Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2291(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0146/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0146/2007

Συζήτηση :

PV 09/05/2007 - 20
CRE 09/05/2007 - 20

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2007 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0180

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 409kWORD 109k
Πέμπτη 10 Μαΐου 2007 - Βρυξέλλες
Κέρας της Αφρικής: περιφερειακή πολιτική εταιρικής σχέσης της ΕΕ για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη
P6_TA(2007)0180A6-0146/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2007 σχετικά με το Κέρας της Αφρικής: μια περιφερειακή πολιτική εταιρική σχέση της ΕΕ για ειρήνη, ασφάλεια και ανάπτυξη (2006/2291(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινοτική στρατηγική "Η ΕΕ και η Αφρική: Προς μια στρατηγική εταιρική σχέση" (ευρωπαϊκή στρατηγική για την Αφρική), η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: "Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη" (ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη), που υπεγράφη στις 20 Δεκεμβρίου 2005(1),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(2), όπως τροποποιήθηκε από τη συμφωνία για την τροποποίηση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005(3) (συμφωνία του Κοτονού), ιδίως το άρθρο 8 αυτής,

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης συσσώρευσης και διακίνησης φορητών όπλων και όπλων μικρού διαμετρήματος (SALW) και των πυρομαχικών τους, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15-16 Δεκεμβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Στρατηγική για την Αφρική: Μια περιφερειακή πολιτική εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ειρήνη, ασφάλεια και ανάπτυξη στο Κέρας της Αφρικής" (COM(2006)0601),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για το Νταρφούρ, ιδίως αυτά της 15ης Φεβρουαρίου 2007(4), της 28ης Σεπτεμβρίου 2006(5), της 6ης Απριλίου 2006(6), της 23ης Ιουνίου 2005(7) και της 16ης Σεπτεμβρίου 2004(8),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1706(2006), όπου προτείνεται η ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης 22 000 στρατιωτών για το Νταρφούρ,

–   έχοντας υπόψη την ειρηνευτική συμφωνία για το Νταρφούρ, που υπεγράφη στην Abuja της Νιγηρίας στις 5 Μαΐου 2006,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια που πραγματεύεται τον αντίκτυπο του πολέμου στις γυναίκες, καθώς και το πρωτόκολλο του Μαπούτο για τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική της 26ης Οκτωβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία είναι δεσμευτική και εφαρμοστέα χωρίς εξαιρέσεις,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 12ης και 13ης Φεβρουαρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τη Σομαλία(9),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 5ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το Σουδάν/Νταρφούρ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2006 σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και τη διαφθορά στις αναπτυσσόμενες χώρες(10),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0146/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη δεύτερη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα το 2007, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πρόκειται να εγκρίνουν κοινή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής, η οποία θα αποτελέσει τη δέσμευση της ΕΕ να μετατρέψει τη στρατηγική της ΕΕ για την Αφρική σε κοινή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως σήμερα, δεν έχει κληθεί να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη "Στρατηγική για την Αφρική" στηρίζεται στην ιδέα της διασύνδεσης των ζητημάτων της ασφάλειας και της ανάπτυξης, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς διαρκή ειρήνη και ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής ειρήνη χωρίς ανάπτυξη, και ότι περαιτέρω στόχος της είναι να προσφέρει καθοδήγηση για την κατάρτιση των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και ανά περιφέρεια,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την Αφρική αποβλέπει στη δημιουργία ολοκληρωμένου, μακροπρόθεσμου πλαισίου για τις σχέσεις της ΕΕ με την αφρικανική ήπειρο, με πρωταρχικό σκοπό την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της ασφάλειας και της χρηστής διακυβέρνησης στην Αφρική,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 της συμφωνίας του Κοτονού προβλέπει πλαίσιο διεξαγωγής πολιτικού διαλόγου για συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος ή γενικής σημασίας για τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως επίσης και ότι οι πολιτικές ευρείας βάσης για την προώθηση της ειρήνης και για την πρόληψη, διαχείριση και επίλυση βίαιων συγκρούσεων κατέχουν εξέχοντα ρόλο στον εν λόγω διάλογο,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11 της συμφωνίας του Κοτονού με τίτλο "Πολιτικές υπέρ της ειρήνης, πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων" ορίζει ότι τα μέρη ακολουθούν ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική για την ειρήνη και για την πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη περιφερειακής, υποπεριφερειακής και εθνικής ικανότητας,

Η διάσταση της ασφάλειας

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κέρας της Αφρικής αποτελεί μία από τις πιο ευάλωτες σε συγκρούσεις περιοχές του κόσμου, καθώς και μία από τις φτωχότερες περιοχές, χαρακτηριζόμενη από συστηματική ανασφάλεια, με αλληλοτροφοδοτούμενες συγκρούσεις και πολιτικές κρίσεις, από δυσχερείς διακρατικές σχέσεις, από ασταθή, αμφισβητούμενα, υπανάπτυκτα και ανασφαλή σύνορα και από κράτη που παρέχουν καταφύγιο, βάσεις οπισθοφυλακής, στρατιωτική υποστήριξη και διπλωματική αναγνώριση σε ομάδες που διεξάγουν πολέμους σε γειτονικά κράτη,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βαθύτερες αιτίες των συγκρούσεων είναι συνήθως οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η απουσία δημοκρατίας και κράτους δικαίου, η κακή διακυβέρνηση και η διαφθορά, οι εθνικές εντάσεις, η ανεπαρκής διοίκηση, το οργανωμένο έγκλημα και το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, η ανεξέλεγκτη και παράνομη διάδοση φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, καθώς και η φτώχεια, η ανεργία και η κοινωνική, οικονομική και πολιτική αδικία και ανισότητα, η ταχεία αύξηση του πληθυσμού και η ανεπαρκής ή κακή διαχείριση ή/και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις στο Κέρας της Αφρικής έχουν λάβει περιφερειακές διαστάσεις με την εμπλοκή γειτονικών και άλλων χωρών, καθώς και μια ολοένα ευρύτερη διεθνή διάσταση,

Περιφερειακά δίκτυα και εξωτερικοί παράγοντες

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (Intergovernmental Authority on Development - IGAD) αποτελεί κεντρικό παράγοντα της πολιτικής αρχιτεκτονικής και της αρχιτεκτονικής ασφαλείας και έχει πρωταρχική σημασία στην πρόληψη συγκρούσεων στην περιοχή του Κέρατος της Αφρικής και ότι είναι η μόνη υποπεριφερειακή οργάνωση στην οποία συμμετέχει ως μέλος η Σομαλία,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) αναπτύσσει ικανότητες ανάληψης ειρηνευτικών και διαμεσολαβητικών δράσεων για την επίλυση συγκρούσεων και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ειρηνευτικό μέσο για την Αφρική αποτελεί μία από τις πιο απτές εκφράσεις της συνεργασίας της ΕΕ με την ΑΕ,

Η διάσταση της ανάπτυξης

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής αστάθεια της περιοχής υπονομεύει την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξή της και αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες του Κέρατος της Αφρικής ανήκουν σε διαφορετικές περιφερειακές οικονομικές οργανώσεις και πρωτοβουλίες όπως η Κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής (East Africa Community - EAC)(11), η Κοινή Αγορά της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (Common Market for Eastern and Southern Africa - COMESA)(12) και η Πρωτοβουλία της Λεκάνης του Νείλου (Nile Basin Initiative)(13),

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα της περιοχής επιδεινώνονται από τις περιφερειακές επιπτώσεις της αύξησης του πληθυσμού, της αλλαγής του κλίματος και των συναφών πιέσεων στους φυσικούς πόρους, κυρίως το πετρέλαιο, και από τις τριβές που τροφοδοτούνται από τον ανταγωνισμό για τους υδάτινους πόρους του Νείλου και το υψηλό ποσοστό νομάδων βοσκών, οι οποίοι συνδέονται κυρίως από εθνογλωσσικούς δεσμούς παρά από πολιτικά σύνορα και αποτελούν μια τις πιο περιθωριοποιημένες ομάδες της περιοχής,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόσοι που σχετίζονται με τη φτώχεια, ιδίως το HIV/AIDS, η φυματίωση και η ελονοσία, αποτελούν μείζον αίτιο αλλά και συνέπεια της σοβαρής φτώχειας που επικρατεί στην περιοχή,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες χώρες της περιοχής το ποσοστό των παιδιών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν υπερβαίνει το 50%,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, τις πλέον ευάλωτες ομάδες, καθώς είναι εκτεθειμένοι σε κάθε είδους παραβίαση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων βιαιοπραγίες, βιασμοί αλλοεθνών, βασανιστήρια και ακρωτηριασμοί γεννητικών οργάνων, όπως επίσης γίνονται στόχος των ασθενειών σε μεγαλύτερη έκταση από ό,τι οι άνδρες, χωρίς πρόσβαση στην εκπαίδευση και στους φυσικούς πόρους,

1.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι σε κανένα στάδιο της κατάρτισης της στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής δεν υπήρξε η δέουσα διαβούλευση ούτε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε με τα κοινοβούλια των αφρικανικών χωρών, ούτε με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, ούτε με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω τη δημοκρατική νομιμότητα της κοινής δέσμευσης·

2.   υπενθυμίζει ότι για τη χάραξη αειφόρου προσέγγισης για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Κέρας της Αφρικής απαιτείται ο συνδυασμός όλων των υφιστάμενων κοινοτικών μέσων και νομικών πλαισίων για την Αφρική· ζητεί την πλήρη εφαρμογή των άρθρων 8 έως 11 της συμφωνίας του Κοτονού·

Η διάσταση της ασφάλειας

3.   τονίζει ότι οι συγκρούσεις στο Κέρας της Αφρικής πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω ολοκληρωμένης, περιφερειακής προσέγγισης η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις συγκρούσεις και θα επιτρέπει τη διαμόρφωση σφαιρικής αντιμετώπισης της δυναμικής των περιφερειών και των συγκρουσιακών συστημάτων·

4.   είναι της γνώμης ότι η δράση της ΕΕ όσον αφορά το Κέρας της Αφρικής πρέπει να ασχολείται όχι μόνο με τα ζητήματα ασφαλείας, αλλά και με τα διαρθρωτικά αίτια των συγκρούσεων που σχετίζονται με τον κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό αποκλεισμό, καθώς και με την ενίσχυση της ασφάλειας και της δικαιοσύνης·

5.   τονίζει ότι, παράλληλα με την αντιμετώπιση των θεμάτων ασφαλείας και την άσκηση αντιτρομοκρατικών πολιτικών, η ΕΕ δεν θα πρέπει να παραμελεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο· προτρέπει τα κράτη μέλη να αποκαλύψουν και να καταγγείλουν τυχόν "διεθνείς παραδόσεις" ατόμων που συνελήφθησαν στην περιοχή ως ύποπτοι για τρομοκρατία·

6.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για την πάταξη της ατιμωρησίας στην περιοχή, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των παραβιάσεων των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός και των επιθέσεων κατά πολιτών, μελών ειρηνευτικών δυνάμεων και εργαζόμενων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, και να υποστηρίξουν την ανάμιξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

7.   τονίζει ότι η μακρόπνοη ειρήνη στο Κέρας της Αφρικής θα εξαρτηθεί επίσης από τη συστράτευση της ΕΕ υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή· καλεί την ΕΕ να καταδικάσει δημοσίως τα αυταρχικά καθεστώτα στην περιοχή αυτή· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το νέο κύμα καταστολής στην Αιθιοπία - χώρα όπου βρίσκεται η έδρα της Αφρικανικής Ένωσης - εις βάρος ηγετών της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων, ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κανονικών ανθρώπων που σημειώθηκε μετά τις νόθες εκλογές του 2005·

Η περιφερειακή ειρηνευτική προσέγγιση

8.   ζητεί την σταθερή παρουσία της ΕΕ στην περιοχή μέσω του διορισμού αντιπροσώπου της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής, ο οποίος θα αναλάβει τον συντονισμό των πρωτοβουλιών της ΕΕ για την περιοχή και θα λειτουργεί ως ο βασικός συνομιλητής της ΕΕ με όλα τα κράτη του Κέρατος της Αφρικής και θα υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

9.   ενθαρρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο, εκτός της αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Αιθιοπία, να προωθήσουν περαιτέρω την εγκατάσταση πρόσθετης αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αφρικανική Ένωση με έδρα στην Αιθιοπία·

10.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αρχίσουν διαδικασία διαβούλευσης με τους λοιπούς παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, και συγκεκριμένα τον ΟΗΕ, την ΑΕ, την IGAD, τον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών, τις ΗΠΑ και την Κίνα, σχετικά με την πρωτοβουλία σύγκλησης διάσκεψης ευρείας συμμετοχής με θέμα την ασφάλεια, την ειρήνη και την ανάπτυξη η οποία θα ασχοληθεί ταυτοχρόνως με τα ζητήματα ασφαλείας που απασχολούν όλα τα κράτη του Κέρατος της Αφρικής· επισημαίνει ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα πρέπει να χρησιμεύσει ως σημείο αφετηρίας για την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης για τους λαούς και τα κράτη της περιοχής·

11.   πιστεύει ακράδαντα ότι, κατά τις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει την κρίση στην περιοχή του Κέρατος της Αφρικής, η ΕΕ θα πρέπει, κατά πρώτο και κύριο λόγο, να αναζητήσει αφρικανικές λύσεις, δηλαδή λύσεις που θα επιτευχθούν με τη συμμετοχή των υφιστάμενων περιφερειακών οργανισμών, της ΑΕ και της IGAD· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη ενίσχυσης των οργανισμών αυτών μέσω της οικοδόμησης ικανοτήτων και θεσμών και ιδίως μέσω του ειρηνευτικού μέσου, όσον αφορά την πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων·

12.   υπενθυμίζει ότι, για τη βελτίωση της ικανότητας της Αφρικής να προλαμβάνει, να διαχειρίζεται και να επιλύει τις αφρικανικές συγκρούσεις, απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη της υλοποίησης της ατζέντας ειρήνης και ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης, μέσω της παροχής τεχνικής στήριξης, ειδημοσύνης και βοήθειας για την οικοδόμηση θεσμών στην αφρικανική εφεδρική δύναμη και στην υπηρεσία ειρήνης και ασφάλειας της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης·

13.   υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο περιφερειακών πρωτοβουλιών, όπως ο αφρικανικός μηχανισμός επιθεώρησης από ομοτίμους όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης· τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν οι πρωτοβουλίες αυτές από τις αφρικανικές χώρες και να παρασχεθεί τεχνική και οικονομική βοήθεια από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτόν·

14.   καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν ένα νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τον εντοπισμό και τη σήμανση των φορητών όπλων και των όπλων μικρού διαμετρήματος καθώς και των πυρομαχικών, και να στηρίξουν περιφερειακές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου φορητών όπλων και όπλων μικρού διαμετρήματος, καθώς και πυρομαχικών, στις αναπτυσσόμενες χώρες·

15.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της UNICEF για τη διοργάνωση Διεθνούς Διάσκεψης στο Παρίσι (5 και 6 Φεβρουαρίου 2007) για τα παιδιά στρατιώτες και τονίζει την ανάγκη να τερματιστεί η παράνομη και απαράδεκτη εκμετάλλευση των παιδιών σε ένοπλες διενέξεις·

16.   τονίζει την ανάγκη εξάλειψης του λαθρεμπορίου και εξασφάλισης αυστηρότερου ελέγχου στην κυκλοφορία φορητών όπλων και όπλων μικρού διαμετρήματος· χαιρετίζει την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στις 6 Δεκεμβρίου 2006, ψηφίσματος με τίτλο: "Σύναψη συνθήκης για το εμπόριο όπλων· θέσπιση κοινών διεθνών προτύπων για την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διακίνηση συμβατικών όπλων'·

17.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν και να επεκτείνουν σε άλλες χώρες / περιφέρειες τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης και μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας·

18.   τονίζει την ανάγκη προώθησης του ρόλου των εθνικών και διεθνών ΜΚΟ, των οργανώσεων που βασίζονται στις τοπικές κοινωνίες, των λαϊκών κινημάτων και άλλων μη κρατικών φορέων στην οικοδόμηση της ειρήνης και την πρόληψη των συγκρούσεων·

Η διάσταση της ανάπτυξης / Οι άξονες περιφερειακής ολοκλήρωσης

19.   τονίζει ότι ο στόχος της μείωσης της φτώχειας μέσω της επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας και της υλοποίησης της διακήρυξης της Χιλιετίας πρέπει να αναχθεί σε προτεραιότητα και να ενταχθεί με σαφήνεια σε όλες τις σχετικές κοινοτικές πολιτικές για την περιοχή, αλλά πιστεύει ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας δεν θα πρέπει να ιδωθούν ως τεχνικό ζήτημα που θα επιλυθεί απλώς και μόνο με τη διάθεση περισσότερων χρημάτων, χωρίς τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της φτώχειας·

20.   πιστεύει ακράδαντα ότι τα κράτη του Κέρατος της Αφρικής έχουν, εκτός από κοινά προβλήματα ασφάλειας, κοινή αναπτυξιακή ατζέντα, η οποία απαιτεί την καταβολή κοινών προσπαθειών και την κινητοποίηση της πολιτικής ηγεσίας και των κοινωνιών των χωρών αυτών· τονίζει το γεγονός ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν πλήρως μόνο μέσω κοινών δράσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τις συγκρούσεις για την εξεύρεση κοινών λύσεων·

21.   τονίζει το γεγονός ότι η οργάνωση πρωτοβουλιών και δράσεων περιφερειακής συνεργασίας γύρω από σαφώς καθορισμένα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως οι ροές των προσφύγων, ο έλεγχος των συνόρων, η επισιτιστική ασφάλεια, οι φυσικοί πόροι, η ενέργεια, το περιβάλλον, η εκπαίδευση, οι υποδομές, ο έλεγχος των εξοπλισμών και η ισότητα των φύλων, θα χρησίμευε ως στέρεα βάση για έναν θετικό πολιτικό διάλογο μεταξύ των κρατών του Κέρατος της Αφρικής·

22.   προτρέπει την Επιτροπή να δώσει τη δέουσα προσοχή στις ανάγκες της περιοχής κατά την κατάρτιση όχι μόνο των εγγράφων στρατηγικής ανά περιφέρεια και ανά χώρα για τις χώρες ΑΚΕ, αλλά και των εγγράφων θεματικής στρατηγικής και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης στο πλαίσιο του μέσου συνεργασίας για την ανάπτυξη(14)·

23.   καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών της και των κρατών μελών, προκειμένου να εναρμονίσει τις παρεμβάσεις σε τομείς όπως η ευρωαφρικανική εταιρική σχέση στον τομέα των υποδομών και η πρωτοβουλία της ΕΕ για τη διακυβέρνηση και να διασφαλίσει τον συντονισμό στους τομείς αυτούς με τον ΟΗΕ, τις ΗΠΑ, την Κίνα και άλλους διεθνείς φορείς·

24.   εκφράζει την ανησυχία του για τις προβλέψεις εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τις οποίες η Αφρική, παρότι συνεισφέρει ελάχιστα στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, θα πληγεί τα μέγιστα από την παγκόσμια θέρμανση λόγω της υπανάπτυξής της και της φτώχειας· τονίζει την ανάγκη να υποστηρίξει η διεθνής κοινότητα την περιοχή, ούτως ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητά της να προσαρμοστεί στις σοβαρές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος·

25.   υπενθυμίζει ότι η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων, περιλαμβανομένης της εκμετάλλευσης των υδάτων, της πρόσβασης στους ενεργειακούς πόρους και της χρήσης αυτών, πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αναπτυξιακών σχεδίων και των στρατηγικών για την καταπολέμηση της φτώχειας και την πρόληψη των συγκρούσεων στην περιοχή του Κέρατος της Αφρικής·

26.   είναι της γνώμης ότι απαιτείται η στήριξη της ΕΕ αφενός για το πρόγραμμα αειφόρου διαχείρισης των γαιών και απερήμωσης, μέσω του θεματικού προγράμματος για το περιβάλλον και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων, αφετέρου για το χρηματοδοτικό μέσο ΑΚΕ-ΕΕ για το νερό, προκειμένου να ενισχυθεί η περιβαλλοντική προστασία των υδάτινων πόρων·

27.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιδιώξουν τον διάλογο με την Κίνα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Κίνα έχει εντείνει την πολιτική και οικονομική παρουσία της στην Αφρική, πραγματοποιώντας μεγάλες επενδύσεις σε έργα υποδομών και ανάπτυξης σε χώρες όπως το Σουδάν·

28.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν την EAC, την COMESA και την Πρωτοβουλία της Λεκάνης του Νείλου να προβούν σε ανταλλαγή πληροφοριών για τους αντίστοιχους ρόλους και τις δραστηριότητές τους τόσο μεταξύ τους όσο και με τις χώρες του Κέρατος της Αφρικής και τους βασικούς παράγοντες της περιοχής· τονίζει τη θετική εμπειρία της EAC, της COMESA και της Πρωτοβουλίας της Λεκάνης του Νείλου σε τομείς όπως ο έλεγχος των συνόρων, οι προσπάθειες καταπολέμησης του εμπορίου και της διασποράς των φορητών όπλων και όπλων μικρού διαμετρήματος, η τελωνειακή ένωση της EAC, η προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων (COMESA) και η συνεργασία για την αειφόρο χρήση των υδάτων της Λεκάνης του Νείλου·

29.   χαιρετίζει την πρόθεση της ΕΕ να συνεργαστεί με διάφορους εταίρους για την αντιμετώπιση του ζητήματος της μετανάστευσης, των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισθέντων ατόμων, καθώς και την πρόταση για παροχή πρόσθετης στήριξης στις κοινότητες και στις χώρες υποδοχής και στις σχετικές οργανώσεις που εργάζονται επιτόπου για την πρόληψη της μετανάστευσης Νότου-Νότου και των προσφυγικών κρίσεων·

30.   θεωρεί καίριας σημασίας τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στις οικονομικές δραστηριότητες, τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές, προκειμένου να στηρίξουν την κοινωνικοοικονομική τους θέση σε κοινωνίες που έχουν εξέλθει από περιόδους συγκρούσεων·

31.   τονίζει ότι η καταπολέμηση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας, καθώς και των παραμελημένων νόσων και του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, πρέπει να αποτελέσει μία από τις βασικές στρατηγικές για την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στα κράτη του Κέρατος της Αφρικής· τονίζει ότι η κοινοτική δράση πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο που να επικεντρώνεται στις μειονεκτούσες και ευάλωτες ομάδες·

Επίπεδο χώρας
Σουδάν

32.   καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουν τον λαό του Νταρφούρ από την ανθρωπιστική καταστροφή που προκαλεί η συνεχιζόμενη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από όλες τις πλευρές και ιδίως η βία κατά του άμαχου πληθυσμού και οι επιθέσεις κατά των μη στρατιωτικών επιχειρήσεων παροχής βοήθειας·

33.   εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την εξέλιξη στο Νταρφούρ και απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση του Σουδάν να εμποδίσει τις βιαιοπραγίες των ανταρτών Τζαντζαβίντ· παροτρύνει τις Αρχές του Σουδάν να διευκολύνουν χωρίς άλλη καθυστέρηση την ανάπτυξη διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης από κοινού με την Αφρικανική Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη στην περιοχή, και ζητεί να οριστεί ημερομηνία έναρξης της ανάπτυξής του·

34.   αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με πηγές του ΟΗΕ, τριάντα ΜΚΟ και όργανα του ΟΗΕ δέχθηκαν επιθέσεις ενόπλων ομάδων, ενώ το τελευταίο εξάμηνο σκοτώθηκαν δώδεκα μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων·

35.   καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση, να ανταποκριθούν στο καθήκον τους να σέβονται το ανθρωπιστικό δίκαιο και να διασφαλίζουν την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στο προσωπικό των ανθρωπιστικών οργανώσεων για όλα τα άτομα που έχουν ανάγκη στο Νταρφούρ, καθώς και να διασφαλίσουν τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδίως στα εκτοπισθέντα στο εσωτερικό της χώρας άτομα·

36.   ζητεί την εφαρμογή του καθεστώτος κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μέσω στοχοθετημένων οικονομικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης των μετακινήσεων, του παγώματος περιουσιακών στοιχείων και της απειλής επιβολής πετρελαϊκού αποκλεισμού· ζητεί τη διάθεση εξοπλισμού για την επιβολή της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων υπεράνω του Νταρφούρ, η οποία θεσπίστηκε από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1591 (2005)·

37.   τονίζει πόσο σημαντική είναι η σύντομη εφαρμογή της απόφασης της κυβέρνησης του Σουδάν και του ΟΗΕ που αφορά την ανάπτυξη της μικτής δύναμης ΑΕ/ΟΗΕ για να ενισχυθεί η ασφάλεια και να βελτιωθεί η προστασία των πολιτών·

38.   προτρέπει τη διεθνή κοινότητα, ειδικά τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, την Ινδία, τον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών και την Αφρικανική Ένωση, να ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες για τη βελτίωση του περιεχόμενου της ειρηνευτικής συμφωνίας για το Νταρφούρ ώστε να καταστεί αποδεκτή από όλες τις πλευρές, ενισχύοντας έτσι την κυριότητά τους επί της συμφωνίας αυτής·

39.   τονίζει το γεγονός ότι η μη επίλυση της σύγκρουσης στο Νταρφούρ θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στην περιοχή της Ανατολικής Αφρικής, αλλά και σε άλλες σχετικά σταθερές περιοχές της Αφρικής και συγκεκριμένα στην Κεντρική Αφρική και στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών·

40.   προτρέπει τη διεθνή κοινότητα να μην επικεντρωθεί στη σύγκρουση στο Νταρφούρ παραβλέποντας άλλες καταστάσεις συγκρούσεων στο Σουδάν και, ιδιαίτερα, να αναγνωρίσει τον ευάλωτο χαρακτήρα της ειρήνης στο Νότιο Σουδάν λόγω της αργής προόδου που σημειώθηκε στην εφαρμογή της Συνολικής Ειρηνευτικής Συμφωνίας (ΣΕΣ) και τον υψηλό κίνδυνο αποσταθεροποίησης εξαιτίας των εντάσεων μεταξύ Βορρά-Νότου, των διαφυλετικών συγκρούσεων και της διαδεδομένης οπλοκατοχής στην κοινωνία·

Σομαλία

41.   καταδικάζει τις ξένες επεμβάσεις στη Σομαλία και καλεί την Κυβέρνηση της Αιθιοπίας να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη χώρα· υποστηρίζει την αποστολή εκ μέρους της Αφρικανικής Ένωσης ειρηνευτικής δύναμης στο πλαίσιο σφαιρικής πολιτικής συμφωνίας μεταξύ των εμπόλεμων παρατάξεων, η οποία θα μετουσιωθεί στο σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, ικανής να επιτύχει τη συνεργασία με το τμήμα εκείνο της Ένωσης Ισλαμικών Δικαστηρίων που είναι ανοιχτό σε μια διαδικασία ειρήνευσης και συμφιλίωσης καθώς και με τους αρχηγούς φατριών που είναι απόντες από τη σημερινή κυβέρνηση·

42.   φρονεί ότι η ειρηνευτική δύναμη της ΑΕ στη Σομαλία, η AMISOM, θα έπρεπε να πλαισιωθεί από ευρύτερη πολιτική διαδικασία με τη στήριξη του πληθυσμού, με σαφή εντολή, ικανοποιητική ικανότητα, σαφείς στόχους και στρατηγική εξόδου·

43.   χαιρετίζει τη στήριξη που παρέχει η ΕΕ στην AMISOM, αλλά τονίζει ότι η συνδρομή της ΕΕ θα πρέπει να εξαρτάται από την έναρξη, από μέρους των αρχών της Σομαλίας, ενός πολιτικού διαλόγου με όλες τις πλευρές και μιας διαδικασίας συμφιλίωσης, αντιμετωπίζοντας άμεσα τις προκλήσεις της συμφιλίωσης, της οικοδόμησης θεσμών και της διασφάλισης της ειρήνης για τον λαό της Σομαλίας·

44.   τονίζει τον κεντρικό ρόλο του πολιτικού διαλόγου με όλες τις πλευρές που θα οδηγήσει στη συμφιλίωση και στην ανοικοδόμηση της χώρας· χαιρετίζει τη δέσμευση της μεταβατικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας να συγκαλέσει ευρεία διάσκεψη συμφιλίωσης (Εθνικό Κογκρέσο Συμφιλίωσης), στην οποία θα συμμετέχουν φυλετικές ομάδες, θρησκευτικές κοινότητες, η κοινωνία των πολιτών, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και πολιτικοί ηγέτες· επισημαίνει ότι ο δρόμος προς τα εμπρός περνά από τη δημιουργία αξιόπιστης κυβέρνησης ευρείας συμμετοχής·

45.   ζητεί την επανεκτίμηση του ρόλου της Διεθνούς Ομάδας Επαφής για τη Σομαλία, στην οποία μετέχουν η ΕΕ, η Ιταλία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Ηνωμένα Έθνη, η Αφρικανική Ένωση, η Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη, ο Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών, η Νορβηγία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κένυα και η Τανζανία, και η οποία συστάθηκε τον Μάιο του 2006 ως φόρουμ συντονισμού των δραστηριοτήτων της διεθνούς κοινότητας στη Σομαλία, προκειμένου να επικεντρωθούν οι προσπάθειες σε θέματα διακυβέρνησης και δημιουργίας θεσμών, ανθρωπιστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες και πληθυσμούς που βρίσκονται σε ανάγκη, και στη βελτίωση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας·

46.   καλεί τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να άρει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να αποκαταστήσει τον πρόεδρο του κοινοβουλίου ως προϋπόθεση για την υλοποίηση της διαδικασίας εθνικής συμφιλίωσης·

47.   τονίζει την πιεστική ανάγκη να ορίσει η Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αντιπροσωπευτικές αρχές σε βασικούς δήμους, συμπεριλαμβανομένων των Mogadishu και Kismaayo, ώστε να προσφέρει πολιτική σταθερότητα και βραχυπρόθεσμη διαχείριση της ασφάλειας, και να εγκαταλείψει την ιδέα του βίαιου αφοπλισμού, ιδίως στο Mogadishu, διαπραγματευόμενη αντ" αυτού ένα σχέδιο εθελοντικού αφοπλισμού·

48.   θεωρεί ότι το αίτημα ανεξαρτησίας της Σομάλιλαντ θα έπρεπε να εξεταστεί στο πλαίσιο της ευρύτερης ατζέντας ασφαλείας για τη Σομαλία·

Αιθιοπία

49.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση της Αιθιοπίας προκειμένου να αποκαλύψει τον συνολικό αριθμό των ατόμων που κρατούνται σε ολόκληρη τη χώρα, να επιτρέψει τις επισκέψεις από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και να επιτρέψει την πρόσβαση όλων των κρατουμένων στις οικογένειές τους, σε δικηγόρους και σε οποιαδήποτε ιατρική φροντίδα απαιτεί η κατάσταση της υγείας τους, καθώς και να απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων όλους τους πολιτικούς κρατούμενους –δημοσιογράφους, συνδικαλιστές, ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και απλούς πολίτες– και να τηρήσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου·

50.   καλεί την Αιθιοπία να αποδεχτεί την οριοθέτηση και τη χάραξη των συνόρων της, όπως ορίστηκε από την επιτροπή χάραξης συνόρων του ΟΗΕ·

Ερυθραία

51.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναλάβουν δράση έναντι της κυβέρνησης της Ερυθραίας προκειμένου να ελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατούμενους, να εξασφαλίσει ταχεία και δίκαιη δίκη για τους φυλακισμένους εναντίον των οποίων εκκρεμούν συγκεκριμένες κατηγορίες, και να αποκαλύψει τον τόπο κράτησης όλων όσων κρατούνται σε μυστικές φυλακές·

52.   ενθαρρύνει τον πρόεδρο της Ερυθραίας να διατηρεί συχνές επαφές με εκπροσώπους της ΕΕ και πρέσβεις διαφόρων κρατών μελών στην Ερυθραία·

Ουγκάντα

53.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διευκολύνουν την ειρηνευτική διαδικασία στη βόρεια Ουγκάντα, γεγονός που απαιτεί από όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση, να επιδείξουν πραγματική και συνεχή δέσμευση υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας, να τηρήσουν τη συμφωνία παύσης των εχθροπραξιών και να θέσουν τέρμα στην εχθρική και εμπρηστική προπαγάνδα·

54.   ζητεί την έναρξη πραγματικής διαδικασίας συμφιλίωσης, στο πλαίσιο της οποίας οι υπεύθυνοι για εγκλήματα πολέμου θα αναγνωριστούν ως τέτοιοι· υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στην προσαγωγή όσων κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου στη δικαιοσύνη· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να στηρίξουν την εφαρμογή τοπικών διαδικασιών εναλλακτικής δικαιοσύνης και συμφιλίωσης στη Βόρεια Ουγκάντα, καθώς και μεταξύ των Βορείων και της υπόλοιπης χώρας·

o
o   o

55.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα Ηνωμένα Έθνη, στην Αφρικανική Ένωση και στην Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη.

(1) ΕΕ C 46, 24.2.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3.
(3) ΕΕ L 209, 11.8.2005, σ. 27.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0052.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0387.
(6) EE C 293 Ε, 2.12.2006, σ. 320.
(7) ΕΕ C 133 E, 8.6.2006, σ. 96.
(8) ΕΕ C 140 E, 9.6.2005, σ. 153.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0322.
(10) EE C 293 Ε, 2.12.2006, σ. 316.
(11) Μέλη της EAC είναι η Ουγκάντα, η Κένυα και η Τανζανία.
(12) Μέλη της COMESA είναι: όλες οι χώρες του Κέρατος της Αφρικής εξαιρουμένης της Σομαλίας.
(13) Μέλη της Πρωτοβουλίας της Λεκάνης του Νείλου είναι: Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ερυθραία, Κένυα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μπουρούντι, Ουγκάντα, Ρουάντα, Σουδάν και Τανζανία.
(14) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου