Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2108(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0090/2007

Predkladané texty :

A6-0090/2007

Rozpravy :

PV 10/05/2007 - 5
CRE 10/05/2007 - 5

Hlasovanie :

PV 10/05/2007 - 7.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0183

Prijaté texty
PDF 207kWORD 89k
Štvrtok, 10. mája 2007 - Brusel
Bývanie a regionálna politika
P6_TA(2007)0183A6-0090/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. mája 2007 o bývaní a regionálnej politike (2006/2108(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na predpisy upravujúce štrukturálne fondy v období rokov 2007 – 2013,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 26. septembra 2006 o tematickej stratégii pre životné prostredie v mestách(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. októbra 2005 o urbanistickom rozmere v súvislosti s rozšírením(2),

–   so zreteľom na uznesenie Rady z 12. februára 2001 o architektonickej kvalite v mestskom a vidieckom prostredí(3),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom "Politika súdržnosti a mestá – Prínos miest a aglomerácií k rastu a zamestnanosti v rámci regiónov" (KOM(2006)0385),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o "Tematickej stratégii pre životné prostredie v mestách" (KOM(2005)0718),

–   so zreteľom na Zelenú knihu Komisie z 22. júna 2005 o energetickej účinnosti alebo Menej znamená viac" (KOM(2005)0265),

–   so zreteľom na Bristolskú dohodu zo 7. decembra 2005, ktorá medzi ôsmimi charakteristikami trvalo udržateľného mesta uvádza kvalitné, správne koncipované a vybudované mestské prostredie,

–   so zreteľom na Európsku sociálnu chartu Rady Európy – revidovanú verziu (STE 163), podpísanú v Štrasburgu 3. mája 1996,

–   so zreteľom na Európsku chartu o bývaní, prijatú pracovnou skupinou Európskeho parlamentu Urban Housing Intergroup 26. apríla 2006,

–   so zreteľom na Vancouverskú deklaráciu o ľudských sídlach, ktorá bola vyhlásená na konferencii OSN o dôstojnom bývaní (Habitat I), ktorá sa konala 31. mája až 11. júna 1976 vo Vancouveri,

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (345/2006) a stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (407/2007) pri uplatňovaní článku 117 a 118 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0090/2007),

A.   keďže nedostatok dôstojného bývania za dostupné ceny priamo ovplyvňuje život občanov, obmedzuje ich možnosti sociálneho začlenenia a mobility v mestských, ako aj vidieckych oblastiach,

B.   keďže mnohé mestá v EÚ majú veľké problémy v súvislosti s bývaním, ako napríklad neprimerane veľkú alebo nedostatočnú ponuku, čo sa líši v závislosti od regiónu alebo štátu, bezdomovstvo, prudko stúpajúce náklady na nákup a údržbu budov, ktoré nevyhnutne potrebujú opravu; keďže zlá údržba často vedie k zničeniu existujúceho bytového dedičstva, čo môže zapríčiniť nové nerovnosti pokiaľ ide o mestské projektovanie, ak neexistuje integrovaná stratégia rozvoja,

C.   keďže otázku mestského bývania je potrebné chápať ako súčasť širšieho kontextu mestského plánovania a teda je spojená s problémami ako je napríklad chudoba istých štvrtí, ničenie životného prostredia (znečistenie ovzdušia a vody, hluk, odpad, preplnenie a tak ďalej), a s prevádzkovými problémami pokiaľ ide o verejné služby, prístupnosť, bezpečnosť a tak ďalej,

D.   keďže ťažkosti s prístupom k bývaniu sú príčinou spoločenskej segregácie a vytvárania get,

E.   keďže demografické zmeny a masívny odchod obyvateľstva môžu v niektorých regiónoch viesť k prudkému nárastu dopytu po bývaní, k neobsadenosti bytov a zániku najmä kultúrnej a sociálnej infraštruktúry, takže sa to odrazí na kvalite života v dotknutých štvrtiach, pričom v nich ostávajú žiť najmä znevýhodnené skupiny obyvateľstva,

F.   keďže kombinácia nízkych príjmov, vysokých nákladov na energiu a nevhodných vykurovacích a izolačných systémov spôsobujú energetickú chudobu a energetické vylúčenie,

G.   keďže problematika bývania sa neobmedzuje iba na stavbu domov, ale zahŕňa aj spoločenskú infraštruktúru (kultúrne strediská, knižnice, štadióny, spoločenské strediská a tak ďalej), ktorá je dôležitým činiteľom sociálneho začlenenia a boja proti pocitu odcudzenia, ktorý je zvlášť rozšírený vo veľkých mestských aglomeráciách,

H.   keďže sociálne vylúčenie je v rozpore s európskym sociálnym modelom,

I.   keďže sa musí chrániť život v mestských centrách a štvrtiach a charakter budov zaradených medzi historické pamiatky,

J.   keďže rozrastanie miest spôsobuje množstvo sociálnych a hospodárskych problémov, ktoré sa dotýkajú dopravy (preťaženie v hromadnej doprave, závislosť od súkromných automobilov), ochrany životného prostredia (zvýšená spotreba energie, znečistenie) a prístupnosti služieb,

K.   so zreteľom na to, že regenerácia a prebudovanie opustených priemyselných lokalít a ochrana nedotknutých lokalít je veľmi dôležitá,

L.   keďže finančné nástroje na podporu kohéznej politiky prispievajú k obnove mestských priestorov, pretože napomáhajú prestavbe verejných priestorov, uplatňovaniu bezpečnostných a preventívnych opatrení pred delikvenciou a rozvoju opatrení na podporu efektívneho využívania vody a energie, podpore sociálnej integrácie a tak ďalej,

M.   so zreteľom na osobitné problémy týkajúce sa veľkých prefabrikovaných budov, pokiaľ ide o kvalitu obydlí a ťažkosti vyplývajúce z opätovného rozvoja infraštruktúry (financovanie údržby a renovačných prác a výskum vhodných metód a technológií),

N.   keďže podľa nového nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja je bývanie v nových členských štátoch v istých špecifických prípadoch spôsobilé na financovanie(4),

O.   so zreteľom na problémy súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností, najmä tie, ktoré sú zapríčinené nevhodnými predpismi v niektorých členských štátoch, týkajúcimi sa tak nájomného, ako aj prevodov vlastníctva,

P.   so zreteľom na siedmy rámcový program pre výskum(5),

Q.   so zreteľom na finančné iniciatívy JEREMIE(6) a JESSICA(7), ktoré sa zaviedli v spolupráci s Európskym investičným fondom (EIF) a Európskou investičnou bankou (EIB),

R.   keďže sektor bývania je dôležitým zdrojom zamestnanosti v oblasti výstavby, ako aj v oblastiach renovovania, prestavby a miestnych finančných služieb,

S.   keďže Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské veci v rámci stratégie EÚ pre sociálne začlenenie a ochranu nastolila otázku bezdomovcov a vylúčenia spojeného s bývaním ako prioritný problém,

T.   keďže investície do sociálneho bývania hrajú, a aj naďalej budú hrať podstatnú rolu pri sprístupňovaní bývania pre množstvo ľudí, pre ktorých by inak trh s bývaním nebol prístupný,

1.   domnieva sa, že právo na primerané a kvalitné bývanie za rozumnú cenu je dôležitým základným právom, ktoré je uznané vo viacerých medzinárodných chartách a ústavách členských štátov;

2.   dúfa, že členské štáty prijmú potrebnú legislatívu s cieľom zabezpečiť uplatňovanie tohto práva na primerané, kvalitné a cenovo dostupné bývanie;

3.   domnieva sa, že obnova príbytkov na sociálne účely a na účely energetickej účinnosti nie je iba otázkou miest a že veľkému množstvu ťažkostí, s ktorými sa stretávajú vidiecke oblasti, najmä v nových krajinách, ktorých sa týka sociálna súdržnosť, treba venovať všetku potrebnú pozornosť;

4.   žiada, aby sa na európskej úrovni uznal súbor ukazovateľov kvality, ktoré by definovali pojem "primeraného bývania";

5.   zdôrazňuje, že pre EÚ je veľmi dôležité prijať Európsku deklaráciu o bývaní na základe charty prijatej skupinou Európskeho parlamentu Urban Housing Intergroup; v tejto súvislosti navrhuje výboru pre regionálny rozvoj, aby v tejto otázke začal konať;

6.   v kontexte lisabonskej stratégie trvá na potrebe posilnenia práva na pomoc v oblasti bývania v záujme sociálneho začlenenia a predovšetkým tak, aby sa tým umožnila skutočná mobilita pracovníkov;

7.   trvá na tom, že je potrebné vypracovať politiky bývania v rámci politiky územného plánovania, ktorá bude podporovať sociálnu rovnováhu a sociálne zmiešanie;

8.   dúfa, že rozhodovacie orgány na vnútroštátnej a miestnej úrovni prijmú opatrenia, ktoré pomôžu mladým ľuďom nájsť ich prvé bývanie;

9.   vyzýva Komisiu, aby otázku bývania začlenila medzi témy diskusie o mestách a trvalo udržateľnom rozvoji regiónov a tiež do pracovného programu medzirezortnej pracovnej skupiny zriadenej na koordináciu politík, ktoré majú vplyv na urbanistický rozmer;

10.   zdôrazňuje dôležitosť bezpečnostných otázok:

   - v súvislosti s kriminalitou, najmä v znevýhodnených štvrtiach,
   - v súvislosti s budovami (stavebné a prevádzkové normy),
   - v súvislosti s infraštruktúrami elektriny a plynu, vody, kanalizácie a kúrenia (bezpečnosť jestvujúcich systémov a technológií zlepšenia a výmena zastaranej kanalizácie);

11.   takisto sa domnieva, že je dôležité ucelene sa zaoberať rôznymi rozmermi trvalo udržateľného rozvoja (solidarita, životné prostredie a energia), prístupnosti, zdravotníctva, bezpečnosti a kvality, a zabezpečiť, aby bola náročnosť skvalitňovania bývania zlučiteľná s prostriedkami domácností;

12.   zdôrazňuje význam kultúrnych stredísk, dialógu medzi kultúrami, ako aj spoločných projektov viacerých štvrtí pri podpore integrácie rôznych spoločenstiev prítomných v mestách, na predmestiach a v blízkych vidieckych zónach;

13.   zdôrazňuje potrebu zohľadniť osobitné problémy s bývaním vo vidieckom prostredí s cieľom uprednostňovať vyváženú politiku priestorového projektovania, ktorá by čelila odlúčeniu a vyľudneniu vidieckych oblastí, predovšetkým vzhľadom na mnohé nevýhody v týchto oblastiach, ako je napríklad nízka úroveň zárobkov, roztrúsené a zanedbané príbytky a nedostatok ubytovania na prenájom, sociálneho ubytovania alebo iného ubytovania;

14.   poukazuje aj na špecifickosť otázok súvisiacich s bývaním v malých mestách; domnieva sa, že malé mestá priťahujú obyvateľstvo z vidieka nie iba pre pracovné príležitosti, ktoré ponúkajú, ale aj preto, lebo umožňujú dosiahnuť vyššiu vzdelanostnú a kvalifikačnú úroveň a lepšie uspokojujú potreby v oblasti zdravotníctva a kultúry; zdôrazňuje, že treba podporiť rozvoj tejto úlohy malých miest, lebo je úzko spätá s reštrukturalizáciou vidieckych oblastí, najmä pokiaľ ide o zdravotnícke služby, stredoškolské vzdelávanie, rozvoj MSP, cestovný ruch, kúpeľníctvo a tak ďalej;

15.   domnieva sa, že v rámci vidieckeho prostredia je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na podporu získavania, rehabilitovania alebo obnovy starých budov, podporiť verejné a súkromné úrady, ktoré poskytujú poradenstvo a individualizované usmernenia pre súkromné osoby a profesionálov pri zabývaní sa, a zlepšiť ponuku verejného a súkromného, nového a renovovaného sociálneho bývania;

16.   povzbudzuje Komisiu k tomu, aby vykonala analýzu nákladov na bývanie a dopytu po bývaní a trhu s nehnuteľnosťami vo všeobecnosti, a členské štáty k tomu, aby zlepšili zbieranie údajov v súvislosti s nákladmi na bývanie, dopytom po bývaní a trhom s nehnuteľnosťami vo všeobecnosti, a to so zohľadnením rôznorodosti obývania bytov a domov, zmien v tradičných rodinných štruktúrach a osobitnej situácie mladých ľudí a starnúceho obyvateľstva a obyvateľstva na sklonku života; okrem toho žiada členské štáty, aby pri plánovaní a reštrukturalizácii projektov a bývania a pri zbieraní údajov zohľadnili prístup k technickej, sociálnej, kultúrnej a dopravnej infraštruktúre a mieru ich využitia;

17.   zdôrazňuje, že problémy súvisiace s bývaním sa so zreteľom na princíp subsidiarity majú riešiť ako vnútroštátna otázka predovšetkým na miestnej úrovni a že v tomto smere treba pomáhať miestnym samosprávam; je presvedčený, že poskytnutie európskych pokynov by prispelo k zlepšeniu kapacít na riešenie týchto problémov;

18.   zastáva názor, že vzhľadom na zložitosť otázok ovplyvňujúcich bývanie by sa mal prijať integrovaný prístup vychádzajúci zo zásady subsidiarity a zásady blízkosti s cieľom zabezpečiť simultánne uvedenie rôznych faktorov, ktoré by podporovali prístup k bývaniu, zlepšovali kvalitu výstavby, kvalitu života všetkých generácií a podporovali príťažlivosť mestského aj vidieckeho prostredia;

19.   upozorňuje na to, že keďže väčšina sociálnych bytov sa nenachádza v prostredí, ktoré by bolo priaznivé pre zdravie, a keďže ich kvalita tiež neumožňuje zaručiť zdravé životné podmienky, treba nielen podporovať bývanie prostredníctvom rozvojových opatrení financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ale aj zlepšiť zdravie a životné prostredie obyvateľov sociálnych obydlí a tým aj kvalitu ich života;

20.   takisto sa domnieva, že integrovaný prístup bude mať väčšiu šancu na úspech vtedy, ak ho budú uskutočňovať miestne a regionálne orgány, ktoré dokážu zabezpečiť celkový pohľad, optimálnu koordináciu politík a opatrení uplatňovaných v dotknutej aglomerácii a dlhodobú víziu rozvoja príslušnej aglomerácie; preto na základe článku 11 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, vyzýva členské štáty, aby zapojili mestá do plánovania a spravovania štrukturálnych fondov, určených na spolufinancovanie mestských činností, ktoré je možné podporiť v rámci operačných programov, a aby im zverili ich vykonávanie;

21.   vyzýva členské štáty a/alebo ich miestne orgány, aby dbali na to, aby miestne samosprávy pri vypracovávaní programov na podporu bývania, ktoré sú podporované zo zdrojov Spoločenstva, na základe odporúčania fínskeho predsedníctva nazvaného "Zdravie vo všetkých politikách" (Health in all policies) pristúpili k hodnoteniu vplyvu na zdravie, ktoré umožní vytvorenie zdravého životného prostredia pre sociálne znevýhodnené osoby;

22.   zdôrazňuje potrebu dialógu a konzultácie medzi rôznymi skupinami miestnych, regionálnych a vládnych orgánov s cieľom zabezpečiť dôslednosť a sociálnu zodpovednosť verejnej činnosti a to, že táto činnosť sa spolieha na koordináciu, ktorá je horizontálna (týkajúca sa všetkých politík spoločenstva v súvislosti s bývaním), vertikálna (medzi tými, ktorí sa zaoberajú bývaním na rôznych úrovniach, európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej), a zmiešaná (medzi verejnými orgánmi, skupinami sociálneho a hospodárskeho záujmu a občianskou spoločnosťou); okrem toho žiada o aktívnu účasť miestnych obyvateľov a ich organizácií s cieľom dosiahnuť spoločné rozhodnutia o znovuoživení, opätovnom rozvoji, riadení a ochrane mestského prostredia;

23.   vyzýva k vyššej miere koordinovania finančných tokov a politík s dosahom na bývanie, najmä tak, že sa bude dbať na komplementárnosť medzi opatreniami podporovanými z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, finančnými nástrojmi JESSICA a JEREMIE, ako aj Siedmym rámcovým programom pre výskum a rozvoj a ostatnými iniciatívami Spoločenstva, vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi opatreniami v oblasti bývania a mestskej obnovy, a že sa osobitne zabezpečí modernizácia a renovácia obytných budov v historických štvrtiach miest;

24.   dúfa, že v kontexte revízie nariadení upravujúcich kohéznu politiku, plánovaných na rok 2009 sa znovu otvorí diskusia o rozšírení prístupu k finančným prostriedkom Spoločenstva na renováciu sociálnych bytov pre všetky členské štáty s cieľom šetriť energiu a chrániť životné prostredie, čo je v súčasnosti zabezpečené iba pre niektoré krajiny, vzhľadom na to, že v celej Európe existuje akútna potreba bytov; žiada Komisiu a EIB, aby vykonávali iniciatívu JESSICA s rovnakými podmienkami vo všetkých krajinách vrátane ubytovania v rámci prístupu integrovaného rozvoja;

25.   vyzýva dotknuté členské štáty, aby v plnej miere využívali prostriedky poskytované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v oblasti bývania;

26.   žiada Komisiu, aby pri kontrole financovania zo štrukturálnych fondov zabezpečila, že článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1080/2006 sa vykonáva v plnom rozsahu v rámci financovania výstavby bytov z európskych štrukturálnych fondov a že znevýhodneným skupinám obyvateľstva je poskytnuté vhodné ubytovanie;

27.   potvrdzuje svoju podporu posilňovaniu partnerstva medzi verejnými orgánmi, skupinami so sociálnymi a hospodárskymi záujmami a občianskou spoločnosťou a zdôrazňuje potenciálnu dôležitosť verejno-súkromných partnerstiev, najmä pri modernizácii prefabrikovaných budov a pri regenerácii pozemkov, ktoré boli v minulosti využívané na priemyselné účely;

28.   podporuje kampaň Komisie na podporu trvalo využiteľnej energie, ktorej cieľom je informovať európskych občanov o potrebe znižovania domácej spotreby; takisto vyzýva Komisiu, aby v rámci akčného plánu energetickej účinnosti podporila širokú informačnú kampaň;

29.   vyzýva Komisiu, aby v rámci sektora bývania uľahčila šírenie nových technológií a efektívnejších stavebných výrobkov, ktoré umožnia spotrebovať menšie množstvo energie;

30.   vyzýva Komisiu, aby praktickými krokmi nadviazala na pilotný projekt pre sektor sociálneho bývania v rámci programu SAVE(8), aby sa povzbudili a rozšírili príkladné vybrané projekty v oblasti energetickej účinnosti;

31.   zdôrazňuje dôležitosť výmeny najlepších postupov v oblasti politiky bývania a vyzýva Komisiu, aby rozvinula tematické siete pre bývanie, podobné sieťam zavedeným v rámci programu URBACT; v tomto kontexte so záujmom víta iniciatívu Komisie nazvanú "Regióny pre ekonomickú zmenu" (KOM(2006)0675) a očakáva predloženie spôsobov zavádzania tejto iniciatívy;

32.   vyzýva Komisiu, aby vytvorila internetovú stránku vo všetkých úradných jazykoch Únie, ktorá bude fórom spolupráce a výmeny informácií a najlepších postupov na spôsob Európskej siete vedomostí o urbanistických politikách (EUKN – European Urban Knowledge Network);

33.   žiada Komisiu, aby vypracovala štúdiu, ktorá zhrnie rozdelenie kompetencií a zodpovedností medzi vnútroštátnou, regionálnou a miestnou úrovňou, ako aj právny rámec súvisiaci s bývaním vo všetkých členských štátoch; domnieva sa, že takáto štúdia umožní prijímať uvedomelé rozhodnutia, ako aj určiť možné oblasti činností EÚ v súvislosti s bývaním, aby sa zabezpečila skutočná pridaná hodnota opatrení na úrovni Spoločenstva vzhľadom na vnútroštátne, regionálne a miestne opatrenia; pričom sa zohľadní povinnosť členských štátov konať vo všeobecnom záujme , pokiaľ ide o primerané, kvalitné a cenovo dostupné bývanie;

34.   silno podporuje myšlienku zjednodušenia byrokracie na všetkých úrovniach, aby sa územné plánovanie a spravovanie územia stalo efektívnejším;

35.   zdôrazňuje dôležitosť vzdelávania subjektov od základov vrátane špecifickej prípravy v oblastiach mestského plánovania, výstavby, obnovy, riadenia a ochrany jestvujúcich budov a víta financovanie školení v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF);

36.   zdôrazňuje, že je dôležité, aby orgány priestorového riadenia zohľadňovali prístupnosť bytov, verejných služieb a mestskej dopravy pre zdravotne postihnuté a staršie osoby a aby pri formovaní politík priestorového plánovania, plánovaní toho, aké kroky uskutočniť, a pri uskutočňovaní týchto krokov projektovali športové a rekreačné areály pre deti a mladých ľudí;

37.   povzbudzuje skupinu EIB a Komisiu, aby v rámci iniciatívy JEREMIE a v súlade s iniciatívou JESSICA zaviedli stratégiu na podnietenie rozvoja sektora stavebníctva, a to najmä v nových členských štátoch, čo by spolu s mobilizovaním miestnych a regionálnych zdrojov v súvislosti s mestskými projektmi predstavovalo štrukturálnu pomoc rozvoju bývania;

38.   vyzýva vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, aby určili rozmanitosť situácií, v akých sa nachádzajú mestá a územia v členských štátoch a aby vypracovali a revidovali svoju politiku bývania v súlade s princípom trvalej udržateľnosti;

39.   žiada vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, aby sa bezodkladne pustili do plnenia jedného z hlavných cieľov politiky bývania, ktorým je vyriešenie problému bezdomovstva;

40.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, vládam členských štátov, Výboru regiónov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2006)0367.
(2) Ú. v. EÚ C 233 E, 28.9.2006, s. 127.
(3) Ú. v. EÚ C 73, 6.3.2001, s. 6.
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja: článok 7 ods. 2 a odôvodnenia č. 5 a 6.
(5) Siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti (2007 až 2013).
(6) Spoločné európske zdroje pre mikropodniky až stredné podniky.
(7) Spoločná európska podpora udržateľných investícií v mestských oblastiach.
(8) SAVE – viacročný program zameraný na podporu energetickej účinnosti.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia