Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2000/0212(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0131/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0131/2007

Συζήτηση :

PV 09/05/2007 - 16
CRE 09/05/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2007 - 7.2
CRE 10/05/2007 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0174

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 265kWORD 33k
Πέμπτη 10 Μαΐου 2007 - Βρυξέλλες
Επιβατικές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές: υποχρεώσεις των δημοσίων υπηρεσιών ***II
P6_TA(2007)0174A6-0131/2007
Ψήφισμα
 Κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2007 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έγκριση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και 1107/70 του Συμβουλίου (13736/1/2006 – C6-0042/2007 – 2000/0212(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (13736/1/2006 – C6-0042/2007)(1),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2000)0007)(3),

–   έχοντας υπόψη την πρώτη τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2002)0107)(4),

–   έχοντας υπόψη τη δεύτερη τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2005)0319)(5),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0131/2007),

1.   εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 70 Ε, 27.3.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ C 140 Ε, 13.6.2002, σ. 262.
(3) ΕΕ C 365 Ε, 19.12.2000, σ. 169.
(4) ΕΕ C 151 Ε, 25.6.2002, σ. 146.
(5) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 10 Μαΐου 2007 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και 1107/70 του Συμβουλίου
P6_TC2-COD(2000)0212

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. .../2007)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου