Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/2238(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0143/2007

Predkladané texty :

A6-0143/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/05/2007 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0173

Prijaté texty
PDF 382kWORD 64k
Štvrtok, 10. mája 2007 - Brusel
Zjednodušenie právnych predpisov Spoločenstva (zmena rokovacieho poriadku)
P6_TA(2007)0173A6-0143/2007

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. mája 2007 o zmene rokovacieho poriadku s cieľom prispôsobiť vnútorné postupy požiadavkám zjednodušenia právnych predpisov Spoločenstva (2005/2238(REG))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrhy zmien a doplnení rokovacieho poriadku (B6-0582/2005),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom "Presadzovanie lisabonského programu Spoločenstva: Stratégia pre zjednodušenie regulačného prostredia" (KOM(2005)0535),

–   so zreteľom na závery Európskej rady z 15. a 16. júna 2006, najmä na bod 41,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. mája 2006 o stratégii pre zjednodušenie regulačného prostredia(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. mája 2006 o výsledku preskúmania legislatívnych návrhov v legislatívnom procese(2),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom "Strategické hodnotenie programu Lepšia právna regulácia v Európskej únii" (KOM(2006)0689),

–   so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A6-0143/2007),

A.   keďže Európsky parlament sa vo svojom hore uvedenom uznesení zo 16. mája 2006 o stratégii pre zjednodušenie regulačného prostredia (bod 21) zaviazal "k zhodnoteniu svojich interných legislatívnych postupov a techník s cieľom urýchliť konania v rámci postupu zjednodušenia, rešpektujúc postupy ustanovené primárnou legislatívou, v tomto prípade Zmluvou o ES",

B.   keďže metódy kodifikácie a prepracovania sú najvýznamnejšími nástrojmi zjednodušenia legislatívy Spoločenstva uvedenej v novej lisabonskej stratégii, ktorej cieľom je rast a zamestnanosť v Európe,

C.   keďže rokovací poriadok obsahuje ustanovenie o kodifikácii, ktoré by malo byť zrevidované, ale neobsahuje žiadne ustanovenie o prepracovaní,

D.   keďže Európsky parlament by chcel preskúmaním a vyjasnením svojich postupov zásadne prispieť k úsiliu o zjednodušenie a podporiť Komisiu, aby predkladala viac návrhov v tejto oblasti,

E.   keďže je žiaduce, aby Rada urobila podobné kroky,

1.   sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok v zmysle doleuvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov;

2.   upozorňuje, že tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil pre informáciu Rade a Komisii.

Súčasný text   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 80
1.  Ak Komisia predloží Parlamentu návrh na úradnú kodifikáciu legislatívy spoločenstva, pridelí sa návrh výboru príslušnému pre právne záležitosti. Ak je isté, že návrh nevnáša žiadne vecné zmeny do platnej legislatívy spoločenstva, postupuje sa podľa článku 43.
2.  Predseda gestorského výboru alebo spravodajca určený výborom sa môže zúčastniť preskúmania a revízie návrhu na kodifikáciu. Ak je to potrebné, môže gestorský výbor svoje stanovisko poskytnúť vopred.
1.  Ak Komisia predloží Parlamentu návrh na kodifikáciu právnych predpisov Spoločenstva, pridelí sa návrh výboru príslušnému pre právne veci. Tento výbor ho posúdi podľa podmienok dohodnutých na medziinštitucionálnej úrovni1 s cieľom overiť, že sa návrh obmedzuje na jasnú a jednoduchú kodifikáciu bez vecných zmien.
3.  Bez ohľadu na ustanovenia čl. 43 ods. 3 sa zjednodušený postup nesmie použiť pri návrhu na úradnú kodifikáciu, ak s týmto postupom nesúhlasí väčšina členov výboru príslušného pre právne záležitosti alebo gestorského výboru.
2.   Výbor, ktorý bol gestorským výborom pre akty, ktoré sú predmetom kodifikácie, môže byť na svoju žiadosť alebo na žiadosť výboru príslušného pre právne veci požiadaný o stanovisko k vhodnosti kodifikácie.
3.   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zneniu návrhu sú neprípustné.
Na žiadosť spravodajcu však môže predseda výboru príslušného pre právne veci predložiť tomuto výboru na schválenie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa technických úprav, a to v prípade, že sú tieto úpravy potrebné na zabezpečenie súladu návrhu s pravidlami kodifikácie a nevnášajú do návrhu žiadne vecné zmeny.
4.  Ak výbor príslušný pre právne veci dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne vecné zmeny, predloží ho na schválenie Parlamentu.
Ak dospeje k záveru, že návrh vnáša vecné zmeny do právnych predpisov Spoločenstva, navrhne Parlamentu zamietnutie návrhu.
V obidvoch prípadoch sa Parlament vyjadruje v jedinom hlasovaní bez možnosti predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a uskutočniť rozpravu.
__________________________
1 Medziinštitucionálna dohoda z 20. decembra 1994, Zrýchlená pracovná metóda pre úradnú kodifikáciu právnych textov, bod 4., Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 80 a (nový)
Článok 80a
Prepracovanie
1.  Ak Komisia predloží Parlamentu návrh na prepracovanie právnych predpisov Spoločenstva, pridelí sa tento návrh výboru príslušnému pre právne veci a gestorskému výboru.
2.  Výbor príslušný pre právne veci návrh posúdi podľa podmienok dohodnutých na medziinštitucionálnej úrovni1 s cieľom overiť, že návrh nevnáša žiadne iné vecné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli takto označené.
V rámci tohto preskúmania sú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zneniu návrhu neprípustné. Článok 80 ods. 3 druhý pododsek sa však uplatní pri ustanoveniach, ktoré v návrhu na prepracovanie zostávajú bez zmeny.
3.  Ak výbor príslušný pre právne veci dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné vecné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli takto označené, oznámi to gestorskému výboru.
V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 150 a 151, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k častiam, ktoré zostávajú bez zmien, však môžu byť prijaté za výnimočných okolností a v jednotlivých prípadoch predsedom príslušného výboru, ak dospeje k záveru, že je to potrebné z naliehavého dôvodu vnútornej jednoty textu alebo v súvislosti s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Tieto dôvody musia byť uvedené v písomnom odôvodnení k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
4.  Ak výbor príslušný pre právne veci dospeje k záveru, že návrh vnáša iné vecné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli takto označené, navrhne Parlamentu zamietnutie návrhu a  informuje o tom gestorský výbor.
Predseda v tom prípade požiada Komisiu, aby vzala svoj návrh späť. Ak Komisia vezme späť svoj návrh, predseda vyhlási postup za bezpredmetný a informuje o tom Radu. Ak Komisia nevezme návrh späť, Parlament vráti vec späť gestorskému výboru, ktorý ho posúdi podľa bežného postupu.
______________________
1 Medziinštitucionálna dohoda z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov, bod 9, Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.

(1) Ú. v. EÚ C 297 E, 7.12.2006, s. 136.
(2) Ú. v. EÚ C 297 E, 7.12.2006, s. 140.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia