Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2005/2238(REG)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0143/2007

Texte depuse :

A6-0143/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/05/2007 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0173

Texte adoptate
PDF 363kWORD 65k
Joi, 10 mai 2007 - Bruxelles
Simplificarea legislaţiei comunitare
P6_TA(2007)0173A6-0143/2007

Decizia Parlamentului European din 10 mai 2007 privind modificările ce trebuie aduse Regulamentului de procedură al Parlamentului European pentru adaptarea procedurilor interne la cerinţele de simplificare a legislaţiei comunitare (2005/2238(REG))

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de modificare a Regulamentului său de procedură (B6-0582/2005),

–   având în vedere comunicarea Comisiei adresată Parlamentului European, Consiliul, Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor şi intitulată: "Punerea în aplicare a programului comunitar de la Lisabona: o strategie de simplificare a cadrului de reglementare (COM(2005)0535)",

–   având în vedere concluziile Consiliului European din 15-16 iunie 2006, în special punctul 41,

–   având în vedere rezoluţia sa din 16 mai 2006 privind o strategie de simplificare a cadrului de reglementare(1),

–   având în vedere rezoluţia sa din 16 mai 2006 privind rezultatele examinării propunerilor legislative în curs în faţa legiuitorului(2),

–   având în vedere comunicarea Comisiei adresată Consiliului, Parlamentului European, Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor, intitulată: "Examinarea strategică a programului "O mai bună legiferare" în Uniunea Europeană" (COM(2006)0689),

–   având în vedere articolele 201 şi 202 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisie pentru afaceri constituţionale şi avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0143/2007),

A.   întrucât Parlamentul s-a angajat, în rezoluţia sa din 16 mai 2006, menţionată mai sus, privind o strategie de simplificare a cadrului de reglementare (punctul 21), "să reflecteze la îmbunătăţirea procedurilor sale şi a tehnicilor sale legislative interne în vederea accelerării dosarelor de "simplificare", respectând, în acelaşi timp, procedurile prevăzute de legislaţia primară, în special Tratatul CE",

B.   întrucât tehnicile de codificare şi de reformare se numără printre instrumentele cele mai importante de simplificare a legislaţiei comunitare, care face parte din strategia de la Lisabona pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă,

C.   întrucât Regulamentul său de procedură conţine o dispoziţie referitoare la codificare, care merită revizuită, dar nu conţine nicio dispoziţiei referitoare la reformare,

D.   întrucât Parlamentul doreşte, printr-o reexaminare şi clarificare a procedurilor sale, să contribuie din plin la eforturile de simplificare şi să încurajeze Comisia să facă mai multe propuneri în acest sens,

E.   întrucât este de dorit ca Consiliul să întreprindă o acţiune similară,

1.   hotărăşte să aducă Regulamentului său de procedură următoarele modificări;

2.   reaminteşte că aceste modificări intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului şi Comisiei.

Text în vigoare   Amendamente
Amendamentul 1
Articolul 80
(1)  În cazul în care Comisia sesizează Parlamentul cu o propunere privind codificarea oficială a legislaţiei comunitare, propunerea se trimite la comisia competentă pentru chestiunile juridice. În cazul în care se dovedeşte că propunerea nu implică nicio modificare de fond a legislaţiei comunitare, se aplică procedura prevăzută la articolul 43.
(1)  În cazul în care Comisia sesizează Parlamentul cu o propunere privind codificarea legislaţiei comunitare, propunerea se trimite la comisia competentă pentru chestiunile juridice. Aceasta o examinează în conformitate cu modalităţile stabilite la nivel interinstituţional1 pentru a se asigura că nu este decât o simplă codificare, care nu implică nicio modificare de fond.
(2)  Preşedintele comisiei competente în fond sau raportorul desemnat de aceasta pot participa la examinarea şi elaborarea propunerii de codificare. Dacă este necesar, comisia competentă în fond poate să-şi dea, în prealabil, avizul.
(2)  Comisia care a fost competentă în fond pentru chestiunile care fac obiectul codificării poate, la cererea sa sau a comisiei competente pentru chestiunile juridice, să fie sesizată pentru un aviz privind oportunitatea codificării.
(3)  Prin derogare de la dispoziţiile prevăzute la articolul 43 alineatul (3), procedura simplificată nu se poate aplica în cazul unei propuneri de codificare oficiale, în cazul în care majoritatea membrilor comisiei competente pentru chestiunile juridice sau ai comisiei competente în fond se opun.
(3)  Amendamentele la textul propunerii sunt inadmisibile.
Totuşi, la cererea raportorului, preşedintele comisiei competente pentru chestiunile juridice poate supune aprobării acesteia amendamentele referitoare la adaptări tehnice, cu condiţia ca aceste adaptări să fie necesare pentru asigurarea conformităţii propunerii cu normele de codificare şi să nu implice nicio modificare de fond a propunerii
(4)  În cazul în care comisia competentă pentru chestiunile juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond, aceasta o supune Parlamentului spre aprobare.
În cazul n care aceasta consideră că propunerea implică o modificare de fond a legislaţiei comunitare, propune Parlamentului respingerea propunerii.
În ambele cazuri, Parlamentul se exprimă prin vot unic, fără amendamente şi fără dezbatere.
__________________________
1 Acordul interinstituţional din 20 decembrie 1994, Metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative, punctul 4, JO C 102, 4.4.1996, p.2.
Amendamentul 2
Articolul 80a (nou)
Articolul 80a
Reformare
(1)  În cazul în care Comisia sesizează Parlamentul cu o propunere privind reformarea legislaţiei comunitare, propunerea se trimite comisiei competente pentru chestiunile juridice şi comisiei competente în fond.
(2)  Comisia competentă pentru chestiunile juridice examinează propunerea în conformitate cu modalităţile convenite la nivel interinstituţional1 pentru a se asigura că aceasta nu implică nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare.
În cadrul acestei examinări, amendamentele la textul propunerii sunt inadmisibile. Totuşi, în ceea ce priveşte dispoziţiile care au rămas neschimbate în propunerea de reformare, se aplică articolul 80 alineatul (3) al doilea paragraf.
(3)  În cazul în care comisia competentă pentru chestiunile juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă în fond cu privire la acest lucru.
În acest caz, în afara condiţiilor stabilite la articolele 150 şi 151, în cadrul comisiei competente în fond sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părţi din propunere care conţin modificări.
Totuşi, amendamentele la părţile care au rămas neschimbate pot fi admise cu titlu excepţional şi, de la caz la caz, de către preşedintele respectivei comisii dacă acesta consideră că, din motive imperative de coerenţă internă a textului sau de conexitate cu alte amendamente admisibile, acest lucru este necesar. Aceste motive trebuie să figureze într-o justificare scrisă a amendamentelor.
(4)  În cazul în care comisia competentă pentru chestiunile juridice consideră că propunerea implică modificări de fond în afara celor care au fost identificate ca atare, aceasta propune Parlamentului respingerea propunerii şi informează comisia competentă în fond cu privire la acest lucru.
În acest caz, Preşedintele invită Comisia să-şi retragă propunerea. În cazul în care Comisia îşi retrage propunerea, Preşedintele constată că procedura a devenit fără obiect şi informează Consiliul cu privire la acest lucru. În cazul în care Comisia nu îşi retrage propunerea, Parlamentul o retrimite comisiei competente în fond, care o examinează în conformitate cu procedura normală.
______________________
1 Acordul interinstituţional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, punctul 9., JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

(1) JO C 297 E, 7.12.2006, p.136.
(2) JO C 297 E, 7.12.2006, p.140.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate