Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2005/2238(REG)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0143/2007

Predložena besedila :

A6-0143/2007

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/05/2007 - 7.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0173

Sprejeta besedila
PDF 271kWORD 61k
Četrtek, 10. maj 2007 - Bruselj
Poenostavitev Poslovnika
P6_TA(2007)0173A6-0143/2007

Sklep Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2007 o spremembah Poslovnika Evropskega parlamenta za prilagoditev notranjih postopkov zahtevam po poenostavitvi zakonodaje Skupnosti (2005/2238(REG))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga spremembe k Poslovniku (B6-0582/2005),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom "Izvajanje Lizbonskega programa Skupnosti: Strategija za poenostavitev zakonodajnega okolja (KOM(2005)0535)",

–   ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 15. in 16. junija 2006, zlasti točke 41,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. maja 2006 o strategiji poenostavitve zakonodajnega okolja(1),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. maja 2006 o izidu pregleda zakonodajnih predlogov, ki čakajo na obravnavo zakonodajalca(2),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom "Strateški pregled boljše pravne ureditve v Evropski uniji" (KOM(2006)0689),

–   ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za pravne zadeve (A6-0143/2007),

A.   ker se je Parlament v navedeni resoluciji z dne 16. maja 2006 o strategiji poenostavitve zakonodajnega okolja (točka 21) zavzel, "da bo razmislil o izboljšanju svojih postopkov in notranjih zakonodajnih tehnik, da bi s tem pospešil proces poenostavitve, vendar ob spoštovanju postopkov, ki jih predvideva primarno pravo, predvsem Pogodba o ES",

B.   ker so tehnike kodifikacije in ponovnega sprejetja eno najpomembnejših orodij za poenostavitev zakonodaje Skupnosti, ki je del nove Lizbonske strategije za rast in zaposlovanje v Evropi,

C.   ker Poslovnik vsebuje določbo o kodifikaciji, ki bi jo bilo treba pregledati, vendar ne vsebuje določbe o ponovnem sprejetju,

D.   ker Parlament želi s pregledom in pojasnitvijo svojih postopkov resno prispevati k prizadevanjem za poenostavitev in spodbuditi Komisijo, da v ta namen pripravi več predlogov,

E.   ker je zaželeno, da Svet sprejme podobne ukrepe,

1.   se odloči spremeniti svoj Poslovnik, kakor sledi;

2.   opozarja, da bodo spremembe začele veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje v vednost Svetu in Komisiji.

Izvirno besedilo   Spremembe
Sprememba 1
Člen 80
1.  Kadar Komisija Parlamentu predloži predlog uradne kodifikacije zakonodaje Skupnosti, se predlog pošlje odboru, pristojnemu za pravne zadeve. Če se ugotovi, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb obstoječe zakonodaje Skupnosti, se uporablja postopek iz člena 43.
1.  Kadar Komisija Parlamentu predloži predlog kodifikacije zakonodaje Skupnosti, se predlog pošlje odboru, pristojnemu za pravne zadeve. Ta na podlagi načinov, dogovorjenih na medinstitucionalni ravni1, ugotovi, ali se omejuje zgolj na kodifikacijo brez vsebinskih sprememb.
2.  Predsednik pristojnega odbora ali poročevalec, ki ga ta odbor imenuje, lahko sodeluje pri pregledu in reviziji predloga kodifikacije. Po potrebi lahko pristojni odbor da svoje mnenje vnaprej.
2.  Odbor, ki je bil pristojen za akte za kodifikacijo, se lahko na lastno zahtevo ali na zahtevo odbora, pristojnega za pravne zadeve, zaprosi za mnenje glede primernosti kodifikacije.
3.  Ne glede na določbe člena 43(3) se poenostavljeni postopek ne more uporabljati v zvezi s predlogom uradne kodifikacije, kadar temu postopku nasprotuje večina članov odbora, pristojnega za pravne zadeve, ali pristojnega odbora.
3.   Predlogi sprememb besedila predloga niso dopustni.
Vendar lahko predsednik odbora, pristojnega za pravne zadeve, na zahtevo poročevalca predloži odboru v odobritev predloge sprememb, ki vsebujejo tehnične prilagoditve, pod pogojem, da so te potrebne za zagotavljanje skladnosti predloga s pravili kodifikacije in da ne vsebujejo vsebinskih sprememb predloga.
4.Če odbor, pristojen za pravne zadeve, ugotovi, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, ga predloži Parlamentu v odobritev.   
Če ugotovi, da predlog vsebuje vsebinsko spremembo zakonodaje Skupnosti, predlaga Parlamentu zavrnitev predloga.
V obeh primerih Parlament sprejme sklep z enim samim glasovanjem brez predlogov sprememb in razprave.
__________________________
Medinstitucionalni sporazum z dne 20. decembra 1994, Pospešeni način dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, točka 4, UL C 102, 4.4 1996, str. 2.
Sprememba 2
Člen 80 a (novo)
Člen 80 a
Ponovno sprejetje pravnih aktov
1.  Kadar Komisija predloži Parlamentu predlog ponovnega sprejetja zakonodaje Skupnosti, se predlog posreduje odboru, pristojnemu za pravne zadeve in pristojnemu odboru.
2.  Odbor, pristojen za pravne zadeve na podlagi načinov, dogovorjenih na medinstitucionalni ravni1, pregleda predlog, da ugotovi, ali ta ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so v predlogu opredeljene kot take.
V okviru tega pregleda predlogi sprememb besedila predloga niso dopustni. Vendar se drugi pododstavek člena 80(3) uporablja glede na določbe, ki pri predlogu ponovnega sprejetja pravnih aktov ostajajo nespremenjene.
3.  Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni odbor.
V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 150 in 151, v pristojnem odboru dopustni predlogi sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.
Vendar lahko predloge sprememb za dele, ki ostajajo nepremenjeni, izjemoma sprejme posamično predsednik tega odbora, če meni, da to zahtevata nujna skladnost besedila ali povezanost z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. Razloga morata biti navedena v pisni obrazložitvi predlogov sprememb.
4.  Če odbor, pristojen za pravne zadeve meni, da predlog vsebuje vsebinske spremembe, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, predlaga Parlamentu zavrnitev predloga in o tem obvesti pristojni odbor.
V tem primeru predsednik Komisijo pozove, naj predlog umakne. Če Komisija to stori, predsednik ugotovi, da je postopek brezpredmeten, in s tem seznani Svet. Če Komisija svojega predloga ne umakne, Parlament zadevo vrne pristojnemu odboru, ki jo pregleda po običajnem postopku.
______________________
1 Medinstitucionalni sporazum z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov, točka 9, UL C 77, 28.3.2002, str. 1.

(1) UL C 297 E, 7.12.2006, str. 136.
(2) UL C 297 E, 7.12.2006, str. 140.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov