változatlanul maradt részekre vonatkozó módosításokat azonban kivételesen és eseti jelleggel e bizottság elnöke elfogadhatja, ha úgy ítéli meg, hogy a szöveg belső koherenciája vagy más elfogadható módosításokhoz való kapcsolatuk folytán erre szükség van. Ezen okoknak szerepelniük kell a módosításokhoz fűzött írásos indokolásban.
(4)  Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívüli, egyéb érdemi módosításokat is tartalmaz, a javaslat elutasítását indítványozza a Parlamentnek, és tájékoztatja erről az illetékes bizottságot.
Ebben az esetben az Elnök felkéri a Bizottságot javaslata visszavonására. Ha a Bizottság visszavonja javaslatát, az eljárást tárgytalannak nyilvánítja, és tájékoztatja erről a Tanácsot. Ha a Bizottság nem vonja vissza a javaslatát, a Parlament azt visszautalja az illetékes bizottsághoz, amely a rendes eljárás szerint megvizsgálja.
______________________
1 A jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodás, 9. pont., HL C 77., 2002.3.28., 1. o.

(1) HL C 297. E, 2006.12.7., 136. o.
(2) HL C 297. E, 2006.12.7., 140. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat