Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2546(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B6-0189/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/05/2007 - 7.14
CRE 10/05/2007 - 7.14

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0185

Vedtagne tekster
PDF 17kWORD 40k
Torsdag den 10. maj 2007 - Bruxelles
Styrkelse af fællesskabslovgivning om information og høring af arbejdstagere
P6_TA(2007)0185B6-0189/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 10. maj 2007 om styrkelse af den europæiske lovgivning om information og høring af arbejdstagere

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til traktatens artikel 136,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om information og høring af arbejdstagerne i det Europæiske Fællesskab(1), Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser(2), Rådets direktiv 94/45/EF af 22. september 1994 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg(3) og Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller dele af virksomheder eller bedrifter(4), og vedrører harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om instrumenterne for dialog mellem arbejdsmarkedets parter,

-   der henviser til sin beslutning af 4. september 2001 om Kommissionens rapport om gennemførelsen af direktiv 94/45/EF(5),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse "Omstruktureringer og beskæftigelsen - foregribende og ledsagende foranstaltninger til fremme af beskæftigelsen på baggrund af omstruktureringer på arbejdsmarkedet: Den Europæiske Unions rolle" (KOM(2005)0120),

-   der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 14. december 2005(6),

-   der henviser til sin beslutning af 15. marts 2006 om omstruktureringer og beskæftigelse(7),

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om industriel omstrukturering og fusioner,

-   der henviser til Kommissionens erklæring til Parlamentet den 25. april 2007 om styrkelse af fællesskabslovgivningen om information og høring af arbejdstagere,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at et stigende antal virksomheder som følge af globaliseringen opererer på internationalt plan,

B.   der henviser til, at der er sket en intensivering af omstruktureringsprocessen og antallet af sammenslutninger, flytninger osv., hvad der påvirker alle erhvervsgrene og skaber ændringer i virksomheder, i produktionen og for beskæftigelsen,

C.   der henviser til, at en række eksempler på omstrukturering og kollektive afskedigelser har sat fokus på eventuelle huller i fællesskabslovgivningen om arbejdstagernes ret til at blive informeret og hørt,

D.   der henviser til, at en konstruktiv og positiv udveksling af informationer og en reel høring af arbejdstagerne er vigtige for at kunne foregribe ændringer i erhvervslivet; der desuden henviser til, at information og høring er væsentlige bestanddele af den europæiske sociale model,

1.   opfordrer, som det allerede er sket flere gange, senest i sin ovennævnte beslutning af 15. marts 2006, Kommissionen til at tage initiativer med henblik på at revidere og modernisere EU-lovgivningen om information høring af arbejdstagere med henblik på at sikre en sammenhængende og effektiv retlig ramme, garantere den juridiske sikkerhed og forbedre koordineringen af den sociale dialog mellem de nationale niveauer og EU;

2.   opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet en tidsplan for en gennemgang og modernisering af fællesskabslovgivningen om information og høring, om kollektive afskedigelser, om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller dele af virksomheder eller bedrifter og især om den længe ventede ændring af direktiv 94/45/EF om europæiske samarbejdsudvalg;

3.   opfordrer Kommissionen til hurtigt at gribe ind for at sikre en korrekt gennemførelse i medlemsstaterne af bestemmelserne om information og høring og for at underrette de medlemsstater, hvor direktiverne om information og høring ikke gennemføres;

4.   konstaterer navnlig, at direktiv 94/45/EF enten slet ikke gennemføres, eller at der er betydelige og uberettigede afvigelser i den måde, medlemsstaterne vælger at gennemføre direktivet på; opfordrer Kommissionen til hurtigt udførligt at orientere Parlamentet og om nødvendigt at underrette medlemsstaterne;

5.   minder Kommissionen om, at der er behov for en sammenhængende erhvervspolitik på europæisk plan under behørig hensyntagen til de sociale og miljømæssige konsekvenser; mener, at arbejdsmarkedets parter spiller en nøglerolle i forbindelse med udformningen af en sådan politik;

6.   opfordrer Kommissionen til at forbedre den interne koordinering af dens politikker om beskæftigelse og sociale anliggender, økonomiske og monetære anliggender, erhvervsliv og forskning og udvikling samt til at tilskynde arbejdsmarkedets parter til at deltage aktivt i udviklingen af en sammenhængende gruppe af politikker, der skal sigte mod at bevare en konkurrencedygtig og innovativ europæisk industri;

7.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringerne og parlamenterne i medlemsstaterne samt til arbejdsmarkedets parter.

(1) EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29.
(2) EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16.
(3) EFT L 254 af 30.9.1994, s. 64.
(4) EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16.
(5) EUT C 72 E af 21.3.2002, s. 68.
(6) EUT C 65 af 17.3.2006, s. 58.
(7) EUT C 291 E af 30.11.2006, s. 297.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik