Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0190/2007

Forhandlinger :

PV 09/05/2007 - 12
PV 09/05/2007 - 13
CRE 09/05/2007 - 12
CRE 09/05/2007 - 13

Afstemninger :

PV 10/05/2007 - 7.7
CRE 10/05/2007 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0178

Vedtagne tekster
PDF 42kWORD 57k
Torsdag den 10. maj 2007 - Bruxelles
Topmøde EU/Rusland
P6_TA(2007)0178RC-B6-0190/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 10. maj 2007 om topmødet mellem EU og Rusland i Samara den 18. maj 2007

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden(1), som trådte i kraft i 1997 og udløber i 2007,

-   der henviser til EU's og Ruslands målsætning, der blev fastlagt i en fælles erklæring efter topmødet i Skt. Petersborg den 31. maj 2003, om at oprette et fælles økonomisk område, et fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, et fælles område for ekstern sikkerhed og et fælles område for forskning og uddannelse, herunder kulturelle aspekter,

-   der henviser til den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og de fem protokoller dertil,

-   der henviser til menneskerettighedsdialogen mellem EU og Rusland,

-   der henviser til den offentlige erklæring vedrørende Den Tjetjenske Republik i Den Russiske Føderation fremsat den 13. marts 2007 af Europarådets Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Vanærende Behandling eller Straf,

-   der henviser til EU-formandskabets erklæring af 2. maj 2007 om situationen foran den estiske ambassade i Moskva,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse til Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet af 10. januar 2007: En energipolitik for Europa (KOM(2007)0001),

-   der henviser til sin beslutning af 23. marts 2006 om energiforsyningssikkerhed i Den Europæiske Union(2),

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland, især

   - sin beslutning af 26. april 2007 om den seneste undertrykkelse af demonstrationer i Rusland(3),
   - sin beslutning af 13. december 2006 om topmødet mellem EU og Rusland afholdt i Helsinki den 24. november 2006(4),
   - sin beslutning af 25. oktober 2006 om forholdet mellem EU og Rusland efter mordet på den russiske journalist Anna Politkovskaja(5),
   - sin beslutning af 15. juni 2006 om topmødet mellem EU og Rusland afholdt i Sotji den 25. maj 2006(6),
   - sin beslutning af 19. januar 2006 om situationen i Tjetjenien efter valget og civilsamfundet i Rusland(7),
   - sin beslutning af 15. december 2005 om menneskerettigheder i Rusland og den nye ngo-lovgivning(8), og
   - sin betænkning af 26. maj 2005 om forbindelserne mellem EU og Rusland(9),

-   der henviser til det 19. topmøde mellem EU og Rusland i Samara, der vil blive holdt den 18. maj 2007,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Rusland har udviklet sig løbende i de seneste år, hvilket har ført til en dybtgående og omfattende økonomisk integration og indbyrdes afhængighed, som uden tvivl vil vokse yderligere i den nærmeste fremtid,

B.   der henviser til, at øget samarbejde og gode naboskabsforbindelser mellem EU og Rusland har central betydning for stabilitet, sikkerhed og velfærd i hele Europa og EU's nabolande,

C.   der henviser til, at Den Russiske Føderation er medlem af Europarådet og således har forpligtet sig til denne organisations målsætninger, som er at fremme demokratiet og styrke den demokratiske stabilitet i Europa,

D.   der henviser til, at der er udbredt bekymring over demokratiet og menneskerettighederne i Rusland, over domstolenes uafhængighed, over øget kontrol med medierne, over det russiske politis og de russiske retsmyndigheders manglende evne til at finde de ansvarlige for mord på journalister og over undertrykkelse af oppositionen;

E.   der henviser til, at der fortsat sker alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i form af mord, tvungen forsvinden, tortur, gidselstagning og vilkårlig tilbageholdelse i Republikken Tjetjenien,

F.   der understreger, at menneskerettighedsdialogen mellem EU og Rusland hidtil ikke har resulteret i væsentlige fremskridt på dette område, som bør prioriteres højt i forbindelserne mellem EU og Rusland,

G.   der henviser til, at en hurtig gennemførelse af de fire fælles ovennævnte områder bør være i centrum for forhandlingerne om den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale,

H.   der henviser til, at de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og Den Russiske Føderation, bør hvile på principperne om gensidighed, gennemsigtighed, forudsigelighed, troværdighed, ikke-diskrimination og god regeringsførelse,

I.   der henviser til, at en kommende aftaler mellem EU og Den Russiske Føderation bør omfatte principperne i traktaten om energichartret, som sigter mod at genoplive forbindelserne og mindske europæiske bekymringer over, at Rusland bruger sine enorme energiressourcer som et politisk våben,

J.   der henviser til, at Rådet (retlige og indre anliggender) den 19. april 2007 godkendte indgåelsen af to aftaler om lempelse af visumreglerne og tilbagesendelse af illegale indvandrere, og at der blev indledt drøftelser den 22. april 2007 om eventuel ophævelse af visumkravet, hvilket signalerede konkrete fremskridt i retning af et fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed,

K.   der henviser til, at Rusland har undertegnet og ratificeret Kyoto-protokollen til FN Rammekonventionen om klimaændringer,

L.   der henviser til, at indgåelsen af en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Den Russiske Føderation er af allerstørste betydning for deres fremtidige samarbejde, især hvad angår den yderligere udvikling af de økonomiske forbindelser, fortsat forøgelse af sikkerheden og stabiliteten i Europa samt for yderligere styrkelse af respekten for menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincipperne som grundlag for dette samarbejde,

M.   der henviser til, at indledningen af forhandlingerne om den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale er blevet forsinket og er gjort betinget af, at den russiske regering ophæver det forbud mod import af polsk kød, som blev indført i 2005, og til, at EU bestræber sig på at opnå et kompromis om import af polsk kød med henblik på at løse denne politiske hårdknude,

N.   der henviser til, at den estiske ambassades normale arbejde i Moskva efter de nylige hændelser i Estland er blevet blokeret, og adskillige af dens ansatte, herunder missionschefen, er blevet angrebet korporligt af demonstranter, der omringede ambassaden og afbrændte det estiske flag,

O.   der henviser til, at der ikke er gjort væsentlige fremskridt, hvad angår løsningen af de "fastfrosne konflikter" i de fælles nabolande; der endvidere henviser til, at fred og stabilitet både er i Ruslands og EU's interesse,

P.   der henviser til, at det er vigtigt, at EU taler med én stemme, viser solidaritet og optræder som en samlet enhed i sine forbindelser med Den Russiske Føderation og baserer disse forbindelser på fælles interesser og fælles værdier,

1.   genbekræfter sin overbevisning om, at Rusland fortsat er en vigtig partner i opbygningen af et strategisk samarbejde, som EU ikke kun deler økonomiske og handelsmæssige interesser med, men også en målsætning om tæt samarbejde internationalt og inden for det fælles naboområde;

2.   understreger betydningen af at styrke enhed og solidaritet blandt EU's medlemsstater i forbindelserne med Rusland; bifalder derfor den fælles linje, som EU har valgt i forhandlingerne med den russiske regering om ophævelse af Ruslands forbud mod import af landbrugsprodukter fra Polen;

3.   beklager, at disse forhandlinger brød sammen, og at det efterfølgende ikke lykkedes at indlede forhandlinger om en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland, og tilskynder det tyske formandskab til fortsat at bestræbe sig på, at forhandlingsmandatet til en ny aftale vedtages så hurtigt som muligt, og til at indlede forhandlinger uden yderligere forsinkelser;

4.   opfordrer Den Europæiske Union til at udvise solidaritet med Estland og tale til Rusland med en stemme i forbindelse med de seneste begivenheder i Tallinn; opfordrer Rusland til fuldt ud at overholde sine forpligtelser i henhold til Wien-konventionen om diplomatiske forbindelse ved at garantere beskyttelse af de udenlandske diplomater og de udenlandske ambassaders normale funktion;

5.   glæder sig over de løbende drøftelser om menneskerettigheder i Rusland som led i menneskerettighedsdialogen mellem EU og Rusland; understreger dog, at den nuværende situation i Rusland giver anledning til alvorlig bekymring for så vidt angår respekten for menneskerettighederne, demokrati, ytringsfrihed og civilsamfundets og enkeltpersoners ret til at udfordre myndighederne og stille dem til ansvar for deres handlinger;

6.   gentager sin overbevisning om, at et stærkt forsvar af menneskerettigheder og demokratiske værdier bør være et grundlæggende princip for ethvert EU-engagement i Rusland; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at disse værdier ikke får en underordnet status i forhandlingspakken for drøftelserne mellem EU og Rusland, og at enhver finansiel bistand til de russiske myndigheder gøres betinget af, at de demokratiske normer styrkes i dette land;

7.   er alvorligt bekymret over de russiske myndigheders magtanvendelse mod fredelige demonstrationer mod regeringen i Moskva og Skt. Petersborg i de seneste uger; understreger, at ytringsfriheden og forsamlingsfriheden er grundlæggende menneskerettigheder, og at en fortsættelse af denne tendens derfor vil være i modstrid med deres internationale forpligtelser;

8.   udtrykker sin dybe bekymring over de fortsatte indberetninger fra russiske og internationale menneskerettighedsorganisationer om brug af tortur og umenneskelig og nedværdigende behandling i fængsler, på politistationer og hemmelige tilbageholdelsescentre i Tjetjenien; fordømmer stærkt en sådan praksis og opfordrer de russiske myndigheder til at sikre, at de rettigheder, der er garanteret i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention, som Rusland har undertegnet, respekteres fuldt ud i Republikken Tjetjenien, og at alle, der krænker disse rettigheder, retsforfølges; understreger i denne forbindelse, at den russiske regering har afvist mandatet fra oktober 2006 til FN's særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling, der planlagde at besøge fængsler i Nordkaukasus uden forudgående advarsel;

9.   udtrykker sin bekymring over den sociale og politiske polarisering og begrænsningerne i demokratiet op til valget til Dumaen i december 2007 og præsidentvalget i marts 2008; opfordrer de russiske myndigheder til at garantere en fri og retfærdig afvikling af begge valg for at sikre, at oppositionspartierne får mulighed for at føre valgkampagne, og at ophøre med at fratage visse politiske partier deres juridiske status og mulighed for at deltage i valgene ved at stille alt for høje nye krav til medlemskab og geografiske udbredelse samt at respektere ytringsfriheden; understreger, at mediernes frihed vil være af afgørende betydning, hvis valgene skal opfattes som frie og retfærdige; understreger betydningen af ngo'er, som er uafhængige af de nationale regeringer, for civilsamfundets udvikling;

10.   understreger behovet for at samarbejde med Rusland som en nødvendig og vigtig partner med henblik på at skabe fred, stabilitet og sikkerhed, bekæmpe international terrorisme og voldelig ekstremisme samt behandle andre sikkerhedsanliggender såsom miljørisici og nukleare risici, narkotika, våben- og menneskehandel og grænseoverskridende organiseret kriminalitet i det europæiske naboområde;

11.   opfordrer Kommissionen og Rådet til sammen med den russiske regering at overveje fælles initiativer med henblik på at styrke sikkerheden og stabiliteten i det fælles nabområde, især ved hjælp af en intensiveret dialog om Ukraine og Belarus og fælles bestræbelser på at finde en endelig løsning på de fastfrosne konflikter i Nagorno Karabakh samt i Moldova og Georgien ved at garantere disse stater fuld territorial integritet;

12.   opfordrer EU og Rusland som medlem af FN's Sikkerhedsråd til at leve op til deres ansvar i det iranske nukleare spørgsmål;

13.   udtrykker sin bekymring over præsident Putins erklæringer som svar på USA's planer om at etablere et anti-missil-system i Polen og Den Tjekkiske Republik og opfordrer alle de berørte parter til at indgå i en dialog herom; opfordrer USA til at forstærke sine bestræbelser på at drøfte og forklare sit planlagte missilforsvarssystem for at gøre det muligt for NATO og EU fortsat at stå sammen; kræver en indgående drøftelse af disse forslag, herunder nødvendighed, risikovurdering og muligheden for forskellige sikkerhedsområder, både i EU- og i NATO-regi; understreger nødvendigheden af at gennemføre konsultationer om systemet inden for NATO-Rusland-rådet;

14.   opfordrer EU og Rusland som medlemmer af Kvartetten til at leve op til deres ansvar med henblik på at finde en løsning på konflikten i Mellemøsten og til at fremme bestræbelserne på at afholde en international fredskonference om en regional fredsaftale for Mellemøsten; opfordrer endvidere Rusland som medlem af Kontaktgruppen og FN's Sikkerhedsråd til at samarbejde med henblik på at finde en holdbar løsning til Kosovo-spørgsmålet og som en af parterne i sekspartsdrøftelserne til at medvirke til at finde en løsning på problemet om nuklear spredning i Nordkorea;

15.   opfordrer Rusland til ikke yderligere at forhale afgørelsen om Kosovos endelige status baseret på Ahtisaaris plan om overvåget uafhængighed; henleder opmærksomheden på de negative virkninger, som en sådan forhaling kunne forårsage for stabiliteten i regionen, og opfordrer indtrængende myndighederne i Moskva til at handle på konstruktiv vis;

16.   bemærker, at den europæiske naboskabspolitik allerede giver en række muligheder for multilateralt samarbejde; opfordrer til etableringen af et fællesskab for EU og Sortehavsområdet i lighed med den nordlige dimension med henblik på at intensivere og tilskynde til større dialog for at skabe et stabilt, sikkert og demokratisk naboområde;

17.   glæder sig over de fremskridt, der er sket vedrørende grænseaftalen mellem Letland og Rusland, men understreger, at der skal gøres yderligere fremskridt for at sikre ratifikation og gennemførelse af grænseaftalen mellem Rusland og Estland hurtigst muligt;

18.   gentager sin støtte til russisk medlemskab af WTO, hvilket vil hjælpe Rusland med at finde sig til rette med reglerne på det globale marked; mener, at tiltrædelse af WTO bør føre til øget økonomisk integration mellem EU og Rusland;

19.   understreger atter betydningen af, at der skabes et Fælles Økonomisk Område, og at de målsætninger, der blev vedtaget i køreplanen for Det Fælles Økonomiske Område, udvikles yderligere, især hvad angår skabelsen af et åbent og integreret marked mellem EU og Rusland; forventer, at Rusland indstiller sin embargo af visse moldoviske og georgiske varer;

20.   understreger vigtigheden af at forbedre investeringsklimaet i Rusland, hvilket kun kan opnås ved at fremme og lette ikke-diskriminerende og gennemsigtige forretningsbetingelser, mindre bureaukrati og tovejsinvesteringer; er bekymret over den manglende forudsigelighed i myndighedernes anvendelse af regler;

21.   glæder sig over den intensiverede dialog mellem EU og Rusland om energispørgsmål; fremhæver betydningen for de europæiske økonomier af energiimport, som giver mulighed for yderligere handel og økonomisk samarbejde mellem EU og Rusland; understreger, at principperne om indbyrdes afhængighed og gennemsigtighed samt princippet om lige adgang til markeder, infrastruktur og investeringer bør ligge til grund for dette samarbejde; opfordrer Rådet og Kommissionen til at sikre, at principperne i traktaten energichartret, transitprotokollen hertil og G8-konklusionerne inddrages i en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland, herunder yderligere samarbejde om energieffektivitet, energibesparelser og vedvarende energi; påpeger, at disse principper bør anvendes på større energiinfrastrukturprojekter, som f.eks. gasrørledningen i Østersøen; opfordrer til, at Den Europæiske Union taler til Rusland med en stemme, når det drejer sig om følsomme energispørgsmål;

22.   slår til lyd for udveksling af information om avancerede energiteknologier og tilskynder til kontakter mellem aktører i energisektoren i EU og Rusland samt til de bestræbelser, der er nødvendige for at forbedre energieffektiviteten og udvikle teknologier, der ikke udsender CO2, der rummer væsentlige muligheder for samarbejde, især industrisamarbejde, med udveksling af bedste praksis og teknologier mellem virksomheder fra EU og Rusland; opfordrer Rusland og EU-medlemsstaterne til at nå de mål, der er fastsat i Kyoto-protokollen;

23.   opfordrer Rusland og EU's medlemsstater til at nå de i Kyoto-protokollen fastsatte mål og understreger i denne sammenhæng de udviklede landes særlige ansvar for at gå i spidsen for at reducere udledningerne; opfordrer Rusland til at spille en aktiv rolle i kommende internationale forhandlinger og til at fremme en hurtig aftale inden 2008 og senest i 2009 for at sikre kontinuiteten af det globale kulstofmarked;

24.   udtrykker tilfredshed med initiativet til gøre rejser mellem Den Europæiske Union og Rusland visafri som et udtryk for en forbedring af de gensidige relationer; opfordrer til yderligere samarbejde om ulovlig indvandring, bedre kontrol af identitetsdokumenter og øget udveksling af oplysninger om terrorisme og organiseret kriminalitet; understreger, at Rådet og Kommissionen bør sikre, at Rusland overholder alle betingelserne i en eventuel indgået aftale om ophævelse af visumkravene mellem EU og Rusland med henblik på at forhindre overtrædelsen af principper for sikkerhed og demokrati i Europa;

25.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at øge deres bestræbelser for at løse problemerne i forbindelse med passage af grænsen mellem EU og Rusland og til at iværksætte konkrete projekter og fuldt ud udnytte midler fra det nye naboskabs- og partnerskabsinstrument og Interreg til grænseoverskridende samarbejde;

26.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og regeringer og parlamenter i medlemsstaterne og Den Russiske Føderation.

(1) EFT L 327 af 28.11.1997, s. 1.
(2) EUT C 292 E af 1.12.2006, s. 112.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0169.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0566.
(5) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0448.
(6) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0270.
(7) EUT C 287 E af 24.11.2006, s. 302.
(8) EUT C 286 E af 23.11.2006, s. 525.
(9) EUT C 117 E af 18.5.2006, s. 235.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik