Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/2012(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0156/2007

Predložena besedila :

A6-0156/2007

Razprave :

PV 09/05/2007 - 22

Glasovanja :

PV 10/05/2007 - 7.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0182

Sprejeta besedila
PDF 270kWORD 44k
Četrtek, 10. maj 2007 - Bruselj
Zaščita okolja pred sevanjem po nesreči vojaškega letala na Grenlandiji
P6_TA(2007)0182A6-0156/2007

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2007 o zaščiti okolja pred sevanjem po nesreči vojaškega letala na Grenlandiji (peticija št. 720/2002) (2006/2012(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju peticije št. 720/2002,

–   ob upoštevanju člena 21 Pogodbe ES, ki dodeljuje vsakemu državljanu Unije pravico nasloviti peticijo na Evropski parlament v skladu s členom 194 Pogodbe,

–   ob upoštevanju člena 107c Pogodbe Euratom in člena 194 Pogodbe ES, ki dodeljujeta vsakemu državljanu Unije in vsem fizičnim ali pravnim osebam s prebivališčem ali statutarnim sedežem v eni od držav članic pravico, da samostojno ali skupaj z drugimi državljani ali osebami naslovijo na Evropski parlament peticijo glede vprašanj, ki spadajo na področje delovanja Skupnosti in ki predlagatelje peticije neposredno zadevajo,

–   ob upoštevanju Direktive Sveta 96/29/Euratom z dne 13. maja 1996 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja(1),

–   ob upoštevanju sodb Sodišča Evropskih skupnosti z dne 12. aprila 2005 in 9. marca 2006 v zadevi C-61/03 Komisija proti Združenemu kraljestvu in zadevi C-65/04 Komisija proti Združenemu kraljestvu,

–   ob upoštevanju člena 192(1) svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za peticije (A6–0156/2007),

A.   ob upoštevanju bistvenih vprašanj in resnih težav, na katere je opozoril predlagatelj peticije, ter ključnega pomena, ki jo ima cilj varovanja zdravja prebivalstva in okolja pred nevarnostmi, povezanimi z uporabo jedrske energije, kot jo priznava Sodišče Evropskih skupnosti,

B.   ker je peticija razkrila, da so bili delavci in posamezniki po nesreči vojaškega letala Združenih držav B-52, ki je prevažalo jedrsko orožje, v mestu Thule na Grenlandiji leta 1968 obsevani z izredno nevarnim plutonijem za izdelavo orožja,

C.   ker je veliko preživelih prebivalcev mesta Thule umrlo zaradi bolezni, povezanih s sevanjem, ker ni bilo zadostnega spremljanja njihovega zdravstvenega stanja, trenutni preživeli pa tvegajo, da bodo zboleli za takšno smrtonosno boleznijo,

D.   ker bi spremljanje zdravstvenega stanja preživelih v mestu Thule olajšalo zgodnje odkrivanje bolezni, povezanih s sevanjem, in zdravljenje teh bolezni,

E.   ker je danska vlada navedla, da namerava spodbujati največjo odprtost glede postopka "čiščenja" po nesreči v mestu Thule,

F.   ker člen 2(b) Pogodbe Euratom navaja, da Skupnost postavlja enotne varnostne standarde za varovanje zdravja delavcev in prebivalstva ter zagotavlja njihovo uporabo,

G.   ker je Sodišče Evropskih skupnosti odločilo, da je poglavje Pogodbe Euratom o varovanju zdravja "smiselna celota, ki podeljuje Komisiji pristojnosti precejšnjega obsega, da se zavaruje prebivalstvo in okolje pred tveganjem jedrske kontaminacije"(2), in ker je podprlo tudi široko razlago določb tega poglavja, da se "zagotovi dosledno in učinkovito varovanje zdravja prebivalstva pred nevarnostmi, ki izhajajo iz ionizirajočih sevanj, ne glede na njihov izvor"(3),

H.   ker Komisija in Kraljevina Danska nista želeli priznati uporabnosti Pogodbe Euratom in sekundarne zakonodaje, sprejete v okviru te pogodbe, za posledice nesreče v mestu Thule,

1.   ugotavlja, da se v skladu z ustaljeno prakso Sodišča Evropskih skupnosti za prihodnje vplive razmer, ki so nastale pred začetkom veljavnosti nove zakonodaje, načeloma uporabljajo nova pravila zakonodaje Skupnosti;

2.   je sklenil, da se je Pogodba Euratom začela uporabljati takoj in je bila za Kraljevino Dansko zavezujoča od datuma njenega pristopa, pri čemer se je uporabljala za prihodnje vplive razmer, ki so nastale pred pristopom Kraljevine Danske k Skupnostim;

3.   ugotavlja, da se je Pogodba Euratom uporabljala za Grenlandijo dvanajst let, in sicer od pristopa Danske leta 1973 do začetka veljavnosti Pogodbe, ki glede na Grenlandijo spreminja pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, z dne1. januarja 1985; vendar glede na to, da ta pogodba nima učinka za nazaj, meni, da Kraljevino Dansko še vedno zavezujejo vse obstoječe pravne obveznosti v zvezi z dogodki, ki so se na Grenlandiji zgodili pred 1. januarjem 1985, in da posledice nesreče iz leta 1968 za zdravje ljudi niso omejene na Grenlandijo, saj je znano, da se je veliko delavcev, vključno z evropskimi državljani, preselilo na celinski del Danske;

4.   je seznanjen z nedavno sodno prakso, da se "Pogodba Euratom ne uporablja za uporabo jedrske energije v vojaške namene"(4); vendar meni, da je Sodišče Evropskih skupnosti svojo omejevalno razlago področja uporabe Pogodbe Euratom jasno povezalo s potrebo po zaščiti bistvenih interesov nacionalne obrambe držav članic;

5.   vztraja, da se navedeno omejevanje področja uporabe Pogodbe Euratom ne sme uporabiti za neizvajanje zakonodaje s področja zdravja in varnosti v razmerah, v katerih domnevni vojaški namen zadeva tretjo državo, v katerih se z uporabo jedrske energije krši mednarodni sporazum in v katerih je edina možna povezava z obrambnimi interesi države članice ta, da je bil jedrski material sproščen na njenem ozemlju;

6.   ugotavlja, da se člen 2(3) Direktive 96/29/Euratom uporablja v primerih trajne izpostavljenosti, ki izvira iz dolgotrajnih posledic izrednih radioloških dogodkov;

7.   poziva Kraljevino Dansko, da v tesnem sodelovanju z organi Grenlandije in v skladu s členom 38 Direktive vpelje nadzor in intervencijske ukrepe glede trajnih posledic nesreče v mestu Thule ter da v skladu s členom 53 Direktive uredi spremljanje izpostavljenosti sevanju in izvede ustrezne intervencije, glede na dejansko stanje;

8.   glede na to, da so temeljne pravice sestavni del splošnih načel zakonodaje Skupnosti, in ob upoštevanju pozitivnih obveznosti, ki izhajajo iz členov 2 in 8 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, poziva tiste države članice, ki se ukvarjajo z nevarnimi dejavnostmi, ki bi lahko imele prikrite škodljive posledice za zdravje tistih, ki sodelujejo pri teh dejavnostih, da zagotovijo vzpostavitev učinkovitega in dostopnega postopka, ki takšnim izpostavljenim osebam omogoča iskanje vseh pomembnih in ustreznih informacij;

9.   poziva države članice, da začnejo nemudoma izvajati in uporabljati Direktivo 96/29/Euratom, in zahteva od Komisije, da odločno preganja kakršno koli neizpolnjevanje teh obveznosti;

10.   dvomi, da je Kraljevina Danska v celoti izpolnjevala obveznosti v skladu z Direktivo 96/29/Euratom glede nesreče v mestu Thule in njenih posledic;

11.   je zelo zaskrbljen zaradi obstoječe vrzeli v varovanju javnega zdravja v zvezi z uporabo jedrske energije v vojaške namene;

12.   poziva Komisijo, da predloži predlog, v katerem so obravnavane zelo pomembne posledice uporabe jedrske energije v vojaške namene za javno zdravje in okolje, da se zapolni ta vrzel;

13.   meni, da se temeljne določbe Pogodbe Euratom od njenega začetka veljavnosti niso bistveno spremenile in jih je treba posodobiti;

14.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladi in parlamentu Kraljevine Danske.

(1) UL L 159, 29.6.1996, str. 1.
(2) Zadeva 187/87 Saarland [1988] ECR 5013, odstavek 11.
(3) Zadeva C-70/88 Parlament v. Svet [1991] ECR I-4529, odstavek 14.
(4) Zadeva C-61/03 Komisija v. Združeno kraljestvo [2005] ECR I-2477, "reaktor Jason", odstavek 44.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov