Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2012(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0156/2007

Predkladané texty :

A6-0156/2007

Rozpravy :

PV 09/05/2007 - 22

Hlasovanie :

PV 10/05/2007 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0182

Prijaté texty
PDF 227kWORD 56k
Štvrtok, 10. mája 2007 - Brusel
Ochrana životného prostredia pred žiarením v dôsledku pádu vojenského lietadla v Grónsku
P6_TA(2007)0182A6-0156/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. mája 2007 o následkoch havárie v Thule v roku 1968 na verejné zdravie (petícia č. 720/2002) (2006/2012(INI))

Európsky parlament,

‐   so zreteľom na petíciu č. 720/2002,

‐   so zreteľom na článok 21 Zmluvy o ES, ktorý udeľuje každému občanovi EÚ právo podať Európskemu parlamentu petíciu v súlade s článkom 194 tejto zmluvy,

‐   so zreteľom na článok 107c Zmluvy o Euratome a článok 194 Zmluvy o ES, ktoré udeľujú každému občanovi EÚ, ako aj každej fyzickej alebo právnickej osobe s bydliskom alebo sídlom v členskom štáte právo podať jednotlivo alebo spoločne s inými občanmi alebo osobami Európskemu parlamentu petíciu vo veci, ktorá patrí do oblasti pôsobnosti Spoločenstiev a ktorá sa ho priamo týka,

‐   so zreteľom na smernicu Rady 96/29/Euratom z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia(1),

‐   so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. apríla 2005 a 9. marca 2006 vo veciach C-61/03 Komisia/ Spojené kráľovstvo a C-65/04 Komisia/ Spojené kráľovstvo,

‐   so zreteľom na článok 192 ods. 1 rokovacieho poriadku,

‐   so zreteľom na správu Výboru pre petície (A6-0156/2007),

A.   po zohľadnení podstatných otázok a vážnych problémov, ktoré predniesol predkladateľ petície a zásadného významu cieľa ochraňovať verejné zdravie a životné prostredie pred nebezpečenstvami súvisiacimi s využívaním jadrovej energie tak, ako ich uznal Súdny dvor,

B.   keďže petícia odhalila, že pracovníci a verejnosť boli po havárii amerického lietadla B-52, ktoré prevážalo jadrové zbrane, v grónskom Thule v roku 1968 ožiarení mimoriadne nebezpečným plutóniom obsiahnutým v zbraniach,

C.   keďže mnohí, ktorí haváriu v Thule prežili, zomreli na choroby súvisiace s ožiarením z dôvodu nedostatočného lekárskeho dohľadu a ďalší, ktorí prežili, žijú s rizikom, že sa u nich takéto smrteľné choroby vyvinú,

D.   keďže monitorovanie zdravia ľudí, ktorí prežili haváriu v Thule, by umožnilo včasné zistenie chorôb z ožiarenia a ich liečbu,

E.   keďže dánska vláda vyjadrila svoj úmysel podporovať maximálnu otvorenosť o operácii na odstránenie následkov havárie v Thule,

F.   keďže článok 2 písm. b) Zmluvy o Euratome stanovuje, že Spoločenstvo zavádza jednotné normy bezpečnosti na ochranu zdravia pracovníkov a verejnosti, a zabezpečuje ich uplatňovanie,

G.   keďže Súdny dvor zastáva názor, že kapitola o ochrane zdravia v Zmluve o Euratome predstavuje koherentný celok, ktorý priznáva Komisii právomoci určitého značného rozsahu s cieľom ochraňovať obyvateľstvo a životné prostredie pred rizikami spôsobenými jadrovou kontamináciou(2) a keďže Súdny dvor taktiež podporuje široký výklad ustanovení uvedenej kapitoly tak, aby bola zabezpečená jednotná a účinná ochrana zdravia verejnosti pred nebezpečenstvami zapríčinenými ionizujúcim žiarením akéhokoľvek pôvodu(3),

H.   keďže Komisia a Dánske kráľovstvo sústavne odmietajú uznať uplatniteľnosť Zmluvy o Euratome a sekundárnych právnych predpisov  prijatých na jej základe na dodatočné účinky havárie v Thule,

1.   upozorňuje na to, že podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora sa nové právne predpisy Spoločenstva v zásade vzťahujú na budúce účinky situácií, ktoré nastali predtým, ako nový predpis nadobudol účinnosť;

2.   zastáva názor, že Zmluva o Euratome sa stala pre Dánske kráľovstvo uplatniteľnou a záväznou hneď odo dňa pristúpenia s tým, že sa vzťahovala na budúce účinky situácií, ktoré nastali predtým, ako Dánske kráľovstvo pristúpilo k Spoločenstvám;

3.   podotýka, že Zmluva o Euratome sa na Grónsko vzťahovala dvanásť rokov, a to od pristúpenia Dánska v roku 1973 do 1. januára 1985, kedy nadobudla účinnosť zmluva, ktorou sa so zreteľom na Grónsko menia a dopĺňajú zmluvy o založení Európskych spoločenstiev; domnieva sa však, že vzhľadom na to, že zmluva, ktorou sa so zreteľom na Grónsko menia a dopĺňajú zmluvy o založení Európskych spoločenstiev nemá retroaktívny účinok, ostávajú pre Dánske kráľovstvo záväzné všetky existujúce zákonné povinnosti súvisiace s udalosťami, ktoré sa udiali na území Grónska pred 1. januárom 1985 a okrem toho nie sú dodatočné účinky havárie z roku 1968 na ľudské zdravie ohraničené územím Grónska, keďže sa odvtedy mnohí pracovníci, vrátane občanov EÚ, presťahovali na dánsku pevninu;

4.   berie na vedomie najnovšiu judikatúru, podľa ktorej sa Zmluva o Euratome "nevzťahuje na využívanie jadrovej energie na vojenské účely"(4); domnieva sa však, že Súdny dvor jasne spojil svoj reštriktívny výklad rozsahu pôsobnosti Zmluvy o Euratome s potrebou ochraňovať základné národné záujmy obrany členských štátov;

5.   trvá na tom, že sa nemožno odvolávať na spomínané vymedzenie rozsahu pôsobnosti Zmluvy o Euratome s cieľom obísť uplatňovanie právnych predpisov na ochranu zdravia a bezpečnosti v situáciách, keď sa údajný vojenský účel týka tretieho štátu, keď je použitie jadrovej energie porušením medzinárodnej dohody a keď jediná reálna súvislosť s obranným záujmom členského štátu spočíva v tom, že sa jadrový materiál ocitol na jeho území;

6.   upozorňuje na to, že článok 2 ods. 3 smernice 96/29/Euratom sa vzťahuje na prípady pretrvávajúceho vystavenia ožiareniu spôsobeného dodatočnými účinkami rádiologickej havárie;

7.   vyzýva Dánske kráľovstvo, aby v úzkej spolupráci s grónskymi úradmi a v súlade s článkom 38 uvedenej smernice "iniciovalo dozorné a intervenčné opatrenia" v súvislosti s pretrvávajúcimi dodatočnými účinkami havárie v Thule, a aby v súlade s článkom 53 danej smernice uskutočnilo "opatrenia na monitorovanie ožiarenia" a vykonalo "príslušný zásah pri zohľadnení skutočných charakteristík situácie";

8.   vzhľadom na to, že základné práva tvoria neoddeliteľnú súčasť všeobecných zásad práva Spoločenstva a so zreteľom na pozitívne povinnosti obsiahnuté v článkoch 2 a 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, vyzýva tie členské štáty, ktoré sa zapájajú do nebezpečných aktivít, ktoré by mohli mať skrytý nepriaznivý vplyv na zdravie zúčastnených osôb, aby zabezpečili vytvorenie účinného a prístupného postupu, ktorý by týmto ľuďom umožnil získať všetky príslušné a náležité informácie;

9.   vyzýva členské štáty, aby bezodkladne vykonali a uplatňovali smernicu 96/29/Euratom a nalieha na Komisiu, aby v tejto súvislosti dôsledne stíhala každé porušenie plnenia ich povinností;

10.   vyjadruje pochybnosti o tom, že Dánske kráľovstvo v plnom rozsahu splnilo svoje povinnosti vyplývajúce zo smernice 96/29/Euratom v súvislosti s haváriou v Thule a jej dodatočnými účinkami;

11.   vyjadruje veľké znepokojenie nad súčasnou existenciou rozdielov v ochrane zdravia verejnosti so zreteľom na využívanie jadrovej energie na vojenské účely;

12.   vyzýva Komisiu, aby vypracovala návrh na riešenie závažných dôsledkov využívania jadrovej energie na vojenské účely na verejné zdravie a životné prostredie tak, aby sa napravil tento nedostatok;

13.   zastáva názor, že hlavné ustanovenia Zmluvy o Euratome neboli podstatným spôsobom zmenené a doplnené od nadobudnutia jej účinnosti a treba ich aktualizovať;

14.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vláde a parlamentu Dánskeho kráľovstva.

(1)1 Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1.
(2)1 Vec 187/87 Sársko, Zb. 1988, s. 5013, odsek 11.
(3)2 Vec C-70/88 Parlament/Rada, Zb. 1991, s. I-4529, odsek 14.
(4)3 Vec C-61/03 Komisia/Spojené kráľovstvo o reaktore Jason, Zb. 2005, s. I-2477, odsek 44.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia